Home Адвокатски избори 2020 ПРОТОКОЛ №10 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №10 от заседание на Избирателната комисия

There are no translations available.

   ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

 ПРОТОКОЛ 10
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

 

Днес, 13 Януари 2020 г., в гр. София, бул. „Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия (ИК на САК), избрана на основание чл.101, ал.2 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 29.10.2019 година, за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 25-26.01.2020г.

 

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова.

Елисавета Стоименова Иванова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне на ред за подреждане на кандидатите за делегати за общото събрание на адвокатите от страната в кандидатската листа, респ. – в бюлетината за гласуване, на изборите, които ще се проведат на 25-26.01.2020 година.

2. Определяне на ред за подреждане на кандидатите за органи на Софийска адвокатска колегия в кандидатската листа, респ. – в бюлетината за гласуване, на изборите, които ще се проведат на 25-26.01.2010 година.

3. Разглеждане на постъпилите предложения и обявяване на списъка на кандидатите за делегати на САК за общото събрание на адвокатите в страната.

4. Утвърждаване на образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за органи на САК.

5. Утвърждаване на образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общо събрание на адвокатите в страната;

6. Утвърждаване на образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за органи на САК.

7. Утвърждаване на образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общото събрание на адвокатите в страната,

8. Докладване на постъпили в регистратурата на САК молби от адвокати Димитър Сергиев Янков, Светослав Светославов Иванов и Кристина Трингова, в които се сочи, че в списъка на обявените кандидати за членове на САС са дублирани имената на следните адвокати: Гинка Христова Тодорова и Силви Тошков Гаврилов.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

 

По т.1 от Дневния ред:

Определяне на ред за подреждане на кандидатите за делегати за общото събрание на адвокатите от страната в кандидатската листа, респ. – в бюлетината за гласуване, на изборите, които ще се проведат на 25-26.01.2020 година.

 

На основание чл. 102 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №22

Подреждането на кандидатите за делегати за общото събрание на адвокатите от страната в кандидатската листа, респ. – в бюлетината за гласуване на изборите, които ще се проведат на 25-26.01.2020 година, е по азбучен ред. Подреждането се извършва по собственото име на кандидата, като при наличие на кандидати с еднакви собствени имена, подреждането им един спрямо друг се извършва по бащино име, а при съвпадение и на бащиното име по фамилно име.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против:няма

 

 

По т.2 от Дневния ред:

Определяне на ред за подреждане на кандидатите за органи на Софийска адвокатска колегия в кандидатската листа, респ. – в бюлетината за гласуване, на изборите, които ще се проведат на 25-26.01.2020 година.

 

На основание чл. 102 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №23

Подреждането на кандидатите за органи на Софийска адвокатска колегия в кандидатската листа, респ. – в бюлетината за гласуване на изборите, които ще се проведат на 25-26.01.2020 година, е по азбучен ред. Подреждането се извършва по собственото име на кандидата, като при наличие на кандидати с еднакви собствени имена подреждането им един спрямо друг се извършва по бащино име, а при съвпадение и на бащиното име по фамилно име.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: няма

 

 

По т.3 от Дневния ред:

Разглеждане на постъпилите предложения и обявяване на списъка на кандидатите за делегати на САК за общото събрание на адвокатите в страната.

 

           

 

Председателят докладва всички предложения за делегати на САК за общото събрание на адвокатите в страната, по реда на тяхното постъпване, съгласно утвърдения Регистър за вписване на предложенията.

 

            Комисията констатира, че във връзка с избора на делегати на САК за общото събрание на адвокатите в страната до изтичане на крайния срок за подаване на предложения, а именно: 10.01.2020 г. са постъпили 76 предложения.

           

След обстоен преглед на всички предложения Комисията констатира, че постъпилите предложения отговорят на изискванията на чл. 99, ал. 3 от ЗА с оглед на което и на основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №24

            Обявява списъка на кандидатите за избор на делегати на САК за общото събрание на адвокатите в страната, както следва:

 

Христо Иванов Христов

Ива Димитрова Георгиева

Росица Жекова Демирова

Мариана Иванова Якимова

Людмил Николов Рангелов

Анна Илчева Серафимова

Милена Валентинова Калчева

Петър Антонов Антонов

Александър Атанасов Великов

Андрей Вячеславович Чекунов

Вержиния Калинова Дакова

Денислава Богданова Кадин

Димитър Сергиев Янков

Евелина Златева Младенова

Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард

Ивайло Софрониев Ставрев

Кирил Димитров Петров

Кристина Калинова Трингова

Мария Петрова Колева

Методи Христов Соколов

Павлин Янчев Куюмджиев

Райна Иванова Аврамова

Росица Василева Гълъбова

Христо Георгиев Чолаков

Цветелина Георгиева Атанасова

Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

Яника Красимирова Симова-Апостолова

Валерий Илиев Ждраков

Максим Рафаел Таджер

Владислав Александров Янев

Христо Ценов Каленски

Светослав Светославов Иванов

Милена Тодорова Атанасова

Николай Димитров Рангелов

Емил Георгиев Йорданов

Любка Цветанова Здравкова

Иван Николаев Иванов

Стоян Митев Желев

Станимира Димитрова Чюбатарова-Николова

Веселина Благоева Иванова

Надя Тошкова Банчева

Ради Иванов Дишовски

Христо Тодоров Христов

Гинка Христова Тодорова

Детелина Димитрова Попова

Чавдар Петров Пенков

Григор Николов Вълков

Веселина Вангелова Тодорова

Лидия Георгиева Георгиева

Георги Георгиев Ценев

Янаки Енчев Забилянов

Павел Петров Владимиров

Атанас Кирилов Танков

Атанас Иванов Железчев

Цветелина Георгиева Здравкова

Юлия Георгиева Николова

Снежинка Атанасова Стойкова

Любомира Костадинова Карпузова

Надежда Димитрова Василева

Асен Ромилов Атанасов

Ангел Петков Петков

Силви Тошков Гаврилов

Мариана Славчева Митова

Миглена Вълчева Тошева

Ангел Димитров Митев

Валентин Петров Маринов

Милен Рангелов Дюлгеров

Здравко Андонов Стойчев

Иван Тодоров Грошев

Наталия Иванова Георгиева

Стефан Николаев Марчев

Златка Стефанова Динева

Валентина Драйчева Бакалова

Ивайло Кръстев Костов

Албена Василева Пенова

Лидия Въчева Дикова

Мирослав Тодоров Мичев

Катерина Владимирова Граматикова

Христо Владов Хинов

Десислава Методиева Миразчийска

Лили Николова Лозанова

Ваня Траянова Стоянова

Александър Ивайлов Тонев

Жана Иванова Кисьова

Маргарита Руменова Димитрова

Александър Андреев Андреев

Силвия Йорданова Спасова

Вера Руменова Даскалова

Мариана Емилова Вълкова

Александър Андонов Бояджиев

Ива Иванова Згурова-Шопова

Петьо Димитров Славов

Пламен Кирилов Киров

Евгения Петрова Гечева

Антон Йорданов Стефанов

Трендафил Бонев Трендафилов

Владимир Тодоров Петков

Силвия Първанова Любенова

Калина Иванова Кавалджиева

Даниела Георгиева Хаджова

Екатерина Спасова Методиева

Радослав Иванов Тонев

Любка Младенова Ценова

Ненка Иванова Иванова

Тодорка Димитрова Ангелова

Иван Веселинов Ангелов

Любомир Николаев Владикин

Вася Тодорова Илиева

Бойко Атанасов Войнов

Бойко Славенов Матеев

Румен Василев Котов

София Николова Разбойникова

Даниела Стефанова Доковска

Добринка Георгиева Гърневска

Боряна Богданова Мусева

Валя Симеонова Гигова

Гроздан Добрев Добрев

Красимир Иванов Краев

Ели Иванова Христова

Ценимир Братоев Братоев

Цветана Иванова Чуклева-Недялкова

Ина Николаева Лулчева

Петър Кирилов Петров

Явор Божилов Нотев

Петър Стоянов Божков

Георги Николов Атанасов

Тодор Димитров Табаков

Ивайло Иванов Дерменджиев

Георги Стоянов Хорозов

Георги Валери Сланчев

Катерина Добрева Михайловска

Ради Георгиев Георгиев

Ралица Пламенова Топчиева

Росен Томов Христов

Таня Панайотова Градинарова

Татяна Дончева Тотева

Красимира Рангелова Иванова

Димитринка Стефанова Герганова

Евгения Веселинова Дашина

Анелия Дудова Динова

Анжела Благоева Василева

Васил Христов Байчев

Венета Енчева Владимирова

Весела Василева Дахтерова-Голан

Даниела Ботева Минчева

Десислава Иванова Добрева

Вяра Атанасова Мукова-Тонева

Антония Дойкова Иванова

Биляна Владимирова Балинова-Ангелова

Илонка Николова Иванчева-Райчинова

Владислав Светославов Дацов

Александра Красимирова Стеркова

Зарухи Завен Задикян

Ивайло Радоев Фитковски

Константин Валентинов Василев

Марияна Величкова Попова

Минко Русинов Русинов

Петър Емилов Антонов

Силвия Венецкова Паунова

Аделина Валериева Манова

Борислава Борисова Кирова

Велина Рускова Попова

Галина Димитрова Илиева

Георги Борисов Милушев

Георги Димитров Димитров

Георги Яворов Бакърджиев

Гергана Филкова Димитрова

Даниела Емилова Донева

Даниела Иванова Генкова-Аладжова

Десислава Станимирова Георгиева

Димитър Александров Михайлов

Димитър Драгомиров Александров

Евелина Стефанова Георгиева

Елена Петрова Божичкова

Емилия Иванова Лесова-Тодорова

Ивайло Христов Цветков

Иван Любенов Колев

Сирма Стоянова Владимирова

Йоанна Ивайлова Найденова

Ирен Валентинова Кирязова

Ирина Василева Палева

Камелия Николаева Йотова

Кремена Димитрова Иванова

Людмил Георгиев Дамянов

Марина Радославова Едрева

Мария Атанасова Даскалова

Мария Христова Стоева

Марияна Христова Тодорова

Мартин Николаев Колев

Михаил Леденов Николов

Моника Пламенова Янева

Пламена Красимирова Кръстева

Радост Тодорова Ганчева

Райна Георгиева Хаджиева

Ренета Георгиева Станчева

Силвия Петкова Стоянова

Соня Стоянова Иванова

Стоян Ангелов Димовски

Таня Атанасова Радуловска

Цвета Иржи Кантарова

Цветелина Богомилова Караасенова

Явор Данчев Дочев

Ясен Александров Найденов

Емил Александров Георгиев

Маринела Иванова Петрова-Ашикова

Росен Пенчев Рашков

Тодор Езекиев Грозданов

Петър Иванов Хранов

Александър Александров Пелев

Явор Валентинов Харизанов

Искра Янева Кишкова

Велислав Величков Величков

Диана Миланова Димитрова

Георги Дианов Гайдаров

Борислав Станков Вълчев

Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

Пламена Лъчезарова Момчева

Димитър Симеонов Симеонов

Евгени Иванов Ойсолов

Любомир Колев Денев

Юлия Пенчева Маринова

Иглика Цветкова Мишева – Брусева

Мариана Трифонова Брага

Владимир Дочев Кинкин

Светла Лозанова Миланова

Иван Николаев Иванов

Стефания Димитрова Веселинова Стоилова

Никола Николов Касабов

Динела Иванова Велкова

Константин Петров Димитров

Георги Димитров Вълчанов

Богдан Костадинов Петров

Милен Ангелов Дюлгеров

Александър Василев Хамънов

Станислава Димитрова Райчева

Моника Георгиева Анастасова

Йоанна Веселинова Томова

Стоил Димитров Машев

Пламен Йорданов Ангелов

Ясен Георгиев Стоев

Александър Димитров Машев

Борислав Бориславов Несторов

Станьо Тодоров Михайлов

Щерьо Стефанов Ножаров

Евелин Ангелов Калоянов

Златина Петрова Хаджипанайотова

Петър Христов Атанасов

Велин Владимиров Чилингиров

Диана Нинова Петкова

Владимир Емилов Хаджиев

Мая Иванова Пандова-Лукановска

Таня Пеева Иванова

Панчо Димитров Радев

Димитър Донев Митев

Петромир Иванов Кънчев

Ралица Босилкова Негенцова

Стефан Христов Ботев

Христо Тодоров Христов

Нина Николова Седефова

Весела Симеонова Савова

Нели Любомирова Виодорова

Майкъл Билал Ел-Тал

Борислав Георгиев Ганчев

Стоян Красимиров Кожухаров

Ивайло Димитров Данов

Александър Димитров Машев

Пейчо Йорданов Пейчев

Мария Димитрова Вълканова

Детелина Димитрова Попова

Жанет Георгиева Желязкова

Чавдар Георгиев Тончев

Елка Бойчова Пороминска

Владимир Радославов Дончев

Катерина Костадинова Кондакчиева

Васил Георгиев Киров

Георги Цветанов Леков

Георги Димитров Вълчанов

Валентина Видинова Адиркова

Никола Димитров Рангелов

Емил Григоров Николов

Менко Петров Менков

Роман Стефанов Стоянов

Мартин Асенов Димитров

Александър Георгиев Чаталбашев

Даниела Иванова Никифорова

Таня Пеева Иванова

Павел Петров Смолички

Лъчезар Йорданов Тодоров

Николай Илиев Николов

Галина Радославова Фарфарова

Аделина Руменова Василева

Володя Нанов Йотов

Николай Стоянов Танков

Виктор Петров Бърчев

Мариана Тодорова Стоянова

Велина Димитрова Андонова

Светозар Йорданов Зафиров

Георги Ламбрев Бакалов

Илияна Асенова Митрева

Янко Вакрилов Георгиев

Красимир Йорданов Борисов

Георги Владимиров Аргиров

Сава Василев Савов

Светла Андриянова Монева

Мария Веселинова Мусорлиева

Васил Стоилов Лазаров

Владимир Янков Вакрилов

Веселин Борисов Спасов

Катя Димитрова Станева

Петър Александров Тренев

Илиян Илиев Мазев

Стефан Георгиев Лалов

Тодор Филипов Филипов

Красимир Василев Вълев

Ирина Василева Начкова

Петър Кирилов Петров

Снежина Софрониева Станева

Димитър Любомиров Стефанов

Кирил Трендафилов Москов

Веселин Асенов Видолов

Виолета Петкова Герова

Владимир Дочев Кинкин

Жельо Николов Желев

Валентина Тодорова Бачийска

Теофил Ивов Витанов

Красина Славчова Панова

Вяра Веселинова Томова

Атанас Костадинов Илиев

Христо Иванов Христов

Ангел Владимиров Стамболийски

Стоян Стефанов Чаталбашев

Евелина Георгиева Петкова

Катерина Иванова Тачева

Магдалена Георгиева Латева

Иван Николаев Иванов

Николай Стоянов Танков

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: няма

                                 

 

По т.4 от Дневния ред

         Утвърждаване на образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за органи на САК.

                                

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното :

 

РЕШЕНИЕ №25

Утвърждава образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за органи на САК, представляващ Приложение №1 – неразделна част от това решение.

 

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

 

По т.5 от Дневния ред:

         Утвърждаване на образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общо събрание на адвокатите в страната.

 

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №26

Утвърждава образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общо събрание на адвокатите в страната, представляващ Приложение №2 – неразделна част от това решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

 

По т.6 от Дневния ред:

Утвърждаване на образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за органи на САК.

 

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №27

Утвърждава образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за органи на САК, представляващ Приложение №3 – неразделна част от това решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

 

По т.7 от Дневния ред:

Утвърждаване на образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

 

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №28

Утвърждава образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общото събрание на адвокатите в страната, представляващ Приложение №4 – неразделна част от това решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

 

По т.8 от Дневния ред

Докладване на постъпили в регистратурата на САК молби от адвокати Димитър Сергиев Янков, Светослав Светославов Иванов и Кристина Трингова, в които се сочи, че в списъка на обявените кандидати за членове на САС са дублирани имената на следните адвокати: Гинка Христова Тодорова и Силви Тошков Гаврилов

 

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

                      

РЕШЕНИЕ №29

Заличава в списъка на кандидатите за членове на САС, обявен в Протокол №8/27.12.2019 г. дублираните имена на адвокат Гинка Христова Тодорова и Силви Тошков Гаврилов.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Висшия адвокатски съвет, в тридневен срок от обявяването му в канцеларията на САК.

 

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

  

 

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020