Home

Софийска Адвокатска Колегия

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствие да Ви поканим да вземете участие в новата квалификационна програма, организирана от САС и колектив от наши колеги, адвокати от САК.

Програмата, озаглавена „За това, което не пише в учебниците по право“ ще продължи до края на месец юни, като в края на всеки месец ще Ви съобщаваме програмата за следващия месец. Включени са лекции, практически упражнения и дискусии за адвокатската професия, мястото й в системата на икономиката и в системата на държавата, съчетание и проявление на невербалната и вербалната интелигентност на адвоката, усъвършенстване на умения да се артикулира, неутрализиране на специфики в говора, които водят до намаляване на ефекта от публичното говорене, речника на тялото, телесни невербални сигнали и системи и много други полезни неща, необходими при ежедневното практикуване на професията.

Занятията ще се провеждат всяка сряда от 14 до 17 часа, в залата на САК в Търговския дом.

Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефони 02 987 05 19, вътрешен 120 и 0879 292 217.

Местата са ограничени!

Представяме на Вашето внимание програмата за месец февруари 2016г.

 

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ

„ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

Месец февруари 2016 г.

 

3 февруари 2016 г.

1. Адвокатската професия като вид услуга, мястото й в системата на икономиката и в системата на държавата. Съчетание и проявление на невербалната и вербалната интелигентност на адвоката.

2. Държавата и сигурността. Инструменти за защита на националната сигурност. Адвокатът, адвокатската тайна и националната сигурност. Мястото на адвоката в мерките за борба с тероризма и прането на пари.

3. Принципи на успешната презентация. Адвокатът презентира себе си и работата си. Установяване на индивидуалните особености при произнасяне на речи, четене на доклади и презентиране.

Време за провеждане: 14-17:00 ч.

Формат: 3 лекционни часа по 45 мин. с почивки от по 15 мин.

Лектори: адв. Светозар Зафиров, Проф. д-р Юрий Търкаланов, Проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

 

10 февруари 2016 г.

1. Дейността на службите за сигурност и правата на човека. Конфликтни точки и ролята на адвоката.

2. Базови качества за упражняване на адвокатската професия. Властта на адвоката.

3. Усъвършенстване на умения да се артикулира чрез неутрализиране на специфики в говора, които водят до намаляване на ефекта от публичното говорене. Развиване на умения да се направляват темпото и скоростта при говорене. Развиване на умения да се контролират силата и височината на гласа. Развиване на умения за постигане на т. нар. среден регистър.

Време за провеждане: 14-17:00 ч.

Формат: 3 лекционни часа по 45 мин. с почивки от по 15 минути.

Лектори: Проф. д-р Юрий Търкаланов, адв. Светозар Зафиров, Проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

 

17 февруари 2016 г.

1. Четене за експертни цели. Алгоритъм на специализираното четене и четене за юридически цели. Аномалии и девиации при четенето – спекулативно четене, солипсистко четене, хейтърски четене и др.

2. Реторични техники и похвати за привличане на вниманието на аудиторията. Реторични техники и похвати за задържане на вниманието на аудиторията. Реторични техники и похвати за неутрализиране на отрицателни сигнали на обратна връзка.

3. Невербалната интелигентност на адвоката. Основи на невербалната интелигентност: а) влиянието; б) мигновените впечатления; в) невербалната страна на речта; г) вербално отразяване; д) невербални сигнали на средата; е) характерът; ж) парадигмата „комфорт-дискомфорт” – основа на невербалната интелигентност на адвоката.

Време за провеждане: 14-17:00 ч.

Формат: 3 лекционни часа по 45 мин. с почивки от по 15 мин.

Лектори: Доц. д-р Милена Цветкова, Проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, адв. Светозар Зафиров

 

24 февруари 2016 г.

1. Типология на текстовете и публикациите. Същност и характеристика на различните видове и жанрове писмен текст и спецификата им в адвокатската практика. Същност и характеристики на видовете публикации (печатни и онлайн). Същност на книгата като издание.

     2. Реторическата аргументация – аргументи, видове и място в структурата на речта. Аргументи и етични норми и правила. Контрааргументация в публичната реч. Визуалните аргументи в речта и в презентацията.

3. Как говори тялото. Основни речници. Телесни невербални сигнали и системи. Практическо приложение на невербалната интелигентност в адвокатската практика.

а) Силата на собственото поведение. Първи впечатления, начин на мислене, отношенинето, усмивката, поза и стойка, силата на движението, въздействието на гласа, силата на навиците, маниерите, обкръжението.

б) Значението на външния вид. Красотата и адвокатската професия. Облеклото. Съдът, съдебните заседатели и облеклото на адвоката. Общи правила за професионално облекло на адвокатите – мъже и адвокатите – жени (и по нещо за бижутата, обувките, татуировките, грима, аксесоарите и личните принадлежности).

 

Време за провеждане: 14-17:00 ч.

Формат: 3 лекционни часа по 45 мин. с почивки от по 15 мин.

Лектори: Доц. д-р Милена Цветкова, Проф. д.ф.н.Иванка Мавродиева, адв.Светозар Зафиров

МОДУЛ: ТЕХНИКИ НА ВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ И КУЛТУРА НА РЕЧТА

Време на провеждане: всеки петък 14-17:00 ч., при предварително записване на група от поне 10 адвокати.

Водещ: Доц. д-р Арсения Иванова

Анотация:

   Курсът е предназначен за практикуващи адвокати, както и бъдещи такива, които искат да усъвършенстват своите умения в технологията на словесното действие, на които им се налага да представят проекти, да изнасят лекции и доклади, да представят компании, да провеждат бизнес комуникации, да осъществяват водене на успешна пледоария, и които искат да усвоят изкуството на словесното действие и различни начини на изразяване.

   Участниците в курса се запознават с изразното и комуникативно средство „човешки глас”, познаването на говорния апарат като организирана съвкупност от дихателни, речеви и артикулационни органи, чрез чиято синхронизирана дейност се осъществява човешкия говор.

 Целта на курса е участващите да придобият знания по култура на речта и техника на говора, които успешно да прилагат в така наречените тук ”Техники на вербалната комуникация” и „Култура на речта“. Освен това ще придобият умения как тези основни качества се трансформират във воденето на една пледоария, лекция, семинар, презентация, преговори, кои са основните позиции в самото словесно действие, кои са полезните, препоръчителните и задължителните качества и умения изисквани от „говорещия”, и как, чрез всичко това, той да владее словото си от гледна точка на психологията, и да говори добре пред различна аудитория и в различни речеви ситуации. Акцентът ще бъде в спецификата на адвокатското говорене.

   Компетенции:

   1) знаят:

   При завършване на курса участващите ще придобият правилен подход в уменията как да използват по-добре говорния си апарат, как да постигат свои „образи” на гласа, как да убеждават другите, как да водят играта „битово-публично ниво на речта”, какво стои в „задкулисието на словото” - от художествения текст до тясно специализирания доклад, от професионалния говор до личностното изразяване, и най-вече изразяването в реална словесна среда.

   2) могат:

   След края на курса участващите ще знаят как се владее връзката в дипола „да             говориш себе си – да казваш тях” и как със словото и гласа могат да постигат доверие, логичност, истинност, внушение, категоричност, прецизност, въздействие и пр. Ще могат да контролират собствените си емоции и със самочувствие и увереност да водят словесно действие в различни ситуации и пред различна аудитория. Ще имат провокация по какъв начин да усъвършенстват личностните си говорни качества в професионалната адвокатска среда.

   Приложение I:

   Тематичен план на курса:

1.Представяне на курса. Събеседване с участващите.

2.Разбиране за Дишането и как овладяното Дишане подпомага аргументацията на изказа.

3.Какво е Техниката на говора и как тя допринася за конкретното поведение по време на различно словесно действие.

4.Български книжовен език – специфика на българското звукообразуване, ударение и правоговор.

5.Как да говорим добре:

5.1.            Личността на говорещия.

5.2.            На какво да се научим.

5.3.            Поза, жестове, мимика.

5.4.            Установяване на контакти.

5.5.            Какво да се избягва.

5.6.            Как се убеждават другите.

5.7.            Комуникацията и отношенията между хората от гледище на Психологията.

6.Култура на речта.

7.Психодрамата и нейната помощ при личната мотивация и път към овладяването на „Изкуството да говориш”.

8.Владеене на Словото – как да изразяваме мисли, чувства и образи.

9.Как да говорим добре пред аудитория и как да привлечем и задържим нейното внимание.

10.Провеждането на успешна пледоария чрез изговарянето. Индивидуалност на изразяването. Модератор в момента.

 

 ПриложениеII:

 Практичен план на курса. Индивидуално консултиране:

1.Тренингът. Какво представлява.

2.Запознаване с принципите на успешната вербална комуникация.

3.Овладяването на принципите, които отличават печелившия оратор.

4.Умението за добро говорене пред различна аудитория и в различни ситуации.

5.Тънкостите на доброто говорене.

6.Вербалната и невербалната комуникация.

7.Култура на мисленето, езикът и речта.

8.„Изкуството да говорим” – как да подготвим и подредим своята реч по такъв начин, че тя да бъде въздействаща, запомняща се, атрактивна, конструктивна и да провокира към действие.

9.Заключение.

СИЕЛА - Абонамент за членовете на Софийска Адвокатска Колегия през 2016

Печат PDF

Партньорството между СИЕЛА НОРМА АД и СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ продължава и през 2016 година. СИЕЛА НОРМА ще предостави и през 2016 година право на всеки адвокат, член на колегията до продуктите Сиела Норми – Българско право, Съдебна практика, Неофициален раздел на Държавен вестник.

В допълнение адвокатите, членове на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ще използват преференциални условия за абонамент за останалите продукти на Сиела Норма АД в размер на 20 % от официалната ценова листа на компанията, както и 10 % отстъпка при закупуване на книги от книжарниците на СИЕЛА, разположени на територията на град София, при показване на адвокатска карта.

Адвокатите, членове на САК, които желаят да активират своя абонамент е необходимо:

·         Ако не използват Сиела до момента, то следва да попълнят онлайн заявка на адрес: http://sak.ciela.net/users. Необходимо е да имат предвид, че процеса на регистрация отнема технологично време, необходимо за проверка на членството им в Софийска адвокатска колегия.

·         Или да посетят офиса на Сиела Норма АД, на адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9, ет. 1, Търговски отдел.

ВАЖНО! Ако са НАСТОЯЩ клиент на Сиела Норма АД, продължаването на абонамента се осъществява като върнат отговор на мейла, който са получили от обслужващия ги търговец от Сиела Норма АД.

Допълнителна информация заинтересованите адвокати може да получат на тел.: 02 9030 000

Подновяване на групова полица „Професионална отговорност на адвоката“

Печат PDF

Във връзка с подновяване на групова полица „Професионална отговорност на адвоката“, "Софийска Адвокатска Колегия" съобщава, че сертификатите удостоверяващи включване към полицата ще се раздават на 30.01.2016 и 31.01.2016 г. от представители на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпан" в сградата на Народното събрание /бивш партиен дом/ на пл. Княз Александър I. За следващо раздаване отново ще бъдете информирани своевременно. 
За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова – Управител на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД на тел. 0884 01 69 44 или на имейл
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ILEC

Печат PDF

Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище Рим /ИДЛО/ организира за дванадесета поредна година курсове по юридически английски език и ILEC.

                              І. ОСНОВЕН КУРС:

Обучението се води по специално разработена програма от адвокат Албена Симеонова.

Курсът е предназначен за  практикуващи юристи и преводачи, както и за студенти по право или международни отношения. Целта на обучението е да бъде усъвършенствана специфичната лексика в области на правото като търговско право, дружествено право, облигационно право, вещно право, трудово право, граждански процес и др. Активно се развиват четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 14.01.15 г.

Продължение...

Инвентаризация на Софийския районен съд

Печат PDF

Inventarizaciya

11th Winter Seminar, Chamonix – March 5-12, 2016/ Attention, Hotel Deadline: January 11, 2016/ REGISTER NOW!

Печат PDF

UIA-Seminar

Dear members, dear colleagues,

HAPPY NEW YEAR!

The UIA is very happy to remind you  to its 11th Winter Seminar on the topic of Cross-border M&A Transactions – Corporate, Regulatory, Litigation/Arbitration and Related Issues" being held in Chamonix, France, from March 5 to 12, 2016. Disregard this mail if you have already registered both for the hotel and for the seminar.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

 ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 06.01.16 г.

Продължение...

Отчет дежурени адвокати м.Декември

Печат PDF

Уважаеми колеги,

През периода от 01 до 31 декември в САК са постъпили/приети 262 искания за дежурен адвокат, а неприети дежурства по реда в списъка са 90. До всеки адвокат от списъка на дежурните е прозвънено по пет пъти, а тридесет и двама адвоката от списъка имат по шест или общия брой прозвънявания към адвокатите от списъка за дежурните за м. декември е 352.

     Продължи тенденцията на спад на постъпилите/приетите искания в извънработно време и почивните дни в сравнение с предходния месец.

     Разпределението на постъпилите/приетите искания за служебен защитник от списъка на дежурните адвокати са посочени в справката(прил. № 1).

 

                                                                                                                                                          Приложение 1

СПРАВКА

за приетите искания в САК и разпределението им (приемането/отказването) на дежурните адвокати

за периода 01 до 31 декември 2015 година

Продължение...

Немска фондация за международно правно сътрудничество

Печат PDF

Germany

Весели Коледни Празници и Честита Нова Година!

Печат PDF

ChestitaKoleda

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

ЖЕЛАЕМ ВИ ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА!

ОТ СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Международна конференция - "Investing Abroad. Real Properties"

Печат PDF

Invitation

Продължение...

Адвокатски застраховки 2015г - договор със ЗК „Лев Инс“ АД

Печат PDF

„Софийска Адвокатска Колегия“ съвместно с ЗК „Лев Инс“ АД и при посредничеството на  „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД, стартират подновяване на групова полица „Професионална отговорност на адвоката“ в сила от 23.01.2016 г., при лимити на отговорност за едно събитие 20 000 лв. и в агрегат 20 000 лв. Възможни са по-високи лимити, за които също има договорени преференциални тарифи. Всички желаещи да се включат към тази полица е необходимо да подадат заявление в Деловодството на САК до 20.01.2016 г. За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова – Управител на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД на тел. 0884 01 69 44 или на имейл Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . От сайта можете да изтеглите образец на заявление, за включване към полицата.

icon-word Oбразец на заявление, за включване към полицата

 

Zastraxovka Calculations

 

 

Благодарствено писмо

Печат PDF

Adv StefiaDoichinova

СТАНОВИЩЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

                Софийският адвокатски съвет застава зад справедливите искания на магистратите и цялата българската правна общност, за осъществяване на реална и ефективна реформа в българското правораздаване, като подкрепя усилията на всички юридически професии за постигане на този резултат.

                Софийският адвокатски съвет категорично подкрепя каузата, че българската съдебна система трябва да е независима и безпристрастна, да отговаря на международните стандарти в областта на правосъдието, да бъдат спазвани реално принципите на откритост, независимост и отчетност, изключващи задкулисното кариерно израстване и нелигитимните външни въздействия в дейността на съдебната власт. Гражданите трябва да върнат доверието си в правосъдието. Обществото ни има право да знае истината и да изисква нужните промени!

                Адвокатурата е част от съдебната власт, съгласно Конституцията на Р. България, защото е условие и гарант за обективно правосъдие. Пълноценното реализиране на стратегията за реформа в правораздавателната система и приемане на произтичащите от нея законодателни промени в Конституцията, Закона за съдебната власт и Закона за адвокатурата са необходимият минимум, за да се премахне създалата се деморализация в българската правосъдна система. Структурната и организационна реформа в съда и прокуратурата са от изключително значение и гаранция за установяването и поддържането на върховенството на закона в Р. България. Независимостта на съдебната власт, поставянето на съдиите в нормални работни условия, зачитането на тяхното достойнство и професионализъм, обективното им оценяване и справедливи условия за издигането им в съдебната йерархия са неотменими условия за преодоляване на кризата в правораздавателната система.

                За да успеем, трябва открито да посочваме проблемите, да се обединим, преодолявайки различията и да заявим непреклонната си воля за реални законодателни промени!

                Ние сме за реална и ефективна реформа в правораздаването, защото искаме България наистина да е демократична и правова държава. Българските граждани имат право да получат ефективно правосъдие, което е невъзможно без адекватна адвокатска защита и без независима съдебна власт.

                Заедно сме, защото ако не се преборим днес, утре ще е по-трудно!

гр. София, 17.12.2015г.

Отчети приключени дела по Закона за правната помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,
    
    Във връзка с приключването на финансовата година и усвояване на паричния финансов ресурс по правната помощ, отпуснат на НБПП, Ви приканваме във възможно най-кратък срок да представите за проверка в САК отчетите по приключените Ви дела по Закона за правната помощ.

От ръководството

Адвокатски избори 2016

Печат PDF

Уважаеми Колеги,

Най-учтиво Ви напомняме, че на 30 и 31 Януари 2016г. предстои да се проведат избори за Органи на САК и за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

За да упражните правото си на глас следва да сте заплатили дължимия за 2015г. членски внос до края на декември 2015г.

За повече информация относно изборите, моля следете редовно следната секция: Адвокатски избори 2016

С пожелание за весела Коледа и щастлива Нова Година.

От Софийски Адвокатски Съвет

 


 

Протокол № 33 от 17.11.2015

На 17.11.2015г. от 14.50ч. се проведе разширено редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Провеждане на разширено заседание по реда на чл. 101, ал. 1, изр. второ ЗА за определяне на състав на избирателна комисия за предстоящите избори за органи на САК и избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

2.  Определяне броя и състава на избирателни бюра по реда на чл. 101, ал. 2 ЗА;

......

 


 

 

Reshenie Durjaven Vestnik 2015

Подкрепа от Международния съюз на адвокатите /UIA/ - част 2

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 27 ноември се проведе последният за тази година колоквиум, организиран по специалната програма на Международния съюз на адвокатите /Union Internationale des Avocats/, със седалище в Париж и Софийския адвокатски съвет за последваща квалификация на софийските адвокати, на тема „Заверка на документи от адвокатите – френски и европейски опит. Българският аспект на проблема – предвижданията на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата – член 32 и следващите”. Лектори на колоквиума бяха адвокат Жан-Жак Уетвилер – Президент на Международния съюз на адвокатите /UIA/ и адвокат Емил Ядков – Председател на Благоевградската адвокатска колегия.

Преди началото на колоквиума участниците със ставане на крака и едноминутно мълчание изразиха своята съпричастност към жертвите на терористичните актове в Париж от 13.11.2015г. и техните близки.  

Колоквиумът премина при голям интерес с над 55 участници. Президентът на Международния съюз на адвокатите разясни същността на френския „Адвокатски акт”, с който на колегите там се делегира правото да удостоверяват самоличността и автентичността на подписите на лицата под различни документи. Освен френския опит той запозна участниците и с опита на Белгия, където правата на адвокатите да извършват удостоверявания са още по-широки. Президентът Уетвилер говори за повишената отговорност на адвокатите при извършване на този тип удостоверявания, като на колегите им се вменява в задължение не само да се уверят в самоличността на лицата, участващи в съответните актове, но и да им разяснят правните последици от тях. Това е една изключително силна гаранция за интересите на страните и изключва всякакви спекулации относно застрашането на гражданския оборот, ако на адвокатите се предостави такава възможност.

Адвокат Ядков запозна участниците в колоквиума с правната рамка, която създава възможност на адвокатите да се делегира от законодателя правото да извършват удостоверявания на дати, подписи, самоличност и да заверяват преписи от частни и официални документи. Той обоснова тази възможност с разпоредби от действащите вече нормативни актове.

На колоквиума беше ясно изразена позицията, че предлаганите промени в Закона за адвокатурата не само не противоречат на вътрешното или европейското право, но са в пълно съответствие с европейските норми и практики, както и че така предлаганите промени по никакъв начин не застрашават сигурността на гражданския оборот, а напротив представляват по-силна гаранция за защита правата и законните интереси на гражданите и търговците.

В паузата на колоквиума Президентът Уетвилер даде интервю за Националната телевизия БНТ 1, а след колоковиума даде интервю за телевизия Евроком, което ще бъде излъчено на 04.12.2015г., петък, от 21.00 часа в предаването „Позиция”, рубриката „Темида – цената на истината”.

Снимки от колоквиума можете да видите ТУК

САС

Отчет дежурени адвокати м.Октомври

Печат PDF

Уважаеми колеги,

 

През периода от 01 до 30 ноември в САК са постъпили/приети 237 искания за дежурен адвокат, от които неприети дежурства са 85. До всеки адвокат от списъка на дежурните е прозвънено по седем пъти или общия брой прозвънявания към адвокатите от списъка за дежурните за м. ноември е 322.

     Има лек спад на постъпилите/приетите искания в извънработно време и почивните дни в сравнение с предходния месец.

     Разпределението на постъпилите/приетите искания за служебен защитник от списъка на дежурните адвокати са посочени в справката(прил. № 1).


 

                                                                                                                                                          Приложение 1

СПРАВКА

за приетите искания в САК и разпределението им (приемането/отказването) на дежурните адвокати

за периода 01 до 30 ноември 2015 година

Продължение...

Подкрепа от Международния съюз на адвокатите /UIA/ - част 1

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 26 ноември, по покана на Софийския адвокатски съвет, в София пристигна Президентът на Международния съюз на адвокатите /Union Internationale des Avocats/, със седалище в Париж, господин Жан-Жак Уетвилер. Това беше първата официална визита зад граница след избирането му на този висок пост на 01.11.2015г.

Президентът Уетвилер дойде у нас, за да изрази подкрепата на Международния съюз на адвокатите /UIA/ за изготвения от българските адвокати проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. В тази връзка той проведе две много важни срещи.

На 26.11.2015г. Президентът Уетвилер беше приет в Народното събрание от Председателя на Комисията по Правните въпроси г-н Данаил Кирилов. По време на срещата беше поставен въпроса за по-скорошното внасяне на закона в пленарна зала. Президентът Уетвилер заяви пред г-н Кирилов, че предлаганите от българските адвокати промени в Закона за адвокатурата са изцяло в съответствие с европейските стандарти и практики. Той даде за пример Франция и Белгия, къде адвокатите имат правото да извършват удостоверяване на самоличността и подписите на страните в различни видове документи.

Президентът Уетвилер заяви пред Председателя на комисията по правни въпроси, че Международният съюз на адвокатите /UIA/ следи освен процеса във връзка с предложения от българските адвокати ЗДИЗА и предлаганите промени в Конституцията на Република България. Той даде особено висока оценка на предвидената възможност Висшият адвокатски съвет да сезира Конституционния съд на страната.

В края на срещата Председателят на Комисията по Правните въпроси г-н Данаил Кирилов, от името на Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, връчи на Президента на Международния съюз на адвокатите /UIA/ Жан-Жак Уетвилер, почетен знак.

На 27.11.2015г. Президентът Уетвилер беше приет и от Министъра на правосъдието г-н Христо Иванов. По време на срещата отново беше поставен въпроса за ускоряване разглеждането на ЗДИЗА. Президентът Уетвилер запозна министър Иванов с френския опит в извършването на удостоверявания от адвокати, както и разрешаването на възникналите противоречия между адвокатите и нотариусите във Франция. Той предложи министърът да организира среща между представители на ръководните органи на двете професии, както и на техните международни организации.

Президентът Уетвилер изказа своите адмирации по отношение предложения от министър Христо Иванов текст в Конституцията, даващ възможността гражданите, чрез Висшия адвокатски съвет, да могат да сезират Конституциония съд и даде изключително висока оценка за тази инициатива на министъра.

САС

 

Copyright © sak-sas.bg 2016