Home Новини ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

С цел подобряване на обслужването на членовете на Осигурителна каса „Адвокат“, на 10.04.2019г. ръководството на Осигурителна каса „Адвокат“ проведе среща със Светлана Паунова – зам. директор на ТД на НАП - София, Юлиана Георгиева – директор на дирекция „Обслужване“  на ТД на НАП - София, Елизабет Дойчинова – директор на дирекция „АПЗ“ на ТД на НАП - София, на която беше договорено всеки един член на касата:    

1. Да провери регистрацията си като самоосигуряващо се лице в Териториалната си дирекция на НАП по местоживеене в срок до 31.05.2019г.

2. Да провери в ТД на НАП – Център на ул. „Шести септември“ как е вписан като член на Осигурителна каса „Адвокат“ с ЕГН или Булстат в срок до 31.05.2019г.

 НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ изисква членовете на Осигурителна каса „Адвокат“ да изпълняват стриктно следните изисквания:

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За възникване и прекратяване на членственото правоотношение с осигурителната каса се подава заявление-декларация по утвърден от изпълнителния директор на НАП образец.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Членовете на касата са длъжни да предоставят на управителя й необходимите документи, свързани с тяхното осигуряване и/или с осигуряването на осигурените при тях лица (осигурителни книжки, ведомости, договори за възлагане и др.).

Чл. 11. (1) Осигурителните каси не носят отговорност за осигурителните задължения на своите членове, които не са направили своевременно дължимите осигурителни вноски.       

Осигурителна каса „Адвокат“

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019