Home Новини СТАНОВИЩЕ в защита на внесения от адвокатите проект за изменение и допълнение на ЗА

СТАНОВИЩЕ в защита на внесения от адвокатите проект за изменение и допълнение на ЗА

Stanovishte 1

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ АДВОКАТИ,

Считам, че за защита на внесения от адвокатите проект за изменение и допълнение на ЗА е необходимо да се реализира широка разяснителна кампания, в която да се разяснят пред обществото следните основни обстоятелства:

 

- каква е същността и дейността на Българската адвокатура;

- как се става адвокат и какви са изискванията за това;

- каква е дейността на адвокатите, техните права, задължения и отговорности;

- какво е реалното положение в съдебната система,

- какво пречи на нормалната работа на адвокатите;

- какво целим с изготвения от нас – адвокатите проект за изменение и допълнение на ЗА;

- какви са критиките, от кой са, доколко са реални и какво преследват;

- защо тези критики са неоснователни;

- защо търсим обществена подкрепа за приемането на проекта.

Тази програма е обширна, тъй като яростните критики срещу проекта за изменение и допълнение на ЗА изместиха реалния център на атаката, от самия законопроект върху същността и дейността на адвокатурата и на адвокатите, засягайки техните основни устои, ценности и обществен авторитет. Безкритичното публикуване на атаките от медиите и особено безкритичното възприемане на неверните твърдения от аудиторията /зрители, читатели и слушатели/ сочи, че обществото не е напълно наясно със същността и дейността на адвокатурата, за работата на адвокатите, за тяхната обществена роля и професионална дейност.

Считам, че във връзка с тези яростни атаки, Българската адвокатура неизбежно навлезе в нов критичен етап, в който следва: да направи обективен и самокритичен преглед на собственото си реално състояние; да осмисли обществената си същност и роля; да заяви открито собствените си проблеми; да покаже волята си за тяхното решаване и да разясни на обществото защо иска неговата подкрепа. Безспорно ние сме поставени в тежкото и неравностойно положение на един отбраняващ се срещу множество атакуващи. Особеното е, че атаките са от сили облагодетелствали се от приети от значителен период от време закони, които пряко са ощетявали адвокатите, но които са били по фрапантен начин безкритично приемани или “проспивани” от наши колеги, заемащи по това време постове изискващи да защитят Българската адвокатура и адвокатите!? Иронията е, че сега това “проспиване” /ако приемем, че е неволно/ и изтеклото не малко време са основния рубеж и сила на нашите опоненти и, че знаещите, силните и можещите адвокати сами са се поставили от години в слаба позиция, а сега опитвайки се да възстановят частица от огромните си загуби са слаби и са подложени на учудващо множество яростни атаки от хора и групи, които ценят интересите си, не отстъпват от извоюваните си позиции и яростно ги защитават! Това следва да ни доведе до извода, колко е лесно да се неглижират интереси, да се загубят градени от години обществени позиции, колко е лесно да се унищожи нещо и колко по-трудно е да възстановиш загубеното, да съградиш нещо ценно и полезно.

Убеден съм, че кампанията за защита на проекта следва да се акцентира върху:

-       Обществената роля на адвокатурата като стожер на законността, държавността и демокрацията. Върху необходимостта тя да е силна и можеща за да изпълнява обществената си роля.

-       Ведата, която нанася корупцията в съдебната система на адвокатите, като отнема техните обичайни доходи и това, че основна сила в борбата срещу корупцията са силната адвокатура и защитените права на адвокатите, позволяващи им ефективно да работят.

-       Обективната необходимост от промени в ЗА; тяхната същност; обосновка за тяхната обществена полза и за необходимостта промените да бъдат подкрепени от обществото.

Въз основа на горните принципни положения, Ви представям следното изложение:

 

I. Каква е същността на исканите от адвокатите промени в техния закон?

Основното от изготвения от адвокатите проект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата /ЗА/ е:

 1. 1.Допълване на основните принципи върху които е изградена и функционира с тези за единство на Българската адвокатура и взаимопомощ между адвокатите.
 2. 2.Регламентиране с ясни правила условията за приемане на адвокати, в т.ч. образование, професионални и нравствени изисквания, стаж и др. с цел създаване на реални гаранции за изискуемото си високи професионални знания, опит и нравствени изисквания за упражняването на високо отговорната професия на адвокатите.
 3. 3.Повишаване изискванията към адвокатите и гаранциите за качеството и ефективността на защитата на законните права на граждани и икономически субекти, от адвокатите чрез:
 • повишаване професионалните изискванията към адвокатите;
 • завишаване дисциплинарната отговорност, срока за налагане на дисциплинарни наказания и възможност за самосезиране;
 • ограничаване възможностите адвокати да извършват други дейности.
 1. 4.Подробна регламентация на компетентността на органите; изискванията и процедурите за провеждането на избори за членове на органите, с цел създаване на яснота и прозрачност в организацията и провеждането на избори за органи на Българската адвокатура.
 2. 5.Прогласяване на ОС на адвокатите от страната за висш орган на Българската адвокатура и неговите правомощия в т.ч. да задължава с решенията си ВАдС и да прекратява предсрочно мандата на същия при не приемане на неговите отчети.
 3. 6.Изрично въвеждане като основно задължение на ВАдС защитата на законните права и интереси и достойнство на адвокатите и адвокатурата.
 4. 7.Подобряване ефективността на работа на адвокатските съвети чрез даване реални правомощия на резервните членове при заместване на редовни такива.
 5. 8.Подобряване ефективността на адвокатската работа, чрез разширяване на правата за административно обслужване пред съдебната администрация въз основа на легитимирането с адвокатска карта; осигуряване на информационна обезпеченост с достъп до официалните база данни по определен от МС ред.
 6. 9.Доразвиване защитните разпоредби гарантиращи независимостта на адвокатите и отношенията им с техните доверители, в т.ч. техните кантори, комуникации, книжа, електронни носители на информация; защита при евентуално задържане под стража, при обиск и претърсване.

10. Преустановяване обсебването на адвокатска работа, с която не само се ощетяват адвокатите, но се поставят в опасност, а и реално се причиняват вреди на гражданите и икономическите субекти, чрез въвеждане на описанието на адвокатската дейност и работа.

 1. Въвеждане на възможността след съответната регистрация по ред, определен от министъра на правосъдието, съвместно с Висшия адвокатски съвет /ВАдС/, адвокатът да може да удостоверява подписите на частни документи и договори, които не подлежат на вписване, подписите и съдържанието на пълномощни по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от книжа и документи за заверка на преписи от частни и не подлежащи на вписване документи.

12. Въвеждане на възможността адвокатите да имат право на достъп до Национална база „Население“ и до „Национален регистър на българските лични документи“, при контролиран ред и условия, определени от Министерския съвет, съвместно с Висшия адвокатски съвет.

 

II. Какво наложи изработването на проекта за изменение и допълнение на ЗА?

II.1. Обективната обстановка в страната.

Обществено икономическа и финансова криза, политическа нестабилност, реална липса на законност, бедност и обезверяване на народа:

1. Напускане на страната от значителна част от активните и работоспособни българи и загуба на клиенти:

-       Над 3 000 000 българи заминали постоянно в чужбина, като броят им ще се увеличава; а желаещите да емигрират от България са 70% според социологическите данни.

-       2 700 000 – от останалите останали в страната българи са под прага на бедността по данни на КНСБ;

-       АЛФА РИСЪРЧ: 47% от пълнолетните българи не вярват в правосъдието до степен да правят пълен отказ от защита на законните си права и интереси.

2. Обедняване, поставяне под контрол и намаляване на икономическите субекти.

Елиминиране на основните пазарни принципи: свободната стопанска инициатива, свободна пазарна конкуренция. Основа на икономиката не е свободния пазар, а обществените поръчки. Основен фактор като потребител не е търсенето на свободния пазар, а обществените поръчки на държавата и общините, тоест парите отиват не в най-конкурентоспособните, а във фирмите от партийните обръчи. Поддържане на високо ниво на контрабанден внос, на финансови измами с избягване на акцизи; източване на ДДС; на укрити и забавени в плащането данъци, социални и здравни осигуровки.

3. Задълбочаване на общата финансова и икономическа криза и превръщането й в криза на духовността и държавността. Финансовото изражение на кризата само в държавния бюджет е равно на искания заем: 16 000 000 000 лева!

Практически изражения на кризата:

 1. В икономиката: Убиване на частната инициатива и разорение на дребния и среден бизнес, високо ниво на черна и сива икономика, задушаване на основните пазарни принципи и на множеството фирми работещи по тях; безработица; ниски заплати.
 2. В социален план: Масово обедняване; множество хора останали без дом поради нотариални измами и душмански ипотеки; множество хора прехранващи се от социални помощи; масово превръщане на престъпления свързани с бита и оцеляването в ежедневна прехрана: кражба на метали, незаконна сеч, телефонни измами, контрабанда, проституция и дори продажба на деца; обезверяване на народа и липса на доверие към държавността и в частност към съдебната система; достигане степен на отчаяние: самоубийства и то чрез самозапалване, убийства на новородени.
 3. Изражение в правната сфера: дълбока и нагла корупция в съдебната система /разследване, прокуратура и съд/; липса на реално, законосъобразно и справедливо правосъдие; високо ниво на престъпност: масово “амнистиране” на богати престъпници, стимулиране на организираната престъпност; прането на пари, срастването на престъпността с различните власти и “пречистването” й в бизнес структури; “узаконено” ограбване и обезверяване на народа, довело до масов отказ от защита на основни права и водене на съдебни дела; увеличение делата по правна помощ, която се раздава безкритично поради съвпадане на интересите на магистратите за провеждане на повърхностно, бързи и безконфликтно съдопроизводство.

Конкретни Форми на корупция в съдебната система:

-       В съдебния процес: неправомерно ограничаване правата на адвокатите в процесите; налагане на неоснователни глоби, често надхвърлящи размера на хонорара; подлагането им на други репресии, дори чрез въоръжената съдебна охрана. Незаконосъобразно представителство ощетяващо гражданите в цели сфери! Пример: пострадалите от хилядите годишно ставащи ПТП, при които пострадалите в състояние на увредено здраве или в стрес са били подлъгани да дадат пълномощни на “обществено полезни асоциации”, които ежегодно прибират милиони представляващи “договорените” с пострадалите 30-50% от присъдените обезщетения.

-       В изпълнителния процес: Елиминиране на реалната адвокатска защита на длъжниците, чрез съзнателно извършени противоконституционни промени в ГПК, довело до масови продажби на безценица на имоти на български граждани заради дългове и масовото им превръщане в клошари. Показателното е, че в множество случаи главниците по задължението са по-малки от размера на непосилни и лихви и нереално високи деловодни разноски.

-       Нотариални производства: масово извършване на измами при прехвърлителни имотни сделки, изповядани от нотариуси, но без адвокати: продажби, замени, дарения, договори за издръжка и гледане, делби; завещания; масова загуба на имоти вследствие на учредени от нотариуси, но без адвокати ипотеки при „душмански” условия.

-       Регистърни производства: замяната на съдебната регистрация на фирми с административна, с което се даде възможност такива да се извършват и от лица, които не са адвокати; едновременно при допусната грешка производството не се спира и не се дават указания за поправка, а се прекратява, като се присвояват платените такси; създаване на реални възможности за въвеждане в заблуждения и измами и реализиране на множество такива, довели до кражби на цели фирми; до неоснователно гонене на съдружници; до изкуствени довеждане до несъстоятелност и като краен резултат съсипване на множество частни фирми.

-       Обезщетения от пътно транспортни произшествия /ПТП/: Множество са ощетените пострадали от ставащите ежегодно стотици ПТП или техни наследници, които вместо да си наемат адвокат, по време на непреминал стрес или силни болки са дали пълномощни на дошлите заедно с линейките представители на „специализирани” асоциации, вследствие на което не получиха пълния размер на обезщетенията си.

Тенденцията: разрастване обсебването на адвокатския труд; на неправомерното получавана правна помощ; увеличаване броя на асоциации, фондации, фирми и ФЛ, които обсебват адвокатската работа; увеличаване броя на жертвите и размера на нанасяните вреди..

4. Причини за кризата.

Основна причина: Липса на реална законност и държавност, поради корупцията в съдебната система и липса на законосъобразно и справедливо правораздаване. Съдебната власт не изпълнява ролята си да контролира останалите власти. Липсва реален взаимен контрол и балансиране между законодателна, изпълнителна и съдебна власт; липсва гражданско общество и свободни медии. Резултат: елиминиране на основния принцип за всяко демократично общество - разделението на властите и техния взаимен контрол.

II.2. Съдебната система.

= Корупцията в съдебната система – безспорно налична и доказана, за която са се произнасяли: медии, ЕС, чужди посланици, неправителствени организации, политици, изтъкнати юристи и др., но не и ВАдС ?!

 • Системно негативни /за 7г./ мониторингови доклади на ЕС!
 • Системни корупционни скандали, разкриващи дълбоки и тотални пороци в организацията и дейността на съдебната система и персонална корумпираност на разследващи полицаи, прокурори и.магистрати.
 • Системна злоупотреба със служебно положение и превратно упражняване на държавна правосъдна власт.
 • Превишаване на дадената съдебна власт, чрез противоконституционни решения на съдилищата и конкретно ТР на ВКС, с които съдът си присвоява законодателна власт.

Пример: В САК е подадена жалба на адвокат с приложено Решение на СГС, в което дословно са копирани 2 стр. от отговора на ИМ !?

= Причини за корупцията в съдебната система:

 • Неефективни закони регламентиращи правораздаването, кариерното израстване; правата, задълженията и отговорностите на магистратите; реална липса на контрол, на отчетност и на персонална отговорност на магистратите.
 • Процесуални кодекси създаващи условия за ограничаване правата на страните и адвокатите, за незаконосъобразно правораздаване и злоупотреби с държавна правосъдна власт. Пример: В период на нечувана по своята дълбочина и наглост корупционна криза в съдилищата, бе приет нов ГПК, който промени касационното производство в пожелателно такова, като съдебното определение за отказ от допускане на касация дори не подлежи на обжалване?!
 • Липса на прозрачност чрез ненужно различни и празни от актуална информация съдебни сайтове;
 • Липса на регламентиран звукозапис на съдебните заседания;
 • Системно забавяне и изготвяне на неверни съдебни протоколи; ограничения в обжалването на съдебните актове.
 • Липса на противодействие от останалите власти поради личните интереси на техните представителите да са в добри отношения с магистратите, поради желание при евентуалното им съдене да имат добри позиции в съда.
 • Липса на нужната ефективна помощ от ЕС, поради съзнателно изготвяне вече 7 години на необективни мониторингови доклади, проверките по които се правят без анкети сред българските граждани и адвокатите, предпоставящи неверни заключения, а от там и неефективни мерки.
 • Липса на реален вътрешен контрол поради реално неработещи или селективно работещи: ВСС, инспекторат и прокуратура.
 • Липса на реална обективна и самокритична вътрешна съпротива от страна на магистратите и техните съюзи, които се активират, не за защита на законността и обществените ценности, а за защита на общностните си и лични такива.
 • Незаконно ограничаване и дори елиминиране от магистрати на правата на адвокатите, една от причините за което е непълния и неадекватен ЗА.
 • Липса на реално и ефективно противопоставяне от страна на българската адвокатура чрез нейните органи.
 • Липса на развито, реално и ефективно действащо гражданско общество.
 • Липса на независими медии и реално свободна журналистика.

= Необходимост от преодоляване на корупцията в съдебната система.

Това е най-важния обществен проблем в България! Той надхвърля рамките на страната ни тъй като пряко касае и находящите се у нас чужди граждани, чуждестранните инвеститори; членството ни в ЕС и НАТО!

Осъзнаването на тази важност доведе до изготвяне на антикорупционната програма на правителството и необходимостта от съществени законови промени.

Българската адвокатура, като част от правораздавателната система също следва да бъде силна за да изпълнява обществената си функция по защита на законността, държавността и демокрацията в страната, а българските адвокати следва да имат реални възможности за ефективна защита на своите доверители. Именно поради липсата на нужните законови гаранции и вътрешни правила в действащия ЗА, адвокатурата не се опълчи срещу корупцията в съдебната система, а защитата на адвокатите по конкретните дела бе слаба и неефективна. Това именно налага актуализирането на ЗА.

II.3. Проблемите на българската адвокатура и нуждата от изменение в ЗА.

II.3.1. Ежедневни спънки в работата на адвокатите.

 1. 1.Организационни неуредици в съдебните сгради: Съществени проблеми с броя и местоположение на съдилищата; липса на достатъчен транспорт; лоша вътрешна уредба /на първите етажи следва да са деловодствата и регистратурите, залите на следващите; липса на адвокатски стаи, на ксерокси, на банкови каси.
 1. Системно демонстрирано неуважително отношение от прокурори и съдии към адвокатите! Съзнателно неизползване на обръщението „Уважаеми г-н адвокат”!
 2. Злоупотреби и превратно упражняване на държавна правосъдна власт.
 • Злоупотреби с власт при налагане на глоби. Съзнателно не се сочи правното основание за налагането им, възможността да се обжалват, по кой закон и пред кой съд! Дори се издават ИЛ по невлезли в сила глоби!
 • Злоупотреби с власт при неоснователно образуване на дисциплинарни производства от магистрати срещу адвокати.
 • Закъснение или неявяване на магистрати по дела;
 • Насрочване на множество дела за един ден.
 • Незаконен отказ да се осигури звукозапис в съдебните зали по време на о.с.з. чрез заявяване на лъжи, че в СРС нямало възможност за звукозапис!? Правене на звукозаписи само когато това е изгодно на съда!
 • Системно фалшифицирани съдебни протоколи; незаконни откази да се впишат в протокола устно заявени процесуални искания и становища на адвокати, задавани въпроси на свидетели и в.л.
 • Злоупотреби с власт чрез необосновано и незаконно упражняване на насилие над адвокати чрез съдебната охрана: Пример: В о.с.з. от по охнд пред СРС, НО, 3-ма адвокати бяха репресирани от 8 души съдебна охрана! Въз основа на неверен и изготвен до пълно изопачаване съдебен протокол, с писмо на съдията са образувани дисциплинарни производства срещу двама от адвокатите, които незаконно бяха репресирани в съдебна зала по време на наказателен процес!
 • Елиминиране правото на участие на адвокати и страни в процеса чрез неизпълнение законовото изискване за гледане на делото „второ четене”. Пример: по дело пред СРС за 2-3 минути закъснение съдът „разглежда” и обявява за решение 3 бр.- дела, като елиминира от участието на адвоката и на страната, без да спази изискването за “второ четене”.
 1. Пропускателен режим в съдебните сгради – явно дискриминационен спрямо адвокатите.
 2. Кухи и неработещи сайтове /имитация на истински сайтове/, за направата на които са изхарчени милиони лева от ЕС. Ненужно различие в цялостната визия, разположението на оперативни ленти и бутони, на вида на оформление, ярки цветове, различна логика и алгоритъм. Накрая - липса на истинската и полезна информация!
 3. Липса на реални адвокатски стаи, ксерокси и условия за нормална работа в част от съдилищата. Незаконни архитектурни промени в съдилищата; по една деловодителка на два състава; различно работно време с адвокати.

II.3.2. Неефективност на ВАдС и неизпълнение на основните му функции.

 1. Основната задача на ВАдС е защита на законните права на адвокатите, чрез което се защитават законните права на българските граждани, а чрез тях на законността, държавността и демокрацията в страната. От десетилетия такава защита реално липсва!
 2. Недопустимо мълчание на предходния и настоящ ВАдС от признаване за наличието на корупция в правосъдната система!?
 3. Липсва нужната инициатива, становища и отстояване на позиция при важни законодателни промени.
 4. Липса на активна инициатива на ВАдС при обществено значими назначения в правосъдната система: Гл. Инспектор; Членове на ВСС; Председатели на ВКС и ВАС, Гл. Прокурор; Градски прокурор, Окръжни прокурори, Председатели на съдилища, антикорупционна стратегия на МП.
 5. Липса на противопоставяне от ВАдС на присвояването на законодателна власт от Върховните съдилища чрез ТР!
 6. Липса на категорична позиция на ВАдС срещу незаконно извършване на адвокатска дейност от ФЛ и ЮЛ които нямат адвокатски права и защита правата на гражданите от чрез:
 • сезиране на компетентните органи и законодателни промени в ЗА и ЗЮВСЦ, ЗНот, ТЗ;
 • оправяне на писма със становище на ВАдС до всички органи и медии;
 • дисциплинарни производства срещу адвокати извършващи адвокатска дейност чрез фирми, чрез ЮЛНСЦ, чрез посредници, ползващи незаконна реклама.;
 • протоколни срещи с Председателя на НБПрП, камарите на ЧСИ и Нотариусите.
 • създаване на постоянно действащ помощен орган към ВАДС за констатиране и борба с незаконно извършващите адвокатска дейност.
 1. Липса на категорична позиция на ВАдС по правната помощ. Защита професионалните права на адвокатите, както и законодателни промени в ЗПрП и Тарифата:
 • първоначален и последващ контрол при предоставяне на правна помощ;
 • осигуряване ефективно възстановяване на разходваните суми;
 • търсене на наказателна отговорност при измами в т.ч. за подадени неверни декларации, както и завеждане на граждански дела за възстановяване на сумите и обезщетения за причинените на бюджета разходи и разликата до дължимия се адвокатски хонорар;
 • осигуряване на периодична информация до адвокатските съвети при намаления от НБПрП на определените от тях адвокатски хонорари;
 • създаване на постоянно действащ помощен орган към ВАДС за работа с проблемите на правната помощ.
 1. Системно неглижиране от на ВАдС на медиите и допускане на необективна информация за адвокатите и адвокатските органи в медиите Необходимост от адекватна и своевременно изразена позиция на ВАдС. Постоянна комисия която да следи публикациите в медиите
 2. Ползване на адвокатския властови и финансов ресурс за лични цели. Съзнателно и преднамерено опорочаване на избори за органи на адвокатурата от заемащите постове в тях, с цел запазване на властта на всяка цена. От членове на стария ВАдС бе оставена позорна страница в историята на българската адвокатура! За пръв път български адвокати осъдиха собственото си ръководство!
 3. Липсва реална полезна дейност от страна на Методическия съвет при ВАдС:
 4. Неефективно се използват международните адвокатски организации и международно адвокатско сътрудничество, които могат да бъдат полезни за решаване тежките проблеми на българската адвокатура.

II.3.3. Изготвения от адвокатите проект за изменение и допълнение в ЗА.

Изхождайки от нуждите на обективната обстановка в страната; от функцията на адвокатурата да е стожер на законността, демокрацията и държавността в страната, а на адвокатите да са борци за реалното съществуване и спазване на законните граждански права, както и от факта, че именно адвокатите са съсловието, което най-много е ощетено от корупцията в съдебната система и анализирайки причините за нейната поява, българските адвокати се обединиха и в съвместна дейност изготвиха своето предложение за изменения в ЗА.

Целта на подготвеното изменение и допълнение в ЗА бе преди всичко да се създаде силна адвокатура, която да е във възможност за защитава основните обществени ценности, като законността, държавността и демокрацията в страната; да е във възможност да се противопоставя на опасните и вредни за общественото развитие сили, като корупцията в съдебната система, злоупотребата с власт и беззаконието в разнообразните му форми. Следващата цел бе да се защитят адвокатите и да им се създадат нужните условия за нормалната им професионална работа, за да могат реално и ефективно да защитават гражданите и икономическите субекти; да създаде реални гаранции, като определи какви дейности, поради своята обществена значимост следва да се извършват от адвокатите, като професионалисти, които притежават нужните знания, опит, носят предвидени в закона отговорности и чиято отговорност е и застрахована.

Поставянето на тази последна цел бе предизвикано, както от множеството жалби и сигнали на граждани, пострадали от извършвана от не адвокати дейност по “защита” на техни законни права, както и от необходимостта да се защити работата и хляба на адвокатите, защото адвокатите следва да са икономически независими за да са свободни и с независима съвест; защото от адвокати лишени от доходи не може да се очаква да са да са независими, да са борци и да защитават смело и на високо професионално ниво законните права на своите доверители, да предпочитат защитата на правата на доверителите си пред своите интереси, каквито изисквания поставя пред тях закона е етичния им кодекс!

 

III. Какви са по съществото си атаките срещу проекта за изменение и допълнение на ЗА и от кой идват?

Последните три от предвидените промени в проекта за изменение и допълнение на ЗА, касаещи описанието на вида на адвокатската работа, правото да се правят заверки и достъпа до националните база данни предизвикаха яростна атака него.

Авторите на атаките стигнаха до фрапантните по своята явна невярност твърдения, че с изготвения проект адвокатите “създавали опасност за сигурността на гражданския оборот”; “опасност за правата на гражданите, за целия бизнес” и дори “за обществения мир”; “нарушавали установения ред на държавно управление”; “създавали монопол”, “погазвали конституционни принципи” и какви ли не още явно неверни и злепоставящи твърдения. Масовостта на атаката и преобладаващата едностранчивост на медийното отразяване явно показа нейния преднамерен и организиран характер на тази кампания. С нея излязоха наяве и проявиха своята ретроградност всички сили, които се страхуват от промяната, които не желаят в България да има силна адвокатура, можещи и ефективно работещи адвокати, с възможност ефективно да се противопоставят на корупцията в съдебната система. Сили, които не желаят законните права на гражданите и обикновените икономически субекти /не включените в обръчите от партийни фирми и такива на престъпния бизнес/ да бъдат надлежно защитавани; които желаят запазването на статуквото, на псевдо демократична държава с формална законност, с преобладаваща сива и черна икономика и корупционна обществено-политическа и икономическа същност.

Основна бе атаката срещу определянето на адвокатската работа, направено с цел да се защитят икономическите интереси на гражданите и бизнеса; да не бъде тази високоотговорна и рискова работа неправомерно извършвана от лица без образование, без професионален опит, без отговорност и без заплащане на данъци върху получените доходи!

В тези яростни кампании се прояви множеството работещо в сивата и черната икономика; субектите, които ежедневно поставят в реална опасност законните права на гражданите и на икономическите субекти и им причиняват вреди, като извършват високоотговорна адвокатска работа, без да имат нужното образование и професионален опит; без да отчитат получените от тази дейност приходи; без да плащат данъци върху тях; без да носят реална отговорност за причинените вреди; без да имат застраховки за обезпечаване на пострадалите.

Едно от основните обвинения на нашите хулители е, че сме създавали монопол и сме отнемали работата на други лица: “юристи”, които не са адвокати “счетоводители” и “специалисти”?!

Основния въпрос тук е какъв е предмета на този “монопол” каква е тази дейност, която е спорна и каква е разликата между адвокатите и всички останали “засегнати”?

адвокати

За да стене едно лице адвокат следва да отговаря на следните изисквания:

 1. Да има завършено висше юридическо образование;
 2. Да е издържал държавните изпити;
 3. Да е преминал учебен стаж;
 4. Да е издържал изпит за юридическа правоспособност;
 5. Да притежава изискуемия се юридически стаж;
 6. Да не е осъждан като пълнолетен на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 7. Да не е поставен под запрещение или страдащ от душевна болест;
 8. Да не е търговец, управител в търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество; държавен служител;
 9. Да не работи по трудов договор;
 10. Да не е освободен от длъжност съдия, прокурор или следовател при условията на чл. 129, ал. 3, т. 5 от КРБ или дисциплинарно уволнен от длъжност съдия по вписванията, държавен съдебен изпълнител, юрисконсулт, разследващ полицай с висше юридическо образование и разследващ митнически инспектор, ако не са изтекли две години от датата на освобождаване от длъжност;
 11. Да не е лишен от правоспособност като нотариус или частен съдебен изпълнител;
 12. Да издържи и специализирания изпит за адвокат, за проверка на реалните му професионални знания да упражнява професията;
 13. Да премине успешно събеседване с цел установяване на нужните нравствени и етични изисквания;
 14. Да положи клетва и да подпишу клетвен лист; като се закълне да спазва основните принципи на адвокатската професия;
 15. За защита пред върховните съдилища, за адвоката има и изискване да притежава най-малко 5-годишен юридически стаж;
 16. Всеки адвокат носи персонална наказателна отговорност, неограничена гражданска отговорност за причинените от него вреди и освен това е длъжен да има професионална застраховка за обезщетение на евентуално       причинените от него вреди;
 17. Всеки адвокат носи персонална специализирана дисциплинарна отговорност, съобразно множеството професионални задължения и изисквания по ЗА, по Етичния кодекс на адвоката, наредбите на Висшия адвокатски съвет да изпълнява решенията на органите на адвокатурата. По-важните задължения на адвоката са:
 • да има кантора и да поддържа и повишава професионалната си квалификация по съответни програми за обучение;
 • да не поема работа, за изпълнението на която знае или е бил длъжен да знае, че не притежава необходимите знания и подготовка;
 • да упражнява съвестно своята професия и да бъде достоен за необходимите за професията доверие и уважение;
 • да се ръководи от върховенството на закона и е длъжен да защитава правата и законните интереси на клиента си по най-добрия начин, а когато е защитник не може да се откаже от поетата защита, освен ако стане невъзможно да изпълнява задълженията си по независещи от него причини, като в такъв случай е длъжен да уведоми подзащитния си, за да може той да организира защитата си;
 • да осведоми точно своя клиент за неговите права и задължения;
 • да бъде безкористен и независим при изпълнение на професионалните си задължения;
 • да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето;
 • да пази книжата по делата, по които е бил повереник или защитник, в продължение на 5 години от приключването им;
 • да върне на клиента оригиналните документи, които е получил във връзка с изпълнението на възложената му работа;
 • да има професионална застраховка обезпечаваща заплащането на евентуално причинените от дейността му вреди.

На адвоката изрично е забранено:

 • да представлява или защитава едновременно и двете страни по делото, както и да приема едно и също дело от едната и от другата страна последователно, освен когато страните нямат противоречиви интереси и са дали своето съгласие;
 • да представлява или да защитава една от страните и тогава, когато по същото дело е давал съвети на другата страна, а представителство и правни съвети на свързани лица може да се осъществяват само с предварителното им съгласие.
 • да си служи със средства и похвати, които имат за цел създаване на неоправдани пречки от гледна точка на закона и на адвокатската етика;
 • да привлича клиенти чрез използването на посредници;
 • да рекламира своята дейност и да използва средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на този закон и с правилата на адвокатската етика;
 • да сключва каквито и да е сделки със своя доверител относно предмета на делото;
 • няма право като свидетел да разкрива обстоятелства, които са му били поверени в качеството му на адвокат от негов клиент или от друг адвокат относно клиент.

юристи, които не са адвокати.

Юрист” се става със завършено семестриално висше юридическо образование и издържани държавни изпити. Тоест юристите притежават само първите две от общо 17-те изисквания на които отговарят адвокатите! Поради липсата на за юридическа правоспособност те нямат и никакъв стаж по специалността. Такива юристи масово се назначават на работа при различни “обществено полезни” неправителствени организации и им се възлага чисто адвокатска работа по защита на законните права и интереси на гражданите?!

Могат ли те да се приравнят на адвокатите и пълноценно и отговорно да извършват високо отговорна правозащитна дейност?!

Юрисконсулт” – това е наименованието на длъжност на работещи по трудов договор юристи, които имат следните данни:

 1. имат завършено висше юридическо образование
 2. издържали са държавните изпити;
 3. преминали са учебен стаж;
 4. издържали са изпит за юридическа правоспособност;
 5. не са осъждани като пълнолетни на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 6. не са поставени под запрещение или страдащи от душевна болест;

Това са само първите 6 от общо 17 изисквания към адвокатите. Явна е съществената разлика между тях и адвокатите, основните от които са: възможността да е без професионален стаж или с минимален такъв и при необоснован риск да се явява пред върховните съдилища. Не носят като адвокатите лична отговорност, а за причинените от тях вреди отговаря работодателя. При виновно причиняване на вреди не носи пълна и неограничена гражданска отговорност, както адвокатите, а намалената отговорност по КТ; за тях не важат множеството високопрофесионални и етични изисквания, които са задължителни за адвокатите и не носят специализираната дисциплинарна отговорност на адвокатите; нямат задължителната за адвокатите професионална застраховка за вреди.

Редно ли е юрисконсултите да бъдат приравнени към адвокатите?!

счетоводители” и пенкилер “специалисти

Счетоводното обслужване на фирмите в повечето случаи се извършва от “счетоводни къщи”, които са ООД или ЕООД, регистрирано най-много с 5000 лв. капитал, като носят ограничена отговорност за причинените вреди до размера на капитала. Нямат задължения за професионални застраховки, нито те, нито работещите в тях счетоводители!

Работещите в тях счетоводители могат да са с висше, но и със средно образование. Изисквания за професионален стаж и опит няма! Тези счетоводители работят на трудови договори по КТ и за тяхната отговорност важат всички ограничения като тези на юрисконсултите.

Редно ли е изключително важните и опасни дейности по регистрация на фирми изменения в уставите, капитала, съдружниците и други важни и сложни промени, като вливания отделяне, преобразувания от един в друг вид и др.п., от които зависи запазването на фирмите на техния капитал и активи, правата на търговците, съдружниците и акционерите да се извършват без участието на адвокати, от хора, които нямат нужното образование, професионален опит и не носят отговорност?!

НОТАРИУСИ

Работата на нашите колеги нотариусите е регламентирана също в закон, етичен кодекс и процесуален кодекс. Те имат същото образование, правоспособност, отговарят на същите изисквания и носят същите отговорности, но имат различна обществена функция и професионална работа. Принципната им разлика с адвокатите е, че те са частни лица, на които държавата е възложила и те изпълняват държавни функции. Нотариусите изпълняват предоставените им от държавата удостоверителни функции, като извършват нотариални удостоверявания: установяването и удостоверяването на верността на заявените пред тях факти и обстоятелства. Те извършват предвидени в закона нотариални действия в специализирано нотариално производство. Адвокатите и до момента изпълняват такива удостоверителни функции и то пред съда, в цялото съдебно производство, като заверяват преписи от документи.

Същината на професионалните задължения на нотариусите е да удостоверяват верността на заявените и случващи се пред тях правни и фактически действия. За това в много страни, в т.ч. САЩ не е задължително нотариусите да са юристи! В тези страни те проверяват самоличността на явилите се пред тях лица и автентичността на положените подписи и само за това носят отговорност. Съдържанието на подписваните от явилите се пред тях лица документи не ги касае – то е работа и задължения на адвокатите или на подписващите документите. В много страни адвокатите имат право да заверяват подписите върху частни и не подлежащи на вписване документи; на договори, които не подлежат на вписване, като се спазват същите изисквания за специална регистрация и архив, каквито има и към нотариусите, каквото право поискаха да имат и българските адвокати с внесения проект за изменение на ЗА.

У нас законът е възложил на нотариусите редица допълнителни функции. При нотариалното изповядване на прехвърлителни сделки законът им поставя изискване да проверяват дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката.

Особеното е, че нотариусите, като длъжностни лица изпълняващи държавни удостоверителни функции не би следвало да дават консултации, каквото право им дава техния устройствен закон. Те не следва да се поставят в положение да са пристрастни, каквито те явно са, след когато са наети от едната страна по предстоящата нотариална сделка, след като сами, без участието на адвокати изготвят по поръчка на платилото им лице различните видове нотариалните актове, договори за доброволни делби, за продажба на МПС; или наети от наследника, изготвят нотариалното завещание на доведения от него наследодател без присъствието на адвокат на последния. Законът обаче им го позволява и те дават консултации, сами и без адвокати изготвят завещания; по поръчка само на една от страните и без адвокати изготвят различните нотариални актове, договори за делби и изповядват нотариалните сделки по тях.

При тази реална ситуация, поради неучастието на адвокати, стотици граждани бяха измамени и изгубиха имотите си или платените за тях пари, макар, че сделките бяха оформени с писани от нотариуси нотариални актове!? Стотици българи загубиха имотите си след като върху тях, без участие на адвокати бяха учредени ипотеки с писани от нотариуси нотариални актове.

За това в проекта за изменение и допълнение на ЗА е предвидено нотариалните сделки да стават с участието на адвокатите и същите да имат право при същите условия и ред като тези за нотариусите да извършват част от извършваната от тях работа: след съответната регистрация по ред, определен от министъра на правосъдието, съвместно с Висшия адвокатски съвет, адвокатът да може да удостоверява подписите на частни документи и договори, които не подлежат на вписване, подписите и съдържанието на пълномощни по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от книжа и документи за заверка на преписи от частни и не подлежащи на вписване документи.

Използваните в тази кампания негативни становища и квалификации бяха изразявани с категоричен и предизвикателен тон, със самомнението, че изразявали общественото мнение, мнение на неизвестно множество засегнати “юристи”, “специалисти”; защитавали “обществени и конституционни ценности”; защитавали дори “обществения мир” от “монопола на адвокатите”?

Те съзнателно премълчават основното: изключителната важност и отговорност на тази дейност, възможността от неправилното й упражжняване да произтекат големи и необратими вреди. Именно за това такова незаконно упражняване е въведено като престъпление в Наказателния кодекс /НК/:

Чл. 324. (1) НК Който упражнява професия или занаят, без да има съответна правоспособност, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба от сто до триста лева.

Дали тези нападки ще издържат, като им бъдат представени наличните у всеки адвокат безспорни доказателства от които е видно:

 • Колко много българи останаха без дом поради имотни измами с извършени от нотариуси, но без адвокат нотариални сделки?
 • Колко много българи останаха без дом поради извършени без адвокат нотариални ипотеки?
 • Колко много българи останаха излъгани при изготвянето от нотариуси, но без адвокат нотариални завещания, договори за доброволна делба?
 • Колко много българи чрез кражби осъществени с изготвяни не от адвокати, а от счетоводители и други “специалисти” фирмени книжа, останаха без фирмите си!?
 • Колко много българи чрез изготвяни не от адвокати, а от счетоводители и други “специалисти” фирмени книжа, бяха отстранени като съдружници от фирмите си и загубиха вложените в тях всички спестявания и многогодишен къртовски труд?!
 • Колко много българи чрез изготвяни от не адвокати фирмени книжа бяха доведени до несъстоятелност или им бяха наложени непосилни глоби?
 • Колко много българи, жертви на ставащите всяка година стотици ПТП или техни наследници получиха огризки от дължимите им се от застрахователите или от виновните обезщетения, поради това, че малко след катастрофата, още в стрес от преживяното са дали пълномощно на пристигащите заедно с линейките представители на “обществено полезни” асоциации, вместо да си наемат адвокат?

Дали тези нападки ще издържат, като им бъде казана истината, че след тези извършени без адвокат сделки и действия по фирмени регистрации, множеството от пострадалите на практика не успя да защити интересите си и да възстанови загубите си при завеждане на съдебни дела?!!

Дали тези нападки ще издържат, като им бъде казана истината, че само нищожна част от участвалите в измамите нотариуси, псевдо счетоводители и други псевдо адвокати или “пенкилер” специалисти бяха лишени от права, наказани, а още по.малко осъдени?!

Дали тези нападки ще издържат, ако бъде изчислена огромната разлика между милионите загуби на измамените на фона на скромните суми от “спестените” адвокатски хонорари?!

Дали въобще хулещите проекта за изменение на ЗА си дават сметка, че от народа и обществото се крият основни статистически данни за това:

-       Колко хора останаха без дом поради имотните измами?

-       На колко хора имотите бяха продажба на безценица от съдебни изпълнители поради сключените пред нотариус, но без адвокати душмански ипотеки?

-       Колко частни фирми бяха ненужно съсипани от счетоводители или “пенкилер” специалисти?

-       Колко от стотиците хиляди жертви на ПТП получиха дължимите им се обезщетения в пълен размер, в случаите когато са се доверявали и са давали пълномощни на представители на асоциации?..”Става дума за пазар между 250 млн. и 1 млрд. лв. годишно. "Гражданска отговорност" е валидна 5 г. Така този нерегламентиран пазар може да стигне до над 4–5 млрд. лв.”http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=355952

-       Колко от тези хулители, “защитници” на “обществени и конституционни ценности”, “на обществения мир” заявиха така яростно пред обществото: За да има правова държава и икономически просперитет трябва да се спазват законите! За да се спазват законите трябва да има законосъобразно и справедливо правосъдие, а не корумпирано! За да няма корумпирано правосъдие трябва да има силна адвокатура, а адвокатите за да могат да работят и да защитават клиентите си трябва да имат реални права! За това е необходимо изменение на действащия ЗА!

Казаха ли опонентите ни тези истини?

Казаха ли на народа и обществото, че когато си тежко болен трябва да отидеш на лекар, а не на баячки; че е истинска лудост да рискуваш всичките си спестявания или да останеш без дом, като правиш икономия да не платиш дължимия се адвокатски хонорар?

Казаха ли на народа и обществото, че всеки човек трябва надлежно да се грижи за интересите си и да вземе всички предохранителни мерки, защото правосъдието е в криза и на него трудно може да се разчита?

Казаха ли, че във всяка цивилизована страна от столетия за защитата на законните права и интереси на хората се грижат адвокатите, че те за това участ, специализират, че към тях за това има високи изисквания и че затова носят пълна отговорност за действията си, а евентуално причинените от тях вредите са гарантирани с професионални застраховки?

Не! Те заявиха, че адвокатите създавали “монопол”, че едва ли не били грабители?!

Казаха ли на народа и обществото, че в проекта си за изменение и допълнение на ЗА, изготвилите го адвокати самокритично на първо място са взели мерки за повишаване на своето качество и отговорности и мерки срещу собствените си некоректни колеги:

-       повишаване изискванията за да стане едно лице адвокат;

-       увеличаване на забраните на дейностите, които могат да извършват повишаване професионалните изискванията към адвокатите;

-       увеличаване на изискуемия се стаж ;

-       въвеждане на задължителен професионален изпит;

-       увеличаване на срока за налагане на дисциплинарни наказания;

-       увеличаване размера на дисциплинарните наказания;

Не! В техните нападки не се съдържа информация за тези промени!?

На кой служат тези нападки, кои интереси и какви ценности защитават?

Понеже тези които нападат изготвения от нас - българските адвокати проект за изменение и допълнение на ЗА не обясняват основните истини и понеже за нас адвокатите е особено важно да бъдем разбрани от хората, за чиито права и интереси работим, ние излагаме пред Вас неизказаните от нашите опоненти истини:

 

Какво работят адвокатите и каква е тяхната обществена роля?

Основно изискване за държавността на всяка страна е не само съществуването на писани закони, но и тяхното реално спазване! Без това няма социална справедливост, няма реална демокрация, няма икономически просперитет! Основен принцип на демократичното общества е разделението и взаимния контрол между на властите, при което на съда е дадена основната роля на орган, който има правомощия да отменя незаконни актове на останалите власти, а от там да е основен стожер на реалната законност, държавност и демокрация! Липсата на реално законосъобразно правораздаване нарушава този основен принцип на демократичното общество, води до беззаконие, до липса на справедливост! Гражданите остават незащитени, лишени от основните си права, от основната гаранция за тяхното и на близките им настояще и бъдеще, а държавата остава куха формалност, изпразнена от основното си съдържание! Такава “държава” с лишени от права, сигурност и справедливост граждани е обречена!

Поради това законните права на гражданите е не само тяхна основна ценност и благо, те са общодържавна ценност, опазването на които е основна функция на всяка държава, каквато е функцията по опазване на нейната територия и държавен суверенитет! От векове обществото е осъзнало, че поради своята сложност и огромна обществена значимост, защитата на законните права на гражданите и стопанските субекти следва да се повери на професионална общност.

Адвокатите са хората, чиято работа е да защитават професионално законните права и интереси на гражданите и стопанските субекти.

От всички свободни професии единствено дейността на адвокатите е регламентирана в Конституцията и в специален закон – ЗА, както и Етичен кодекс на адвоката и това е именно поради огромната обществена значимост на тяхната дейност. Освен от вътрешното право на България, адвокатската дейност е регламентирано и с международни актове.

Основно изискване към адвокатите е да са лоялни към своите доверители; да пазят тайните им; защитата им да е ефективна, тоест да носи за доверителите им реална полза! Ежедневно работейки тази дейност адвокатите са принудени да се сблъскват с представителите на различните власти, да сочат нередностите, незаконосъобразностите на техните актове и действия и да ги оспорват по предвидения в законите ред. По тази причина адвокатите са по принцип разумна и законосъобразна опозиция на всяка власт. Затова те никога не са били обичани от властимеющите и често предоставените им от закона права са били нарушавани, а самите те са били подлагани на различни репресии. Едни от основните методи са потъпкване на професионалните им права; лични репресии; отнемане на доходите им за да бъдат поставени в икономическа зависимост и доведени до послушание!

Поради спецификата на своята дейност, защитавайки правата на своите доверители, адвокатите са принудени да защитават и своите професионални права, които гарантират възможността им да изпълняват служебните си задължения! Едновременно с това защитавайки гражданските права на своите доверители, адвокатите защитават и своите собствени граждански права, тези на своите близки, защото всички видове закононарушения поставят в потенциална опасност правата и на останалите граждани, на цялото общество! По този начин, защитавайки конкретни законни парва, адвокатите косвено защитават и законността в страната!  

Адвокатите работят въз основа на даден им мандат и договор със своите доверители, като законът им гарантира правото по всяко време да оттеглят пълномощията си от адвоката.

 

Какви права трябва да имат адвокатите?

За да има възможност успешно да работи и ефективно да защитава доверителите си, адвокатът има нужда от определени гаранции и права, които са изрично посочени ЗА:

Гаранции:

 • неприкосновени са и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са.
 • не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство кореспонденцията между адвоката и неговия клиент.
 • не могат да се подслушват и записват разговорите между адвокат и негов клиент, а евентуално направените записи не могат да се използват като доказателствени средства и подлежат на незабавно унищожаване.
 • адвокатът не може да бъде разпитван относно: разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие.
 • паричните средства за разходване, които клиентът предоставя на адвоката могат да се внесат в банка по клиентска сметка, като сумите по нея не са част от имуществото на адвоката и не подлежат на запориране.

Права на адвоката:

 • адвокатът е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.
 • адвокатът има свободен достъп и може с предимство да прави справки по дела, да получават копия от книжа и сведения
 • адвокатът има право да заверява преписи от документи, които са му предоставени в кръга на работата му във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов доверител, като пред съда и органите на досъдебното производство, както и пред всички други органи те имат силата на официално заверени документи.
 • адвокатът има право да се среща насаме с доверителя си, включително когато той е задържан под стража или лишен от свобода, легитимирайки се само с адвокатска карта, като по време на срещите адвокатът има право да предава и получава писмени материали във връзка с делото, съдържанието на които не подлежи на проверка.
 • адвокатът има право при определени случаи да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие.

Какво ни пречи и какво искаме да променим?

Пречи ни това, че адвокатурата ни е слаба, а правата ни не са изцяло гарантирани и могат и реално често не се зачитат и се накърняват; че не вписват исканията ни и манипулират съдебните протоколи; че правят звукозаписи които ползват селективно; че ни глобяват неоснователно; че не ни уважават и зачитат; че упражняват репресии; че няма прозрачност и ни принуждават да издирваме с часове информация, която следва да е явна; че не можем да оспорваме всички незаконни актове; че срещу нас си присвояват власт, която законът не им е дал; че сме поставени в ситуация да не можем ефективно да защитаваме правата на своите доверители, да сме безсилни пред съдебния произвол и корупцията; че ни отнемат работата и ни правят икономически слаби и зависими. Това искаме да променим!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Адвокатите и тяхната професионална организация по своята същност винаги са били стожер срещу беззаконието и тиранията, основен обществен фактор за поддържане и развитие на демокрацията, законността и обществения и икономически прогрес. За да бъде това реалност Българската адвокатура трябва да е силна, а адвокатите да имат права с които да защитават своите доверители! Всяко едно ограничаване, накърняване, лишаване или забавяне на реализацията на което и да е от правата на адвоката води до създаване на спънки в неговата работа, до поставяне в опасност или реално увреждане на законните права на неговите доверители.

За това именно искаме измененията в ЗА, за да сме силни и да можем реално да работим, да можем да се противопоставяме на административните беззаконията и на съдебния произвол, да не допускаме корупция в съдебната система.

За това създадохме проекта за изменение и допълнение на ЗА, затова Ви молим да ни разберете и да ни подкрепите!

Stanovishte 19

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020