Home

Софийска Адвокатска Колегия

Предложение относно определянето на служебен защитник

Печат PDF

Изх. № 646
Дата: 26.03.2020

 

ДО
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ДО
НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

КОПИЕ
ДО
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ


    ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от АДВ.ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ,
действащ в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, с БУЛСТАТ 121296429, с адрес за контакти: гр.София, п.к.1307, бул. „Тодор Александров“ №137, ет.2 и имейл за контакти: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 


Уважаеми колеги,

Във връзка с Решението на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Р.България, Решението на Съдийската колегия на ВСС от 15.03.2020 г., взето във връзка със създадената епидемична обстановка в страната и приетите мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19, препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция и Заповедите, издадени от Министъра на здравеопазването по тези поводи, правя следното предложение:

Да дадете указания на органите на разследването при искане за определяне на РЕЗЕРВЕН ЗАЩИТНИК по реда на Закона за правната помощ да посочват НЕОТЛОЖНОСТТА на планираните процесуално-следствени действия, за да могат Съветите на адвокатските колегии да преценяват следва ли да се определя такъв защитник, или следва да се откаже, ако обвиняемото лице е съответно представлявано от договорен или вече назначен служебен защитник и планираните с него процесуално-следствени действия НЕ са НЕОТЛОЖНИ, както и ако не са спазени препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция, които гарантират здравето и живота на българските граждани, в т.ч. и на българските адвокати.

В САК постъпиха много запитвания по тези въпроси и соча конкретно запитване по ДП № 3286 ЗМ 95/2019 г. по описа на ГДНП-МВР, пр.пр. 958/2019 г. на Специализираната прокуратура.

Производството се води срещу осем лица, за седем от които е определена мярка за неотклонение ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА.

Максимално определения от закона срок на задържане на арестуваните по делото лица изтича на 30.04.2020 г.

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ на
                        СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ:
                                               (адв. Ивайло Данов)

ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ На Адвокатска акдемия “За това, което не пише в учебниците по право”

Печат PDF

Уважаеми колеги,
    На 27 март, 2020 г. от 14,00 до 17,00 само онлайн ще може да гледате лекциите на Адвокатска акдемия по следните теми :

1. Как да се подготвим и представим в телевизионни и други видео изяви като адвокати.

2. Маркетинг на адвоката в условията на криза. Маркетинговите способи, използвани и от други професионалисти, в помощ на адвокатите.

  Лектори:  Адв.Александър Пелев, работил и като водещ и редактор на телевизионни предавания, Адв.Светозар Зафиров

            Можете да гледате лекциите на живо от 14,00 до 17,00 часа във Фейсбук профила на адв.Светозар Зафиров – Zafirov Svetozar или на запис във фейсбук страницата Zafirov & Co Law Offices, като последвате линка https://www.facebook.com/Zafirov-Co-Law-Offices-158775204305989/  

            Или на запис във фейсбук страницата на Авокатска академия „ За това, което не пише в учебниците по право, профил Zafirov Akademiq, като последвате линка : https://www.facebook.com/zafirov.akademiq.7

            За начина на провеждане на следващите лекции от плана на Адвокатска акдемия очаквайте допълнителни съобщения.

.

ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020 г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

          Уведомяваме Ви, че от 26.03.2020 г. до 15.04.2020 г. включително по пощата или куриер можете да подавате документи до Софийска адвокатска колегия за пролетната изпитна сесия на адрес: гр.София, п.к.1307, бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.

Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до Софийския адвокатския съвет, към което прилага:

-         в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;

-         нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

-         документ за платена такса в размер на 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет в УниКредит БУЛБАНК, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG85 UNCR 7630 1000 0298 13.

Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени по банковата сметка на САК в ОББ АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79 и платежният документ също следва да бъде приложен към заявлението.

Уведомяваме Ви, че след приключване на пролетната изпитна сесия за 2020 г., кандидатите, които не са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) в срок от 6 /шест/ месеца, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) и УДОСТОВЕРЕНИЕ за положен изпит в срок от 5 /пет/ години, считано от приключване на изпита.

След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Документите, представени към заявлението по чл. 9 от Наредба № 2 на успешно издържалите изпита адвокати и младши адвокати, се обработват по смисъла на чл.4, т.2 в съответствие с Вътрешните правила по защита на личните данни на САК и Регламент 2016/679 под формата на „съхраняване“ от администратора Софийска адвокатска колегия, в изпълнение на нормативно определено задължение на САК по Закона за Адвокатурата и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети и в сроковете, определени съгласно ЗА и Наредба № 3 и Вътрешните правила по защита на личните данни на физическите лица, приети от САК с Решение на САС от 23.05.2018 г.

След изтичане на посочените сроковете, съгласно Регламента за защита на личните данни - документите се унищожават.

Уважаеми кандидати, на сайта на ВАдвС (www.vas.bg) можете да следите за актуална информация и за датите и мястото на които ще се проведат изпитите.

 

Молба-образец

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на сайта на ВАдвС може да се запознаете със следната важна информация:
-    Преминаване на адвокатите през създадените контролно-пропускателни пунктове в областните градове срещу представяне само на адвокатска карта и попълнена декларация за неотложността на пътуването https://www.vas.bg/bg/a/advokatite-preminavat-prez-oblastnite-kpp-samo-sreshchu-advokatska-karta-i-deklaratsiya

-    Закона за мерките и действията по време на извънредно положение - в Държавен вестник
https://www.vas.bg/bg/a/zakont-za-merkite-i-deystviyata-po-vreme-na-izvnredno-polozhenie-v-drzhaven-vestnik

-    Информация за дейността на Висшия адвокатски съвет след 10.03.2020 г. https://www.vas.bg/bg/a/informatsiya-za-deynostta-na-visshiya-advokatski-svet-sled-10032020-g

Софийски адвокатски съвет

COVID – 19 - откриване на дарителска сметкa в полза на адвокатите от САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Намираме се в безпрецедентна ситуация. Тя е много тежка за всички, но ще бъде още по-тежка за онези, които ще трябва да се борят с коронавирус инфекция. Никой не е застрахован от разболяване, в т.ч. и ние – българските адвокати, особено като се вземат предвид характера и особеностите на адвокатската работа.

Най-често употребяваната дума в последните дни е „солидарност“. Мисля, че в тази дума трябва да се вложи не само морален, но и практически смисъл.

Ето защо предложих и днес, 23.03.2020 година, Софийският адвокатски съвет прие решение за откриване на банкова сметка в лева:BG97 UBBS8888 5000 6723 40, BIC:UBBSBGSF, ОББ АД с титуляр САК за набиране на парични средства в помощ на заболели от коронавирус инфекция адвокати от Колегията.

По горепосочената сметка желаещите адвокатски дружества, съдружия и самостоятелно практикуващи адвокати от САК могат да дарят парични суми, съобразно със своите възможности.

В тежки времена дори минималната помощ има огромно значение за нуждаещите се, особено когато е предоставена своевременно.

В дни на криза българската адвокатура винаги е била обединена. Нека и сега покажем, че българският адвокат е съпричастен към изпадналите в беда колеги!

Вярвам в човешката доброта!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ На Адвокатска акдемия “За това, което не пише в учебниците по право”

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 20 март, 2020 г. само онлайн ще може да гледате лекциите на Адвокатска акдемия по следните теми:
1. Коронавирусът – между конспиративните теории и реалността.

2. Маркетинг на адвоката в условията на извънредно положение. Специфики в оформлението на текстовете в интернет пространството.Адвокатските уебсайт и блог.

Лектори:   Проф. д-р Юрий Търкаланов , Адв. Светозар Зафиров

Можете да гледате лекциите на живо от 14,00 до 17,00 часа във Фейсбук профила на адв.Светозар Зафиров – Zafirov Svetozar или на запис във фейсбук страницата Zafirov & Co Law Offices, като последвате линка https://www.facebook.com/Zafirov-Co-Law-Offices-158775204305989/ .

За начина на провеждане на следващите лекции от плана на Адвокатска акдемия очаквайте допълнителни съобщения.

Решениена САС за вноската към САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Както Ви уведомих вчера, Софийският адвокатски съвет днес разгледа и взе решение, с което определи месечната вноска към САК да е в размерна0 (нула) лева за период от 3 (три) месеца, считано от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г.

Адвокатите от САК, които вече са платили дължимите си вноски към колегията за месеци март, април и/или май 2020 г., сумата ще бъде приспадната от вноските за следващите месеци на 2020 г., респективно на 2021 година за тези адвокати от САК, които са платили изцяло членския си внос към колегията за 2020 година.

Това решение беше прието с почти пълно единодушие от основните членове на Съвета и беше подкрепено в обсъжданията от огромното болшинство колеги, изразили мнение по този въпрос.

За всички въпроси, свързани с осигуряването на членовете на ОК „Адвокат“, вчера е качено съобщение на сайта на САК, с което можете отново да се запознаете тук

Бъдете здрави и Господ да Ви пази!

 
Председател на САК
адв.Ивайло Данов

ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА САС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С оглед осигуряване нормалната работа на Софийския адвокатски съвет и ОК „Адвокат“ двамата с главния счетоводител на САК проведохме през вчерашния и днешния ден редица разговори с представители на НАП, за резултатите от които вече Ви информирах с качено на сайта на САК съобщение.

Проведох през тези два дни и няколко разговора с председателя на НБПП, за да се уточни механизма на работа на отдел „Правна помощ“ при САК с НБПП, предвид на създалата се ситуация. В резултат на тези разговори е постигнато съгласие всички подадени отчети от адвокати от САК да бъдат изпращани на бюрото след неприсъствено решение на САС и да бъдат своевременно обработвани и плащани от НБПП.

Днес Съвета взе такова решение и последните приети отчети в САК бяха изпратени за обработка в НБПП. Съгласие се постигна и за това, че адвокатите от САК могат да прилагат обикновени копия на документите, които е необходимо да представят заедно с отчетите си пред бюрото, които документи могат да изтеглят директно от сайтовете на съответните институции.

Вчера Софийският адвокатски съвет по мое предложение прие решение да взема неприсъствени решения, когато това се налага.  Формулираните предложения за решения, придружени с материалите по предложенията, ще бъдат изпращани на всички членове на съвета (основни и резервни), и ще се смята, че са приети, ако бъдат подкрепени изрично от повече от половината основни членове.

Днес предложих на Съвета да разгледа и вземе решение по още едно мое предложение, обсъжданията и гласуването по което ще приключат утре, а именно:

„САС определя месечна вноска към САК в размер на 0 (нула) лева за период от 3 (три) месеца, считано от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г. На тези адвокати от САК, които вече са платили дължимите си вноски към колегията за месеци март, април и/или май 2020 г., сумата ще бъде приспадната от вноските за следващите месеци на 2020 г., респективно на 2021 година за тези адвокати от САК, които са платили изцяло членския си внос към колегията за 2020 година.“

С решението на САС по това предложение ще Ви запозная утре.
Бъдете здрави!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

Печат PDF

Уважаеми членове на Осигурителна каса „Адвокат“,

Предвид на създалата се в страната ситуация и ограничаване достъпа на хора до паричните салони на САК и ОК “Адвокат“ и с оглед опазване на Вашето и на Вашите близки здраве Ви съобщаваме, че всеки член на ОК „Адвокат” може да внесе осигурителната си вноска за месец февруари и предходни месеци по сметките на НАП чрез електронно банкиране или с вносна бележка във всеки офис на ОББ /офиси на ОББ има и в самите ТД на НАП, където не се събира такса за обработване и превод по сметките на НАП/.

За тези от Вас, които желаят да знаят размера на вноската си, обявяваме следните телефони в часовия интервал от 10 часа до 16 часа и имейл за информация:

Паричен салон – (0879) 29 22 32

Зам.гл.счетоводител – (02) 904 80 16

Гл.счетоводител - (02) 904 80 14; (0879) 29 22 44;

Email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

За Ваше удобство, Ви предоставяме банковите сметки на НАП с кодовете за вид плащане съответно за ДОО, ДЗПО и НЗОК и платежно нареждане образец:

Сметка: BG17UBBS88888588845400 код:551111 – вноски ДОО

Сметка: BG23UBBS88888892830100 код:581111 – вноски ДЗПО

Сметка: BG77UBBS88888688845500 код:561111 – вноски НЗОК

Моля, вписвайте периода, за който се отнася съответната вноска!

Уведомяваме Ви, че Декларация образец 1 за месец февруари 2020 година, е подадена за всички членове на Осигурителна каса „Адвокат“ на 06.03.2020 година.

Моля адвокатите, които имат болнични листове за месец февруари 2020 и предходни месеци, и все още не са внесли осигурителните си вноски, да изпратят сканирани болничните си листове на имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . В рамките на 2 (два) работни дни на всеки ще бъде изчислен размера на осигурителните вноски и ще бъде изпратена обратно необходимата информация, за да се извърши плащане.

Уважаеми колеги, моля следете сайта на САК и съобщенията във връзка с осигуряването на членовете на ОК „Адвокат”.

Ръководството на ОК“Адвокат“ желае здраве на Вас, Вашите семейства и близки!

ОК „Адвокат”

ЗАПОВЕД № 1/17.03.20 Г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДС ПРИ САК

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

ЗАПОВЕД  № 1/17.03.20 Г.
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДС ПРИ САК


НА ВНИМАНИЕТО  НА
ВСИЧКИ  АДВОКАТИ  И
ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД
При САК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И ВЗЕТИТЕ МЕРКИ, ДИСЦИПЛИНАРНИЯТ СЪД  ПРИ САК ПРЕУСТАНОВЯВА НАСРОЧВАНЕТО И ГЛЕДАНЕТО НА НАСРОЧЕНИ  ДИСЦИПЛИНАРНИ ДЕЛА ДО 13.04.2020 Г., СЛЕД КОЕТО  СТРАНИТЕ  ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ЗА ДАТАТА НА  НОВОТО НАСРОЧВАНЕ.

НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД  ВЛИЗА В СИЛА ОТ 17.03.2020 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС ПРИ САК:

АДВ.СВ.ЗЛАТАНОВ

COVID-19: Заповед №47

Печат PDF

Zapoved 47

COVID-19: Заповед №45

Печат PDF

Zapoved 45

COVID-19: Заповеди на председателите на Софийските съдилища

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка със снощното решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет председателите на Софийски районен съд, Върховен касационен съд,
Върховен административен съд и Административен съд София – град днес са издали заповеди, с които можете да се запознаете на сайта на САК.

Софийски районен съд - Заповед № АС–97/16.03.2020 г. - http://www.srs.justice.bg/

Върховен касационен съд – http://www.vks.bg/novini/covid-19-2.html

Върховен административен съд – Заповед от 10.03.2020 г. - http://www.sac.government.bg/pages/bg/M%D0%B5ssage

Административен съд София – град – Заповед № А3-26/16.03.2020 г. - http://admincourtsofia.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/%D0%A1%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0.aspx

Моля следете сайта на колегията за повече информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК
адв.Ивайло Данов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е COVID-19

Печат PDF

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Уважаеми колеги,
    Във връзка с предприети допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19, както и на други вирусни заболявания, и предприемане на мерки за ограничаване струпването на много хора на едно място моля, да се запознаете с предприетите мерки от следните институции:

Софийски градски съд - Заповед № РД-08-1670 от 10.03.2020, касаеща дейността на Софийски градски съд при създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция от коронавирусната инфекция.

Софийски районен съд - Заповед № АС-90/10.03.2020 на председателя на съда, предвид създадената епидемична обстановка

Софийски апелативен съд

Съобщение
Във връзка с предприети допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19, както и на други вирусни заболявания, Апелативен съд-София приканва страните и техните процесуални представители да извършват отдалечени справки, като такива могат да бъдат извършвани както чрез сайта на съда, така и на телефони: за граждански дела – тел. 02/9219 755; 02/ 9219 823; за наказателни дела- тел. 02/ 9219 753, 02/9219 830; за търговски дела - тел. 02/ 9219 766, 02/9219 831; за регистратура за класифицирана информация - тел. 02/9219 723.
Достъп до регистратурите и деловодствата съгласно заповед 244
 Достъп до адвокастка стая съгласно заповед 246
Отлагане на открити съдебни заседания съгласно заповед 247
Съгласно Заповед № А-249/11.03.2020г. се преустановява приема на граждани в приемните часове на административния ръководител до следващо нареждане.
Справки по дела в Софийски апелативен съд се извършват както следва:
В Гражданско, Наказателно и Търговско деловодство - от понеделник до петък от 09.00ч. до 15.00ч.
В Адвокатска стая - от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч.
По мерки за процесуална принуда - в Наказателно деловодство от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч.
Мерки за неотклонение се разглеждат ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 10.00ч.


Софийски окръжен съд

Съобщение
Във връзка с епидемиологична обстановка, и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на короновирусна инфекция (covid-19) виж

Върховен административен съд http://www.sac.government.bg/news/bg/2020310-1

Административен съд София – град

Във връзка с допълнително предприетите мерки срещу разпространението на коронавирус е възможно да бъдат отсрочвани дела по преценка на съдията. Моля следете за това на страницата на АССГ в раздел пресцентър - съобщения на съда.
С цел намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип и коронавирус се препоръчва:
Запознаването с дела, извършването на справки и преписи по дела, да се осъществява в адвокатска стая при максимално допустим брой посетители - трима души едновременно и деловодство - по един.
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

Върховен касационен съд  - http://www.vks.bg/novini/dela-vks.html

Прокуратура на Република България - https://www.prb.bg/bg/news/aktualno/syob-sht-enie-54

Софийски адвокатски съвет

ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ на Адвокатска академия “За това, което не пише в учебниците по право”

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На основание Заповед № РД-01-117/08.03.2020 година на Министъра на здравеопазването относно мерките във връзка с регистрираните случаи на (COVID - 19) и забраната за провеждане на всякакви масови мероприятия на закрито в цялата страна, Адвокатска академия “За това, което не пише в учебниците по право” преустановява присъственото провеждане на семинарите в сградата на Търговския дом в гр.София, бул. ”Витоша” № 1А, пред публика до последващо решение.
Лекциите на 13 март 2020 г. по предварително обявената програма, ще бъдат излъчени онлайн.

За да може да гледате лекциите, трябва предварително да свалите на своя компютър или телефон безплатно приложението ZOOM и да създадете свой профил. След това следвайте линка https://zoom.us/j/366246254, за да можете да наблюдавате лекциите на 13.03.2020 г. от 14 часа.
Можете да гледате лекциите и във Фейсбук профила на адв.Светозар Зафиров – Zafirov Svetozar. Изпратете покана и тя ще бъде приета.

За начина на провеждане на следващите лекции от плана на Адвокатска акдемия очаквайте допълнителни съобщения.

Допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 в СРС

Печат PDF

Уважаеми колеги,
    
Моля да се запознаете със съобщението, качено на главната страница на Софийския районен съд, относно предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 тук

Продължение...

Скъпи дами, честит 8-ми март!

Печат PDF

rozaЖелаем ви смелост - за да мечтаете и дързост - за да осъществите мечтите си!

Бъдете здрави, обичани и много щастливи!

Софийски адвокатски съвет

Становище

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Становище на Софийския Адвокатски Съвет по законопроекта за изменение и допълнение на наказателният кодекс 054-01/31.01.2020г. внесени от група народни представители може да видите тук

Софийски адвокатски съвет

ПРОТОКОЛ ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 25 ЯНУАРИ 2020 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Протоколът  от  отчетно-изборното събрание на Софийската адвокатска колегия, проведено на 25 януари 2020 г., може да видите тук.

Софийски адвокатски съвет

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СЕРТИФИКАТИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА”

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че застрахователните сертификати по застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ са готови и могат да бъдат получени от Вас в БИБЛИОТЕКАТА на САК на бул. "Витоша" №1А /Търговски дом/ от служителите на САК Лъчезар Спасов и Венета Велчева с телефони за контакт: 02 9048020 и 0879 292217 в часовите интервали от 8.30 до 13 часа и от 13.45 до 17 часа.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2020