ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Избирателната комисия

25 Януари 2019г.

ПРОТОКОЛ № 5

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

          

            Днес, 25.01.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:         Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

 

            Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

            Точка 1 : Изменение на решение №10, прието по т.6 от дневния ред на протокол №2 от заседание на ИК на САК, проведено на 09.01.2019 г.

           Точка 2 : Изменение на Приложение № 3 т. 7 към решение №15 прието по т.4 от Дневния ред на протокол № 3 от заседание на ИК на САК , проведено на 14.01.2019 година

 

            Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред, който беше приет единодушно от присъстващите членове на ИК на САК.

 

            Комисията пристъпи към разглеждане на дневния ред и на основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие:

 

РЕШЕНИЕ №18

           

            Изменя решение №10, прието по т.6 от дневния ред на протокол №2 от заседание на ИК на САК, проведено на 09.01.2019 г. в частта, в която е определено времето за гласуване при провеждане на допълнителен избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, като вместо от 9.00 до 17.00 часа, врeмето за гласуване при провеждане на допълнителен избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната на 03.02.2019 г. ще бъде от 9.00 до 14.00 часа.

 

           Комисията пристъпи към разглеждане на дневния ред и на основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие:

                                                                       РЕШЕНИЕ № 19

           Изменя Приложение № 3 т. 7 към решение №15 прието по т.4 от Дневния ред на протокол № 3 от заседание на ИК на САК , проведено на 14.01.2019 година в частта , в която е извършено разпределение по избирателни бюра , съобразено с първата буква от собственото име на лицето с право на глас и ги разпределя по следния начин :

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Подписи на членовете на Комисията:

 

           Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: _____________________

 

            Членове:

 

                                    Елисавета Стоименова Иванова: _____________________

 

                                   

                                    Маргарита Иванова Калпушкова: _____________________

 

 

 

Печат