Home Адвокатски избори 2019 Приложение №1 към Протокол №3 - ИБ ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

Приложение №1 към Протокол №3 - ИБ ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

Изтегли Приложение №1

П Р О Т О К О Л

 

 

 

на Избирателно бюро № .............

 

от произведения на ……………….. избор за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на ……………………… адвокатска колегия

 

 

 

 

 

Днес ............... г. в ........ часа Избирателно бюро № …….. в състав:

 

 

 

Председател: .........................................................

 

Членове:       1. .....................................................

 

                       2. .....................................................

 

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на …………………адвокатска колегия.

 

Изборът започна в ............ часа на ....................... г. и приключи в .............. часа на ................... г.

 

   

 

При отваряне на избирателните кутии присъстваха:

 

 

 

  1. 1......................................................................
  2. 2......................................................................
  3. 3......................................................................

 

 

 

I. ИЗБИРАТЕЛНОТО БЮРО УСТАНОВИ:

 

 

 

- Брой адвокати според избирателния списък, имащи право на глас:…………

 

- Брой гласували адвокати според подписите в списъка: ..................................

 

- Брой на намерените пликове в избирателната кутия:  ..................................

 

- Брой бюлетини без плик:……………………………………………………………….

 

- Брой адвокати гласували чрез пълномощници:…………………........................

 

- Брой на пълномощните:……………………………………………….......................

 

 

 

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ:

 

 

 

         Резултати от избора за делегати на ……………. адвокатска колегия :            

 

а) Брой гласували според подписите в списъка:……………………………………

 

б) Брой на намерените пликове:……………………………………………………....

 

в) Брой на намерените празни пликове:…………………………..…………………

 

г) Брой на недействителните бюлетини:.............................................................

 

д) Брой на действителните бюлетини: ...............................................................

 

 

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

1. ......................................... -                       .................... гласа “за”

 

2. ......................................... -                       .................... гласа “за”

 

3. ....................................... -                         .................... гласа “за”

 

........................................... -                         .................... гласа “за”

 

 

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

 

 

 

 

 

                                                    Председател на ИБ №..........: ...........................

 

 

 

                                                     Членове на ИБ:   1. ………….............................

 

                  

 

                                                                                   2. ..........................................

 

 

 

Забележка: Единият от екземплярите от протокола се предава на Избирателната комисия, а вторият се поставя в избирателната кутия заедно със списъка за гласуване и бюлетините, след което кутията се запечатва и се предава на Избирателната комисия.

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019