Home Новини ВАЖНО ! ПРОМЯНА В ПРОГРАМАТА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” За 13 Април, 2018 г.

ВАЖНО ! ПРОМЯНА В ПРОГРАМАТА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” За 13 Април, 2018 г.

Уважаеми колеги,
Поради повишения интерес и актуалността на материята, свързана със защита на личните данни, правим промяна във втората тема от програмата на Адвокатската академия за 13 април, 2018 г. Семинарът ще се проведе по следните теми :

1. Новите положения в областта на защитата на личните данни в светлината на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

2. Изграждане и поддържане на съответствие чрез процеси и технологии.

Лектори:  адв. Валери Кандиларов,
               Даниела Соколова – с  дългогодишен опит в сферата на управление на бизнес процеси, внедряване на ISO стандарти в организации от различни индустрии и консултиране в сферата на защита на личните данни , 

               и Радослав Ризов, Мениджър ключови клиенти в “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС” EАД, с опит в областта на регулацията и технологичните решения за нейното адресиране.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019