Home Новини ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОК „АДВОКАТ“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОК „АДВОКАТ“

Осигурителна каса „Адвокат“ уведомява своите членове във връзка с подаването на ГДД за 2019 г. и ползването на облекчение, съгласно чл.53, ал.6 от ЗДДФЛ, че те следва:

Да проверят индивидуалните си партиди в системата на НАП за съществуващи задължения, като своевременно погасят същите преди подаването на ГДД за 2019 г.

В случаите, в които се касае за задължения от лихви по осигурителни вноски, моля да се обадите за уточнение на телефона в приемната на Осигурителна каса „Адвокат“, а именно на тел. 02 / 9048016, както и на имейл адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Това се налага поради:

„Чл. 53. (6) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка от 5 (пет) на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 (петстотин) лева, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март.“

и поради изискването на чл. 23 ал. 2 от ЗДДФЛ : „Чл. 23. (2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително когато декларацията се подава по реда на чл. 53, ал. 2, както и по реда на чл. 103 и 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

ОСИГУРИТЕЛНА КАСА „АДВОКАТ“

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020