Home Адвокатски избори 2019 ПРОТОКОЛ №13 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №13 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №13

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

           

            Днес, 03.02.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

 

            Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

            Точка единствена: Попълване съставите на Избирателни бюра, чиито членове не са се явили на допълнителния избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, провеждан 03.02.2019 г., поради непредвидени обстоятелства.

           

            Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така обявения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

 

            ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

            По единствена от дневния ред:

           

            Председателят докладва, че двама от основните членове на избирателни бюра не се явяват в деня на провеждане на допълнителния избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, поради непредвидени обстоятелства и същите следва да бъдат заменени с членове от списъка на Резервните членове, утвърден от САС.

           

            Предвид изложеното, на основание чл.103, ал.4 от ЗА, ИК на САК прие

 

            РЕШЕНИЕ №33

 

            Поради неявяване на двама от основните членове, а именно председателя на III-то Избирателно бюро Венцислав Весков Бенов и председаделя на IV-то Избирателно бюро Красимир Йорданов Милев в деня на провеждане на допълнителния избор, същите се заменят от резервни членове, включени в списъка на резервите, утвърден от САС, както следва:

 

            В III-то Избирателно бюро Венцислав Весков Бенов Димитър се заменя от резервния член: Райна Емелова Димитрова.

            Председател на III-то Избирателно бюро при провеждане на допълнителния избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната ще бъде Боян Онянов Манчев.

 

            В IV-то Избирателно бюро Красимир Йорданов Милев се заменя от резервния член: Александра Петрова Николова.

            Председател на IV-то Избирателно бюро при провеждане на допълнителния избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната ще бъде Екатерина Райкова Джурова.

ГЛАСУВАЛИ:

 

• За: 3

• Против: 0

           

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

            Подписи на членовете на Комисията:

          

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: _____________________

 

            Членове:

 

                                    Елисавета Стоименова Иванова: _____________________

 

                                   

                                    Маргарита Иванова Калпушкова: _____________________

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019