Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Архивирани решения (2018) Протокол №8 от 27.02.2018

Протокол №8 от 27.02.2018

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 8

На 27.02.2018 г. от 14.35 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Обсъждане и вземане на решения във връзка с доклада за извършената ревизия за дейността на САК за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017г.;

6.  Обсъждане и вземане на решение за осъществяване среща с ръководствата на арестите в София и местата за лишаване от свобода;

7.  Обсъждане на оферти за извършване на профилактични медицински прегледи и клинични лабораторни изследвания и вземане на решение по тези оферти;

8.  Молби по чл.36 ЗА;

9.  Дисциплинарни преписки;

10.    Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.     Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.     Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.      Богдан Петров

5.  Десислава Миразчийска

6.  Жанет Желязкова

7.  Златка Стефанова

8.  Лидия Дикова

9.       Мария Вълканова

10.         Чавдар Тончев

     На откриването не присъстват основни членове:

1.  Александър Андреев

2.  Детелина Попова

3.      Динела Велкова

4.  Лили Лозанова

5.  Стефан Марчев

     Присъства представител на КС:

     Христо Христов

     Присъстват резервни членове:

1.  Васил Киров

2.  Владимир Дончев

3.  Георги Леков

4.  Катерина Кондакчиева

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Дневният ред да се размести както следва:

     Точка първа да се докладва след точка втора и точка трета.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Василена Стойчева Вачевска от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Биляна Христова Златева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ана Димитрова Ковачева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Кремена Димитрова Иванова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Росица Петрова Кавазова-Петкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мартин Василев Захариев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ирена Георгиева Джаджарова-Стоянова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

     Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, временно преустановява упражняването на адвокатска професия поради болест на адвокат Румен Неделчев Неделчев за срок от една година, считано от 01.03.2018г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Павлета Руменова Тасева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Биляна Иванова Гецова-Димитрова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Благовеста Гатева Терзийска, считано от 23.02.18г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия София Кънева Антонова, считано от 23.02.18г.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Румяна Цекова Барова, считано от 23.02.18г.

4. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Цветан Димитров Паунов, считано от 23.02.18г.

5. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Татяна Стоянова Папазова, считано от 23.02.18г.

6. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Валентина Илиева Христакова, считано от 23.02.18г.

Указва на Димитрина Димитрова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върнат адвокатските си карти.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 14 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане заявление на Адвокатско дружество „Викторова и Тончев” от 11.01.2018г. с мотива:

Първоначалното заявление на Адвокатско дружество „Викторова и Тончев” за вписване на промени по партидата на дружеството е разгледано на 16.01.2018г. и е оставено без разглеждане до представяне на нов Учредителен договор и препис от съдебното решение по чл.10, ал.2 от Наредба № 3 на ВАС.

На 25.01.2018г. е подадено ново заявление за преразглеждане на решението на адвокатския съвет, което е взето на 16.01.2018г., с молба да се уважи първоначалното заявление на дружеството от 11.01.2018г., без да се представят исканите доказателства, с което не са изпълнени указанията на адвокатския съвет от 16.01.2018г.

Водим от горното, САС оставя без разглеждане заявление от 11.01.2018г. на Адвокатско дружество „Викторова и Тончев” и указва на адвокатите от дружеството да изпълнят указанията на съвета от 16.01.2018г., а именно  да представят нов Учредителен договор и препис от съдебното решение по чл.10, ал.2 от Наредба № 3 на ВАС.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Недков и партньори” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса на управление както следва: София 1700, район „Студентски”, ул. „Проф.Александър Фол” №2, вх.Д, ет.6, ап.31.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Тодорова и Георгиев” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адвокат адв.Станислава Иванова Василева;

Вписва като съдружник и управител адв.Ивона Иванова Тодорова;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Василева и Георгиев” на Адвокатско дружество „Тодорова и Георгиев”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв. Ренета Иванова Даньовска и вписва Антоан Анатолиев Тушев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв. Ралица Божидарова Филипова и вписва Иван Борисов Филипов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв. Капка Спасова Гергинова и вписва Кирил Петров Димитров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Владикин, Славов и партньори” и отписва Катрин Георгиева Кирилова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Митев и Куцева” и отписва Антония Венкова Йорданова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 10 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия КИРИЛ ТРЕНДАФИЛОВ МОСКОВ, който на 26.02.2018г. се яви и успешно премина интервю - събеседване.

След заплащане на встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС, същият да бъде вписан в регистъра на адвокатите при САК.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували 10 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия МИТХАТ САБРИ МЕТИН, който на 26.02.2018г. се яви и успешно премина интервю - събеседване;

     След заплащане на встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС, същият да бъде вписан в регистъра на адвокатите при САК.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували 10 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 26.02.2018г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. АНГЕЛИНА ИВАНОВА НЕДЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. БОЖИДАР ВАСИЛЕВ ВЕЛКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ТЕОДОР ГЪЛЪБИНОВ ХИКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС

4. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ВЕСЕЛИНА ЙОСИФОВА ЙОСИФОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЦВЕТАНКА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ЦВЕТАЛИНА РУСЕВА ТОНЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ЕЛЕНА ТОДОРОВА МЕРАКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ИВАНКА ДАМЯНОВА СИЛВЕСТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ДИНЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГОЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. АНТОАНЕТА ТОДОРОВА ТАНЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 26.02.2018г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. МАРИЙКА СТОЯНОВА ГЕРОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЯНА ВАСИЛЕВА АНТОНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. МАРТИНА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТРОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ДОНКА ЛЕНКОВА СТОЛЧЕВА-ПЕТКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ВЕРОНИКА СТЕЛИЯНОВА АНДРЕЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителнавноска по сметката на САК и ВАС.

6. АНТОНИЯ ВЕНКОВА ЙОРДАНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ТАНЯ КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ДИАНА НАЦКОВА ДОЙЧЕВА-ТОМОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се проведат разговори с одиторска къща АФА ЕООД, които имат за цел фирмата да посочи конкретни насоки за евентуално осъществяване на одит на колегията.

На базата на конкретните насоки и съответното финансово изражение, Софийският адвокатски съвет ще вземе окончателно решение дали и за кой период евентуално да бъде осъществен одит за дейността на колегията.


По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”  единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет дава принципното си съгласие да бъде осъществена среща с ръководствата на арестите в София и местата за лишаване от свобода.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка седма за следващо заседание на Софийски адвокатски съвет.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка осма за 06.03.2018 г.


 

По точка десета  от дневния ред:

     Гласували: 7 “ЗА”

             Няма “ПРОТИВ”

                 3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Софийската адвокатска колегия да участва като съорганизатор съвместно със Сдружение “Адвокати за правна култура и европейско сътрудничество” в провеждането на Национален форум на тема: Съвременната медиация – постижения, предизвикателства и перспективи в България”.

     Финансовото участие на САК е в размер до 4000 лева, които да се изплатят от перо – повишаване на професионалната квалификация.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, следващото заседание е редовно от 14 часа на 06.03.2018 г.

     Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието към 18 часа.

                                     Адв. Ивайло Данов: …………………………….

                                          /Председател на САК/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020