Home Адвокатски избори 2020 Приложение №1 към Протокол №11 - ИБ ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

Приложение №1 към Протокол №11 - ИБ ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

Приложение №1

 

ИЗБОР ЗА ОРГАНИ НА СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

25-26 януари 2020 г.

 

 

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО №….....

 

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

           

Днес, …..........2020 г., в …..............часа Избирателно бюро № …........., в състав:

 

Председател: ..................................................

 

Членове:

 

................................................

.................................................

 

 

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за

ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК.

 

Гласуването започна в ........... часа на ............... и приключи в .............. часа на ............... в сградата на СУ „Климент Охридски“ в гр. София.

 

След като Избирателната комисия разпечата избирателните кутии, в присъствието на членове на Софийската адвокатска колегия, неангажирани в изборния процес и избрани от общото събрание на САК на ….........2020 г.:

 

  1. 1............................................................
  2. 2............................................................

 

и Избирателното бюро извърши публично преброяването на бюлетините,

 

І. ИЗБИРАТЕЛНОТО БЮРО УСТАНОВИ:

 

Брой адвокати според избирателния списък:

 

Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък:

 

от които - брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници:

 

Брой на пълномощните:

 

Брой намерени бюлетини без плик в изборната кутия

 

Брой намерени пликове в изборната кутия:

 

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия:

 

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

 

1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

Брой намерени бюлетини в изборната кутия:  

 

Брой действителни гласове:

 

Брой недействителни гласове:

 

Брой мандати за разпределяне:

 

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

 

 

 

 

 

 

2. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

Брой намерени бюлетини в изборната кутия:

 

Брой действителни гласове:

 

Брой недействителни гласове:

 

Брой мандати за разпределяне:

 

 

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

 

 

 

 

3. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Брой намерени бюлетини в изборната кутия:

 

Брой действителни гласове:

 

Брой недействителни гласове:

 

Брой мандати за разпределяне:

 

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

 

 

 

 

4. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

Брой намерени бюлетини в изборната кутия:

 

Брой действителни гласове:.

 

Брой недействителни гласове:

 

Брой мандати за разпределяне:

 

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

 

 

 

 

5. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

Брой намерени бюлетини в изборната кутия:

 

Брой действителни гласове:

 

Брой недействителни гласове:

 

Брой мандати за разпределяне:

 

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

 

 

 

 

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

 

                                                                        Председател на ИБ: ..................................

                                                                        Членове на ИБ:       1. ..............................

         2. ..............................

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020