Home

Софийска Адвокатска Колегия

Международен конкурс за пледоария

Печат PDF

Международният адвокатски съюз, партьор на Международния конкурс за пледоарии за правата на човека апелира към всички адвокати...

KonsursKaen

 

 

Почетния плакет на САК за Светозар Светозаров

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Съгласно свое решение Софийският адвокатски съвет удостои колегата Светозар Светозаров, член на Контролния съвет, с почетния плакет на САК за приноса му към развитието на Софийскта адвокатура и във връзка с неговата 80 годишнина.

САС

Подкрепа за внасянето за обсъждане на ЗИДЗА в парламентарната комисия по правните въпроси

Печат PDF

Подкрепа на ЗИДЗА

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На свое заседание, проведено на 21.06.2016г., Софийският адвокатски съвет взе решение САК да подкрепи мероприятията, организирани от АК Благоевград в подкрепа на ЗИДЗА и прозовава адвокатите от САК да вземат участие в събранието, насрочено за утре 22.06.2016г., от 14.00 до 15.00 часа, пред сградата на Народното събрание на булевард „Дондуков” №1 /бивш Партиен дом/.

САС

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 20.06.15 г.

Продължение...

Решение относно проекта на ЗА

Печат PDF

 

Продължение...

UIA колоквиум - Предварителна програма - ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА

Печат PDF

МЕДИЦИНСКАТА ОТГОВОРНОСТ

(ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА и ЗАСТРАХОВКАТА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“)

2014 -2016г.

ДВЕ ГОДИНИ ПО-КЪСНО

ПЕТЪК --- 24 ЮНИ 2016 г.

 

СОФИЯБЪЛГАРИЯ

Семинар, организиран съвместно от Международния съюз на адвокатите (UIA), Висшия адвокатски съвет(ВАдвС) и Софийски адвокатски съвет(САС),

с любезното съдействие на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” и ЦОА „Кр. Цончев”

 

Въведение

Медицинската отговорност, разглеждана интегрално в гражданското право, в наказателното право, в административното право и в дисциплинарните производства, при застраховката „Професионална отговорност“ на лекари, медицински работници и здравни заведения, както и законодателното развитие на проблема остават във фокуса на практикуващите адвокати. Преди две години по темата за „Лекарска (медицинска) грешка” бяха изразени мнения от представители на Българската адвокатура, на адвокати от страни от Европейския съюз и от Международния съюз на адвокатите (UIA), също и на изявени представители на доктрината, на съдии и експерти-медици. Къде сме днес? Какво се промени оттогава? Как стоят въпросите, свързани със задължителната застраховка на практикуващите медици и на здравните заведения? На тези и много други въпроси предстои да потърсим отговор на 24 юни 2016 г. Отново отговорите ще търсим заедно с представители на различни юридически професии – адвокати, съдии и научни работници, заедно с лекари и застрахователи – ще търсим многообразието и различните гледни точки. Голямата цел да този семинар е да се получи активна връзка между лектори и слушатели, от който да се родят идеи за по-доброто практическо решаване на проблемите, свързани с „Лекарската (медицинска) грешка“ и застраховката „Професионална отговорност“ при такива грешки в практиката и в законодателството.

 

Петък 24 юни 2016

 

 

09:00 – 09:30

 

РЕГИСТРАЦИЯ на участниците – Аудитория 272-ра на СУ „Св.Климент Охридски”, София

 

09:30–10:00

 

 

ПРИВЕТСТВИЯ от:

адв. Жан-Жак Уетвилер - Президент на UIA, Адвокатско дружество „UGGC Avocats”, Париж, Франция

Лозан ПановПредседател на Върховния касационен съд

Данаил КириловПредседател на Правната комисия на 43 то Народното събрание, адвокат от Софийска адвокатска колегия

адв. Ралица Негенцова, Председател на Висшия адвокатски съвет

адв. Петър Китанов, Председател на Софийска адвокатска колегия

 

 

 

10:00 – 11:15

 

 

ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМА „Лекарска (медицинска) грешка” – развитие на нормативна уредба и на съдебна практика след семинара от 2014г.

 

Mодератор: проф. д-р ю.н. Йонко Кунчев

 

Лектори:

проф. д-р Дарина Зиновиева: Институт за държавата и правото към БАН, адвокат от Софийска адвокатска колегия, член на „Правния съвет” на Президента на Република България

Преглед на промените в законодателството при медицинската отговорност за периода 2014 – 2016г.”

 

адв. Силви Уелш: Автор на изследване върху „Лекарската грешка”, адвокат от Адвокатско дружество „UGGC Avocats”, Париж, Франция:

 

съдия Ангелина Лазарова: Варненски апелативен съд:

Случайност или предопределеност на „лекарската грешка“ – наказателно-правни аспекти, практика, доказване“.

 

доц. д-р Златица Петрова: Директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” към Министерство на здравеопазването, България:

Анализ на статистическите данни относно лекарската (медицинската) грешка за периода 2014 – 2016г.”

 

11:15 – 11:45

 

КАФЕ - ПАУЗА

 

11:45 – 13:00

 

ЗАСТРАХОВКАТА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ” при лекарската (медицинската) грешка – за лекари, лечебни заведения, лаборатории

 

Moдератор: проф. д-р Поля Голева

 

Лектори:

адв. Мария Петрова: адвокат от Софийска адвокатска колегия:

„Гражданско-правна отговорност на лекари, лечебни заведения и лаборатории. Договорна и деликтна отговорност”

 

адв. Oливие Сомон: адвокат от Парижката адвокатска колегия, Франция:

 

г-жа Евгения Кало, Директор на Дирекция „Правна” в ЗАД „Булстрад ВИГ”:

„Застраховка „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал" – правна уредба, специфики и практика".

 

адв. Красимира Иванова: адвокат от Софийска адвокатска колегия:

Застраховане на гражданската отговорност на лица, упражняващи медицинска професия – правна уредба и кратък преглед на относима съдебна практика"

 

 

13:00 – 14:00

Дискусия

 

Отчет дежурени адвокати м.Май

Печат PDF

         Уважаеми колеги,

През периода от 01 до 31 МАЙ в САК са постъпили/приети 227 искания за дежурен адвокат. От тях по ЗЗ и ЗЗД исканията са 62, което е увеличение с около 15 %. Неприети дежурства са 37, което е приблизително с 18 % НАМАЛЕНИЕ в сравнение с предходния месец, като се запазва тенденцията в извън работно време, празничните и почивните дни отказите да са повече от тези в работно време.

Запазва се съотношението на постъпилите/приетите искания в работно към извънработно време, празничните и почивните дни, което е приблизително 5 към 1.

Разпределението на постъпилите/приетите искания за служебен защитник от списъка на дежурните адвокати са посочени в справката(прил. № 1).

СПРАВКА

за приетите искания в САК и разпределението им (приемането/отказването) на дежурните адвокати

за периода 01 до 31 май 2016 година

Продължение...

Договор за Медицински профилактични прегледи

Печат PDF

Medical Examination 1

Medical Examination 2

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

гр.София, парк хотел „МОСКВА”, на 5 и 6 юли 2016 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Елена Димова – юрист, експерт по ЗОП

Александър Александров – юрист, експерт по ЗОП

Лора Любенова – експерт обществени поръчки

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

 

Първи ден /05.07. вторник/

                            

9.00 – Регистриране на участниците

09.30 – 11.00 ч.Новите правила в ЗОП относно:  

 • обектите на обществените поръчки;
 • правния статут на възложителите;
 • делегирането на правомощия от възложителя;
 • съвместното възлагане на обществени поръчки;
 • смесените обществени поръчки;
 • запазените обществени поръчки;

Новите стойностни прагове и приложимите за тях процедури.

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки.

 

Лектор: Милана Кривачка

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч.

Актове на възложителите.

Документи за обществени поръчки.

Профил на купувача.

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията.

Обособени позиции. Варианти на офертата.

Изисквания към кандидатите и участниците относно:

 • личното състояние на кандидатите и участниците;
 • мерки за доказване на надеждност и прилагане на основанията за отстраняване от процедурата.

Лектор: Милана Кривачка

14.00 – 15.30 ч.

Критерии за подбор.

Използването на капацитета на трети лица;

Използването на подизпълнители;

Декларирането на лично състояние и съответствие с критериите за подбор с Единен европейски документ за обществени поръчки.

Критерии за възлагане нa обществените поръчки.

Оповестяване откриването на процедурата.

Изменение на предварително обявените условия.

Заявяване на участие в процедурата чрез заявление за участие или оферта.

Лектор: Милана Кривачка

 

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 ч.

Нови правила при сключването, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка. Гаранция за изпълнение.

Национални процедури за възлагане на обществени поръчки:

Публично състезание. Пряко договаряне.

Събиране на оферти с обяви. Покана до определени лица.

Лектор: Милана Кривачка

Втори ден /06.07. сряда/

09.30 – 11.00 ч

Процедури, прилагани от публичните възложители.

Комисия за провеждане на процедурата.

Провеждане на процедурата. Прекратяване на процедурата.

Специфични техники и инструменти за възлагане на обществени поръчки.

Специални правила при възлагане на поръчки от секторните възложители.

Лектори: Елена Димова и Александър Александров

11.00 – 11.30 ч. –  Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч.

Нови правила за обжалване на актовете и действията на възложителите при възлагане на обществените поръчки.

 • Актове, подлежащи на обжалване.Срок за подаване на жалбата;
 • Произнасяне по искането за временна мярка;
 • Допускане на предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител;
 • Спиране на производството пред КЗК;

Производство за разглеждане на жалбата пред КЗК;

Обжалване на решенията на КЗК пред Върховния административен съд (ВАС);

Унищожаване на договори или рамкови споразумения.

 

Лектори: Елена Димова и Александър Александров

14.00 – 15.30ч.

Регистър на обществените поръчки (РОП).

Упълномощен потребител в РОП и услугата „Електронен подател“.

 

Лектор: Лора Любенова

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч.

Нов специализиран софтуер „Редактор на форми”.

Нови стандартни формуляри за обществени поръчки, които следва да се попълват и изпращат за публикуване в РОП и „Официален вестник” на ЕС.

 

Лектор: Лора Любенова

 

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

                                  

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 40 лв. на човек

Доплащане за единична стая –  25 лв.

 

Срок за записване: най-късно до 30.06.2016г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата.

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 85 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Евелина Хайтова

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

ВАС - становище опазване тайна на клиента

Печат PDF

Tayna Smetki Reshenie 1

Tayna Smetki Reshenie 2

СЕМИНАРИ – ЛОЗЕНЕЦ 09.06.2016 – 12.06.2016г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

            Имаме удоволствието да Ви поканим на поредния семинар за 2016г.  Организиран и провеждан от САК, в „ Оздравителен дом Лозенец“.

Семинарът ще се проведе в периода  09.06.2016 – 12.06.2016г. в учебната зала.

Тематично семинара е насочен към проблеми на гражданското право и предвижда теми свързани с Административноправни изисквания при упражняване на вещните права. Последни изменения и допълнения в ЗУТ и ЗКИР. Ограничения на собствеността за благоустройствени цели. Тълкувателната практика на ВКС по чл. 54, ал.2 ЗКИР, чл. 108 и чл. 109 ЗС

Лектор:

Валентина Бакалова – адвокат от Софийска адвокатска колегия

10 – 12 юни 2016 г.

 

10.06.2016 г.

09.30 – 13.00                        

Сделки с реални части от поземлени имоти по чл. 15 и чл. 17 ЗУТ. Придобиване по давност на реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места.

Ограничения на собствеността за благоустройствени цели. Учредяване на сервитути по ЗУТ. Право на собственост върху линейни мрежи на техническата инфраструктура. Тълкувателно решение № 4 по т.д. № 4/2014г. на ВКС ОСГК. Нищожност на договорите за прехвърляне на реални части от недивижими имоти поради невъзможен предмет при неспазване на техничестите изисквания на ЗУТ. Тълкувателно дело № 3/2014г. ВКС ОСГК.

 

11.06.2016г.

09.30 – 13.00                         Преглед на последните изменения и допълнения в Закона за устройство на територията, обн ДВ бр. 101/2015г. Вещноправен и административноправен режим на местата за паркиране.

Сделки с търпими и заварени строежи.

Защита на правото на собственост при незаконно строителство. Тълкувателно дело Nr.4/2015 г. на ВКС ОСГК. по чл. 109 ЗС.

 

12.06.2016г.

09.30 – 13.00                         Значение на кадастралните карти и кадастралните регистри за упражняване и защита на вещните права. Производство по поддържане в актуално състояние на кадастралните карти и на кадастралните регистри на недвижимите имоти. Тълкувателно решение № 8/2014г. ВКС ОСГК - чл. 53, ал. 2 (нов чл. 54, ал.2) ЗКИР   

 

 

 

С оглед на ограничения брой места посещението на колоквиума ще се осъществява само след предварително записване за участие и заплащане на сума на 30 лева.

Тази сума може да бъде платена в касите на САК на бул. „Витоша” № 1А, в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” № 137, в рамките на работното им време. Сумата представлява съучастие на адвокатите от САК в разноските по организация и провеждане на колоквиума.

Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефон 02 987 05 19, вътрешен 120. Записване ще се извършва само след заплащане на таксата.

 

С уважение, Софийски адвокатски съвет  - подкомисия за последваща квалификация и подпомагане на младите адвокати.

Одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ”

Печат PDF

Информация

относно одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ”

 

1.Първа - 16.06 – 29.06.2016 г.

Продължение...

Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ - м.Юни

Печат PDF

Уважаеми колеги,
Започва последният, преди летния сезон, месец от квалификационната програма Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“, организирана от САС и колектив от наши колеги, адвокати от САК.  
Лекционните занятия и практикумите ще се провеждат всяка сряда / без тази на 1 юни / от 14:00 до 17:00 ч. в залата на САК на III етаж в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София.
Очаквайте и един петъчен практикум на 3 юни, който ще се води от Мадлен Алгафари, писател и психотерапевт.
Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов:
всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137
или
на телефони  02 987 05 19, вътр. 120 и  0879 292 217
Местата са ограничени!

Представяме на Вашето внимание програмата за месец юни, 2016 г.

 

Продължение...

СЕМИНАРИ – ЛОЗЕНЕЦ 02.06.2016 – 05.06. 2016г

Печат PDF

Уважаеми колеги,

         Имаме удоволствието да Ви поканим на поредния семинар за 2016г.  Организиран и провеждан от САК, в „ Оздравителен дом Лозенец“.

Семинарът ще се проведе в периода  02.06.2016 – 05.06.2016г. в учебната зала.

Тематично семинара е насочен към наказателното право и процес и предвижда теми свързани с банкови измами и практика и актуални проблеми по НК и НПК, както и проблемите свързани с работата ни с Националното бюро за правна помощ.

Лектори ще бъдат

 Веселин Ангюшев – юрист с дългогодишен опит в различни банки,

 съдия М. Митева – Апелативен съд София и

Петя Добрева директор на НБПП

С оглед на ограничения брой места посещението на колоквиума ще се осъществява само след предварително записване за участие и заплащане на сума на 30 лева.

Тази сума може да бъде платена в касите на САК на бул. „Витоша” № 1А, в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” № 137, в рамките на работното им време. Сумата представлява съучастие на адвокатите от САК в разноските по организация и провеждане на колоквиума.

Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефон 02 987 05 19, вътрешен 120. Записване ще се извършва само след заплащане на таксата.

Програма.

02.06.2016г. – настаняване и свободно време

03.06.2016г. – 9:30 – 13:00 – В. Ангюшев

1.         Банкова измама. – същност /възбуждане и поддържане на заблуждение, последици./вкл. опит за банкова измама и начини за нейното предовратявяне. 

2.         Видове документи най чест обект на банкова измама /документи за самоличност, документ за собственост, неистинско пълномощно, пълномощно с преправено съдържание, /най често нотариален акт и др./.

3.         Технология на извършване, специфични поведенчески стереотипи, констатирани начини на снабдяване с информация, касаещи лични данни и наличие на суми по банкови сметки.

4.         Често срещани видове банкови измами.Кратка анотация.

5.         Дискусия

04.06.2016г.

 – 09:30 – 11:30 – Проблеми свързани с работата на адвокатите съвместно с Бюрото за правна помощ. Лектор Петя Добрева – директор на НБПП

 – 14:30 – 17:30 – съдия М. Митева

Актуални въпроси и практика по НК и НПК  мерки за процесуална принуда

Правото на защита – резервен защитник

Особените производства  замяна на наказание по чл.78

05.06.2016г.

9:30 – 12:00 - Актуални въпроси и практика по НК и НПК – Права и задължения на адвоката практиката на  ЕСПЧ – санкции на адвокати.

 

Важно желаещите да останат в базата между двата семинара могат да го направят при доплащане на стаите съобразно със стандартната цена за ползване!

                                                                                                    

 С уважение, Софийски адвокатски съвет  - подкомисия за последваща квалификация и подпомагане на младите адвокати.

UIA колоквиум - Договорът за франчайзинг

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че предстои третият колоквиум от пилотния проект за сътрудничеството за квалификация на българските адвокати в областта на Правото на ЕС между САС и Международния адвокатски съюз /UIA/.
Каним Ви да вземе участие в колоквиума, който ще се проведе на 27 май от 10,00 до 13,30 часа в зала „София” на Гранд Хотел „София“, на тема „Договорът за франчайзинг”.
Лектори ще бъде адвокат Милагрос Поал-Манреса Кантарел /Milagros Poal-Manresa Cantarell/ от Барселона, Испания, Председател на Комисията по Договорно право на UIA, специалист с голям практически опит в международните търговски договори и колегата адвокат от САК Теодора Ценова от адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“.
Работни езици ще бъдат испански и български, като има осигурен симултанен превод на български език.
С оглед на ограничения брой места посещението на колоквиума ще се осъществява само след предварително записване за участие и заплащане на такса в размер на 20 лева.
Таксата за участие може да бъде платена в касите на САК на бул. „Витоша” № 1А, в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” № 137, в рамките на работното им време. Тази такса представлява съучастие на адвокатите от САК в разноските по организация и провеждане на колоквиума.
Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефони 02 904 80 20 и 0879 292 217. Записване ще се извършва само след заплащане на таксата.
Местата са ограничени!

САС

ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА. Застраховката „Професионална отговорност“ за лекарите и лечебните заведения

Печат PDF

UIA logo vas logo    SAK SAS Logo large

 

П О К А Н А

 

          Уважаеми колеги,

 

На 24 юни (петък) 2016г.,

в аудитория 272

на Софийския Университет „Свети Климент Охридски”,

от 9,30 до 14,00 часа,

ще се проведе семинар на тема:

 

„ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА.

Застраховката „Професионална отговорност“

за лекарите и лечебните заведения”

Две години след семинара през 2014г. на UIA в София -

ПРЕГЛЕД на АКТУАЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА и НОВИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                       

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 09.06.16 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Заявления за издаване на идентификационни карти

Печат PDF

В А Ж Н О

           LEX.BG  обръща внимание на адвокатите от САК за начина на попълване на заявленията за адвокатски карти.

           Тъй като подадените заявления се сканират и обработват допълнително, нужно е да бъдат попълнени онлайн – за да бъдат достатъчно ясни и четливи. Обработените персонални данни на по-късен етап служат за осъвременяване на адвокатските регистри.

           Моля да се съобразите с това изискване и да се прекрати ръчното попълване на заявленията  –  което в много случаи се прави изключително небрежно.

          Ръчно попълвани заявления ще бъдат връщани в колегията.

          Бланките за заявления се изтеглят от сайта „Регистри на българската адвокатура“:

            http://www.bar-register.bg/Public/blanki.html


12. 05. 2016 г.

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

 ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА

ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

 

кк Боровец, хотел «САМОКОВ», на 10, 11 и 12 юни 2016 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Никола Хитров – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Диaна Митева – съдия Окръжен съд гр. Варна

                                               П Р О Г Р А М А

Продължение...

Copyright © sak-sas.bg 2016