Home

Софийска Адвокатска Колегия

ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

П Р О Т О К О Л

 

на Избирателна комисия

от произведения на 26 – 27.01.2019 г. избор за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия

 

 

Днес 27.01.2019 г. в 18.45 часа Избирателната комисия в състав:

 

                                   Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова

                                   Членове:       1. Елисавета Стоименова Иванова

                                                           2. Маргарита Иванова Калпушкова

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия.

Изборът започна в 15.00 часа на 26.01.2019г. и приключи в 14.00 часа на 27.01.2019г. г.

    

При отваряне на избирателните кутии присъстваха:

 

  1. 1.Силвия Паунова
  2. 2.Людмила Вълчева

-      Членове на САК неангажирани в избирателния процес

 

I. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

Продължение...

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №8

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

                        Днес, 27.01.2019 г., в гр. София, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Продължение...

ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №7

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

                        Днес, 26.01.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Продължение...

ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF
ПРОТОКОЛ №6
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на 
избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната
 
 
Днес, 26.01.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.
 
На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:
 
Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;
Членове: Елисавета Стоименова Иванова;
Маргарита Иванова Калпушкова.
 
  Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Продължение...

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА САС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г.- 31.12.2018г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По традиция отчетният доклад за дейността на Софийски адвокатски съвет /САС/ през изминалата година започва със статистика, която дава яснота за членския състав на Софийска адвокатска колегия /САК/, а именно:

Членовете на САК към 31.12.2018 г. са били 6 073, от които 3 264 жени и 2 809 мъже.

Най-младият адвокат - член на колегията е Николай Йорданов Павлевчев, а най-младият младши адвокат – член на колегията е Славомир Тодоров Буюклиев.
           
В САК през 2018-та година са вписани 162 младши адвокати, 90 адвокати, 143 сътрудници, 44 адвокатски дружества, 90 адвокатски съдружия.

Променили статута си от младши адвокати в адвокати са 296 колеги, а прехвърлени адвокати от други колегии, в това число младши адвокати са 27 души.

Временно преустановили адвокатска дейност са 8 адвокати.

Продължение...

Визуализация на проекта за нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с точка пета от дневния ред на насроченото на 26.01.2019г./тази събота/ редовно Общо събрание на Софийска адвокатска колегия в аудитория 272 в сградата на СУ “Св.Климент Охридски” /Юридически факултет/, бул. “Цар Освободител” № 15, Ви информираме, че насайта на колегията сме качили визуализация на проекта за нова сграда на мястото на сега съществуващия обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас, с която може да се запознаете на сайта на колегията или на следния адрес: http://www.sak-sas.bg/bg/news/2419-news-lozenez-visualization

Софийски адвокатски съвет

Визуализация Лозенец

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ № 5

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

          

            Днес, 25.01.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

Продължение...

Списък на дежурни адвокати за 01.02.2019 до 28.02.2019

Печат PDF

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.02.2019 г. до дата: 28.02.2019 г.

Продължение...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВПИСАНИТЕ В НРПП

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет уведомява всички членове на САК, вписани в Националния регистър за правна помощ, че   служебните бележки за доходите, изплатени от НБПП през 2018г., могат да се получат в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул.”Тодор Александров” 137, ет.2,  в отдел „Правна помощ”.

                                                               Софийски адвокатски съвет

Съобщение от ИК на САК

Печат PDF

Anouncement IK SAK

Среща в ЦУ на НАП

Печат PDF

По инициатива на Софийски адвокатски съвет и по повод разрешаване на съществуващите проблеми с навременното отразяване на извършените осигурителни плащания за адвокати от САК, осигурявани чрез Осигурителна каса „Адвокат“, на 17.01.2019 година в Централно управление на НАП се проведе среща между част от ръководството на САК и ОК „Адвокат“ и г-н Александър Георгиев – Зам. изпълнителен директор на ЦУ на НАП.

На срещата бяха поставени отново въпроси, свързани с неточното отчитане в системата на НАП, респ. на НОИ на извършени осигурителни плащания на адвокати и по-конкретно:

 - Проблемът с липсата на точни данни в системата на НАП за внесени осигурителни вноски от адвокати за периода от 2005 г. до сега;

 - Грешното начисляване в системата на НАП на лихва за забава с незначителен размер, при плащане в срок на вноските, което поражда проблеми при получаване на Удостоверения по чл. 87 от ДОПК, респ. при ползване на отстъпката от дължимия годишен данък.

Срещата протече конструктивно, като беше отчетено, че основните и съществени проблеми, възниквали през годините, вече са преодоляни, но е необходима по-добра координация между служителите на НАП и ОК „Адвокат“, за да се подобри обслужването на адвокатите, членове на ОК „Адвокат“, както и на адвокатите, които се осигуряват по друг начин.

Софийският адвокатски съвет и ОК „Адвокат“ ще очакват писмен отговор/становище/ от ЦУ на НАП по обсъдените проблеми и предложения за тяхното разрешаване, за което ще Ви уведомим своевременно.

За да се разрешат окончателно проблемите отново се обръщаме към всички членове на ОК „Адвокат“ да внасят осигурителните си вноски своевременно – до 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

За улеснение на колегите от пролетта на 2019 г. в паричните салони на САК на бул. „Тодор Александров“ № 137 и в Търговския дом ще бъде възможно плащането през ПОС устройства, за което вече са предприети необходимите действия.

                                  Софийски адвокатски съвет

Проекто бюджет на САК за 2019 година

Печат PDF

Budget 2019

 

Приемен ден на Председателя за м. януари 2019г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че приемният ден на Председателя на САК – адв. Ивайло Данов за м. януари 2019г. ще бъде на 31.01.2019г./четвъртък/ в часовите интервали от 11.00 до 13.00 часа и от 15.00 до 17.00 часа.

Идеен проект за нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Както вече Ви уведомихме, на 26.01.2019г. от 8 часа /при спадащ кворум от 9 часа/ е свикано редовно Общо събрание на Софийска адвокатска колегия в аудитория 272 в сградата на СУ “Св.Климент Охридски” /Юридически факултет/, бул. “Цар Освободител” № 15 при следния дневен ред:

1.Разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземне на решения по него;

2.Разглеждане доклада на контролния съвет;

3.Разглеждане отчета на дисциплинарния съд;

4.Разглеждане отчета на управителя на ОК “Адвокат”;

5.Информация във връзка с решение на Общото събрание на САК за проектиране и изграждане на нова сграда върху терена на ОД "Лозенец";

6.Приемане бюджета на колегията за следващата финансова година;

7.Избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.


Във връзка с точка пета от дневния ред, моля да се запознаете предварително с идейния проект на предвидената за изграждане нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия в с.Лозенец, обл.Бургас, с който може да се запознаете на сайта на колегията или на следния адрес: http://www.sak-sas.bg/bg/news/2411-news-lozenez-drawing

Софийски адвокатски съвет

Идеен проект

Печат PDF

IdeenProekt 0001

 

 

ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

 

ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите от страната

 

 

Днес, 18.01.2019 г., в гр.София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

Членове:

Елисавета Соименова Иванова

Маргарита Иванова Калпушкова.

Продължение...

Адвокатски застраховки 2019г - Професионална отговорност на адвоката

Печат PDF

Софийска Адвокатска Колегия съвместно с ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и при посредничеството на  „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД, стартират подновяване на групова полица „Професионална отговорност на адвоката“ в сила от 23.01.2019 г. Лимити на отговорност за едно събитие 20 000 лв. и в агрегат за всички събития 20 000 лв. Възможни са по-високи лимити, за които са договорени преференциални тарифи.

Всички желаещи да се включат към тази полица е необходимо да подадат заявление в библиотеката на САК на бул. „Витош“ № 1А, входа откъм ул.„Алабин“ или на имейла на „Би Ай Джи Къмпани“ - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до 22.02.2019г.

На Общото събрание на 26 и 27.01.2019 г. също ще е възможно да се подават заявления за застраховка.

За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова – Управител на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ на тел. 0884 01 69 44 или на имейл Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

icon-word Oбразец на заявление, за включване към полицата

 

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

ОТВОРЕНО ПИСМО

Печат PDF

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-жа Цецка Цачева

 

ДО

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ДО

ИНСПЕКТОРАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Г-жа Теодора Точкова

 

ДО

И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

Г-жа Мариета Неделчева

 

ДО

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-н Сотир Цацаров

 

ДО

СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

 

КОПИЕ ДО:

Г-н Флориан Скала, главен изпълнителен директор на bTV Media Group

 

Г-н Венелин Петков, Директор „Новини, актуални предавания и спорт” на bTV Media Group

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

от

Софийски адвокатски съвет,

с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2,

представляван от председателя му адв. Ивайло Данов

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

На 12.01.2019 г. в електронни медии се появи информация, че съдържанието на съдебен акт по конкретно наказателно дело е съобщено в новините на телевизия bTV, преди актът да бъде оповестен в съдебна зала. В информация на сайта Frognews.bg (линк: https://frognews.bg/novini/skandal-btv-saobshti-reshenieto-sada-svidetelite-deloto-ktb-predvaritelno.html), се посочва: „bTV съобщи решението на Спецсъда за свидетелите по делото ”КТБ” близо половин час преди определението да бъде четено на съдебното заседание, предаде репортер на Фрогнюз от залата. Това е скандално, защото означава, че вероятно някой от съдиите го е съобщил на телевизията предварително“ и „В протокола на заседанието е отбелязан фактът, че медия е съобщила за решението на съда, преди самият съдия да го е направил“.

Софийският адвокатски съвет, като управляващ орган на най-голямата адвокатска колегия в страната - Софийската, изразява огромната си тревога от тази информация и счита, че ако изнесените в публикацията данни са верни, то случилото се намалява доверието в правосъдието, уронва престижа на съдебната система и поставя под сериозно съмнение независимостта на съдебната власт, след като е възможно национална медия да обяви съдържанието на съдебен акт преди съдията да стори това в съдебната зала.

Гореизложеното е особено обезпокоително, защото може да се дължи не само на „изпреварваща“ информация към медиите за съдържанието на необявен съдебен акт, но и да представлява недопустим опит за влияние върху съда преди постановяване на неговите актове чрез въздействие върху общественото мнение и във всички случаи представлява грубо вмешателство в независимостта на съдебната власт, гарантирана от Конституцията на Република България.

Ако този инцидент остане неизяснен, е възможно да постави началото на практика, която да лиши съдебната система от независимост и да направи невъзможен справедливия и безпристрастен процес, за което конституционна отговорност носи и адвокатурата.

Поради това Софийският адвокатски съвет счита, че цялата правна общност у нас, включително отговорните държавни институции, към които се обръщаме, следва да прояви нетърпимост към този случай и в опит да се запази доверието в съдебната система дължи на обществото отговор на следните въпроси:

1.Кой е информирал БТВ за решението на Съда преди публичното му оповестяване в съдебна зала и допустимо ли е национална медия да обявява публично информация за съдебен акт, преди надлежното му обявяване от съдията?

2.Нарушена ли е тайната на съвещанието по делото за мерките за неотклонение на обвиняеми лица, които са свидетели по делото „КТБ“, разглеждано от състав на Специализирания наказателен съд на 12.01.2019 г.?

3.Какви действия ще предприеме Висшият съдебен съвет и ръководството на Специализирания наказателен съд, за гарантиране тайната на съдебното съвещание и за недопускане на такива конфузни ситуации?

Надяваме се, че съобразно компетентността си, ще предприемете необходимото за изясняване на случая и ще ни информирате за извършените от Вас действия и резултатите от тях.

Прилагаме:Разпечатка на хартиен носител на електронна публикация на адрес: https://frognews.bg/novini/skandal-btv-saobshti-reshenieto-sada-svidetelite-deloto-ktb-predvaritelno.html

 

14.01.2019 г.                                                                           С уважение:

гр. София                                                                                            Софийски адвокатски съвет