Home

Софийска Адвокатска Колегия

Весело посрещане на новата 2020 година!

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Успешна, щастлива и благодатна 2020 година!

NY2020
                                
Софийски адвокатски съвет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Софийска адвокатска колегия на 31.12.2019 година ще работи до 13 часа, като в паричните салони на бул. ”Тодор Александров” № 137, ет.2 и в Търговския дом на бул. ”Витоша” №1А, ет.3 ще се приема само заплащане на членски внос.

Напомняме Ви, че на 25 и 26 януари 2020 година ще се проведе отчетно изборно събрание на САК, повече подробности може да видите ТУК

Напомняме Ви, и че съгласно разпоредбите на чл.49, ал.2 от Закон за адвокатурата: Адвокат или адвокат от Европейския съюз, който не е изпълнил задълженията си по  ал.1 за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи.

Софийски адвокатски съвет

Благословена да е Коледа!

Печат PDF

Скъпи колеги,

Нека Коледа изпълни домовете ви с обич, радост, мир и благоденствие.

Благословена да е Коледа!

Софийски адвокатски съвет

Koleda 2020

ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №7

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

ПРОТОКОЛ №8
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

            Днес, 27 Декември 2019 г., в гр. София, бул. ”Тодор Александров” № 137, ет.3, се проведе заседание на Избирателната комисия (ИК на САК), избрана на основание чл.101, ал.2 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 29.10.2019 година, за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 25-26.01.2020г.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова.

Елисавета Стоименова Иванова

            Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

            Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Разглеждане на постъпилите предложения за органи на САК;

2. Обявяване на списъка на кандидатите за органи на САК;

            3. Разни.

            Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

            ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

По т.1 от Дневния ред:

Разглеждане на постъпилите предложения за органи на САК:

Председателят докладва всички предложения за членове на органи на САК, по реда на тяхното постъпване, съгласно утвърдения Регистър за вписване на предложенията за кандидати за избор на органи на САК.

            Комисията констатира, че са постъпили общо 77 предложения за избор на членове на органи на САК.

            След преглед на постъпилите предложения Комисията констатира че:

1) Предложение с входящ №8490 от 27.12.2019 г. от адв. Стефан Йорданов Стефанов, с което предлага адв. Любомира Костадинова Карпузова за член на ДС и адв. Даниела Иванова Никифорова за член на САС и

         2) Предложение с входящ №8491 от 27.12.2019 г. от адв. Любомира Костадинова Карпузова, с което предлага адв. Стефан Йорданов Стефанов за член на САС и член на ДС на САК и адв. Бригита Емилова Костова –Атанасова за член на САС и член на ДС на САК,

         са подадени в деловодството на САК на 27.12.2019 г. – извън законоустановения срок.

Съгласно чл.103, ал.1 от ЗА, всеки член на адвокатската колегия може да предложи писмено до Избирателната комисия кандидатури за председател на адвокатския съвет и Дисциплинарния съд и за членове на органите на колегията в 30-дневен срок преди датата на избора, а именно: до 25.12.2019 г.включително .

          С оглед на което и на основание чл.102, ал.1 от ЗА във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие следното

                                                           РЕШЕНИЕ №14

             Оставя без разглеждане: предложение с входящ №8490 от 27.12.2019 г. от адв. Стефан Йорданов Стефанов и предложение с входящ №8491 от 27.12.2019 г. от адв. Любомира Костадинова Карпузова.

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.2 от Дневния ред:

Обявяване на списъка на кандидатите за органи на САК:

            След преглед на постъпилите предложения Комисията констатира следното по отношение изпълнение изискванията за допустимост, на кандидатите, съгласно ЗА:

            1. За Председател на САС:

            Не бяха констатирани несъответствия с изискванията за допустимост на кандидатите за членове на САС, установени в ЗА.

            2. За Членове на САС:

            Не бяха констатирани несъответствия с изискванията за допустимост на кандидатите за членове на САС, установени в ЗА.

            3. За Членове на Контролния съвет:

            Не бяха констатирани несъответствия с изискванията за допустимост на кандидатите за членове на САС, установени в ЗА.

            4. За Председател на Дисциплинарния съд:

            Не бяха констатирани несъответствия с изискванията за допустимост на кандидатите за членове на ДС, установени в ЗА.

            5. За членове на Дисциплинарния съд:

            Предложеният кандидат Асен Ромилов Атанасов - не отговаря на изискванията на чл.96, ал.2 от ЗА, тъй като има адвокатски стаж от 1 година и 11 месеца, при нормативно устоновено изискване за наличието на най-малко 5 години адвокатски стаж.

            Комисията установи, че всички останали кандидати отговарят на изискванията на Закона за адвокатурата за съответните органи на САК, за които са предложени, с оглед на което и на основание чл.102, ал.1 от ЗА във връзка с чл. 49, ал.2, чл. 86, ал.3, чл. 91, ал.1, чл. 94, ал.2 и чл.96, ал.2 от ЗА, ИК на САК прие следното

                                                           РЕШЕНИЕ №15

            Обявява списъка на кандидатите за членове на органи на САК по реда на постъпване на предложенията, както следва:

I. Кандидати, предложени за Председател на САС:

Александър Димитров Машев

Пламен Илиев Джуров

Петър Антонов Антонов

Стефан Николаев Марчев

Райна Иванова Аврамова

Владислав Александров Янев

II. Кандидати, предложени за членове на САС:

Христо Иванов Христов

Александър Димитров Машев

Мариана Иванова Якимова

Пламен Илиев Джуров

Милена Валентинова Калчева

Снежинка Атанасова Стойкова

Миглена Вълчева Тошева

Цветелина Георгиева Здравкова

Надежда Димитрова Василева

Валентин Петров Маринов

Здравко Андонов Стойчев

Милен Ангелов Дюлгеров

Наталия Иванова Георгиева

Мариана Славчева Митова

Юлия Георгиева Николова

Лидия Георгиева Георгиева

Милчо Александров Занев

Петър Антонов Антонов

Стефан Николаев Марчев

Златка Стефанова Динева

Валентина Драйчева Бакалова

Ивайло Кръстев Костов

Албена Василева Пенова

Лидия Въчева Дикова

Мирослав Тодоров Мичев

Катерина Владимирова Граматикова

Христо Владов Хинов

Десислава Методиева Миразчийска

Лили Николова Лозанова

Ваня Траянова Стоянова

Александър Ивайлов Тонев

Жана Иванова Кисьова

Маргарита Руменова Димитрова

Александър Андреев Андреев

Силвия Йорданова Спасова

Вера Руменова Даскалова

Мариана Емилова Вълкова

Александър Андонов Бояджиев

Ива Иванова Згурова-Шопова

Петьо Димитров Славов

Пламен Кирилов Киров

Евгения Петрова Гечева

Антон Йорданов Стефанов

Силви Тошков Гаврилов

Гинка Христова Тодорова

Андрей Вячеславович Чекунов

Вержиния Калинова Дакова

Десислава Богданова Кадин

Димитър Сергиев Янков

Евелина Златева Младенова

Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард

Ивайло Софрониев Ставрев

Кристина Калинова Трингова

Максим Рафаел Таджер

Николай Димитров Рангелов

Райна Иванова Аврамова

Росица Василева Гълъбова

Христо Георгиев Чолаков

Цветелина Георгиева Атанасова

Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

Владислав Александров Янев

Христо Ценов Каленски

Светослав Светославов Иванов

Богдан Костадинов Петров

Мария Димитрова Вълканова

Константин Петров Димитров

Васил Георгиев Киров

Детелина Димитрова Попова

Динела Иванова Велкова

Жанет Георгиева Желязкова

Георги Цветанов Леков

Христо Иванов Христов

Роман Стефанов Стоянов

Гинка Христова Тодорова

Катерина Костадинова Кондакчиева

Христо Николаев Копаранов

Георги Димитров Вълчанов

Менко Петров Менков

Силви Тошков Гаврилов

Валери Славчев Стойков

Валентин Кирилов Савов

Лилия Симеонова Георгиева

Елиза Николаева Николова

Илона Петкова Георгиева

Емил Григоров Николов

Ангел Владимиров Стамболийски

III. Кандидати, предложени за членове на Контролния съвет (КС):

Ивайло Димитров Данов

Пейчо Йорданов Пейчев

Румяна Кирилова Стоева - Сидерова

Владимир Радославов Дончев

Станислава Димитрова Райчева

Любомира Костадинова Карпузова

Милчо Александров Занев

Любомир Николаев Владикин

Вася Тодорова Илиева

Бойко Атанасов Войнов

Бойко Славенов Матеев

Румен Василев Котов

София Николова Разбойникова

Александър Атанасов Великов

Вержиния Калинова Дакова

Максим Рафаел Таджер

Мария Петрова Колева

Милена Тодорова Атанасова

Емил Георгиев Йорданов

Любка Цветанова Здравкова

Иван Николаев Иванов

Стоян Митев Желев

IV. Кандидати, предложени за Председател на Дисциплинарния съд (ДС):

Пламен Йорданов Ангелов

Милена Валентинова Калчева

Милчо Александров Занев

Трендафил Бонев Трендафилов

Павлин Янчев Куюмджиев

V. Кандидати, предложени за членове на Дисциплинарния съд (ДС):

Милена Валентинова Калчева

Ангел Петков Петков

Иван Тодоров Грошев

Миглена Вълчева Тошева

Асен Ромилов Атанасов

Валентин Петров Маринов

Здравко Андонов Стойчев

Анна Илчева Серафимова

Христина Валериева Танчева

Владимир Тодоров Петков

Силвия Първанова Любенова

Христо Владов Хинов

Мирослав Тодоров Мичев

Мария Димитрова Тончева

Делина Павлова Павлова

Калина Иванова Кавалджиева

Даниела Георгиева Хаджова

Екатерина Спосова Методиева

Радослав Иванов Тонев

Любка Младенова Ценова

Ненка Иванова Иванова

Тодорка Димитрова Ангелова

Иван Веселинов Ангелов

Евелина Златева Младенова

Кирил Димитров Петров

Павлин Янчев Куюмджиев

Яника Красимирова Симова-Апостолова

Даниела Иванова Никифорова

Анета Костадинова Ангелова

Здравко Андонов Стойчев

Светлана Лазарова Стоименова

Емил Митков Йошев

Валентин Петров Маринов

Марина Иванова Маврова

Теодор Траянов Марковски

Бригита Емилова Костова-Атанасова

Стефан Йорданов Стефанов

Николай Илиев Николов

Таня Пеева Иванова

Панчо Димитров Радев

Румен Илиев Ангелов

Милена Тодорова Атанасова

Никола Николов Касабов

            Съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗА настоящото решение може да бъде обжалвано пред Висшия адвокатски съвет, в тридневен срок от обявяването му в канцеларията на САК.

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

Съобщение

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 23.12.2019 година регистратурата на САК (бул. ”Тодор Александров” № 137, ет.2 ) ще работи до 17 часа, а администрацията и паричните салони на бул. ”Тодор Александров” № 137, ет.2 и в Търговския дом на бул. ”Витоша” №1А, ет.3 до 13 часа.

Софийски адвокатски съвет

Телевизионно и радио предаване

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 21-ви декември, събота след новините от 20.30 ч., и неделя, 22-ри декември, след 10.30 ч. в предаване „Кариера” по ТВ Европа и по „Радио Европа - новините сега” (105.6 MHz за София), ще бъдат излъчени последните две събития на САК – Тържествената клетва на млади и младши адвокати и Коледното тържество за най-малките.

Софийски адвокатски съвет

Последни билети за театрална постановка

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че има 7 билета за театралната постановка „Жена без значение” от Оскар Уайлд, която ще се състои днес (20.12.2019 г.) от 19 часа в театър „Българска армия” линк (http://www.tba.art.bg/). Билетите са на цена от 5 лева, при редовна цена от 12 лева.
Всеки който желае да присъства на постановката може да купи билет за нея днес от 14 до 16 часа на касите на Софийската адвокатска колегия на бул. „Витоша” № 1А, Търговски дом, ет.3.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

Билети за театрална постановка

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет е осигурил ограничено количество билети за театралната постановка „Жена без значение” от Оскар Уайлд, която ще се състои на 20.12.2019 г. (петък) от 19.00 часа в театър „Българска армия” линк (http://www.tba.art.bg/). Билетите са на цена от 5 лева, при редовна цена от 12 лева.

Всеки който желае да присъства на постановката може да купи билет за нея на касите на Софийската адвокатска колегия на бул. „Витоша” № 1А, Търговски дом, ет.3, считано от утре - 17.12.2019 г.

Моля имайте предвид, че количеството на билетите е ограничено!


Софийски адвокатски съвет

Последни куверти за Коледното тържество на Обществото на рускоговорящите адвокати

Печат PDF

Уважаеми колеги!

Сдружение „ОБЩЕСТВО НА РУСКОГОВОРЯЩИТЕ АДВОКАТИ” организира ежегодно КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО за всички адвокати от Софийската адвокатска колегия.

Тържеството ще се проведе на 18.12.2019 г. (сряда) от 19 часа в ресторант „Сердика”, който се намира на втория етаж в сградата на СЮБ на ул. „Пиротска” №7.

Последните куверти могат да се получат след предварителна уговорка по телефона всеки работен ден от адв.Мария Вълканова на адрес: гр.София, ул."Позитано" 14, ет.1, офис 3. Телефони за връзка: 0888 550 474 или 0878 533 302.

Цената на куверта е 50 / петдесет/ лева.

При получаване на куверта си всеки следва да направи избор между пет варианта на меню.

Сумата се плаща в брой.

При отказ на колега да присъства на тържеството неговият куверт ще бъде предоставен на адвокат от САК  по поредността, в която е записан в списъка на чакащите.

адв.Ивайло Данов,
Председател на Общество на рускоговорящите адвокати

Телевизионно предаване

Печат PDF
Уважаеми колеги,
 
Уведомяваме Ви, че на 15-ти декември 2019 година (неделя) от 13 часа, по ТВ Евроком в предаването „ТЕМИДА – цената на истината” ще бъде излъчено интервю с Председателя на САК – адвокат Ивайло Данов, в което са засегнати важни за колегията и адвокатурата въпроси.
 
 
Софийски адвокатски съвет

Последни билети за театрална постановка

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет е осигурил ограничено количество билети за театралната постановка „Арсеник и стари дантели” от Джоузеф Кесълринг, която ще се състои на 13.12.2019 г. (петък) от 19.00 часа в театър „Българска армия”. Билетите са на половин цена - по 9 лева, а не на редовната цена от 18 лева.

Всеки който желае да присъства на постановката може да купи билет за нея на касите на Софийската адвокатска колегия на бул. „Витоша” № 1А, Търговски дом, ет.3.

Моля имайте предвид, че количеството на билетите е ограничено!

Софийски адвокатски съвет

Решения от заседанието на САС на 10.12.2019 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,
Във връзка с взетото на 26.11.2019 г. от Софийския адвокатски съвет решение за минимално увеличаване на размера на встъпителните вноски, бихме желали да ви уведомим за следното:
-    на заседанието на САС на 10.12.2019 г., председателят на Софийската адвокатска колегия Ивайло Данов внесе предложение за отлагане влизането в сила на горепосоченото решение до изясняване на размера на встъпителните вноски, които се внасят при вписване в останалите 26 адвокатски колегии в страната, възможността за осигуряване на още социални придобивки за членовете на САК и за въвеждане на препоръчително встъпително обучение за всички млади и младши адвокати, които се вписват в регистрите на Колегията. Това предложение беше направено, с оглед разглеждането на отчета за изпълнението на бюджета на САК през 2019 г. и проекта за бюджет за 2020 г. Изтъкна се обстоятелството, че САС би следвало да разгледа първо окончателния отчет за приходите и разходите за настоящата година, който ще бъде изготвен в началото на 2020 г., и едва след това да вземе решение дали е необходимо и с какъв размер да се увеличат встъпителните вноски;

-    в процеса на разискванията по това предложение, стана известно, че в регистъра на САК е  внесена жалба срещу решението от 26.11.2019 г. до Висшия адвокатски съвет.  
След проведените обсъждания, Софийският адвокатски съвет прие, че със завеждането на посочената жалба, атакуваното решение не влиза в сила до произнасяне на ВАдвС.
Допълнително на заседанието си от 10.12.2019 г., САС взе решение да бъдат премахнати събираните от адвокатите от Колегията такси за бланки за вписване в регистрите на САК на промени в обстоятелства и за вписване на адвокатски сътрудници, считано от 01.01.2020 г. Тези бланки ще бъдат качени на уебсайта на САК със свободен достъп за всички колеги.

Софийски адвокатски съвет

Уточнение за получаване на стикери за 2020 година

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че от днес 11.12.2019 година започва продажбата на стикери за 2020 година, както и раздаването на адвокатски тефтери и химикалки за членовете на колегията.

Напомняме, че всички адвокати следва да са платили членския си внос към САК и ВАдвС за месец декември 2019 година включително (за получаване на тефтер и химикалка) и членски внос включително и за месец януари 2020 година (за стикер) на касите находящи се в Търговския дом на бул. „Витоша” №1А, ет.3 и бул. ”Тодор Александров” №137, ет.2, където ще се получават стикерите, тефтерите и химикалките.

Софийски адвокатски съвет

 

Билети за театрална постановка

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет е осигурил ограничено количество билети за театралната постановка „Арсеник и стари дантели” от Джоузеф Кесълринг, която ще се състои на 13.12.2019 г. (петък) от 19.00 часа в театър „Българска армия”. Билетите са на половин цена - по 9 лева, а не на редовната цена от 18 лева.

Всеки който желае да присъства на постановката може да купи билет за нея на касите на Софийската адвокатска колегия на бул. „Витоша” № 1А, Търговски дом, ет.3, считано от днес 09.12.2019 г.

Моля имайте предвид, че количеството на билетите е ограничено!

Софийски адвокатски съвет

ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

   ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

ПРОТОКОЛ № 4
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Днес, 09 Декември 2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия (ИК на САК), избрана на основание чл.101, ал.2 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 29.10.2019 година, за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 25-26.01.2020г.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова.

Елисавета Стоименова Иванова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

            1. Вземане на решение за удължаване на срока за подаване на предложения за избор на органи на САС.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точката от дневния ред и прие следното решение:

 

По т.1 от Дневния ред:

1. Вземане на решение за удължаване на срока за подаване на предложения за избор на органи на САС.

Председателят на избирателната комисия заяви, че поради късното поставяне на информационното табло и на сайта на САК на входирания на 25.11.2019 година протокол № 1 на ИК към САС, счита че следва да бъде удължен срока за подаване на предложения за избор на органи на САС до 27.12.2019 година, който е първият работен ден след 3 неработни дни.

В връзка с така направеното предложение ИК на САК прие следното:

 

 

РЕШЕНИЕ №11

Удължава срока за подаване на предложения за органи на САС до 27.12.2019 година.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

В случай на постъпили жалби във връзка с провеждане на избора, Избирателната комисия се произнася незабавно по тях с Решение.

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

  

Коледно тържество на Обществото на рускоговорящите адвокати

Печат PDF

Уважаеми колеги!

Сдружение „ОБЩЕСТВО НА РУСКОГОВОРЯЩИТЕ АДВОКАТИ” организира ежегодно КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО за всички адвокати от Софийската адвокатска колегия.

Тържеството ще се проведе на 18.12.2019 г. (сряда) от 19 часа в ресторант „Сердика”, който се намира на втория етаж в сградата на СЮБ на ул. „Пиротска” №7.

Кувертите могат да се получат след предварителна уговорка по телефона всеки работен ден от адв.Мария Вълканова на адрес: гр.София, ул."Позитано" 14, ет.1, офис 3. Телефони за връзка: 0888 550 474 или 0878 533 302.

Цената на куверта е 50 / петдесет/ лева.
При получаване на куверта си всеки следва да направи избор между пет варианта на меню.

Сумата ще се плаща в брой.

Моля, имайте предвид, че местата са ограничени!

адв.Ивайло Данов,
Председател на Общество на рускоговорящите адвокати

Общо събрание и избори за органи на САК и за делегати на САК за ОСАС, насрочени за 25 - 26.01.2020 г.

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет на осн. чл.81, ал.2 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията, което ще се проведе на 25 и 26.01.2020 г. от 8 часа в аудитория 272 в Юридическия факултет в сградата на СУ “Св.Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” № 15 с дневен ред: 1.Разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него; 2.Разглеждане доклада на контролния съвет; 3.Разглеждане отчета на дисциплинарния съд; 4.Разглеждане отчета на управителя на ОК “Адвокат”; 5.Информация във връзка с проектиране и изграждане на нова сграда върху терена на ОД “Лозенец” и вземане на решение по тези въпроси; 6.Вземане на решение за учредяване право на строеж на ЕР ЮГ EVN група (КЕЦ Приморско) за изграждане на нов трафопост от 6 кв.м и присъединяване на обект. 7.Приемане бюджета на колегията за следващата финансова година; 8.Избор на адвокатски съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд. 9.Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.
Протокол №1 може да видите тук
Протокол №3 може да видите тук
Протокол №4 може да видите тук
Протокол №6 може да видите тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

 

Ограничен брой свободни места за семинара в с.Марково

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Все още има ограничен брой свободни стаи за семинара по наказателноправни въпроси в с.Марково, общ. Пловдив, Markovo Park & Spa Hotel.

Записването се извършва при Десислава Кандева на тел: 0893 711-778., като може да се плати и на място при нея.

Програмата на семинара може да видите тук

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2020