Home Адвокатски избори 2019 ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №8

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

                        Днес, 27.01.2019 г., в гр. София, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

 

            Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

            Точка единствена: Вземане на решение относно приемането за валидни на намерени в урните при преброяването 2 броя бюлетини, попълнени с черен химикал и 1 брой бюлетина, попълнена частично едновременно с „Х“ в съответното квадратче и с ограждане на поредния номер на кандидата в бюлетината.

           

            Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

 

            ИК на САК пристъпи към разглеждане на точка единствена от дневния ред:

            Председателят докладва, че в процеса на преброяване на бюлетините от избирателните бюра бяха представени пред ИК на САК 2 броя бюлетини, попълнени с черен химикал, които въпреки, че са попълнени с черен химикал, отговарят напълно на изискванията за редовност на бюлетината, както и 1 брой бюлетина, попълнена частично едновременно с „Х“ в съответното квадратче и с ограждане на поредния номер на прилежащия кандидат в бюлетината, по начин, който не остава съмнение относно волята на гласуващия.

 

            На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №23

 

            Приема за валидни, подадените два броя бюлетини, попълнени с черен химикал и един брой бюлетина, попълнена частично едновременно с „Х“ в съответното квадратче и с ограждане на поредния номер на прилежащия кандидат в бюлетината

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

            Подписи на членовете на Комисията:

          

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: _____________________

 

            Членове:

                                    Елисавета Стоименова Иванова: _____________________

                                    Маргарита Иванова Калпушкова: _____________________

 

                                   

                                    Маргарита Иванова Калпушкова: _____________________

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019