Home Новини ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

Уважаеми колеги,

Осигурителна каса „Адвокат“ уведомява всички свои членове за следното:

Декларация образец 1 се подава от 20-то до 22-ро число на месеца и информацията касае предходния месец.

М О Л Я ,

Внасяйте осигурителните си вноски преди 20-то число на месеца!

Не отлагайте внасянето им за 24-то и 25-то число на месеца с оглед необходимото технологично време за изпращане и разнасяне на осигуровките с обвързващите файлове, подавани в Централното счетоводство на НАП – София.

Желателно е да не се внасят осигуровки за 2-3 месеца назад, защото след 25-то число на месеца, започва автоматично начисляване на лихви от системата на НАП.

Счетоводните (касовите) салони банкират, чрез инкасо събраните суми всекидневно. На следващият ден около 12 ч. сумата постъпва в банковата сметка на НАП. Служител от ОК “Адвокат“ разпределя поименно конкретните суми по пера: ДОО, ДЗПО, ЗО. При наличие на грешка /несъвпадане на ЕГН на някой от членовете с БУЛСТАТ/ЕИК/и др., целият файл /необработен/ се връща за корекция. Операцията отнема около 1-2 работни дни допълнително.

Моля, своевременно сигнализирайте писмено ръководството на ОК “Адвокат“ за решаване на всички възникнали проблеми.

ОК „АДВОКАТ”

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020