Home About SBA Authorities Council

Protocol № 31 from 23.10.2012

                       

П Р О Т О К О Л

 

№ 31

На 23.10.2012г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Клетва;

2.Прием;

3.Кадрови;

4.Решение за вписване на нови адвокатски дружества, промени,

вписване на адвокатски съдружия и адвокатски сътрудници;

5.Вземане на становища по отчети чл.18 (5)ЗПП;

6.Дисциплинарни преписки;

7.Обсъждане и приемане на докладна записка, внесена от адвокат К. Димитров относно предложение за приемане, изменение и допълнение на правилата за работа на САС;

8.Обсъждане и приемане на докладна записка, внесена от адвокат Ивайло Данов относно;

-         Приемана на принципни критерии, по които следва да се определя редът на встъпване на резервните членове на мястото на напуснал основен член на САС;

-         Приемане на решение за създаване на временна комисия, която да изработи правила, декларации и допълнителни споразумения към трудовите и граждански договори на служителите и администрацията на САС, за спазване на изискването за конфиденциалност и опазване на служебната тайна и информацията, получена по повод и във връзка с изпълнение на служебните им задължения.

-         Приемане на решение за проверяване на постъпилите отчети от адвокати от САК, вписани в НРПП и осъществяващи правна помощ по ЗПП, от всички членове на САС.

9.Отчет за годишната конференция на IBA в Дъблин и подписване на Меморандум с Македонската Адвокатска Колегия;

10.Разни.

                                                                       

На заседанието присъстваха следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев - Секретар

3. Александър Василев Хамънов

4. Валентина Видинова Адиркова-Георгиева

5. Владислав Александров Янев

6. Георги Ламбрев Бакалов

7. Ивайло Димитров Данов – Зам. председател

8. Ирина Василева Начкова

9. Константин Петров Димитров

10. Пейчо Йорданов Пейчев

11. Чавдар Георгиев Тончев

 

Не присъстваха основни членове:

1.Елка Бойчова Пороминска

2.Албена Василева Пенова

3.Ана Драгомирова Велкова

Присъстваха резервни членове:

1.Пламен Ангелов

2.Тодор Филипов

3.Мариела Стайкова

 

Присъстваше представител на КС:

1.Николай Николов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата

кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на САС, при дневния ред, който е обявен, както по имейлите, така и на хартиен носител.

 

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.ПЕТЪР ДИМИТРОВ ИГНАТОВ

2.ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

3.МИЛЕНА ИЛИЕВА СТОЕВА

4.ЙОРДАН КОСТАДИНОВ КОСТОВ

5.ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ

6.ГАЛЯ ТРИФОНОВА ДИНКОВА

7.МИЛА ЖАН ГЮРОВА

8.КАЛИНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА

9.СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СЛАВОВ

10 ГЕРГАНА ИВЕЛИНОВА ПЕТРОВА

11.ВАСИЛ ТЕНЧЕВ ДУНДОВ

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати и младши адвокати, които на 22.10.2012г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. АТАНАС ЛЮБЕНОВ МЕЧКАРОВ – адвокат, който не следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС, съгл. Решение на ВАС № 462/2005г.

2. ТЕРЕЗА ПЕТРОВА ДЕСКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ДАНИЕЛ СЕРГЕЕВ ТУНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. КАМЕЛИЯ ЙОТКОВА ИВАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ТАШЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. МАРИЕЛА ИВАНОВА РАЙЧИНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА КОНСТАНТИНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. СТОЙКО КОЛЕВ СТОЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

9. ТЕОДОРА ХРИСТОВА ЯНКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

10. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

11. КРАСИМИРА ЗЛАТАРОВА СТАНКУЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

12. БОРИС ПЕТРОВ ГИГОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

Кандидатите за прием Ирена Иванова Касалова, Мария Василева Троева, Венцислав Стефанов Николов и Надя Василева Хамбах не се явиха на събеседването.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 души “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Вписва в регистъра на адвокатите при Софийска Адвокатска Колегия адвокат Александър Владимиров Маринов от Адвокатска Колегия гр. Ловеч

Същият следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат

Елена Веселинова Петрова.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я

вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 05.10.2012г.

2.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Иван

Александров Алексов.

Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 11.10.2012г.

3.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат

Борислава Костадинова Михайлова.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.10.2012г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Захаринка Тодорова Мазнева - Драгиева за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия, считано от 06.09.2012г. до 06.02.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Ивайло Василев Маджуров за възобновяване правата му да упражнява адвокатска професия, считано от 24.10.2012г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Иван Василев Иванов.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 души “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Максим Костадинов Кръстев, считано от датата на обнародване в ДВ бр. 78/12.10.2012г.

2.На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Янчо Василев Караджов, считано от датата на обнародване в ДВ бр. 78/12.10.2012г.

3.На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Пламен Василев Михов, считано от датата на обнародване в ДВ бр. 78/12.10.2012г.

4.На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Пламен Георгиев Григоров, считано от датата на обнародване в ДВ бр. 78/12.10.2012г.

5.На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Тодор Илиев Богданов, считано от датата на обнародване в ДВ бр. 78/12.10.2012г.

6.На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Явор Димитров Ангелов, считано от датата на обнародване в ДВ бр. 78/12.10.2012г.

7.На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Павел Георгиев Тинков, считано от датата на обнародване в ДВ бр. 78/12.10.2012г.

8.На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Мила Бориславова Каменова, считано от датата на обнародване в ДВ бр. 78/12.10.2012г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 12 заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и / или име.

2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 “ ЗА “ – единодушно.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско Дружество „Цанев и Илиева”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

           

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Добрева и Бъчваров” и вписва промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: ж.к.” Хиподрума”, ул. „Юнак” № 24, ап. 4.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 души”ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” и вписва Дияна Чавдарова Добрева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Георги Вергилов Митрев и вписва Николай Георгиев Митрев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Ангелина Милошева Тодорова и вписва Ирена Боянова Владимирова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Манчев и Рътков” и вписва Веселина Емилова Еленкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Василев и партньори” и вписва Любомир Борисов Гамански в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Калайджиев и Георгиев” и вписва Деница Атанасова Кузева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Точена и Мандажиева” и вписва Даяна Емилова Славева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Точена и Мандажиева” и вписва Симеон Хитков Вачев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и отписва Георги Стефанов Ганев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и отписва Пламена Хари Костадинова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и отписва Лидия Атанасова Ламбрева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

4. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Рашев и партньори” и отписва Мария Илиянова Балабанова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка пета от дневния ред:

.

            Гласували: 11 души “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 18, т. 5/ЗПП заверява 319 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

 

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема предложение за промяна на чл. 17 (1) на Правила за работата на Софийски Адвокатски и помощните органи към него.

Чл. 17 (1) гласи: „Всяка комисия се състои от трима до петима членове на САС ” вместо старата редакция: „Всяка комисия се състои от трима членове на САС”.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема предложение за промяна на чл. 18 (2) на Правилата за работата на Софийски Адвокатски съвет и помощните органи към него.

Чл. 18 (2) гласи: „Член на САС, който е избран за член на комисия, е длъжен да участва в работата на комисията. Промяна в състава на комисиите може да се извърши след публикуване на „Годишен отчет на утвърдената годишна програма” на съответната комисия с решение на САС, както и по всяко друго време по решение на съвета” вместо старата редакция: „Член на САС, който е избран в дадена комисия може да откаже да участва в работата ú. В едноседмичен срок от писмено депозирания му отказ в съвета, САС определя друг член на негово място;

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема предложение за промяна на параграф 2 на Правила за работата на Софийски Адвокатски съвет и помощните органи към него.

Параграф 2 гласи: „Правилата за дейността на САС и помощните органи към него” са приети с решение на Софийския адвокатски съвет по Протокол № 9 от 20.03.2012г. Промени в тях могат да се извършват по реда на приемането им най-рано след изтичане на шест месеца от датата 20.03.2012г, когато правилата са приети. Всички промени се обявяват на сайта на САК” вместо старата редакция: „„Правилата за дейността на САС и помощните органи към него” са приети с решение на Софийския адвокатски съвет по Протокол № 9 от 20.03.2012г. Промени в тях могат да се извършват по реда на приемането им най-рано след изтичане на шест месеца от приемането им или от приемане на последните промени. Всички промени се обявяват на сайта на САК.”

 

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА”

                                     Няма „”ПРОТИВ”

                                   1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Начкова

На основание горното, Съветът

                            

Р Е Ш И:

При наличие на получен равен брой гласове от проведения избор за членове на адвокатския съвет, резервните членове встъпват на мястото на напуснал основен член по реда на старшинството им, определено при отчитане на следните обективни критерии:

1.На първо място встъпва онзи резервен член, който е с най-продължителен адвокатски стаж.

2.На второ място при равенство в продължителността на адвокатския стаж встъпва онзи резервен член, който има по-продължителен адвокатски стаж в САК.

3.На трето място при равенство в продължителността на адвокатския стаж в САК, встъпва онзи резервен член, който има по-продължителен юридически стаж.

4.На четвърто място при равенство в общия юридически стаж, встъпва онзи резервен член, който е по-възрастен.

5.На пето място при равенство във възрастта резервният член, който ще замести напусналия основен член, се определя с решение на САС, прието с обикновено мнозинство от гласовете на всички основни членове на съвета.

6.На шесто място при равенство на гласовете на членовете на съвета; резервният член, който ще замести напусналия редовен член на съвета, се определя чрез жребий.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Определя временна комисия в състав; Петър Китанов, Владимир Дончев, Мариела Стайкова, Елка Пороминска, Александър Хамънов, на която се възлага да проучи нормативната база за задълженията на съвета като работодател, както и за задълженията на администрацията и служителите на САС и на тази основа да се изработи правилник за вътрешния трудов ред в САК, както и съответния текст на универсален анекс към трудовите договори на служителите и на специфични декларации за конфиденциалност и лоялност, в зависимост от достъпа до конфиденциална информация и служебни тайни.

До изработването и подписването на анекси към трудовите и гражданските договори и на декларации за лоялност и конфиденциалност, Секретаря на колегията, в рамките на възложената му от закона компетентност да издаде административна заповед, с която да въведе обща забрана за нерегламентирано разпространяване на информация станала известна на служителите на САС при и по повод изпълнение на служебните им задължения, както и да определи и разпише реда и универсалните принципи, по които да бъде предоставяна подлежащата на публичен достъп информация за дейността на колегията.

 

  

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

      Да се изготви график, включващ имената на желаещите членове на Софийски адвокатски съвет, които са дали съгласието си да проверяват и заверят отчети по чл. 38 (2) ЗА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание към 18.08ч.

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ...

/адв. П.Китанов/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

 

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2018