Приложение №2 към Протокол №11 - ИК ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

17 Януари 2020г.

 

                                                                                                            Приложение №2

 

Избор за органи на Софийската адвокатска колегия

25-26 януари 2020 г.

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

 

 

Днес, …...........2020 г., в ….............. часа, Избирателната комисия на САК, в състав:

 

Председател: ………………………..

Членове:

…………………………………

……………………………........

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК.

 

Гласуването започна в ........... часа на ............... и приключи в .............. часа на ............... в сградата на СУ „Климент Охридски“ в гр. София.

 

След като Избирателната комисия разпечата избирателните кутии, в присъствието на членове на Софийската адвокатска колегия, неангажирани в изборния процес и избрани от общото събрание на САК на ….......2020 г.

 

  1. 1....................................................
  2. 2......................................................

 

и след като избирателните бюра извършиха публично преброяването на бюлетините за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

 

ИК на САК ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ от избора, както следва:

 

 

І. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

Брой на избирателните бюра:

 

Брой на ИБ, представили протоколи за проведения избор:

 

Брой адвокати според избирателните списъци:

 

Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък:

 

от които - брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници:

 

Брой на пълномощните:

 

Брой намерени бюлетини без плик в избирателните кутии

 

Брой намерени пликове в изборните кутии:

 

Брой преброени бюлетини, намерени в изборните кутии:

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТИ

 

1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии:..........    

 

Брой действителни гласове:.....................    

 

Брой недействителни гласове:....................

 

Брой мандати за разпределяне:.............................

 

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

(избран/допълнителен избор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии    

 

Брой действителни гласове    

 

Брой недействителни гласове

 

Брой мандати за разпределяне

 

 

 

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

(избран/допълнителен избор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии    

 

Брой действителни гласове    

 

Брой недействителни гласове

 

Брой мандати за разпределяне

 

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

(избран/допълнителен избор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

 

Брой намерени бюлетини в изборните кутии    

 

Брой действителни гласове    

 

Брой недействителни гласове

 

Брой мандати за разпределяне

 

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

(избран/допълнителен избор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

Брой намерени бюлетини в изборната кутия    

 

Брой действителни гласове    

 

Брой недействителни гласове

 

Брой мандати за разпределяне

 

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

(избран/допълнителен избор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият протокол се изготви на основание чл. 106, ал.2-3 от ЗА в два еднообразни екземпляра.

 

 

Председател: ……………………

 

Членове: ……………………………....

     ………………………………

Печат