Home Регистър Необходими документи за прием в САК Необходими документи за прием в САК на адвокат

Необходими документи за прием в САК на адвокат

1.    Снимка;
2.    Заявление за вписване в регистъра (по образец съгласно Приложение към чл. 5, ал. 1 от Наредба № 3 за водене и съхрянавена на регистрите от адвокатските съвети);
-    Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от Закона за адвокатурата
-    Декларация по чл.40, ал.6 от Закона за адвокатурата
-    Допълнителен лист
3.    Документ за завършено висше юридическо образование и приложението с оценките към дипломата – нотариално заверен препис;
4.    Удостоверение, издадено от Министерството на правосъдието за придобита правоспособност - нотариално заверен препис;
5.    Свидетелство за съдимост - актуално, от месеца на подаване на заявлението;
6.    Медицинско свидетелство от психодиспансер - актуално, от месеца на подаване на заявлението;
7.    Удостоверение за положен изпит за адвокати и младши адвокати пред ВАС – копие;
8.    Доказателства за юридически стаж (ако е приложимо)
-    трудова или служебна книжка, удостоверяващи наличието най-малко на две години юридически стаж по смисъла на §1, т.1 от ДРЗА;
-    трудова или служебна книжка, удостоверяващи наличието най-малко на пет години юридически стаж по смисъла на §1, т.1 от ДРЗА, когато лицето е кандидатствало за вписване като адвокат, без да полага изпит.
9.    Официален документ, удостоверяващ качеството на народен представител, или преподавател по правни науки във висше училище, или научен сътрудник по правни науки в научен институт, когато лицето ще се впише като адвокат, без да напуска този вид работа или длъжност (ако е приложимо).
10.    Длъжностна/и характеристика/и касаещи посочения юридически стаж (ако е приложимо).
11.    Справка от НАП за регистрирани трудови договори (ако е приложимо).
12.    Квитанция за внесена такса.


СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019