Home

Софийска Адвокатска Колегия

Персонални пароли за Лакорда

Печат PDF

ВАЖНО!

По силата на договор между ВАС и Лакорда АД, регистрираните адвокати от всички адвокатски колегии в България получават достъп на компютър, смартфон или таблет до необходимите за работата им правни и бизнес продукти в платформа Лакорда Интелект: Правен Интелект с Анотирани Нормативни Актове, Бюлетин Лакорда, Българско Право, Съдебна Практика, Право на Европейския Съюз, Процедури и Формуляри, Бизнес
Интелект с Бизнес Регистър и Lakorda Mobile, без допълнително заплащане от страна на отделните адвокати.

В случай, че все още не сте активирали Вашия достъп, за да получите индивидуална парола, попълнете Вашите данни на адрес: www.lakorda.com/adv

Снимки от коледното парти на САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

снимките на всички деца от детското коледно парти на САК вече са налични на хартиен носител и могат да бъдат взети от библиотеката на бул. "Тодор Александров"137 в работно време.

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с актуализиране на Националния регистър за правна помощ в края на м.март и указания на Националното бюро за правна помощ, Ви уведомяваме за следното:

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ ще се приемат до 09.03.2018 г.

Секретар
Софийски адвокатски съвет
адв.Пейчо Пейчев

Официално изявление на председателя на САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Свидетели сме на прецедент в 120-годишната история на САК. През този натоварен работен уикенд  Вие доказахте, че Колегията става все по-сплотена и единна организация. Благодарение на Вас, следвайки здравия разум, успяхме да изберем всичките 105 кандидатирали се за делегати, поради което не се налага балотаж. Като председател на САК аз тълкувам този Ваш акт като знак за одобрение на посоката, която сме поели – към рационално разходване на бюджета на САК, оптимизация на работния процес и издигане имиджа на адвокатската професия.
Приемете искрените ми адмирации за сериозността и отговорността, с която подходихте към изборите за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната. Това ми вдъхва увереност и нови сили да следвам пътя, по който аз и моят екип поехме преди само 7 месеца.
Желая Ви успешна нова работна седмица!

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА САС ЗА ПЕРИОДА 01.01- 31.12.2017 г.

                                                                             Председател на САК: адв. Ивайло Данов

РЕШЕНИЕ №20/28.01.2018 г.

Печат PDF

РЕШЕНИЕ
20/28.01.2018 г.

относно: избор на делегати на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 28.01.2018 г. в 15,30 ч.

ОБЯВИ следните резултати от избора:

 

Брой на избирателните бюра

13

Брой на ИБ, представили протоколи за проведения избор

13

Брой адвокати според избирателните списъци

5781

Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък

312

от които - Брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници

73

Брой на пълномощните

73

Брой намерени бюлетини без пликове в избирателните кутии

1

Брой намерени пликове в изборните кутии

312

Брой преброени бюлетини, намерени в изборните кутии

313

Брой действителни бюлетини, намерени в изборните кутии

302

Брой недействителни бюлетини, намерени в изборните кутии

11

Продължение...

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Печат PDF

 Избор на делегати на САК на Общото събрание на адвокатите в страната

27-28 януари 2018 г.

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

 

 Днес, 28.01.2018 г., в 15:30 часа Избирателната комисия на САК, в състав:

 

Председател:

Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

Маргарита Иванова Калпушкова.

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за избор на делегати на САК на Общото събрание на адвокатите в страната.

 

Продължение...

ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

 

ПРОТОКОЛ №6
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите в страната

 

 

Днес, 27.01.2018 г., в гр.София, бул.„Цор Освободител“№15, в сградата на СУ“Св.Климент Охридски“, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27-28.01.2018 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

Продължение...

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА САС ЗА ПЕРИОДА 01.01- 31.12.2017 г.

Печат PDF

icon-word ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА САС ЗА ПЕРИОДА 01.01- 31.12.2017 г.

Ревизия на средствата от правната помощ по линия ЗПП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

 Настоящият Софийски адвокатски съвет се ангажира пред Вас в работата си да се ръководи преди всичко от осигуряване на надеждна информация и на по-голяма прозрачност за работата на съвета и за взетите от него решения.
 Във връзка с горното, бихме искали да Ви уведомим, че на свое заседание от 23.01.2018 г. Софийският адвокатски съвет взе решение да се извърши ревизия на средствата, постъпили по линия на правната помощ по Закона за правната помощ, както и тяхното разходване в периода от 01.01.2006г. до 31.12.2017г.
 Резултатите от доклада на ревизията ще бъдат оповестени на членовете на колегията чрез публикуване на сайта на САК.
 Използваме случая също така да ви уведомим, че след приключване на основната работа на редовното Общо събрание на САК на 27.01.2018г., /събота/ и преди избора на делегатите за Общото събрание на адвокатите от страната, ще бъде извършена кратка презентация на модулите на правно-информационната система ЛАКОРДА, осигурени на адвокатите от САК за три години от Висшия адвокатски съвет.

                           Софийски адвокатски съвет

Проекто бюджет на САК за 2018 година

Печат PDF

Accounting-2017-01-28

Accounting-2018-01-25 2

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА САК

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Адвокатският съвет на Софийската адвокатска колегия на осн. чл.81, ал.2 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията, което ще се проведе на 27 и 28.01.2018г. от 8 часа в аудитория 272 в сградата на СУ “Св.Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” № 15 с дневен ред:
1.Разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него;
2.Разглеждане доклада на контролния съвет;
3.Разглеждане отчета на дисциплинарния съд;
4.Разглеждане отчета на управителя на ОК “Адвокат”;
5.Вземане на решение за реконструкция на оздравителен дом–с.“Лозенец”;
6.Приемане бюджета на колегията за следващата финансова година;
7.Избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

СЪОБЩЕНИЕ от ИК на САК

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Напомняме, че изборите за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, насрочени за 27-ми и 28-ти януари 2018 г., ще се проведат пред аудитория 272 на СУ“Св.Климент Охридски“, с адрес: гр.София, бул. "Цар Освободител" №15.

Гласуването започва на 27.01.2018 г. (събота) след изчерпване на останалите точки от дневния ред на Общото събрание на САК, с начален час, обявен от Избирателната комисия, и краен час на гласуване - 17.00 ч., и продължава на 28.01.2018 г. (неделя) от 09.00 ч. до 14.00 ч.

В случай, че в края на избора има негласували членове на САК, изборът приключва, след като гласува последният адвокат, явил се пред избирателното бюро не по-късно от крайния час за гласуване за съответния ден.

На място ще бъдат осигурени условия за заверка на пълномощните.

         

 

Внимание!

Членовете на Избирателните бюра следва да се явят във фоайето пред аудитория 272 на СУ“Св.Климент Охридски“ на 27.01.2018 г. (събота) в 10,00 часа за подготовка на изборния процес и за инструктаж.

 

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2017г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ, преименувано на ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 
ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2017г.

гр. София, парк хотел «Витоша», на 09, 10 и 11 февруари 2018 г.

Продължение...

ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

 

ПРОТОКОЛ №5
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите в страната

 

 

Днес, 19.01.2018 г., в гр.София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27-28.01.2018 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

Продължение...

Покана за премиера на филм

Печат PDF

Уважаеми колеги,

САС Ви кани на премиерата на филма "Софийски адвокати - 120 години заедно", която ще се състои на 23.01.2018 г. от 17.45 часа в Дома на киното (ул. "Екзарх Йосиф" 37). В счетоводството на САК са на разположение за желаещите 100 безплатни покани. След тяхното изчерпване могат да се закупят билети на стойност 6 лв. от касата на киното.

ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

 

ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите от страната

 

 

Днес, 16.01.2018 г., в гр.София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27 и 28.01.2018 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

Продължение...

ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

 

ПРОТОКОЛ №3
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите от страната

 

 

Днес, 15.01.2018 г., в гр.София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 27-28.01.2018 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

Продължение...

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2018 01 16

Адвокатски застраховки 2018г - Професионална отговорност на адвоката

Печат PDF

„Софийска Адвокатска Колегия“ съвместно с ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и при посредничеството на  „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД, стартират подновяване на групова полица „Професионална отговорност на адвоката“ в сила от 23.01.2018 г. Лимити на отговорност за едно събитие 20 000 лв. и в агрегат за всички събития 20 000 лв. Възможни са по-високи лимити, за които отново ще бъдат договорени преференциални тарифи.

Всички желаещи да се включат към тази полица е необходимо да подадат заявление в библиотеката на САК на бул. „Тодор Александров“ № 137 или на имейла на „Би Ай Джи Къмпани“ - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до 23.02.2018 г.

За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова – Управител на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ на тел. 0884 01 69 44 или на имейл Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

От сайта можете да изтеглите образец на заявлението за включване към полицата.

icon-word Oбразец на заявление, за включване към полицата

 

Семинари на тема: „Измененията в НПК”

Печат PDF

Уважаеми колеги,

 Съгласно  решение на НБПП, в сила от 05.11.2017г., с което същото задължава адвокатите, които се явяват като служебни или резервни защитници да преминат обучение за измененията в НПК, Софийският адвокатски съвет продължава поредицата от семинари на тема: „Измененията в НПК”. Поредните два семинара за месец февруари 2018 година ще се проведат в сградата на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" на ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4.

 Първият семинар ще се проведе на 07.02.2018 г. от 10 до 17 часа с лектор съдия Красимир Шекерджиев – член на ВСС.

 Вторият семинар ще се проведе на 13.02.2018 г.  от 11 до 17 часа с лектор съдия Лада Паунова от ВКС.

 Желаещите могат да се запишат за участие в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", както и на телефони: 02/980 10 92, 0884/922 913 или на имейл Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Местата са ограничени до запълване капацитета на залата.

Copyright © sak-sas.bg 2018