Home Регистър Необходими документи за прием в САК Необходими документи за прием в САК на младши адвокат

Необходими документи за прием в САК на младши адвокат

1.    Снимка;
2.    Заявление за вписване в регистъра (по образец съгласно Приложение към чл. 5, ал. 1 от Наредба № 3 за водене и съхрянавена на регистрите от адвокатските съвети);    
-    Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от Закона за адвокатурата
-    Декларация по чл.40, ал.6 от Закона за адвокатурата
-    Допълнителен лист
3.    Документ за завършено висше юридическо образование и приложението с оценките към дипломата – нотариално заверен препис;
4.    Удостоверение, издадено от Министерството на правосъдието за придобита правоспособност - нотариално заверен препис;
5.    Свидетелство за съдимост - актуално, от месеца на подаване на заявлението;
6.    Медицинско свидетелство от психодиспансер - актуално, от месеца на подаване на заявлението;
7.    Удостоверение за положен изпит за адвокати и младши адвокати пред ВАС – копие;
8.    Доказателства за трудов и/или юридически стаж (ако е приложимо).
-    трудова или служебна книжка, удостоверяващи наличието на трудов или юридически стаж (по смисъла на §1, т.1 от ДРЗА). Лице придобило юридическа правоспособност, което няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат.
9.Длъжностна/и характеристика/и касаещи посочения юридически стаж (ако е приложимо).
10.Справка от НАП за регистрирани трудови договори (ако е приложимо).

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019