Home

Софийска Адвокатска Колегия

Приложение №3 към Протокол №3 - СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Приложение №3

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с предстоящото провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., моля да имате предвид следното:

1)Адвокат, който не е изпълнил задълженията си за заплащане на дължимите вноски към Софийския адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи, на основание чл.49, ал.2 от ЗА.

2)Адвокати и младши адвокати от САК, които не са изпълнили задължението си по чл.49, ал.1 от ЗА, могат да гласуват на избора за делегати на САК, насрочени за 26-27 януари 2019 г., в качеството им на пълномощници на адвокати от САК, които са изпълнили своевременно задължението си по чл.49, ал.1 от ЗА.

 

3)Вписаните в регистрите на САК през месец декември и януари 2019 г. адвокати и младши адвокати могат да гласуват на избора за делегати на САК.

 

Продължение...

ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №3
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите от страната

 

 

Днес, 14.01.2019 г., в гр.София, бул.„Тодор Александров “№ 137, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

            Членове:

                                    Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Продължение...

ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Днес, 09.01.2019 г., в гр. София, бул. „Витоша“ №1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

            Членове:

                                    Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Продължение...

ПРОТОКОЛ №2 / Приложение №1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от СAK

Печат PDF

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

за произвеждане на изборите за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г.

 

I. БЮЛЕТИНА И ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ

            1. Гласуването се извършва с обща (интегрална) бюлетина и непрозрачен плик по образец, утвърдени от Избирателната комисия.

            2. Общата (интегрална) бюлетина за избор на делегати от Софийската адвокатска колегия се отпечатва на бяла хартия - формат А4.

            3. Бюлетината съдържа най-отгоре наименованието: „БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ СОФИСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ”, както и следните реквизити:

Продължение...

Приложение №1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

Печат PDF

Изтегли Приложение №1

Приложение №1

 

ДО

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ

СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

 

от.....................................................................................................................................

(трите имена)

личен №..................................................... в регистрите на САК

адрес за кореспонденция:...........................................................................................

тел.:………………………...., електронен адрес: ……………………………….

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ,

 

Предлагам кандидатура за делегат на Софийската адвокатска колегия в Общото събрание на Адвокатурата на страната, както следва:

 

1.................................................................................................................................................

(трите имена)

личен №..................................................... в регистрите на САК.

 

 

Прилагам Декларация за съгласие на предложения от мен кандидат.

 

 

 

 

Дата: ......................                                                 Подпис: ……………………….

 

Приложение №2 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ ПРЕДЛОЖЕН КАНДИДАТ

Печат PDF

Изтегли Приложение №2

Приложение №2

 

 

ДО

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ

СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от....................................................................................................................................

с личен №................................................... в регистрите на САК

адрес за кореспонденция.........................................................................................

тел.:………………………...., електронен адрес: ……………………………….

 

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

1. Съгласен съм да бъда избран/-a за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната.

 

2. Не изтърпявам дисциплинарно наказание по чл.133, ал.1, т.3 от Закона за адвокатурата.

 

3. Изпълнил/а съм задължението си по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

4. Отговарям на изискванията, установени в Закона за адвокатурата по отношение на избора, за който е издигната кандидатурата ми.

 

 

 

 

 

Дата: ......................                                                   Декларатор: ……………………….

ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ 1

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

           

            Днес, 12.12.2018 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК), в състав определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

            Членове:

                                    Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Продължение...

Покана/Държавен вестник за свикване редовно общо събрание на Софийска адвокатска колегия

Печат PDF

Адвокатският съвет на Софийската адвокатска колегия на осн. чл.81, ал.2 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията, което ще се проведе на 26 и 27.01.2019г. от 8 часа в аудитория 272 в сградата на СУ “Св.Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” № 15 с дневен ред:
1.Разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземне на решения по него;
2.Разглеждане доклада на контролния съвет;
3.Разглеждане отчета на дисциплинарния съд;
4.Разглеждане отчета на управителя на ОК “Адвокат”;
5.Информация във връзка с решение на Общото събрание на САК за проектиране и изграждане на нова сграда върху терена на ОД "Лозенец";
6.Приемане бюджета на колегията за следващата финансова година;
7.Избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

Банкови сметки

Печат PDF

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Банка – ОББ АД
BIC: UBBSBGSF
BG30UBBS88881000586479 - Такса обработка документи ВАС, Такси за жалби и сигнали

BG13UBBS88881000796111 - Встъпителни вноски
BG30UBBS88881000586479 - Такса молби и жалби

ВАЖНО!

Печат PDF

На 16.01.2018 г., след проведено редовно заседание Софийският Адвокатски Съвет единодушно реши:
Въвежда разходи за проучване и проверка на сигнали и жалби от физически и юридически лица, в т. ч. не влизат бюджетните учреждения и съдилищата, както следва:

-   за физически лица 30 лева;

-   за юридически лица 50 лева.

Сметката в Сибанк АД е: BG77BUIB98881092825700

Софийския Адвокатски Съвет

Набирателна сметка

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на Решение на Софийския Адвокатски Съвет  от 29.04.2014 г.

Ви уведомяваме, че набирателната сметка в Сибанк, с цел подпомагане на финансирането във връзка със закупуването на държавни гербове за съдебните зали в новоремонтираната сграда на СРС, находяща се на бул.”Цар Борис III” чрез доброволни дарения от членовете на САК е:

BG 91 BUIB 9888 5092825700
Сибанк  АД
Софийска адвокатска колегия

Copyright © sak-sas.bg 2020