Home About SBA Authorities Council Archived decisions (2013) Протокол № 38 от 28.10.2014

Протокол № 38 от 28.10.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 38

На 28.10.2014г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.         Провеждане на процедура по реда на чл. 101 (1) ЗА;

2.         Кадрови;

3.         Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

4.         Дисциплинарни преписки;  

5.         Становища по отчети ;

6.         Информация за подписване на договор за одит след постъпване на четири оферти;

7.         Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Александър Василев Хамънов

3.      Валентина Видинова Георгиева-Адиркова

4.      Георги Ламбрев Бакалов

5.      Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

6.      Ирина Василева Начкова

7.      Николай Стефанов Руневски

8.      Пейчо Йорданов Пейчев

9.      Пламен Йорданов Ангелов

10.  Христо Иванов Христов

11.  Чавдар Георгиев Тончев

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

2.      Константин Петров Димитров

3.      Владислав Александров Янев

4.      Елка Бойчова Пораминска

 

Не присъства резервен член:

 

Присъстват следните представител на КС:

1.      Николай Илиев Николов - Председател

2.      Светозар Стефанов Светозаров

3.      Велина Аспарухова Рашкова

 

Присъстват следните представители на ДС:

                1. Людмил Николов Рангелов - Председател

  2. Витали Богданов Хамбарджиев

                3. Христо Тодоров Христов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

 

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Грета Иванова

Денчева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.10.2014г.

2.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Милена Емилова

Муравеева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.10.2014г.

3.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Павлина Иванова

Терзова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 14.10.2014г.

4.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Йорданка Панчева

Василева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 14.10.2014г.

5.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Людмила Тодорова

Караколева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.10.2014г.

6.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Даниела Николова

Пиринска от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 22.10.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Тодор Иванов Ангелов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 13.10.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК  адвокат Деньо Маринов Терзийски, считано от 08.04.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 13 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Волф Тайс” за отразяване в регистъра на следните промени; заличава като адвокат – съдружник Ричард Клег, заличава като адвокат – съдружник Андреас Тайс, Вписва като адвокат – съдружник Анна Миланова Ризова – Клег, вписва като управляващ съдружник Анна Миланова Ризова – Клег, вписва промени в Учредителния договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Герова, Николова и Тодорова” за отразяване в регистъра на следните промени;

Вписва промяна в адреса на управление, както следва; гр. София, бул.”България” № 81, вх. В, ет. 8, Вписва нов дружествен договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Владикин, Славов и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени;

Освобождава като управител и представляващ дружеството адвокат Петър Владиславов Славов, Дружеството ще се управлява и представлява от адвокат Любомир Николаев Владикин, Освобождава от отговорност управителите Любомир Николаев Владикин и Петър Владиславов Славов.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Бостанджиев и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени; заличава като адвокат – съдружник и управител Юлияна Велинова Николова, вписва промени в Дружествения договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Даниела Георгиева Хаджова и вписва Ирина Георгиева Добренова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Иванова и Иванова” и вписва Иван-Петър Живков Йовчев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Менко Менков и съдружници” и вписва Васил Стефанов Стефанов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско съдружие „Арсов, Начев, Ганева” и вписва Александър Маринов Арсов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

               Уважава заявлението на адвокат Бинай Бакир Закир и отписва Невин Абилова Абилова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

По точка пета от дневния ред:

            Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 38, ал. 2 ЗПП заверява 345 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

По точка шеста от дневния ред:

           

Гласували: 9 „ЗА”

         Няма „ПРОТИВ”

                  2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Адиркова, Христов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

По повод на подписания от Секретаря договор за одит САС реши:

-          решението на САС, взето в предходно заседание на съвета, ведно с извадка от протокола да се изпрати на членовете на адвокатския съвет на имейлите им;

-          предварително да се изпратят на ел.пощи на членовете на съвета постъпилите четири оферти;

-          да се изиска допълнителна информация от Секретаря за заседанието на САС, насрочено за 04.11.2014 година;

-          да се спре изпълнението на подписания договор за одит до взимане на окончателно решение от съвета.

 

По точка седма от дневния ред:

           

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Да се изготви учтив отказ на поканата на Люксембургската адвокатска колегия, поради обстоятелството, че мероприятието им съвпада с ежегодния бал на адвокатите, който се организира от САК.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, 04.11.2014 година, което се пада редовно заседание. Така че няма да гласуваме следващото заседание, само ви уведомявам и ви припомням, поради което закривам днешното заседание.

Петър Китанов: ................................     /Председател на САК/

 

                                                                                              Христо Христов: ...........................

                                                                                              /ИД Секретар на САС/

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020