Home Адвокатски избори 2019 ПРОТОКОЛ №15 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №15 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №15
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната

 

Днес, 03.02.2019 г. в гр. София, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:         Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

             1. Обявяване на резлтатите от допълнителния избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, проведен на 03.02.2019 г.

             2. Обявяване на избраните кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната при допълнителния избор, проведен на 03.02.2019 г.

             3. Обявяване на окончателния списък на избраните кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

 

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

По т.1 от Дневния ред:

Обявяване на резлтатите от допълнителния избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, проведен на 03.02.2019 г.

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра от 03.02.2019 г., на основание чл.99, ал.4 от ЗА, ИК на САК прие

РЕШЕНИЕ №34

            Обявява следните резултати от допълнителния избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, проведен на 03.02.2019 г.:

Номер

Кандидат

Брой гласове

Резултат

1

Райна Иванова Аврамова

36

Неизбран

2

Гаврил Стефанов Благоев

21

Неизбран

3

Албена Василева Пенова

36

Неизбран

4

Миглена Вълчева Тошева

19

Неизбран

5

Марийка Паунова Глушкова

17

Неизбран

6

Марияна Величкова Попова

221

Избран

7

Радост Тодорова Ганчева

201

Избран

8

Веселина Благоева Иванова

232

Избран

9

Надя Тошкова Банчева

240

Избран

10

Севинч Даудова Караоглан

49

Неизбран

11

Стефан Йорданов Стефанов

53

Неизбран

12

Николай Николов Тодоров

41

Неизбран

13

Йорданка Рангелова Бекирска-Димитрова

63

Неизбран

14

Бригита Емилова Костова-Атанасова

58

Неизбран

15

Веселин Веселинов Менкаджиев

12

Неизбран

16

Иван Георгиев Велов

31

Неизбран

17

Стефка Дойчева Атанасова-Димова

13

Неизбран

18

Калин Апостолов Ангелов

20

Неизбран

19

Росен Пенчев Рашков

40

Неизбран

20

Любомир Николаев Владикин

46

Неизбран

21

Маринела Иванова Петрова-Ашикова

45

Неизбран

22

Георги Дианов Гайдаров

64

Неизбран

23

Александър Александров Пелев

78

Неизбран

24

Велислав Величков Величков

68

Неизбран

25

Борислав Станков Вълчев

67

Неизбран

26

Атанас Иванов Железчев

74

Неизбран

27

Людмил Цветанов Мошолов

17

Неизбран

28

Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

24

Неизбран

29

Владислав Александров Янев

63

Неизбран

30

Румяна Георгиева Толева

18

Неизбран

31

Димитър Драгомиров Александров

211

Избран

32

Ирен Валентинова Кирязова

203

Избран

33

Ивайло Радоев Фитковски

203

Избран

34

Александър Ивайлов Тонев

205

Избран

35

Златина Петрова Хаджипанайотова

218

Избран

36

Христо Николаев Копаранов

230

Избран

37

Тодор Валeриев Борисов

202

Избран

38

Емил Христов Ценов

211

Избран

39

Галина Георгиева Костова

201

Избран

40

Любомир Цветанов Цеков

204

Избран

41

Иван Николаев Иванов

204

Избран

42

Анна Росенова Попова

207

Избран

43

Мартин Петров Христов

203

Избран

44

Валери Любомиров Кандиларов

209

Избран

45

Евгени Иванов Ойсолов

221

Избран

46

Ваня Христова Лазарова

203

Избран

47

Олег Константинов Динев

214

Избран

48

Александър Константинов Динев

213

Избран

49

Диана Колева Зулчева

226

Избран

50

Антон Ангелов Ангелов

193

Избран

51

Мария Христова Бойкинова

196

Избран

52

Соня Стоянова Иванова

198

Избран

53

Бойко Цветков Ботев

221

Избран

54

Мария Веселинова Мусорлиева

214

Избран

55

Евелина Димитрова Стоева-Димитрова

206

Избран

56

Вяра Ангелова Александрова

203

Избран

57

Паскал Георгиев Бояджийски

199

Избран

58

Катя Димитрова Станева

202

Избран

59

Илиян Илиев Мазев

201

Избран

60

Стефан Георгиев Лалов

206

Избран

61

Румен Михайлов Мирчев

201

Избран

62

Даринка Петрова Николаева

198

Избран

63

Севдалина Димитрова Георгиева

209

Избран

64

Павел Петров Владимиров

201

Избран

65

Стоян Митев Желев

236

Избран

66

Любен Димитров Клявчев

205

Избран

67

Даринка Иванова Боева

222

Избран

68

Димитър Радев Вълчев

216

Избран

69

Антони Дяков Стефанов

194

Избран

70

Павел Петров Смолички

168

Избран

71

Людмила Младенова Данаилова

198

Избран

72

Надежда Петрова Междуречка

212

Избран

73

Маргарита Рангелова Козалиева

219

Избран

74

Светлана Илиева Байчева

232

Избран

75

Димитринка Стефанова Герганова

218

Избран

76

Александър Димитров Попов

199

Избран

77

Константин Маринов Даскалов

193

Избран

78

Филко Трендафилов Розов

225

Избран

79

Филип Стефанов Попов

198

Избран

80

Юлия Христова Вардева

201

Избран

81

Стоян Красимиров Кожухаров

207

Избран

82

Христо Цветанов Христов

200

Избран

83

Георги Стратиев Георгиев

193

Избран

84

Николай Георгиев Манчев

202

Избран

85

Пламен Йорданов Гълъбов

209

Избран

86

Петър Георгиев Чергаров

216

Избран

87

Володя Нанов Йотов

18

Неизбран

88

Цено Христов Стоянов

23

Неизбран

89

Григор Николов Вълков

12

Неизбран

90

Лидия Георгиева Георгиева

18

Неизбран

91

Стоян Димитров Стоянов

15

Неизбран

92

Александра Красимирова Стеркова

25

Неизбран

93

Миле Ангелов Милев

21

Неизбран

94

Красимир Йорданов Борисов

9

Неизбран

95

Наталия Иванова Георгиева

11

Неизбран

96

Георги Георгиев Ценев

17

Неизбран

97

Ангел Петков Петков

6

Неизбран

98

Цветелина Георгиева Здравкова

7

Неизбран

99

Мариета Венелинова Кожухарова

11

Неизбран

100

Ангел Йорданов Николов

7

Неизбран

101

Веселин Александров Ангелов

6

Неизбран

102

Георги Валентинов Денборов

13

Неизбран

103

Любомир Радков Костадинов

8

Неизбран

104

Гергана Иванова Иванова

9

Неизбран

105

Валентина Климентова Коцева

11

Неизбран

106

Зора Руменова Обидимска-Пенчева

18

Неизбран

107

Мигуела Любомирова Григорова

15

Неизбран

108

Ивелина Тонева Тонева-Пунчева

10

Неизбран

109

Владимир Николаев Петров

5

Неизбран

110

Евгения Гълъбова Кацарова

9

Неизбран

111

Павлин Колев Колев

12

Неизбран

112

Емил Георгиев Йорданов

28

Неизбран

113

Пламен Станчев Запрянов

11

Неизбран

114

Никола Николов Касабов

14

Неизбран

115

Николай Димитров Рангелов

29

Неизбран

116

Петър Кирилов Петров

209

Избран

117

Майкъл Билал Ел-Тал

189

Избран

118

Борислав Георгиев Ганчев

189

Избран

119

Цанко Стефанов Славчев

188

Избран

120

Гергана Белчева Каравелова

187

Избран

121

Галина Радославова Фарфарова

188

Избран

122

Елка Костадинова Попова

189

Избран

123

Весела Симеонова Савова

176

Избран

124

Анна Илчева Серафимова

180

Избран

125

Яника Красимирова Симова-Апостолова

37

Неизбран

126

Петър Стоянов Божков

31

Неизбран

127

Димитър Александров Михайлов

16

Неизбран

128

Маргарита Руменова Димитрова

26

Неизбран

129

Борислава Борисова Кирова

19

Неизбран

130

Милчо Василев Пълов

10

Неизбран

131

Детелина Василева Костадинова

18

Неизбран

132

Лазар Евгениев Карадалиев

16

Неизбран

133

Валерий Илиев Ждраков

26

Неизбран

134

Румяна Борисова Нехризова

26

Неизбран

135

Надежда Красимирова Боева

11

Неизбран

136

Юлия Савева Стоянова

22

Неизбран

137

Георги Владов Почекански

13

Неизбран

138

Мария Стефанова Коева

12

Неизбран

139

Стефан Костадинов Иванов

15

Неизбран

140

Наташа Иванова Гергова

25

Неизбран

141

Анка Пенева Ганчева

15

Неизбран

142

Димитър Антонов Калдамуков

15

Неизбран

143

Божидар Николов Харизанов

21

Неизбран

144

Йоанна Веселинова Томова

11

Неизбран

145

Цветелина Йорданова Кръстева

5

Неизбран

146

Ралица Божидарова Филипова

14

Неизбран

147

Матей Кръстев Матев

20

Неизбран

148

Асен Василев Михайлов

8

Неизбран

149

Мариета Митева Яйджиева-Михайлова

6

Неизбран

150

Чавдар Петров Пенков

44

Неизбран

 

По т.2 от Дневния ред:

             Обявяване на избраните кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната при допълнителния избор, проведен на 03.02.2019 г.

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл.99, ал.4 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра от проведения на 03.02.2019 г., прие

РЕШЕНИЕ 35

            Обявява за избрани на проведения на 03.02.2019 г. допълнителния избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната следните 69 кандидати:

Номер

Кандидат

Брой гласове

6

Марияна Величкова Попова

221

7

Радост Тодорова Ганчева

201

8

Веселина Благоева Иванова

232

9

Надя Тошкова Банчева

240

31

Димитър Драгомиров Александров

211

32

Ирен Валентинова Кирязова

203

33

Ивайло Радоев Фитковски

203

34

Александър Ивайлов Тонев

205

35

Златина Петрова Хаджипанайотова

218

36

Христо Николаев Копаранов

230

37

Тодор Валeриев Борисов

202

38

Емил Христов Ценов

211

39

Галина Георгиева Костова

201

40

Любомир Цветанов Цеков

204

41

Иван Николаев Иванов

204

42

Анна Росенова Попова

207

43

Мартин Петров Христов

203

44

Валери Любомиров Кандиларов

209

45

Евгени Иванов Ойсолов

221

46

Ваня Христова Лазарова

203

47

Олег Константинов Динев

214

48

Александър Константинов Динев

213

49

Диана Колева Зулчева

226

50

Антон Ангелов Ангелов

193

51

Мария Христова Бойкинова

196

52

Соня Стоянова Иванова

198

53

Бойко Цветков Ботев

221

54

Мария Веселинова Мусорлиева

214

55

Евелина Димитрова Стоева-Димитрова

206

56

Вяра Ангелова Александрова

203

57

Паскал Георгиев Бояджийски

199

58

Катя Димитрова Станева

202

59

Илиян Илиев Мазев

201

60

Стефан Георгиев Лалов

206

61

Румен Михайлов Мирчев

201

62

Даринка Петрова Николаева

198

63

Севдалина Димитрова Георгиева

209

64

Павел Петров Владимиров

201

65

Стоян Митев Желев

236

66

Любен Димитров Клявчев

205

67

Даринка Иванова Боева

222

68

Димитър Радев Вълчев

216

69

Антони Дяков Стефанов

194

70

Павел Петров Смолички

168

71

Людмила Младенова Данаилова

198

72

Надежда Петрова Междуречка

212

73

Маргарита Рангелова Козалиева

219

74

Светлана Илиева Байчева

232

75

Димитринка Стефанова Герганова

218

76

Александър Димитров Попов

199

77

Константин Маринов Даскалов

193

78

Филко Трендафилов Розов

225

79

Филип Стефанов Попов

198

80

Юлия Христова Вардева

201

81

Стоян Красимиров Кожухаров

207

82

Христо Цветанов Христов

200

83

Георги Стратиев Георгиев

193

84

Николай Георгиев Манчев

202

85

Пламен Йорданов Гълъбов

209

86

Петър Георгиев Чергаров

216

116

Петър Кирилов Петров

209

117

Майкъл Билал Ел-Тал

189

118

Борислав Георгиев Ганчев

189

119

Цанко Стефанов Славчев

188

120

Гергана Белчева Каравелова

187

121

Галина Радославова Фарфарова

188

122

Елка Костадинова Попова

189

123

Весела Симеонова Савова

176

124

Анна Илчева Серафимова

180

 

            Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет, по реда на чл.99, ал.5 от ЗА.

По т.3 от Дневния ред:

 

Обявяване на окончателния списък на избраните кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл.99, ал.4 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра от 26-27.01.2019 г. и протоколите на Избирателните бюра 03.02.2019 г., прие

РЕШЕНИЕ 36

            Обявява окончателния списък на избраните 152 кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 23-24.02.2019 г., както следва:

Номер

Кандидат

1

Марияна Величкова Попова

2

Радост Тодорова Ганчева

3

Веселина Благоева Иванова

4

Надя Тошкова Банчева

5

Димитър Драгомиров Александров

6

Ирен Валентинова Кирязова

7

Ивайло Радоев Фитковски

8

Александър Ивайлов Тонев

9

Златина Петрова Хаджипанайотова

10

Христо Николаев Копаранов

11

Тодор Валeриев Борисов

12

Емил Христов Ценов

13

Галина Георгиева Костова

14

Любомир Цветанов Цеков

15

Иван Николаев Иванов

16

Анна Росенова Попова

17

Мартин Петров Христов

18

Валери Любомиров Кандиларов

19

Евгени Иванов Ойсолов

20

Ваня Христова Лазарова

21

Олег Константинов Динев

22

Александър Константинов Динев

23

Диана Колева Зулчева

24

Антон Ангелов Ангелов

25

Мария Христова Бойкинова

26

Соня Стоянова Иванова

27

Бойко Цветков Ботев

28

Мария Веселинова Мусорлиева

29

Евелина Димитрова Стоева-Димитрова

30

Вяра Ангелова Александрова

31

Паскал Георгиев Бояджийски

32

Катя Димитрова Станева

33

Илиян Илиев Мазев

34

Стефан Георгиев Лалов

35

Румен Михайлов Мирчев

36

Даринка Петрова Николаева

37

Севдалина Димитрова Георгиева

38

Павел Петров Владимиров

39

Стоян Митев Желев

40

Любен Димитров Клявчев

41

Даринка Иванова Боева

42

Димитър Радев Вълчев

43

Антони Дяков Стефанов

44

Павел Петров Смолички

45

Людмила Младенова Данаилова

46

Надежда Петрова Междуречка

47

Маргарита Рангелова Козалиева

48

Светлана Илиева Байчева

49

Димитринка Стефанова Герганова

50

Александър Димитров Попов

51

Константин Маринов Даскалов

52

Филко Трендафилов Розов

53

Филип Стефанов Попов

54

Юлия Христова Вардева

55

Стоян Красимиров Кожухаров

56

Христо Цветанов Христов

57

Георги Стратиев Георгиев

58

Николай Георгиев Манчев

59

Пламен Йорданов Гълъбов

60

Петър Георгиев Чергаров

61

Петър Кирилов Петров

62

Майкъл Билал Ел-Тал

63

Борислав Георгиев Ганчев

64

Цанко Стефанов Славчев

65

Гергана Белчева Каравелова

66

Галина Радославова Фарфарова

67

Елка Костадинова Попова

68

Весела Симеонова Савова

69

Анна Илчева Серафимова

70

Ралица Босилкова Негенцова

71

Людмил Николов Рангелов

72

Валя Симеонова Гигова

73

Красимир Иванов Краев

74

Стефан Христов Ботев

75

Христо Тодоров Христов

76

Валентина Видинова Адиркова

77

Йосиф Давид Герон

78

Нели Любомирова Виодорова

79

Добринка Георгиева Гърневска

80

Даниела Стефанова Доковска

81

Ина Николаева Лулчева

82

Георги Николов Атанасов

83

Цветана Иванова Чуклева-Недялкова

84

Петър Емилов Антонов

85

Георги Валери Сланчев

86

Енчо Иванов Динев

87

Красимира Рангелова Иванова

88

Явор Божилов Нотев

89

Таня Панайотова Градинарова

90

Надежда Александрова Рангелова

91

Росен Томов Христов

92

Ели Иванова Христова

93

Мартин Николаев Колев

94

Ивайло Димитров Данов

95

Александър Димитров Машев

96

Пейчо Йорданов Пейчев

97

Десислава Методиева Миразчийска

98

Детелина Димитрова Попова

99

Динела Иванова Велкова

100

Богдан Костадинов Петров

101

Жанет Георгиева Желязкова

102

Златка Стефанова Динева

103

Лидия Въчева Дикова

104

Лили Николова Лозанова

105

Мария Димитрова Вълканова

106

Стефан Николаев Марчев

107

Чавдар Георгиев Тончев

108

Елка Бойчова Пороминска

109

Георги Цветанов Леков

110

Наталия Василева Илиева

111

Катерина Костадинова Кондакчиева

112

Владимир Радославов Дончев

113

Христо Иванов Христов

114

Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

115

Николай Илиев Николов

116

Станислава Димитрова Райчева

117

Станчо Цветанов Станков

118

Светозар Георгиев Златанов

119

Вера Руменова Даскалова

120

Емил Митков Йошев

121

Валентин Петров Маринов

122

Милена Валентинова Калчева

123

Светлана Лазарова Стоименова

124

Гинка Христова Тодорова

125

Мирослав Тодоров Мичев

126

Силвия Първанова Любенова

127

Милен Ангелов Дюлгеров

128

Марина Иванова Маврова

129

Христо Владов Хинов

130

Даниела Иванова Никифорова

131

Здравко Андонов Стойчев

132

Анета Костадинова Ангелова

133

Лъчезар Йорданов Тодоров

134

Силви Тошков Гаврилов

135

Ивайло Богомилов Боев

136

Стоян Антонов Стоянов

137

Димитър Кинов Стоянов

138

Таня Райчева Петрова

139

Лилия Симеонова Георгиева

140

Ради Иванов Дишовски

141

Стоил Димитров Машев

142

Пламен Василев Попадичов

143

Юлиан Александров Спасов

144

Вася Тодорова Илиева

145

Нина Николова Седефова

146

Тодор Филипов Филипов

147

Ирина Василева Начкова

148

Светозар Йорданов Зафиров

149

Александър Василев Хамънов

150

Любомир Колев Денев

151

Георги Тодоров Гатев

152

Дочка Спиридонова Хрусанова

           

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: _____________________

 

Членове:        

                        Елисавета Стоименова Иванова: _____________________

 

 

                         Маргарита Иванова Калпушкова: _____________________

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019