Home Адвокатски избори 2019 ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №7

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

                        Днес, 26.01.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

 

            Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

            Точка единствена: Приемане на решение относно заличаването на Елена Павлинова Бързашка и Диана Миланова Димитрова от списъка на адвокатите, които не са изпълнили задължението си по чл.49, ал.1 от ЗАдв.

 

            Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

 

            ИК на САК пристъпи към разглеждане на точка единствена от дневния ред:

 

            Председателят докладва, че след извършена проверка се установи, че Елена Павлинова Бързашка и Диана Миланова Димитрова са изпълнили задължението си по чл.49, ал.1 от ЗАдв., като са заплатили в законоустановения срок – до 31.12.2018 г. дължимия членски внос за месец декември 2018 г., но при разнасянето на сумите и осчетоводяване на извършените плащания, същите не са отнесени като заплатени.

 

            На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

            РЕШЕНИЕ №22

 

            Заличава Елена Павлинова Бързашка и Диана Миланова Димитрова от списъка на адвокатите, които не са изпълнили задължението си по чл.49, ал.1 от ЗАдв.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

            Подписи на членовете на Комисията:

          

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: _____________________

 

            Членове:

                                    Елисавета Стоименова Иванова: _____________________

 

                                    Маргарита Иванова Калпушкова: _____________________

                                    Маргарита Иванова Калпушкова: _____________________

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019