Home

Софийска Адвокатска Колегия

Tържествено честване на 120-годишнината от създаването на САК

Печат PDF

Уважаеми колеги!

Уведомяваме Ви, че на заседание на Софийски адвокатски съвет  е взето решение да се проведе тържествено честване на 120-годишнината от създаването на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ при следната  предварителна програма:

1.На 11.10.2017г.  от 10 часа в катедралния храм „Света Неделя” ще бъде  Тържествен молебен. Честването ще продължи с приветствия и официална церемония от  11 часа в залата на Съюза на юристите в България и ще завърши с вечерен концерт в Зала България.

2.Мероприятията по честванията ще продължат с научна конференция с международно участие, която ще се проведе на 23 и 24 Ноември 2017г., и  ще завършат с традиционния бал на адвокатите от САК, който ще се проведе вечерта на 24.11.2017г.

Очаквайте допълнителна информация за пълната програма на честванията, темите и лекторите.
                                                                                                                                                                                                                Софийски адвокатски съвет

Правна помощ - отчети

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в периода 21.08.2017г. до 04.09.2017г. няма да се приемат отчети Правна помощ поради годишна отпуска на служителя на Правна помощ.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2017 07 28

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2017 07 25

Есенни семинари 2017г. с.Лозенец

Печат PDF

Уважаеми колеги,

 

Уведомяваме Ви, че в периода 14-17.09.2017г. и 21-24.09.2017г. на базата на САК в с.Лозенец ще се проведат два семинара.

Конкретните теми, лекторите, таксата за участие и срокът за записване предстои да бъдат уточнени и ще се обявят допълнително на сайта на САК.

Софийски адвокатски съвет

Въпросник по проблемите в уредбата на ГПК

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В срок до 21.07.2017 година, който от Вас желае, моля да попълни и върне на ел. поща на регистратурата на Софийски адвокатски съвет – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. въпросника по проблемите в уредбата на ГПК.

Софийски адвокатски съвет

Vuprosnik 1

Vuprosnik 2

Vuprosnik 3

Предложение към СГС

Печат PDF

SAK-SGS 1

SAK-SGS 2

SAK-SGS 3

SAK-SGS 4

SAK-SGS 5

SAK-SGS 6

SAK-SGS 7

 

In Memoriam

Печат PDF

InMemoriam-KristianTakovСОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ поднася своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на починалия на 11 юли 2017г. преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и доцент по гражданско право Кристиан Таков.

Среща между ръководствата на Софийска адвокатска колегия и Софийски градски съд

Печат PDF

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

        Уважаеми колеги, 

 

        На 06.07.2017 г. се проведе среща между ръководствата на Софийска адвокатска колегия и Софийски градски съд с цел обсъждане на затрудненията, които Заповед № РД-01-2239/13.06.2017 г. на Председателя на СГС създава пред адвокатите от САК за нормално упражняване на дейността им и за постигане на баланс между интересите на двете страни.

        Наличието на жалби и висящо съдебно производство по ахд.№ 6903/2017 г. на АССГ, 32 с-в по отношение на горепосочената заповед дава възможност за разрешаване на спора със стабилен акт, на което ръководството на СГС държи.

        Срещата постави една добра основа на бъдещите отношения между САК  и СГС и се постигна съгласие за продължаване на диалога и за разрешаване на проблеми, касаещи и двете страни, при спазване на принципите за сътрудничество, уважение и взаимно зачитане.

 

 

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2017 07 10

ОБРЪЩЕНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ДО АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Печат PDF

до
АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ
В РЕПУБЛИКА БЪЛЕАРИЯ


ОБРЪЩЕНИЕ


УВАЖАЕМИ КОЛЕЕИ,
   Във Висшия адвокатски съвет постъпиха сигнали от адвокати от различни  адвокатски  колегии  за  незаконосъобразна  практика  на отделни частни съдебни изпълнители, които в нарушение на чл. 31, ал. 1  от Закона за адвокатурата, отказват достъп до дела за извършване на справки,  освен  ако  адвокатът  се  легитимира  с  адвокатска  карта  и  с пълномощно от страна по делото.
   Висшият адвокатски съвет отправи писмено искане до Съвета на Камарата  на  частните  съдебни  изпълнители  за  вземане  на  отношение по  поставения  въпрос  и  преустановяване  на  тази  незаконосъобразна практика,  като  изложи  подробно писмено  становище  по  въпроса защо адвокатите  имат  право  да  извършват  справки  по  изпълнителни  дела само като удостоверят качеството си на адвокат.
   По този повод на  14.06.2017 г. беше проведена официална среща между  членове  на  Висшия  адвокатски  съвет  и  членове  на  Съвета  на Камарата на частните съдебни изпълнители.
   В  дух  на  взаимно  разбирателство  и  уважение,  Съветът  на Камарата    на    частните    съдебни    изпълнители    приема възможността  адвокатите  да  извършват  справки  по  дела  само като  удостоверят  качеството  си  на  адвокат  по  реда  на  чл.  31,  ал. 1  от Закона за адвокатурата.
   Висшият  адвокатски  съвет  изразява  становище,  че  няма  да се  толерира  недобросъвестно  упражняване  на  процесуални  права по изпълнителни дела на отделни адвокати.
   Като  резултат  от  проведените  обсъждания  представителите  на Висшия  адвокатски  съвет  и  на  Съвета  на  Камарата  на  частните съдебни  изпълнители  се  обединиха  около  разбирането,  че  за извършване на справки по изпълнителни дела от адвокати е достатъчно легитимирането   като   адвокат,   без  да  се  представя   конкретно пълномощно от страна по делото, по което извършва справката.
   В този смисъл е взетото от Съвета на Камарата на ЧСИ решение от  21.06.2017  г.,  с  което  се  препоръчва  на  частните  съдебни изпълнители  в  дейността  си  да  не  препятстват  адвокатите  да упражняват правата си по реда на чл. 31, ал.  1  ЗА. В  този  смисъл  е  и взетото решение на Висшия адвокатски съвет от 23.06.2017  г.
   Висшият адвокатски съвет се обръща към всички адвокати, за да ги  информира  за  постигнатото  общо  разбиране  между  Висшия адвокатски  съвет  и  Съвета  на  Камарата  на  ЧСИ  по  въпроса  и  да напомни  на  всички  колеги  адвокати,  че  упражняването  на  правата по чл. 31, ал.  1  ЗА следва да бъде извършвано добросъвестно при спазване на  изискванията  на  Закона  за  адвокатурата  и  Етичния  кодекс  на адвоката.
   Висшият адвокатски  съвет счита,  че  както  адвокатурата изисква от останалите правни професии да зачитат правата на адвокатите, така и  адвокатите  следва  да  упражняват  правата  си  добросъвестно  и  с уважение към представителите на останалите правни професии.
   Адвокатите,  заедно  е  останалите  правни  професии  -   съдии, прокурори,  съдебни  изпълнители,  нотариуси,  представляват  правното общество на страната, което стои в основата на правовата държава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА

Писмо от Георги Дичев - Председател на Съвета на Камарата на частаните съдебни изпълнители

Печат PDF

Изх.№: 2963/2017

до
Г-ЖА РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО НЕГЕНЦОВА,
Във връзка с Ваше писмо изх. №700/31.05.2017 г., получено в Камарата на ЧСИ наш вх. №3624/31.05.2017 г., относно отправено искане за предприемане на действия от Съвета на КЧСИ за преустановяване на незаконосъобразна практика на частните съдебни изпълнители по прилагането на чл. 31 от Закона за адвокатурата, Ви уведомяваме, че писмото Ви беше разгледано на редовно заседание на Съвета на КЧСИ, проведено на 21.06.2017Г.
В писмото се изразява загриженост от постъпващите множество сигнали от адвокати от различни адвокатски колегии, в които се твърди, че частни съдебни изпълнители са им отказали достъп до дела, в нарушение на чл. 31, ал. 1 от ЗА. След проведена на 14.06.2017 г. среща между ръководствата на КЧСИ и Висшия адвокатски съвет, Съветът на Камарата взе предвид следното:
Съгласно чл. 134, ал. 2, изр. 1 от Конституцията на РБългария, Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се, като нейната организация и дейност се уреждат със закон (чл. 134, ал. 2 КРБ), какъвто закон се явява Законът за адвокатурата (ЗА), а съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗА адвокатите могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения "само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет".
Разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от ЗА в исторически план не е нещо ново за българското право: аналогични разпоредби се съдържаха в чл. 12 от отменения Закон за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 8о от от 27.09.1991 г.), приет от Великото народно събрание, отменен със сега действащия ЗА (ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г.); чл,31 от отменения Указ № 1842 за адвокатурата (обн. ДВ, бр. 96 от 1976 г.) и още по-отдавна в чл. 21 от Закона за адвокатите (ДВ, бр.78 от 08.07.1925 г.), който гласи: „Адвокатът може да прави справки по и в свръзка с делата на своите клиенти във всички съдебни и административни места и лица в Царството, без да представлява пълномощно“.
Поради това, считаме, че и за извършване на справки по изпълнителни дела на адвоката не му е необходимо пълномощно от клиент, който да е страна по конкретното дело, по което ще се извършва справката. Пълномощно в предвидената от съответния процесуален закон форма и съдържание е необходимо само когато адвокатът извършва процесуално представителство по делото - подава молби, прави искания, подава жалби срещу актове на съдебния изпълнител и др. (чл. 25, ал. i и 2 от ЗА).
Към правото на адвокатите и адвокатите от ЕС на достъп до дела и справки по дела само въз основа на качеството им на адвокат, уредено в чл. 31, ал. 1 от ЗА, съответно препраща и чл. 86, ал. 3 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (ПАРОАВАС) - с възстановено действие от 13.06.2017 г., съгласно Решение № 8802 от 13.07.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 47 от 13.06.2017 г.
Идентична е уредбата и в Правилника за администрацията на Върховния административен съд - чл. 36, ал. 3 от Правилника предвижда, че се предоставят за справки "на страните, на процесуалните им представители и на адвокати, легитимиращи се с адвокатска карта, насрочените дела за справки и проучване, като попълват контролен лист по всяко предоставено за проучване дело".
Правилникът за администрацията на Върховния касационен съд в своя чл. 117, ал. 2 също предвижда, че достъп до дела и справки по дела се дават "на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите".
Наблюдават се опити за несъобразено със закона ограничаване на това право от административните ръководители на съдилища в страната чрез приемане на „правила за административно обслужване“, „правилници за организация на работата“ и др. по същество вътрешни заповеди на тези ръководители. Тенденция се наблюдава и в практиката на административните съдилища, вкл. и на ВАС, напр. Решение № 4114 от 25.03.2013 г. на ВАС по адм. д. № 6420/2012 г., V отд., Решение № 9298 от 09.07.2009 г. на ВАС по адм. д. № 2220/2009 г., 5-членен с-в, Решение № 214 от 7.01.2009 г. на ВАС по адм. д. № 10956/2008 г., I отд.
Тази тревожна тенденция, рано или късно може доведе до опити за аналогично ограничаване на правата, които и ЧСИ имат за достъп до информацията, съдържаща се в съдебни дела, по силата на чл. 16, ал. 1 ЗЧСИ и чл. 431, ал. з ГПК.
Аргумент за подход, незачитащ чл. 31, ал. 1 от ЗА, не може да бъде и разпоредбата на чл. 3 от Наредба № 4 за служебния архив на частните съдебни изпълнители, която предвижда, че справки по дела се дават "на страните и техните представители, както и на лицата, които имат правен интерес", тъй като от една страна поради професията си адвокатите са винаги „лица с правен интерес“ по смисъла на чл. 3 от Наредба № 4, доколкото дейността им не се изчерпва с процесуално представителство, а включва и даване на устни и писмени консултации и становища по конкретни казуси, за което не се налага упълномощаване. Именно, при извършването на такава „несъдебна дейност“, адвокатът може да осъществява правото си на достъп до информация по делата въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверява чрез представяне на адвокатска карта, без да е упълномощен от страна по делото, с което се запознава. От друга страна, дори да приемем, че разпоредбата на чл. 3 от Наредба № 4 в частта "и на лицата, които имат правен интерес" следва да се тълкува стеснително и от кръга на лицата с правен интерес са изключени адвокатите, които не са пълномощници на страна по делото, то тази разпоредба, като противоречаща на разпоредба от нормативен акт от по-висока степен (какъвто е Законът за адвокатурата), не следва да се прилага, а следва да се приложи разпоредбата на чл. 31, зл. 1 от ЗА, както изрично предвижда чл. 15, ал. з от Закона за нормативните актове.
Следва да се има предвид, че с оглед административната и съдебна практика в материята на защита на личните данни, Съветът на КЧСИ намира, че чл.31 от ЗА не включва право на адвокатите да се снабдяват с преписи или незаверени копия от изпълнителни дела в цялост или на отделни документи от тях. Достъп до делото на адвокати следва да се предоставя след удостоверяване на самоличността им, качеството им на адвокат и попълване на контролен лист (Приложение № 6 към чл. д/\, ал. 1 от ПАРОАВАС) или заявка за разглеждане на изпълнително дело, подаване на писмено искане за предоставяне на делото или друг аналогичен начин, по който безспорно да може да се установи кой и на коя дата е разглеждал изпълнителното дело.
Предвид гореизложеното, Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители взе следното решение;
Отправя препоръка до членовете на КЧСИ да не препятстват адвокатите в упраз/сняването на правата им по чл. 31 от Закона за адвокатурата и да предоставят достъп на същите до изпълнителни дела след удостоверяване на самоличността им, качеството им на адвокат и попълване на контролен лист (Приложение № 6 към чл. 94, ал. 1 от ПАРОАВАС) или заявка за разглеждане на изпълнително дело, подаване на писмено искане за предоставяне на делото или друг аналогичен начин, по който безспорно да може да се установи кой и на коя дата е разглеждал изпълнителното дело, без да е необходимо представяне на пълномощно от някоя от страните в изпълнителното производство.
За решението на Съвета да бъдат уведомени всички частни съдебни изпълнители.

 

С уважение,
ГЕОРГИ ДИЧЕВ
Председател на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители

Софийски адвокатски съвет - решения

Печат PDF

Уважаеми колеги,

    На заседанието си на 04.07.2017 година, първо след конституирането на новоизбрания Софийски адвокатски съвет на 28.06.2017 година, Съветът взе следните по-важни решения:
    1. Софийският адвокатски съвет предприема като първо свое действие среща между ръководството на САС и Председателя на Софийски градски съд, във връзка със Заповед № РД-01-2239/13.06.2017 година на Председателя на СГС и затрудненията, които тя създава пред адвокатите от САК за нормално упражняване на адвокатската професия.
    2. Да бъде извършена финансова ревизия на Софийския адвокатски съвет за периода от 01.01.2015 година до 28.06.2017 година.
    3. Да се извършват ежемесечни срещи между служителите и ръководството на САС с цел повишаване на контрола за етично поведение на служителите към адвокатите, членове на Софийската адвокатска колегия.
    4. Да се проведе анкета със служителите на Софийския адвокатски съвет в срок до 20 юли 2017 г., с цел оптимизиране на административната дейност по обслужване на адвокатите, членове на Софийската адвокатска колегия.
    5. Да се отбележи официално 120-годишнината от създаването на Софийския адвокатски съвет.

                        от Софийски адвокатски съвет

Обявления на ДС

Печат PDF

         ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

 

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 03.07.17 г.

Продължение...

Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ - м.Юли

Печат PDF

Уважаеми колеги, с удоволствие представяме на вашето внимание програмата на АДВОКАТСКАТА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” за месец юли 2017 г.

 

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ

„ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

Месец юли , 2017 г.

 

 

7     юли 2017 г

1. Напрежението в ситуацията – десет начина да разредите напрежението. Груповата динамика.Емоционални невербални сигнали.

 

2. Правилата на добрия и-мейл етикет.

 

 

Време за провеждане: 14-17:00 ч.

Формат: 2 лекционни часа по 80 мин. с почивка от 20 мин.

Лектори: адв. Светозар Зафиров, Васил Чобанов

 

14  юли 2017 г.

1. Лъжата. Има ли сигурни начини за нейното разпознаване и справяне с нея и практическото значение на този резултат в адвокатската практика. Полезна литература по темата.

 

2. Правописните проблеми в юридическите текстове.

 

Време за провеждане: 14-17:00 ч.

Формат: 2 лекционни часа по 80 мин. с почивка от 20 мин.

Лектори: дв. Светозар Зафиров, д-р Владислав Миланов.

 

 

21  юли 2017 г.

1. Клиентите, които не плащат. Крива на благодарността на клиента. Разноските в адвокатската практика.

2. Още нещо за ефективното медийно поведение - как да отговаряме на журналистически въпроси.

 

 

Време за провеждане: 14-17:00 ч.

Формат: 2 лекционни часа по 80 мин. с почивка от 20 мин.

Лектори: адв. Светозар Зафиров, Проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

 

     Закриване на пролетния сезон на Адвокатската академия .

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2017 06 30

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Печат PDF

ДЛЪЖНОСТ ‘’ОРГАНИЗАТОР НА ПРАВНА ПОМОЩ’’

РАБОТНО ВРЕМЕ – ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - 770 ЛЕВА

ИЗИСКВАНИЯ – СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (МSO)

МОЛЯ, КАНДИДАТИТЕ ДА ПОДАВАТ МОЛБА И АВТОБИОГРАФИЯ В РЕГИСТРАТУРАТА НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ (гр.София, бул.”Тодор Александров” 137, ет.2) в периода 03.07.2017г. – 07.07.2017г.

ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ НА ИНТЕРВЮ

 

От СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Встъпиха в длъжност новoизбраните органи за управление на САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

            На 28.06.2017г. на официална церемония в сградата на Софийска адвокатска колегия встъпиха в длъжност новoизбраните органи за управление на САК.

            На събитието присъстваха членове на Висшия адвокатски съвет, сред които и неговият председател – адв. Ралица Негенцова, заместник-председател – адв.Людмил Рангелов и секретар – адв.Стефка Въжарова, членове на Висшия контролен съвет и други колеги.

            В новоизбрания Софийски адвокатски съвет, освен неговия председател адв.Ивайло Данов, влизат още:

    1.адв. Александър Машев - зам.председател
    2.адв. Пейчо Пейчев - секретар
    3.адв. Лидия Дикова
    4.адв. Чавдар Тончев
    5.адв. Стефан Марчев
    6.адв. Александър Андреев
    7.адв. Мария Вълканова
    8.адв. Златка Стефанова
    9.адв. Богдан Петров
    10.адв. Динела Велкова
    11.адв. Десислава Миразчийска
    12.адв. Лили Лозанова
    13.адв. Детелина Попова
    14.адв. Жанет Желязкова
    15.адв. Георги Леков
    16.адв. Васил Киров
    17.адв. Георги Вълчанов
    18.адв. Ваня Траянова
    19.адв. Катерина Кондакчиева
    20.адв. Наталия Илиева
    21.адв. Елка Пороминска
    22.адв. Владимир Дончев

            Вратите на нашата Колегия са широко отворени за всички адвокати от САК, които имат нужда от съдействие или са готови да отправят към нас своите предложения, защото ние също разчитаме на Вашата подкрепа!

            За нас е чест да работим за Вас, уважаеми колеги!

С уважение,

адв. Ивайло Данов

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2017 06 23

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

На 29.06.2017г., в 13ч. в църквата при Централните софийски гробища ще се състои опелото на проф. Владимир Петров. Всеки, който го е запомнил с добро, да намери време и да дойде, за да го изпратим в последния му път. Който не може да дойде - да запали една свещ за светлата памет на нашия обичан професор!

Copyright © sak-sas.bg 2017