Home About SBA Authorities General Assembly Lawyer elections 2014 П Р О Т О К О Л от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА

П Р О Т О К О Л от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА

There are no translations available.

П Р О Т О К О Л

от заседание на Избирателната комисия

по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА

 

Днес, 20 януари 2014 г., в гр. София, се състоя заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА, избрана на съвместно заседание на САС, ДС и КС при САК на 5.11.2013 г., в състав:

Румяна Кирилова Сидерова – председател и

Членове:   Александър Андреев Андреев и

                 Радостина Тодорова Борисова, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Разглеждане на постъпилите предложения за кандидати за делегати от САК на Общото събрание на адвокатите от страната на 22 и 23 февруари 2014 г.

2. Определяне на списъка на кандидатите.

3. Вземане на решение за поправка на я.ф.г. в протокола на комисията от 20.12.2013 г.

4. Определяне на председателите на избирателните бюра.

5. Приемане на образци за протоколи на избирателните бюра и избирателната комисия.

6. Приемане на образец на бюлетината за избор на делегати от САК на годишното събрание на адвокатурата от страната.

7. Приемане на методически указания за начина на гласуване, преброяване на гласовете и изготвяне на протоколите от избирателните бюра.

8. Приемане на решения по организационно-техническата подготовка на избора.

 

По т. 1 от дневния ред: председателят на комисията докладва всички предложения по реда на тяхното постъпване.

 

Във входящия регистър са вписани 18 предложения, постъпили до 10.01.2014 г. Издигнати са общо 192 кандидатури. Комисията констатира, че към предложения с вх. № от 1 до 17 включително са приложени декларации – съгласие от предложените адвокати. Към предложението с вх. № 18 от адвокат Владислав Александров Янев няма приложени декларации за всички описани в него лица. Три от имената се повтарят, едно е вписано три пъти. Има приложени декларации за адвокатите Александър Богомилов Янкулов и Иван Тодоров Кърпов, за които няма направено предложение.

Предложеният на четвърта позиция адвокат с предложение вх. № 3 не е отчетен към касата на САК към дата 31 декември 2013 г. и не отговаря на изискванията на чл. 49 от ЗА.

С допълнителна молба вх. № 21 от 15.01.2014 г. адвокат Владислав Янев е приложил още 47 декларации-съгласие. За три от лицата вече има подадена декларация към предложението му с вх. № 18 от 10.01.2014 г.

Приложена е декларация от адвокат Атанас Асенов Маклелиев, за който няма постъпило предложение в срока до 10.01.2014 г.

С вх. № 19 от 13.01.2014 г. е постъпила декларация-съгласие от адвокат Александър Василев Хамънов, фигуриращ в предложение вх. № 18.

Извършена е проверка относно наличието на законови предпоставки за включване на всички предложени адвокати в списъка на кандидатите, при която се констатира, че няма лица, наказани от Дисциплинарния съд с наказание да не бъдат избирани в органите на управление на адвокатурата, и само едно лице от предложените кандидати не отговаря на изискванията на чл. 49 от ЗА и не може да бъде включено в списъка на кандидатите за делегат. За 15 от предложените адвокати с предложение вх. № 18 няма приложени декларации-съгласие и не отговарят на условията за включване в списъка на кандидатите за делегати.

С оглед на изложеното избирателната комисия взе следните решения:

 

По т. 1 от дневния ред комисията реши:

В списъка на кандидатите за делегати на общото събрание на адвокатите от страната на 22 и 23 февруари 2014 г. следва да се включат предложените кандидати, които до вземане на решение от комисията са представили декларация-съгласие, отговарят на изискванията на чл. 49 от ЗА и не им е налагано наказание лишаване от право да бъдат избирани в органите на управление в състав от 165 адвокати, както следва:

1. Ради Стефанов Тодоров

2. Ралица Босилкова Негенцова

3. Наталия Любенова Ценова

4. Ели Иванова Христова

5. Георги Николов Ценков

6. Чавдар Петков Пенков

7. Емануил Любомиров Георгиев

8. Гаврил Стефанов Благоев

9. Даниела Стефанова Доковска

10. Траян Марков Марковски

11. Росен Томов Христов

12. Цветана Иванова Чуклева

13. Ина Николаева Лулчева

14. Йорданка Чанкова Вандова

15. Георги Николов Атанасов

16. Вася Тодорова Илиева

17. Валентин Габриел Бенатов

18. Димитринка Стефанова Герганова

19. Снежана Димитрова Василева

20. Албена Василева Пенова

21. Валя Симеонова Гигова

22. Стефан Христов Ботев

23. Ана Василева Гаврилова-Анчева

24. Илиана Василева Савова

25. Петър Кирилов Петров

26. Динко Йорданов Кънчев

27. Нина Николова Седефова

28. Валентина Драйчева Бакалова

29. Станислав Кръстев Костов

30. Боряна Богданова Мусева

31. Ненка Иванова Иванова

32. Светлана Илиева Байчева

33. Гроздан Добрев Добрев

34. Янаки Енчев Зибилянов

35. Петър Иванов Китанов

36. Веска Атанасова Волева

37. Деница Иванова Димитрова

38. Преслава Димчова Аризанова-Първанова

39. Аглая Аврамова Самоковлийска

40. Васил Гаврилов Начков

41. Олга Павлова Николова

42. Ваньо Георгиев Новкиришки

43. Румяна Моева Радкова

44. Бойко Цветков Ботев

45. Наталия Василева Илиева

46. Стоян Красимиров Кожухаров

47. Мариета Венелинова Кожухарова

48. Людмил Георгиев Дамянов

49. Цанко Стефанов Славчев

50. Борислав Георгиев Ганчев

51. Майкъл Билал Ел-Тал

52. Невена Георгиева Личева

53. Весела Симеонова Димитрова

54. Тодор Филипов Филипов

55. Ирина Василева Начкова

56. Марио Унчов Топчийски

57. Владимир Радославов Дончев

58. Стоян Милев Желев

59. Владислав Александров Янев

60. Константин Петров Димитров

61. Валентина Виденова Адиркова-Георгиева

62. Димо Вергил Димов

63. Атанас Димитров Железчев

64. Христо Иванов Христов

65. Веселина Аспарухова Рашкова

66. Мариела Йорданова Стайкова

67. Елка Бойчова Пороминска

68. Иван Георгиев Велов

69. Миле Ангелов Милев

70. Венелин Славчев Славчев

71. Тодор Илиев Трифонов

72. Георги Ламбрев Бакалов

73. Чавдар Георгиев Тончев

74. Пламен Йорданов Ангелов

75. Любомир Колев Денев

76. Александър Михайлов Коджабашев

77. Красимира Янкова Господинова-Георгиева

78. Валентина Ангелова Виденова

79. Пейчо Йорданов Пейчев

80. Юлиян Людмилов Страшимиров

81. Николай Илиев Николов

82. Светлозар Стефанов Светозаров

83. Венелин Николов Гачев

84. Веселин Рашков Рашков

85. Хараламби Борисов Анчев

86. Юлиан Митков Ламбовски

87. Снежана Борисова Сутулова

88. Ивайло Димитров Данов

89. Янко Константинов Георгиев

90. Силвия Първанова Любенова

91. Ивайло Богомилов Луканов

92. Николай Евгениев Теохаров

93. Владислав Борисов Кантутис

94. Мария Николаева Стефанова

95. Кирил Тодоров Николов

96. Иван Маринов Вълчев

97. Тодор Владимиров Златанов

98. Любомира Костадинова Карпузова

99. Вержиния Калинова Дакова

100. Ива Иванова Згурова-Шопова

101. Александър Атанасов Великов

102. Виолета Валентинова Недялкова-Стойкова

103. Пенка Стефанова Денчева

104. Валерий Илиев Ждраков

105. Тихомир Иванов Шолев

106. Николай Георгиев Манчев

107. Мариана Славчева Митова

108. Меркадо Моис Натан

109. Явор Григоров Варадинов

110. Антон Борисов Бояджиев

111. Йолинка Здравкова Станева

112. Максим Райчев Авджийски

113. Менко Петров Менков

114. Станислава Георгиева Каракушева

115. Македони Петров Бизов

116. Лозан Кирилов Кирков

117. Витан Василев Андреев

118. Маринела Иванова Маринова

119. Емил Христов Ценов

120. Мариана Марков Айдарова

121. Захари Георгиев Генов

122. Валери Иванов Иванов

123. Людмил Цветанов Мошолов

124. Стефан Пейчев Анев

125. Орлин Кункин Белов

126. Марен Игнатов Москов

127. Емил Григоров Николов

128. Пламен Йорданов Гълъбов

129. Николай Димитров Ганев

130. Десислава Методиева Миразчийска

131. Силва Александрова Петкова

132. Стоянка Кирилова Витанова

133. Светлана Иванова Бояджиева

134. Хари Андреев Владимиров

135. Людмил Николов Рангелов

136. Елмира Хайри Исмаил

137. Елица Славчова Велкова

138. Александър Василев Хамънов

139. Райна Иванова Аврамова-Еланджиева

140. Тодор Димитров Табаков

141. Даниела Георгиева Вулева

142. Александър Николаев Димов

143. Екатерина Атанасова Спасова

144. Стоян Тотев Динев

145. Янко Вакрилов Георгиев

146. Деян Величков Борисов

147. Георги Величков Величков

148. Иван Николаев Иванов

149. Николай Стоянов Танков

150. Никола Димитров Рангелов

151. Георги Цветанов Леков

152. Людмила Милчева Лозанова

153. Стоян Дойнов Чечов

154. Красимир Иванов Краев

155. Капка Спасова Георгиева

156. Недялка Тошкова Николова

157. Кристиян Бориславов Гочев

158. Таня Панайотова Градинарова

159. Ивайло Димитров Чавдаров

160. Георги Иванов Неделчев

161. Тодор Борисов Михайлов

162. Зоя Иванова Златкова

163. Стефан Йорданов Стефанов

164. Петранка Христова Борисова

165. Мирослав Георгиев Бочев

 

Не включва в списъка на кандидатите за делегати следните адвокати:

Александър Асенов Джеров – не отговаря на изискванията на чл. 49 от ЗА

Любомир Николаев Талев – без декларация-съгласие

Здравко Андонов Стойчев – без декларация-съгласие

Александър Атанасов Великов – без декларация-съгласие

Александър Емилов Кашъмов – без декларация-съгласие

Силви Тошков Гаврилов – без декларация-съгласие

Лъчезар Йорданов Тодоров – без декларация-съгласие

Кирил Димитров Петров – без декларация-съгласие

Асен Емилов Дюлгеров – без декларация-съгласие

Петя Станимирова Колчева – без декларация-съгласие

Евгени Иванов Ойсолов – без декларация-съгласие

Николай Георгиев Генчев – без декларация-съгласие

Петър Георгиев Чавдаров – без декларация-съгласие

Николай Стефанов Руневски – без декларация-съгласие

Красимир Димитров Димитров – без декларация-съгласие

Мария Йонкова Христова – без декларация-съгласие

 

По т. 2 комисията реши:

УТВЪРЖДАВА СПИСЪКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ В СЪСТАВ ОТ 165 АДВОКАТИ, както следва:

1. Ради Стефанов Тодоров

2. Ралица Босилкова Негенцова

3. Наталия Любенова Ценова

4. Ели Иванова Христова

5. Георги Николов Ценков

6. Чавдар Петков Пенков

7. Емануил Любомиров Георгиев

8. Гаврил Стефанов Благоев

9. Даниела Стефанова Доковска

10. Траян Марков Марковски

11. Росен Томов Христов

12. Цветана Иванова Чуклева

13. Ина Николаева Лулчева

14. Йорданка Чанкова Вандова

15. Георги Николов Атанасов

16. Вася Тодорова Илиева

17. Валентин Габриел Бенатов

18. Димитринка Стефанова Герганова

19. Снежана Димитрова Василева

20. Албена Василева Пенова

21. Валя Симеонова Гигова

22. Стефан Христов Ботев

23. Ана Василева Гаврилова-Анчева

24. Илиана Василева Савова

25. Петър Кирилов Петров

26. Динко Йорданов Кънчев

27. Нина Николова Седефова

28. Валентина Драйчева Бакалова

29. Станислав Кръстев Костов

30. Боряна Богданова Мусева

31. Ненка Иванова Иванова

32. Светлана Илиева Байчева

33. Гроздан Добрев Добрев

34. Янаки Енчев Зибилянов

35. Петър Иванов Китанов

36. Веска Атанасова Волева

37. Деница Иванова Димитрова

38. Преслава Димчова Аризанова-Първанова

39. Аглая Аврамова Самоковлийска

40. Васил Гаврилов Начков

41. Олга Павлова Николова

42. Ваньо Георгиев Новкиришки

43. Румяна Моева Радкова

44. Бойко Цветков Ботев

45. Наталия Василева Илиева

46. Стоян Красимиров Кожухаров

47. Мариета Венелинова Кожухарова

48. Людмил Георгиев Дамянов

49. Цанко Стефанов Славчев

50. Борислав Георгиев Ганчев

51. Майкъл Билал Ел-Тал

52. Невена Георгиева Личева

53. Весела Симеонова Димитрова

54. Тодор Филипов Филипов

55. Ирина Василева Начкова

56. Марио Унчов Топчийски

57. Владимир Радославов Дончев

58. Стоян Милев Желев

59. Владислав Александров Янев

60. Константин Петров Димитров

61. Валентина Виденова Адиркова-Георгиева

62. Димо Вергил Димов

63. Атанас Димитров Железчев

64. Христо Иванов Христов

65. Веселина Аспарухова Рашкова

66. Мариела Йорданова Стайкова

67. Елка Бойчова Пороминска

68. Иван Георгиев Велов

69. Миле Ангелов Милев

70. Венелин Славчев Славчев

71. Тодор Илиев Трифонов

72. Георги Ламбрев Бакалов

73. Чавдар Георгиев Тончев

74. Пламен Йорданов Ангелов

75. Любомир Колев Денев

76. Александър Михайлов Коджабашев

77. Красимира Янкова Господинова-Георгиева

78. Валентина Ангелова Виденова

79. Пейчо Йорданов Пейчев

80. Юлиян Людмилов Страшимиров

81. Николай Илиев Николов

82. Светлозар Стефанов Светозаров

83. Венелин Николов Гачев

84. Веселин Рашков Рашков

85. Хараламби Борисов Анчев

86. Юлиан Митков Ламбовски

87. Снежана Борисова Сутулова

88. Ивайло Димитров Данов

89. Янко Константинов Георгиев

90. Силвия Първанова Любенова

91. Ивайло Богомилов Луканов

92. Николай Евгениев Теохаров

93. Владислав Борисов Кантутис

94. Мария Николаева Стефанова

95. Кирил Тодоров Николов

96. Иван Маринов Вълчев

97. Тодор Владимиров Златанов

98. Любомира Костадинова Карпузова

99. Вержиния Калинова Дакова

100. Ива Иванова Згурова-Шопова

101. Александър Атанасов Великов

102. Виолета Валентинова Недялкова-Стойкова

103. Пенка Стефанова Денчева

104. Валерий Илиев Ждраков

105. Тихомир Иванов Шолев

106. Николай Георгиев Манчев

107. Мариана Славчева Митова

108. Меркадо Моис Натан

109. Явор Григоров Варадинов

110. Антон Борисов Бояджиев

111. Йолинка Здравкова Станева

112. Максим Райчев Авджийски

113. Менко Петров Менков

114. Станислава Георгиева Каракушева

115. Македони Петров Бизов

116. Лозан Кирилов Кирков

117. Витан Василев Андреев

118. Маринела Иванова Маринова

119. Емил Христов Ценов

120. Мариана Марков Айдарова

121. Захари Георгиев Генов

122. Валери Иванов Иванов

123. Людмил Цветанов Мошолов

124. Стефан Пейчев Анев

125. Орлин Кункин Белов

126. Марен Игнатов Москов

127. Емил Григоров Николов

128. Пламен Йорданов Гълъбов

129. Николай Димитров Ганев

130. Десислава Методиева Миразчийска

131. Силва Александрова Петкова

132. Стоянка Кирилова Витанова

133. Светлана Иванова Бояджиева

134. Хари Андреев Владимиров

135. Людмил Николов Рангелов

136. Елмира Хайри Исмаил

137. Елица Славчова Велкова

138. Александър Василев Хамънов

139. Райна Иванова Аврамова-Еланджиева

140. Тодор Димитров Табаков

141. Даниела Георгиева Вулева

142. Александър Николаев Димов

143. Екатерина Атанасова Спасова

144. Стоян Тотев Динев

145. Янко Вакрилов Георгиев

146. Деян Величков Борисов

147. Георги Величков Величков

148. Иван Николаев Иванов

149. Николай Стоянов Танков

150. Никола Димитров Рангелов

151. Георги Цветанов Леков

152. Людмила Милчева Лозанова

153. Стоян Дойнов Чечов

154. Красимир Иванов Краев

155. Капка Спасова Георгиева

156. Недялка Тошкова Николова

157. Кристиян Бориславов Гочев

158. Таня Панайотова Градинарова

159. Ивайло Димитров Чавдаров

160. Георги Иванов Неделчев

161. Тодор Борисов Михайлов

162. Зоя Иванова Златкова

163. Стефан Йорданов Стефанов

164. Петранка Христова Борисова

165. Мирослав Георгиев Бочев

Списъкът да бъде обявен на таблото в канцеларията на САК и на интернет страницата на колегията в раздела за общото събрание.

 

По т. 3 от дневния ред – комисията реши:

ДОПУСКА поправка на я.ф.г. в протокола си от 20.12.2013 г., като навсякъде в текста на протокола, където е написано „24 и 25 януари 2014 г.“ да се чете „25 и 26 януари“, вместо „24 януари 2014 г.“ да се чете „25 януари“ и вместо „25 януари“ да се чете „26 януари“.

 

По т. 4 от дневния ред:

ОПРЕДЕЛЯ председатели на избирателните бюра, както следва:

І бюро – Венера Тониславова Дакова

ІІ бюро – Юлия Бранимирова Раданова

ІІІ бюро – Аглая Аврамова Самоковлийска

ІV бюро – Диляна Данаилова Радоева

V бюро – Любомир Константинов Пенчев

VІ бюро – Детелина Василева Константинова

VІІ бюро – Теодора Емилова Стаменова

VІІІ бюро – Георги Иванов Неделчев

ІХ бюро – Красимир Йорданов Милев

Х бюро – Рафи Оник Маджелян

ХІ бюро – Майкъл Билал Ел-Тал

ХІІ бюро – Тодор Василев Борисов

 

По т. 5 от дневния ред – комисията реши:

ПРИЕМА образец за протокол на избирателно бюро – Приложение № 1.

ПРИЕМА образец за протокол на избирателната комисия – Приложение № 2.

Приложения № 1 и № 2 са неразделна част от настоящия протокол.

 

По т. 6 от дневния ред:

Приема образец на бюлетината за избор на делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочен за 25 и 26 януари 2014 година.

Бюлетината за избор на делегати следва да съдържа следните реквизити: А) „БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ САК”,

Б) текст, обозначаващ кога бюлетината е действителна;

В) квадратче за отразяване на вота;

Г) поредният номер на кандидата в съответствие с поредността на вписването му в бюлетината;

Д) собствено бащино и фамилно име на кандидата;

Е) Редовете на отделните кандидати се отделят един от друг.

 

По т. 7 от дневния ред:

Приема методически указания за начина на гласуване, преброяване на гласовете и изготвяне на протоколите от избирателните бюра, приложение № 3, което е неразделна част от настоящия протокол.

 

По т. 8 от дневния ред:

А. За произвеждането на изборите Адвокатският съвет следва да осигури:

1. условия за заверка на пълномощните на адвокатите до приключване на гласуването;

2. избирателни кутии за гласуване – 24 броя + 3 резервни;

3. хартия за отпечатване на бюлетините, протоколите на избирателните бюра и комисията и за работа на избирателните бюра при преброяването;

4. пликове за гласуване на адвокатите от САК;

5. канцеларски материали – химикалки за членовете на избирателните бюра, линии за подпомагане дейността на избирателните бюра при преброяване на гласовете – 12 бр., калкулатори – 12 бр., бели хартиени ленти за облепване на кутиите за гласуване;

6. да отпечата избирателните списъци за всяко избирателно бюро и списъците на лицата, които не са се издължили към касата на колегията към 31 декември 2013 г. за всяко избирателно бюро;

7. да отпечата до два броя формуляри за протоколи за изборни бюра, включващи всички имена от листата за гласуване + 3 резервни формуляра;

8. чернови на протоколи – 12 бр., работни листи – 12 бр.;

9. да отпечата 20 бр. методически указания за начина на гласуване, преброяване на гласовете и изготвяне на протоколите от избирателните бюра към дата 23 януари 2014 г.;

10. вода и закуски за членовете на избирателните бюра за двата дни на гласуването;

11. зала за провеждане на инструктаж на членовете на избирателните бюра и резервите на 23 януари 2014 г. от 14,00 ч. в сградата на САС на ул. „Тодор Александров“ № 137.

Б. Да се проведе обучение на членовете на избирателните бюра и резервите на 23 януари 2014 г. от избирателната комисия.

 

 

Председател: …………………….

Членове:     1. …………………...

        2. …………………...

 

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020