Home About SBA Authorities Council Archived decisions (2013) Протокол № 9 от 04.03.2014

Протокол № 9 от 04.03.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 9

На 04.03.2014г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.      Клетва;

2.      Кадрови;

3.      Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

4.      Дисциплинарни преписки;

5.      Становища по отчети;

6.      Приемане на правила за провеждане на събеседване с кандидатите за адвокати за прием в САК;

7.      Разглеждане на оферти за договори за кандидатстване по европейските програми и фондовете в новия програмен период 2014 - 2020 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд към ЕС;

8.      Сигнали по чл. 29 ЗА;

9.      Молба по чл.36 (3)ЗА;

10.  Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.      Александър Василев Хамънов

4. Видинова Адиркова - Георгиева

5. Елка Бойчова Пораминска

6. Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

7. Константин Петров Димитров

8. Пламен Йорданов Ангелов

9. Христо Иванов Христов

10 Чавдар Георгиев Тончев

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Георги Ламбрев Бакалов

2.      Владислав Александров Янев

3.       Ирина Василева Начкова Валентина

4.      Николай Стефанов Руневски

5.      Пейчо Йорданов Пейчев

 

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

 

Присъства представител на КС:

1.      Светозар Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

            Клетва положиха:

1.      АЛЕКСАНДРИНА ХРИСТОВА ДОНЧЕВА

2.      АНТОАНЕТА РАФАИЛОВА ИВАНОВА

3.      АСЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА

4.      БОРИСЛАВА ЗДРАВЧОВА СТОИЛОВА

5.      ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ БОЖКОВ

6.      ВИКТОР ГОЦЕВ ГОРЧЕВ

7.      ДЕСИСЛАВА ЦЕЦКОВА ЦВЕТКОВА

8.      ЕЛИЦА ВЕЛИСЛАВОВА ГЕОРЕВА

9.      ЖЕНЯ НЕДКОВА НЕДЕВА

10.  ИВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

11.  ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ

12.  ИВАН ИВАНОВ СОКОЛОВ

13.  ИВАН СЛАВЧЕВ СЛАВОВ

14.  ИГОР ОЛЕГОВ ЛУЛЕВ

15.  ИЛИАН КОЛЕВ ТОЧЕВ

16.  КИРИЛ СТЕФАНОВ ГРУЙЧЕВ

17.  КРИСТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

18.  ЛИДИЯ СПАСИМИРОВА ФИЛИПОВА

19.  МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА ПАНТУШЕВА

20.  МАРИЕТА МИТЕВА ЯЙДЖИЕВА – МИХАЙЛОВА

21.  МАРИЯ ХРИСТОВА СТОЕВА

22.  МАРИЯНА ХРИСТОВА ТАВАНАРСКА

23.  МИЛА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

24.  НАДЕЖДА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТРОВА

25.  НАДЯ ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА-СЪБОТИНОВА

26.  ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА НЕНЧЕВА

27.  РАЛИЦА КРАСИМИРОВА РАЧЕВА

28.  РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА ФИЛИПОВА

29.  СВЕТОСЛАВА АЛЕКОВА КУНЬОВА

30.  СИЛВИЯ ИВОВА СЛАВЧЕВА

31.  СНЕЖАНА ПЕНЧЕВА СТОЙКОВА – ЖЕЛЕВА

32.  ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА ПАЛИКРУШЕВА

33.  ХРИСТИАНА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА

34.  ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ПОПОВА – СТОЯНОВА

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Йова Валентинова

Чемширова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 27.02.2014г.

2.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Свилена Найденова

Стоянова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 24.02.2014г.

3.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ивета Станкова

Манолова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 21.02.2014г.

4.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мартина Сергеева

Горанова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.02.2014г.

5.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Райна Руменова

Георгиева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.02.2014г.

6.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Яна Динкова Иванова

от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.02.2014г.

7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ирена Пепиева Иванова

от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.02.2014г.

8.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Румяна Станкова

Кацарска от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.02.2014г.

9.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Милена Веселинова

Тодорова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.02.2014г.

10.  На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Павлин Стефанов

Стоев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.02.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Розина Иванова Гунчева за възобновяване упражняването на адвокатска професия, считано от 01.03.2014 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Денка Георгиева Косовска за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради болест, считано от 01.02.2014 година до 01.08.2014 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 10 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Николай Тодоров Кокалов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 21.02.2014г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ивайло Симеонов Иванов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.03.2014г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Марио Людмилов Костов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 19.02.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Лилия Любомирова Шопова, считано от 25.02.2013 година.

2.      На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Мариела Веселинова Гринова, считано от 25.02.2013 година.

3.      На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Марин Василев Бочев, считано от 25.02.2013 година.

4.      На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Емил Ангелов Миланов, считано от 25.02.2013 година.

Указва на Мирена Стоянова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върнат адвокатските си карти.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК  адвокат Антоанета Велкова Перникова, считано от 16.02.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 16 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 “ ЗА “ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Пенев и Костадинова”.

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Дончев, Замфирова, Маринова”.

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Димов и Любенова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували: 9 “ ЗА “

                     1 „ПРОТИВ” – Ангелов

              Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Остава без разглеждане заявление за вписване на Адвокатско дружество „Замфирова, Николова и партньори”.

Указва на Адвокатското дружество да приведе наименованието си в съответствие с разпоредбата на чл. 59 (2)ЗА.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и АДД „Замфирова, Николова и партньори”. .

 

 

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Милена Живкова Модева и вписва Анета Пламенова Николова  в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници” и вписва Лора Даниелова Каменова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Катерина Красимирова Коева и вписва Милена Асенова Бояджиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.     

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на адвокат Катерина Красимирова Коева и отписва Магдалена Георгиева Татарева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адвокат Николай Руневски влиза в залата в 14.55 часа.

 

Адвокат Пейчо Пейчев влиза в залата в 15.10 часа.

Адвокат Чавдар Тончев напуска залата по уважителни причини.

                ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, давам десет минути почивка. Часът е 16.35.

 

По точка пета от дневния ред:

            Гласували: 12 души “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 18, т. 5 ЗПП заверява 356 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно (в гласуването не участва адвокат Владислав Янев, който временно е извън залата)

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Определя временна комисия в състав Владимир Дончев, Христо Христов и Пламен Ангелов, която предварително да разгледа постъпилите оферти за договори за кандидатстване по европейските програми и фондовете в новия програмен период 2014 - 2020 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд към ЕС и предложи на адвокатския съвет за одобряване най-изгодните за САК варианти.

 

 

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА”

                 Няма „ПРОТИВ”

                       1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Христов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            САС прави отказ да отпусне сума в размер на 18 000,оо лева на СРС за закупуване на гербове за залите в новата сграда на софийския районен съд, поради липса на средства, предвидени в бюджета на САК за такива цели.

 

           

Адвокат Адиркова излиза от залата по уважителни причини.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Не уважава молби с Вх. № 904, 905 и 906 от 06.02.2014 година на адвокат Явор Валентинов Симеонов за издаване на Уведомително писмо по закона за правната помощ с мотива, че след извършената справка по конкретните молби, се установи, че адвокат Симеонов не е определен от адвокатския съвет по реда, визиран в ЗПП. Нещо повече, молбите за издаване на УП-та, са подадени в САС почти една година и половина след за извършените от него процесуални действия, а не своевременно.

Р Е Ш И:

Не уважава молби с Вх. № 1330/25.02.2014 година на Павел Крумов Стоименов за издаване на Уведомително писмо по закона за правната помощ с мотива, че след извършената справка по конкретната молба, се установи, че адвокат Стоименов не е определен от адвокатския съвет по реда, визиран в ЗПП. Нещо повече, молбата за издаване на УП-та, са подадени в САС почти една година и половина след за извършените от него процесуални действия.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Възлага на КЗЗПП да изготви проект за писмо до НБПП и ВАС за промяна в Наредбата за заплащане на правната помощ, в която следва да се отчита и броят явявания в съдебни заседания, за всяко от което да се дължи допълнително заплащане, аналогично на Наредбата № 1/2004г. (изм. и доп.) за минималните размери на адвокатските възнаграждения, за което да се направи писмено предложение до ВАС, за иницииране на тази промяна, която е в компетенциите на Министерския съвет и следва да бъде постигната чрез НБПП.

            Изготвеният от КЗЗПП текст на писмото да се внесе в следващо заседание на софийски адвокатски съвет за одобряване.

 

           

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

             

Р Е Ш И:

            Свиква извънредно заседание на софийски адвокатски съвет на 11.03.20.14 година, от 14.00 часа.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието към 19.55 часа.

 

 

                                                                                              Адв. Петър Китанов .........................

                                                                                  /Председател на САК/

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020