Home Адвокатски избори 2020 ПРОТОКОЛ №28 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №28 от заседание на Избирателната комисия

   ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

ПРОТОКОЛ 28
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Днес, 07.02.2020година, в гр. София, бул. „Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия (ИК на САК), избрана на основание чл.101, ал.2 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 29.10.2019 година, за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната,

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова.

Елисавета Стоименова Иванова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладване на постъпили заявления от адвокати, избрани в повече от един орган на САК.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред ,който беше приет единодушно от членове на ИК на САК .

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

По т.1 от Дневния ред:

 

            Председателят докладва постъпили в ИК на САК заявления от адвокати, избрани за членове на повече от един орган на САК, с които същите заявяват желанието си в кой орган да встъпят (респ. – депозират отвод за органа, за който не желаят да встъпят), както следва:

 

            Молба от адв. Стефан Николаев Марчев (вх.№768/03.02.2020 г.) - избран за Председател на САС и за член на САС, в която същият заявява, че желае да встъпи в длъжност като Председател на Софийски адвокатски съвет;

            Молба от адв. Мирослав Тодоров Мичев (вх.№769/03.02.2020 г.) - избран за основен член на САС и за член на Дисциплинарния съд, в която същият заявява, че желае да встъпи като основен член на САС;

            Молба от адв. Христо Владов Хинов (вх.№770/03.02.2020 г.) - избран за основен член на САС и за член на ДС, в което същият заявява, че желае да встъпи като основен член на САС.

            До датата на провеждане на заседанието на ИК на САК, няма постъпили други заявления (респ. отводи) от адвокати, избрани в повече от един орган на САК, като следва да се отбележи, че съгласно правилото, прието от ИК на САК в Протокол за резултатите от гласуването за избор на органи на САК от 03.02.2020 г., ако не бъде депозирано заявление в указания от комисията срок, адвокатите, избрани в повече от един орган, се считат за избрани за органа, за който са получили най-много действителни гласове за съответния вид избор.

 

            ИК на САК извърши служебна проверка дали са налице други, извън описаните по-горе адвокати, които са избрани за повече от един орган на САК и установи, че такива не са налице.

 

            Предвид изложеното, на основание чл.108, ал.4 от ЗА, ИК на САК прие

 

                                                       РЕШЕНИЕ №93

 

            1. ЗАЛИЧАВА от списъка на избраните за членове на САС адв. Стефан Николаев Марчев;

 

            2. ЗАЛИЧАВА от списъка на избраните за членове на Дисциплинарния съд към САК на адв. Мирослав Тодоров Мичев и адв. Христо Владов Хинов;

 

            3. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ:

 

           1/ За Председател на Софийски адвокатски съвет Стефан Николаев Марчев, получил 1250 действителни гласове на допълнителния избор, проведен на 02.02.2020 г.;

 

            2/ За член на Софийски адвокатски съвет: адв. Мирослав Тодоров Мичев, получил 954 действителни гласове на допълнителния избор, проведен на 02.02.2020 г.;

 

           3/ За член на Софийски адвокатски съвет: адв. Христо Владов Хинов, получил 933 действителни гласове на допълнителния избор, проведен на 02.02.2020 г.;

 

            4/ За резервен член на Софийски адвокатски съвет: адв. Богдан Костадинов Петров, получил 778 действителни гласове на допълнителния избор, проведен на 02.02.2020 г.,

 

            5/ За член на Дисциплинарния съд към САК: адв. Бригита Емилова Костова-Атанасова, получила 763 действителни гласове на допълнителния избор, проведен на 02.02.2020 г., на мястото на адв. Мирослав Тодоров Мичев.

 

            6/ За член на Дисциплинарния съд към САК: адв. Даниела Иванова Никифорова, получила 761 действителни гласове на допълнителния избор, проведен на 02.02.2020 г. на мястото на адв. Христо Владов Хинов.

 

            Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл.106, ал.4 от ЗА.

                            

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

 

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020