Home Адвокатски избори 2019 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА САС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г.- 31.12.2018г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА САС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г.- 31.12.2018г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По традиция отчетният доклад за дейността на Софийски адвокатски съвет /САС/ през изминалата година започва със статистика, която дава яснота за членския състав на Софийска адвокатска колегия /САК/, а именно:

Членовете на САК към 31.12.2018 г. са били 6 073, от които 3 264 жени и 2 809 мъже.

Най-младият адвокат - член на колегията е Николай Йорданов Павлевчев, а най-младият младши адвокат – член на колегията е Славомир Тодоров Буюклиев.
           
В САК през 2018-та година са вписани 162 младши адвокати, 90 адвокати, 143 сътрудници, 44 адвокатски дружества, 90 адвокатски съдружия.

Променили статута си от младши адвокати в адвокати са 296 колеги, а прехвърлени адвокати от други колегии, в това число младши адвокати са 27 души.

Временно преустановили адвокатска дейност са 8 адвокати.

 

През 2018 г. са отписани поради смърт следните колеги:

1. Антон Петров Кузманов

2. Атанас Петров Василев

3. Благовеста Гатева Терзийска

4. Богдана Милчева Паликарска

5. Бойка Мирчева Тошкова

6. Борислав Славейков Илиев

7. Валентин Русев Русев

8. Васил Стоянов Гоцев

9. Веселинка Иванова Кълова

10. Георги Василев Динев

11. Драгомир Диков Дичев

12. Елза Цветанова Цекова – Андреева

13. Зоя Андреева Коцева - Пенева

14. Йордан Борисов Гогов

15. Красимир Пенев Пенков

16. Крум Методиев Милев

17. Методи Марков Марков

18. Надя Динева Хаинбоазка

19. Петър Иванов Вачков

20. Пламен Жорж Георгиев

21. Радко Симеонов Стефанов

22. Росица Янчева Арнаудова – Токушева

23. Силвия Йорданова Пенева

24. Цветан Делчев Захариев

25. Цветан Димитров Паунов

Оттук нататък, колеги, ще се опитам да огранича обема на статистиката и да Ви информирам за отделните важни дейности на САС.

За отчетния период САС е провел 40 заседания, от които 20 редовни и 20 извънредни.

Общо за периода в регистратурата на САК са входирани 8881 броя и са изведени 2901 броя искания, молби, жалби, сигнали и други документи, които задължително минават на доклад през председателя или секретаря на САК. САС е администрирал и се е произнесъл с решения по огромното болшинство от всички тези документи.

През изминалата година Софийският адвокатски съвет успешно осъществяваше текущата административна дейност на САК. С финансовата помощ на Висшия адвокатски съвет беше осигурено използуването на правно-информационна система „Лакорда“ за членовете на Колегията през 2018 г. САС осигури сключването на задължителната застраховка „Професионална отговорност“ за всички членове на колегията, които пожелаха да се възползват от нея, за сметка на бюджета на САК. Беше продължена и дейността на Правната академия „За това, което не пише в учебниците по право“. САС съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“ организира и проведе цикъл обучения по права на човека по Европейската конвенция за правата на човека.

На 16.01.2018г. Софийският адвокатски съвет съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“ организира първия от поредицата квалификационни семинари за адвокати от САК, касаещи промените в НПК, с лектор съдия Павлина Панова - Заместник-председател на ВКС.

В периода 11-13.01.2018 г. представители на САС взеха участие в Международна конференция, организирана от Адвокатска колегия – гр. Анкара, Турция. Доклади изнесоха адв. Йорданка Бекирска, поканена от домакините, адв. Ивайло Данов – председател на САС и адв. Александър Машев - заместник-председател на САС. Нашата делегация беше единствената, която имаше трима лектори от общо четирима участници, като всички разходи по пътуването и настаняването на делегацията на САС бяха поети от домакините за тяхна сметка.

В периода 26-28.01.2018г. представители на САС взеха участие в откриването на правната година на Адвокатска колегия - гр.Милано, Италия, като делегацията ни изнесе доклад на организираната от домакина конференция на тема: Използване на новите технологии при упражняване на адвокатската професия и за възможностите за улесняване работата на адвоката, като всички международни делегации чрез свои представители изложиха постиженията на техните държави в дигитализацията и използването на изкуствения интелект при упражняване на адвокатската професия.

На 30.01.2018г. Софийският адвокатски съвет съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“ организира втория от поредицата квалификационни семинари за адвокати от САК, касаещи промените в НПК, с лектор съдия Валя Рушанова – съдия от ВКС.

На 07.02.2018г. Софийският адвокатски съвет съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“ организира третият от поредицата квалификационни семинари за адвокати от САК, касаещи промените в НПК, с лектор съдия Красимир Шекерджиев – член на ВСС.

На 08.02.2018 г. САС проведе среща с ръководството на СРС, на която бяха обсъдени някои от най-съществените проблеми в организацията на работата на съда и възможните начини за тяхното разрешаване.

На 13.02.2018г. Софийският адвокатски съвет съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“ организира четвъртият от поредицата квалификационни семинари за адвокати от САК, касаещи промените в НПК, с лектор съдия Лада Паунова от ВКС.

В периода 21 – 24.02.2018 г. представители на САС присъстваха на “Празнуване на дните на Сан Реймон де Пеняфор“ от Адвокатска колегия – гр. Барселона, Испания, където взеха участие в работно заседание на Адвокатска колегия – гр.Барселона с представители на АК, обвързана със споразумение за сътрудничество с домакините. Също така участваха в работна семинарна сесия с представители и лектори от чуждестранните участници в празниците на тема: Международно търговско сътрудничество, защита на търговската тайна, практически проблеми, както и представителите на САК участваха в работна сесия на комитета на Европейска федерация на адвокатските колегии на тема: Деонтологичните правила относно адвоката - процесуален представител и адвоката – финансов съветник, кога сме длъжни да докладваме за съмнителни сделки на клиента. Отделно от това делегацията ни взе участие в работна закуска /брънч/ с останалите колеги, като темата за обсъждане, предложена от испанските домакини беше: Влияе ли демографският състав на адвокатурата на главните и вечни принципи на професията – опазване на адвокатската тайна, и независимостта на адвоката. Съобразяват ли младите адвокати в пълна степен важността на тези принципи за запазване престижа на професията?

В периода 23-25.02.2018 г. представители на САС взеха участие в отбелязване на Професионалния празник на юриста в Сърбия и отбелязване на 156-тата годишнина на Адвокатурата в Сърбия, организиран от Висшия адвокатски съвет на сръбската адвокатура.

На 27.02.2018г. Софийският адвокатски съвет съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“ организира следващия от поредицата квалификационни семинари за адвокати от САК, касаещ промените в уредбата на заповедното и изпълнителното производство от м.октомври 2017г., с лектор адв. Валя Гигова – член на САК и ВАС.

На 15.03.2018г. Софийският адвокатски съвет съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“ организира следващия от поредицата квалификационни семинари за адвокати от САК, касаещи промените в НПК, с лектор адв.Ина Лулчева от САК.

На 29.03.2018г. Софийският адвокатски съвет съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“ организира следващия от поредицата квалификационни семинари за адвокати от САК, касаещи промените в НПК, с лектор адв.Даниела Доковска от САК.

В периода 19-22.04.2018 г. представители на САС взеха участие в празника на Адвокатска колегия – гр. Мадрид и организираните от домакина през този период международна конференция и други мероприятия. По време на посещението представителите на САС имаха среща с новоизбраното ръководство на колегията в Мадрид, с която САК има договор за партньорство и на която бяха обсъдени възможностите за провеждане на съвместни мероприятия.

На 27.04.2018 г. Софийският адвокатски съвет съвместно с Международния съюз на адвокатите със седалище в Париж, Франция (UIA - Union Internationale des Avocats) проведе  колоквиум на тема „Защита на личните данни и администриране на лични данни. Готовност на адвокатите за прилагане на регламента”, представляващ част от проекта на Софийски адвокатски съвет и UIA за сътрудничество с цел повишаване квалификацията на софийските адвокати и в частност запознаване с новата уредба на защитата на личните данни, въведена с Общия регламент за защита на данните 2016/679.

В периода 27-28.04.2018г. представители на САС взеха участие в Национална конференция по въпросите на медиацията, която се проведе в СВЦ „Бачиново“-гр.Благоевград. На конференцията бяха обсъдени постиженията на медиацията в България, проблемите, които стоят пред нея и възможностите за въвеждане на задължително представителство от адвокати в процедурата по медиация.

От м.май 2018 г. Софийският адвокатски съвет съвместно с ЦОА „Кръстьо Цончев“ започна поредица от обучения на тема: Права на човека по ЕКПЧ, с лектори Здравка Калайджиева, адв. Дани Екимова, адв.София Разбойникова и адв. Йорданка Бекирска.

В периода 11.05.-13.05.2018 г., в гр. Велинград, се проведе семинар по актуалната тема „РЕФОРМАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ.“.

В периода 14 - 15.05.18г. представител на САС взе участие в Конференция на Балканския юридически форум към Международния адвокатски съюз със седалище в гр. Лондон /IBA/ във Виена на тема: „За приложението на съвременните технологии и изкуствения интелект в адвокатската практика, информационни системи, базирани на интерактивна комуникация“, на която присъстваха най-големите юридически дружества от балканския полуостров и централна Европа, вкл. и юридическия съветник на Майкрософт за Европа и президента на   IBA.

В периода 17 – 19.05.2018 г. представители на САС присъстваха на Международен конгрес на ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АДВОКАТУРИ - FBE (Fédération des Barreaux d’Europe) в гр. Болоня, Италия, като двама от представителите на САС са и постоянни членове на две комисии към тази организация за Източна Европа, а именно по образование и за достъп до  правосъдие. Конгресът беше изборен, беше избран г-н Микеле Лукерини за президент, с решителната подкрепа на българските гласове. Също така разгледа се кандидатурата на София за домакин на конгрес на FBE през 2020г.

На 29.05.2018 г. Софийският адвокатски съвет съвместно с ЦОА „Кръстьо Цончев“ проведе обучение на тема: Обезпечителните мерки по Административно-процесуалния кодекс (Предварително изпълнение и спиране на предварителното изпълнение на административния акт. Представяне на актуалната практика на ВАС.) с лектор съдия Соня Янкулова от ВАС.

В периода 30.05.-03.06.2018г. Сдружение на адвокатите-защитници по наказателни дела, в което членуват над 500 адвокати от различните провинции на Германия по своя инициатива посети гр. София и се обърна към САС за съдействие и организиране на  професионални срещи. В гр. София бяха на посещение група от 8 адвокати от различни градове, с ръководител адвокат Карола Кребсбах от  AK – гр. Франкфурт на Майн, които бяха посрещнати и придружавани от членове на САС и адвокати от САК.

В периода 31.05. - 03.06.2018 г., в базата на САК в с.Лозенец беше организиран и проведен семинар на САК по ГРАЖДАНСКО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ на теми: Договорът за строителство и договори, свързани със строителния процес, Развалянето на двустранните договори по чл. 87, ал. 3 и 4 ЗЗД и Проблеми на вписването на искови молби, свързани с предварителните договори по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и договорите за учредяване право на строеж; проблеми на вписването на възбрани като обезпечителни мерки по исковете. Отбелязвания и заличавания; Искът по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД за обявяване на предварителния договор за окончателен.

В периода 07 - 10.06.2018 г., в базата на САК в с.Лозенец беше организиран и проведен семинар на САК по НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ на теми: Делата от частен характер - материални и процесуално-правни аспекти; Доказването в наказателния процес и Въпроси на въззивното обжалване по наказателни дела.

На 15-16.06.2018 г. представители на САС участваха в изнесеното заседание на ВАС и състоялата се в гр. Сливен Национална конференция на българската адвокатура на тема: Общият регламент за защита на данните. Регламент (ЕС) 2016/679 и адвокатурата, като съпътстващата тема беше: Взаимоотношенията между Висшия адвокатски съвет и адвокатските съвети.

В периода 21 – 22.06.2018 г. представители на САС взеха участие в откриването на съдебната година на Адвокатска колегия – гр. Варшава, Полша, като по време на посещението беше изготвен и подписан договор за сътрудничество с Aдвокатската колегия – гр. Варшава, в седалището на колегията. Проведе се и работна среща с презентация за историята и дейността на колегията – най-голямата юридическа общност в Полша. Делегацията ни  посети Върховния съд на Полша и по този повод проведе официална среща с референта на председателя на съда и окръжния съд на Варшава, както посети и адвокатското училище на колегията, като се срещна с представители на Висшия адвокатски съвет на Полша.

В периода 13 – 16.09.2018 г. в базата на САК в с.Лозенец беше организиран и проведен семинар на САК по НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ на теми: Правилото ne bis in idem. Процесуални способи за предотвратяване на нарушаването му съгласно новите изменения на НПК. Справедлив процес за чужденците. Приложението на Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и транспонирането й в българското законодателство и Международно сътрудничество по наказателни дела - трансфер на осъдени лица; трансфер на наказателни производства; признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките изискващи задържане.

В периода 20 – 22.09.2018 година гр. Букурещ бе проведена международна среща във връзка с отбелязване Деня на Съединението в Румъния. Делегацията на САС взе участие в организираните официални мероприятия, включително и в проведената научна конференция на тема: Адвокатският принос към постиженията на Съединението. На форума бяха обсъдени важни въпроси във връзка с актуални проблеми при упражняването на професията. Нашата делегация също запозна присъстващите с някои от най-проблематичните аспекти в тази връзка, обръщайки специално внимание по наболялата тема за опитите за ограничаване свободния достъп до дела.

В периода 21-23.09.2018 г., представител на САС взе участие в заседание на Изпълнителния комитет и Управителния съвет на Международния съюз на адвокатите със седалище в Париж /UIA/ в гр. Копенхаген, Дания, като участва в избора на Вице-президент, с активно подпомагане на избрания кандидат Хорхе Марти Морено, както и затвърждаване на добрите контакти и позиции на Софийската адвокатура с новото ръководство на UIA.

В периода 21 – 24.09.2018 г. в базата на САК в с.Лозенец беше организиран и проведен семинар на САК по ГРАЖДАНСКО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ на тема: Измененията и допълненията в ГПК от 2017 г.

В периода 22-23.09.2018г., представители на САС взеха участие в 52-ият конгрес на ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АДВОКАТУРИ /FBE/ и в конференция на тема: Правото на неприкосновеност на поверителната информация в дигиталната ера, състояли се в гр. Варшава, Полша. Представителите на САС като членове на Комисиите на адвокатурите от източна Европа, Комисията за достъп до правосъдие и Комисията за професионална квалификация и обучение, взехме активно участие в проведените заседания на съответните комисии. Накрая беше оповестено, че се планира конгрес на FBE през 2020 година да се проведе в гр. София.

На 28-29.09.2018 г. представители на САС участваха в изнесеното заседание на ВАС и състоялата се в гр. Русе Национална конференция на българската адвокатура на тема: Обсъждане на залегналите в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата въпроси, свързани с обхвата на адвокатската дейност, адвокатските възнаграждения, адвокатските регистри, обжалваемост на актовете на органите на адвокатурата, дисциплинарни производства и медиация.

В периода 08 – 12.10.2018 г. представители на САС присъстваха на конгреса на Международния адвокатски съюз със седалище в гр. Лондон (IBA) в гр. Рим, Италия и активно участваха в организираните по време на конгреса мероприятия.

В периода 18-20.10.2018 г. представители на САС взеха ползотворно участие в Международна конференция и кръгла маса по въпросите на дисциплинарната дейност в гр. Милано, Италия.

В периода 30.10 – 02.11.2018 г. представители на САС присъстваха на конгреса на Международния адвокатски съюз със седалище в гр. Париж (UIA) в гр. Порто, Португалия. Бяха проведени срещи с президента Педро де Алмeйда и новоизбрания президент Исуф Баадио, среща с директора, отговарящ за семинарите, с цел договаряне на семинар през 2019г. в София. Представителите на САС проведоха и среща с ръководството на IROL - разговори за провеждане на конференция в София през 2019г., посветена на върховенството на правото, достъпа до правосъдие и защита на защитата. Делегацията ни взе участие във форума на адвокатите от Централна и Източна Европа, на който се обсъдиха актуални проблеми, свързани с независимостта на адвокатската професия и нелоялната конкуренция от други правни професии.

В периода 16 и 17.11.2018г. САС беше един от организаторите на българо – италианска конференция в гр.Пловдив и кръгла маса в с.Старосел, Пловдивска област,  посветени на борбата срещу насилието върху жени.

На 20.11.2018 г. представители на САС участваха в тържественото честване, организирано от Висшия адвокатски съвет по повод 130-тата годишнина от приемането на първия Закон за адвокатите в България.

На 22-23.11.2018 г. САС организира международна конференция в гр.София, посветена на професионалната и обществена роля на адвоката, в присъствието на представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власти, омбудсмана на Р.България, кмета на гр.София, членове на Висшия адвокатски съвет и други официални лица. С тази конференция колегията продължи започнатата традиция от 2017 г. тържественото отбелязване на деня на Българската адвокатура да е съпроводено с провеждане на международни конференции по важни за адвокатурата и обществото теми. На 22.11.2018 г.  САК тържествено отбеляза и 130-тата годишнина от приемането на първия Закон за адвокатите в България. По този повод от 10.30ч. в църквата "Света Неделя" беше отслужен благодарствен молебен и тържествен водосвет за здравето,  благоденствието и благополучието на всички софийски адвокати и техните семейства. Вечерта на 23.11.2018 г. тържеството приключи с организирания от САС традиционен бал на САК в хотел „Рамада“ – София. През цялата седмица на разположение на посетителите на Съдебната палата беше организираната от САС изложба на важни документи от историята на Софийската адвокатура.

В периода 28.11 - 01.12.2018 г. представители на САС взеха активно участие в откриването на съдебната година на Адвокатска колегия – гр. Париж, Франция. Делегацията на САС се срещна с новоизбраното ръководство и проведе разговори за активизиране на сътрудничеството, предаване на техния опит във връзка с дейността на адвокатите за подпомагане на жертви на насилие, социално слаби и др. Договаряне на конференция през май 2019г. на тема: Деонтология при упражняване на адвокатската професия и етични взаимоотношения между адвокатите и съда. Среща във Висшия орган на Френската адвокатура. На срещата беше обсъдено актуализирането на подписаното споразумение за сътрудничество с адвокатска колегия гр. Париж.

На 04.12.2018г. представител на САС взе участие в конференция на УНИЦЕФ на тема: Ситуационен анализ на децата и жените в България.

В периода 05 - 08.12.2018 г. представители на САС присъстваха на 33-тия Конгрес на Международния адвокатски съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция със седалище в гр.Париж (CIB) в гр.Лозана, Швейцария. Основната тема на научните конференции, съпътстващи конгреса беше: Адвокатът на 21 век. Алтернативни способи за разрешаване на конфликти. По време на конгреса делегацията на САС осъществи следните срещи: с адв. Ферал – Шул – Председател на Висшия адвокатски съвет на френската адвокатура относно участие на НСФАК с лектори в научната конференция на 10 и 11 май 2019 г. в гр.София; с адв. Пейрон – Председател на Адвокатска колегия – гр. Париж за подновяване на сътрудничеството между Парижка Адвокатска Колегия и САК, както определяне на участници от Парижка Адвокатска Колегия в семинарите, организирани от САК за 2019 г. и с Председателя на Адвокатска колегия – гр.Лозана адв. Франсоа Ру, на която бяха обсъдени възможностите за сключване на договор за сътрудничество между САК и Адвокатска колегия – гр.Лозана, обмен на млади адвокати по стажантски програми, привличане на лектори за участие в семинари на САК.

В периода 07 - 09.12.2018 г. в с. Марково, Пловдивска област  беше организиран и проведен семинар на САК по административно-правни въпроси на тема: ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.

На 17.12.2018г. в залата за обучения в Търговския дом в гр.София САС традиционно организира тържество за адвокати от САК, станали родители през 2018 г., като след тържеството на колегите бяха изплатени увеличени по решение на САС еднократни финансови помощи.

На 18.12.2018 г. в зала 15 /Тържествена/ на Съдебната палата се проведе тържествената клетва на 62-ма млади колеги-адвокати,  която беше положена в присъствието на Председателя на Висшия адвокатски съвет адв. Ралица Негенцова, Председателя на Софийска адвокатска колегия адв. Ивайло Данов, членове на Висшия адвокатски съвет и Софийския адвокатски съвет, магистрати, гости и близки на младите колеги-адвокати.

На 20.12.2018 г. в Националния дворец на децата продължи подновената от миналата година традиция и отново се организира Коледно тържество за децата на адвокати от САК до 10-годишна възраст.

В периода 21 - 23.12.2018 г. представители на САС присъстваха на празника на адвокатска колегия – гр.Ниш, Сърбия и участваха активно в организираните от домакина през този период събития. По време на честванията се проведоха редица срещи с ръководствата на Висшия адвокатски съвет на сръбската адвокатура, АК – гр.Ниш, АК - гр.Белград и други адвокатски колегии от Р.Сърбия.

В организационно отношение САС продължи усилията си за повишаване ефективността на своята работа и тази на администрацията на САК. Намалиха се разходите по някои пера в бюджета на колегията, като по този начин бяха спестени значителни средства. В личен план като Председател на САК стриктно следях своевременно да се заплащат всеки месец дължимите вноски за здравно и социално осигуряване на служителите от администрацията на колегията, като по този начин беше прекратена порочната практика на предишното ръководство тези вноски да се внасят на тримесечие, с което в миналото постоянно се натрупваха задължения към НАП. Най-малко един път в месеца провеждам срещи със служителите от администрацията на САК, на които обсъждаме мерки за подобряване обслужването на адвокатите. С тази цел и за изпълнение изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR) през лятото на 2018 г. бяха извършени ремонт и преустройство на офисите на колегията, намиращи се на втория етаж от сградата на бул. „Тодор Александров“ №137. Това позволи да се оптимизира работата на администрацията на САК и да се удължи работното време за приемане на отчети в отдел „Правна помощ“ до 17,00 ч. Ремонт и преустройство бяха извършени и на библиотеката на колегията, намираща се на първия етаж в Търговския дом. В резултат на това стана възможно ползването на библиотеката и компютърната зала при нормални условия и обособяването на архив на САК. За удобство на колегите Дисциплинарният съд на колегията също беше преместен в ремонтирано помещение на третия етаж в Търговския дом.

САС организира своевременно ремонта на почивните домове на Витоша и в с.Лозенец, Бургаска област, като по този начин бяха създадени по-добри условия за почивката на колегите и провеждането на станалите традиционни общо четири летни и есенни семинари в ОД на САК с. Лозенец.

В изпълнение решението на Общото събрание на САК от месец януари 2018 година беше обявен конкурс за проектиране на нова сграда в ОД на САК - с.Лозенец. Бяха подадени оферти от осем проектантски дружества. Офертите бяха подробно разгледани на няколко заседания на САС, като беше проведено изслушване на всички кандидати. След задълбочено обсъждане на всички оферти САС избра офертата на „Арта Студио“ ООД и му възложи проектирането на сградата. Проектът е готов и е качен на сайта на САК на 21.01.2019 г.

Отново във връзка с предприетите мерки за намаляване на разходите бих искал да споделя с Вас, колеги, че прекратихме абонамента за някои издания от периодичния печат; на служителите бяха осигурени едногодишни карти за градски транспорт, вместо значително по-скъпите тримесечни; при пътувания в чужбина се избират възможно най-изгодните цени за самолетни билети и хотели; служебните автомобили на САК се използват само за служебни нужди. Изцяло е прекратена порочната практика на изплащане на Великденски и Коледни бонуси за членовете на САС, в т.ч. на председателя и секретаря.

САС стриктно спазва приетите от него нови правила за финансово подпомагане на адвокати от САК, целящи по-ефективно разходване на предвидените в това перо на бюджета средства. През изтеклата година са уважени заявленията на 25 адвокати, а са отказани 6 заявления. По този начин помогнахме на колеги с тежки хронични заболявания или претърпели сериозни инциденти. Помогнахме и на адвокати от САК, станали родители на деца през последните няколко години.

САС строго следи за изпълнение на миналогодишното си решение за преминаване на САК към двустранно счетоводно отчитане от началото на 2018 г. с цел прозрачност на разходване на финансовите средства на Колегията.

Друга част от дейността на новото ръководство е ежемесечното осъществяване на срещи между него и служителите на САК с цел повишаване на контрола за етично поведение на администрацията към адвокатите, членове на САК.

През изтеклата година продължи и практиката на ежемесечно определяне на приемен ден на председателя на САК, на която дата всеки член на Колегията може без предварителна уговорка да дойде и да постави на моето вниманието вълнуващи го въпроси. Въвеждането на приемния ден се наложи поради факта, че имам служебни ангажименти и извън сградата на колегията и не съм преставал да практикувам адвокатската професия, поради което физически не ми е възможно да бъда в кабинета си на бул. „Тодор Александров“ 137 по цял ден. В този смисъл, моля, уважаеми колеги, да проявите повече разбиране и да приемете, че вратата ми е винаги отворена за Вас.

През 2018г. САС продължи активната си работа по създаването на нова комуникационна стратегия, с цел засилване на информационния поток от САК към обществото. Работеше се по две направления – издигане на имиджа на адвокатската професия и запознаване на медиите и обществото със спецификите на адвокатската професия и предимствата от навременното ангажиране на адвокат.

През изминалата година тържествено отбелязахме 130-тата годишнина от приемането на първия Закон за адвокатите в България и 121-вата годишнина от създаването на САК. В тази връзка бих искал да обърна внимание на факта, че с цел икономия на финансови средства САС взе решение двата повода да бъдат чествани заедно. По този начин успяхме максимално рационално да използуваме наличния финансов ресурс, въпреки сериозността на двата повода и присъствието на много високопоставени чуждестранни гости, в т.ч. представители на три международни адвокатски организации и 12 чуждестранни адвокатски колегии и висши органи на национални чуждестранни адвокатури.

Широко медийно отразяване получиха събитията, организирани по повод тържественото честване на 130-тата годишнината  от приемането на първия Закон за адвокатите в България и деня на българската адвокатура. За пръв път в историята на българската адвокатура се проведе Международна конференция, посветена на професионалната и лична роля на адвоката с участието на чуждестранни гост-лектори от Франция, Италия, Германия и Полша. Освен тях в конференцията взеха участие и колеги от Белгия, Италия, Франция, Турция, Гърция, Румъния, Сърбия, Македония и Израел.  В конференцията участваха г-н Микеле Лукерини – Президент на Федерацията на европейските адвокатури (FBE), г-н Михай Танасеску – специален пратеник на г-н Исуф Баадио – Президент на Международния съюз на адвокатите със седалище в Париж (UIA) и г-н Доминик Трико – ковчежник и специален пратеник на г-н Бернар Ватие – Генерален секретар на Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция (CIB). Присъствието на представители на три международни адвокатски организации на конференцията е също прецедент в историята на българската адвокатура и предизвика голям медиен интерес. Беше дадена възможност на репортери от изявени медии да отправят въпросите си към представителите на международни институции и чуждестранни адвокатски колегии, които гостуваха у нас по този повод.

Установените нови контакти с медиите доведоха до засилен интерес и към обичайните дейности на Софийската адвокатска колегия, като беше проявен интерес към кампанията за популяризиране на идеята за това всеки български гражданин да има свой личен адвокат и станалата вече традиция на САК всяка година да организира конференции по значими за обществото и адвокатурата въпроси.

През отчетния период САС прецизира работата си по прилагане на приетите правила относно разпределението на т.нар. „депозитни дела“ по ЗПП като всички искания с адвокатско възнаграждение до 1000 лева се разпределят чрез компютърна програма от служител при САК, от 1000лв. до 3000лв. се разпределят в присъствието на комисия на САС, а над 3000лв. – на случаен принцип на заседание на САС. Още през есента на 2017-та година Софийският адвокатски съвет, воден от морални подбуди, взе единодушно решение неговите членове да не получават т.нар. „депозитни дела“, за изпълнението на което решение строго се следи.

С цел публичност и прозрачност на тези действия списъците на разпределените депозитни дела се обявяват на таблото в сградата на САК на бул.“Тодор Александров“ 137 пред отдел „Правна помощ“. По същия начин  се обявяват и разпределените служебни защити пред ВКС.

Постоянен контрол за разпределението на постъпващите искания по ЗПП се осъществява от заместник-председателя и секретаря на САС.

На последно място бих искал да обърна и внимание на статистиката в правната помощ, защото знам, че и тя интересува много от Вас, колеги:

През отчетния период в САС са постъпили общо 7253 искания за определяне на служебни защитници и особени представители.

Исканията през 2018 г. са както следва:
1.    Искания с осн. чл.29 и чл.47 ГПК - 1686 бр.
2.    Искания по граждански дела с осн. чл.23 от ЗПП – 788 бр.
3.    Искания по търговски дела с осн. чл. 23 от ЗПП – 75 бр.
4.    Искания по административни дела – 224 бр.
5.    Искания по наказателни дела – 2763 бр.
6.    Искания по досъдебни производства – 1713 бр.
7.    Искания по вземане на мярка за неотклонение – 4 бр.
8.    Подадени заявления за дежурен адвокат за 2018г. – 383 бр.
9.    Подадени заявления за дежурен адвокат в извънработно време, почивни и празнични дни  – 436 бр.

Към 31.12.2018 г. в Националния регистър за правна помощ са регистрирани 1349 адвокати от САК, като вписани само през 2018 г. са 135 колеги.

За сравнение през 2017г. общият брой искания за определяне на служебни защитници и особени представители е 7128 или през 2018г. исканията са със 125 повече.

Зная, че дисциплинарната дейност и тази на ОК “Адвокат“ също са от особен интерес за Вас, колеги, но считам, че за тях подробни доклади ще изнесат председателят на ДС при САК и управителят на ОК „Адвокат“. С уважение:  Председател на САК   
                            адв.Ивайло Данов

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020