Home Новини Актуални проблеми по прилагане на Закона за устройство на територията. Очаквани промени в законодателството.

Актуални проблеми по прилагане на Закона за устройство на територията. Очаквани промени в законодателството.

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет, съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, организира обучение на 13.12.2018 г., четвъртък, на тема: „Актуални проблеми по прилагане на Закона за устройство на територията. Очаквани промени в законодателството“. Лектор: Савин Ковачев.

Обучението ще се проведе от 10.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на ЦОА „Кръстьо Цончев“, ул. "Калоян" № 8, ет. 4.

 Записването започва от 30.11.2018г./петък/ до изчерпване на местата на тел. 02/9801092 или на електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , като при записване задължително се посочи и личният номер на адвоката.

ПРОГРАМА

СЕМИНАР НА ТЕМА:

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

София, 13-ти декември 2018 г.,

10.00 ч. – 17.00 ч.

 

Първи модул:
Устройствените планове - необходимо условие за реализация на инвестиционните намерения

-          Взаимоотношение между  подробния устройствен план /ПУП/ и общия устройствен план. Йерархия на плановете по ЗУТ;
-          Същност, съдържание и ефект на ПУП;
-          Видове ПУП. Особености на плана по чл. 16 ЗУТ и на плановете за преструктуриране на жилищни комплекси;
-          Процедура по допускане изработването, съгласуване, обществено обсъждане, одобряване, и изменение на подробните устройствени планове /ПУП/;

Втори модул
Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството

 -          Същност на визата за проектиране. Видове визи за проектиране и тяхната роля за стартиране на инвестиционното проектиране;
-          Договор за проектиране -  специфика и по- важни моменти;
-          Одобряване на инвестиционните проекти;
-          Основни характеристики на различните режими за извършване на строителни дейности.
-          Разрешението за строеж – същност и процедури за издаване. Контрол върху дейността на органите, издаващи разрешение за строеж;
-          Загуба на правно действие на разрешението за строеж. Презаверка на разрешението за строеж- хипотези, ефект на презаверката, възможност за отказ за презаверка;
-          Разрешаване на строителството на физическа инфраструктура по ЗЕСМФИ. Условия за разполагане на електронносъобщителни мрежи в съществуваща физическа инфраструктура.

Трети модул:
Строителен процес

-          Участници в строителството – статут и взаимоотношения;
-          Откриване на строителна площадка – ПУСО и ПБЗ и Протокол обр.2;
-          Актове и протоколи в строителния процес – необходимост, съшност и значение;
-          Въвеждане в експлоатация на строежите.

Четвърти модул
Контрол върху актовете и действията на органите, прилагащи ЗУТ

-  Съдебен и предварителен административен контрол върху ИАА по ЗУТ;
-  Административен контрол по устройство на територията и строителството – правомощия на общините и на ДНСК. Отношения между двете институции в процеса на осъществяване на контролните им правомощия;
-  Нарушения по ЗУТ – приложно поле на чл.224 и 225 ЗУТ. „Саниране” на нарушенията по чл.224 ЗУТ и премахване на незаконното строителство по чл. 225 ЗУТ;
-  Търпими строежи – същност, обхват и възможности за въздействие по тях.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
Очаквани промени в ЗУТ

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019