Home Правна помощ Документи/Заявления Заявления за вписване в НБПП

Заявления за вписване в НБПП

Изтегли

 

 

                         

образец 1

 

ДО

НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ЧРЕЗ АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ

гр.

          /попълва се задължително/

 

З А Я В Л Е Н И Е

от

                                    /попълва се задължително/

 

                   рег. №_____ в Националния регистър за правна помощ (НРПП)

/полето „рег. №“ е задължително при вписване след заличаване на адвоката от НРПП,

като се посочва номера който адвоката е заемал преди заличаването си/

 

л.к. №                           , изд. на                    от

/попълва се задължително/                             

ЕГН                               , Булстат

/попълва се задължително/

постоянен адрес:

/попълва се задължително/

 

вписан, като адвокат /младши адвокат/ в адвокатска колегия гр.

юридически стаж

                                                                        /попълва се задължително/

 

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на основание чл.33, ал.1 от ЗПП да бъда вписан/а/ в

Националния регистър за правна помощ както следва:

Правна помощ по чл. 21 от ЗПП за консултация, подготовка на документи за образуване на дело, процесуално представителство и полицейско задържане по Закона за МВР и Закона за митниците в следните области на правото:

 

гражданско

 

административно

наказателно

 

/ненужното се зачертава/

Моля, попълнете списъка според сферите на правото, по които имате професионален опит и квалификация и предпочитате да бъдете определян за служебен защитник

граждански дела

конкретни сфери:

 

 

 

 

 

 

 

 

административни дела

конкретни сфери:

 

 

 

 

наказателни дела

конкретни сфери:

 

 

 

 


Служебен адрес:

                                                                        /попълва се задължително/

Телефон : ________________

                                                /попълва се задължително/

 

e-mail____________________________

 

IBAN______________________________________________

                                                /попълва се задължително/

 

               BIC ________________________________________________

                                                /попълва се задължително/

 

Банка

                                                /попълва се задължително/

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

     1. От момента на вписването ми, като адвокат на                            г.

                                                                                      /попълва се задължително/

А) не ми е налагано дисциплинарно наказание;

Б) наложеното ми дисциплинарно наказание е изтекло.

/вярното се огражда/

                  

  1. 2.Към настоящия момент не ми е повдигнато обвинение за престъпление от общ характер.

 

Гр.

/попълва се задължително/

 

Дата

С уважение:

/попълва се задължително/

 

                         /подписва се задължително/

*При некоректно и нечетливо попълване на полетата, заявлението няма да бъде разглеждано до отстраняване на нередовностите.

 

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019