Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Архивирани решения (2018) Протокол №7 от 20.02.2018

Протокол №7 от 20.02.2018

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 7

На 20.02.2018 г. от 14.35 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Кадрови;

3.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Обсъждане и вземане на решение за осигуряване на копирна техника във връзка с дигитализацията на документацията на САК;

6.  Обсъждане и вземане решение за изготвяне на писмо-становище до ВСС във връзка с използването на копирна техника от адвокатите от САК в сградите на съдилищата;

7.  Обсъждане и вземане на решение за тържествено отбелязване на 121 годишнината от създаването на САК;

8.  Обсъждане и вземане на решение за тържествено отбелязване на 130 годишнината от приемането на първия Закон за адвокатурата в България;

9.  Доклад за дейността на библиотеката на САС за 2017 г.;

10.    Молби по чл.36 ЗА;

11.    Дисциплинарни преписки;

12.    Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.  Александър Андреев

4.       Богдан Петров

5.  Десислава Миразчийска

6.       Динела Велкова

7.  Жанет Желязкова

8.  Златка Стефанова

9.  Лидия Дикова

10.         Лили Лозанова

11.   Мария Вълканова

12.         Стефан Марчев

     На откриването не присъстват основни членове:

1.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

2.  Детелина Попова

3.  Чавдар Тончев

     Присъства представител на КС:

     Н. Николов

     Присъстват резервни членове:

1.  Васил Киров

2.  Владимир Дончев

3.  Георги Леков

4.  Елка Пороминска

5.  Наталия Илиева

6.  Катерина Кондакчиева

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

Нона Лъчезарова Нецова

Иван Димитров Гамански

Яница Радославова Радева

Ивелина Иванова Манчорова

Боряна Добринова Първанова

Йоана Бориславова Тодорова

Делян Йорданов Недев

Елена Петрова Божичкова

Паскал Георгиев Бояджийски

Анна Олегова Чанова

Гергана Декова Недева

Борислава Николаева Пиперкова

Ганка Трендафилова Царчинска

Лилия Романова Арнаучкова

Даниела Николаева Кишкова

Марин Недялков Демирев

Горан Руменов Коцев

Соня Антонова Михайлова

Христина Тонева Христова

Христина Николаева Маджарова

Деница Ивова Йовчева

Велислава Иванова Баракова

Николай Иванов Груев

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Емилия Росенова Михайлова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Елица Здравкова Асенова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 9 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Петя Нойчева и партньори” за отразяване на следните промени:

Вписват нов съдружник адв.Гинка Пламенова Димитрова;

Вписват промяна в адреса на управление – гр. София п.к.1680, район „Красно село”, ж.к. „Белите брези”, ул. „Дойран” №15, вх.Б, ет.4, офис 9.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление на Адвокатско дружество „Викторова и Тончев”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителите.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” и вписва Илия Петров Илиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори” и отписва Веселин Кирилов Винчев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     2. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори” и отписва Николай Георгиев Сибирски от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Тончев влиза в зала в 14,44 ч. Кворумът е от 13 души.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с въпроса за дигитализацията на документацията на САК, като първа стъпка да се закупи коприна машина за паричния салон на бул. ”Тодор Александров” 137.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

В резултат на проведената среща с ръководството на СРС и набелязаните мерки за подобряване на условията в съда, да се изготви писмо-становище до ВСС във връзка с използването на копирна техника от адвокатите от САК в сградите на СРС, собственост на САК.

Възлага изготвянето на писмото на адв. Марчев.

По точка седма от дневния ред:

Адв. Попова влиза в зала в 15.00ч. Кворумът е от 14 души.

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се отбележи с тържествено честване 121-годишнина от създаването на САК на 11 октомври 2018 г.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага вземането на решение относно тържествено отбелязване на 130-годишнината от приемането на първия Закон за адвокатурата в България.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка девета от дневния ред.

Библиотекарят към САК да представи допълнителна информация, по искане на адв. Стефанова, което се съдържа в настоящия протокол.

По точка дванадесета от дневния ред:

Адв. Желязкова напуска залата поради служебен ангажимент.Кворумът е от 13 души

Гласували: 11 „ЗА“

            1 “ПРОТИВ”

            1“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се качи на сайта на САК за сведение на адвокатите, членове на САК афиша на музикален театър “Стефан Македонски” – Емил Димитров – изповед пред олтара на живота с историята и песните му.

Гласували: 9 „ЗА“

           2 “ПРОТИВ”

           2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се проведе извънредно заседание на САС на 27.02.2018г. от 14 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието в 18 часа.

                                     Адв. Ивайло Данов: ……………….

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Пейчо Пейчев: ……………………

                                          /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020