Home Адвокатски избори 2019 ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №6
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на 
избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната
 
 
Днес, 26.01.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.
 
На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:
 
Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;
Членове: Елисавета Стоименова Иванова;
Маргарита Иванова Калпушкова.
 
  Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.
 
Председателят откри заседанието и предложи следния
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Попълване съставите на Избирателни бюра, чиито членове не са се явили за провеждане на изборите, поради непредвидени обстоятелства, с членове от списъка на Резервните членове, утвърден от САС.
2. Приемане на решение относно правото на гласуване чрез пълномощник.
 
Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.
 
ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:
 
По т.1 от Дневния ред:
 
Председателят докладва, че един от основните членове на Избирателно бюро не се явява в деня на провеждане на изборите, поради непредвидени обстоятелства, и същият следва да бъде заменен с член от списъка на Резервните членове, утвърден от САС, както следва: в I-то ИБ: Димитър Мирославов Милев да се замени от резервния член: Светослав Пенчев Казаков.
 
Предвид изложеното, на основание чл.103, ал.4 от ЗА, ИК на САК прие
 
РЕШЕНИЕ №20
 
Поради неявяване на един от основните членове на Избирателно бюро в деня на провеждане на изборите, същите се заменят от резервен член, включен в списъка на резервите, утвърден от САС, както следва:
 
В I-то ИБ: Димитър Мирославов Милев се заменя от резервния член: Светослав Пенчев Казаков.
 
ГЛАСУВАЛИ:
 
• За: 3
• Против: 0
 
По т.2 от Дневния ред:
 
Предвид постъпили запитвания в деня на избора, следва да се приеме решение относно правото на гласуване чрез пълномощник, съгласно разпоредбата на чл.49 от Закона за адвокатурата.
 
 
На основание чл.102, ал.1 във връзка с чл.104 от ЗА, ИК на САК прие
 
РЕШЕНИЕ №21 
 
Адвокат, който е изпълнил в срок задължението си по чл.49 от ЗАдв., може да бъде представляван при упражняване правото си на глас от пълномощник - адвокат, по отношение на който не са налице условията на тази разпоредба.
 
ГЛАСУВАЛИ:
 
• За: 3
• Против: 0
 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
 
Подписи на членовете на Комисията:
 
Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: _____________________
 
Членове:
 
Елисавета Стоименова Иванова: _____________________
 
 
Маргарита Иванова Калпушкова: _____________________
 
 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020