Home Адвокатски избори 2019 Приложение №2 към Протокол №3 - ИК ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

Приложение №2 към Протокол №3 - ИК ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

Изтегли Приложение №2

                                                                                                     

П Р О Т О К О Л

 

на Избирателна комисия

от произведения на ……………….. избор за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на …………………………… адвокатска колегия

 

 

Днес ............... г. в ............ часа Избирателната комисия в състав:

 

Председател: .....................................................

Членове:       1. .................................................

                       2. .................................................

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на ………..……………адвокатска колегия.

Изборът започна в ............ часа на ....................... г. и приключи в .............. часа на ................... г.

    

При отваряне на избирателните кутии присъстваха:

 

  1. 1...............................................................................................
  2. 2...............................................................................................
  3. 3...............................................................................................

 

I. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

- Брой на избирателните бюра:                                         .................................

- Брой на избирателните бюра предали протоколи:        ..................................

- Брой адвокати според избирателния списък, имащи право на глас:……….                                                                      

- Брой гласували адвокати според подписите в списъка: ................................

- Брой на намерените пликове в избирателните кутии:   ...............................

- Брой бюлетини без плик:…………………………………………………………….

- Брой на адвокатите гласували чрез пълномощници:……..............................

- Брой на пълномощните:…………………………………………….........................

 

              

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ

                               ПО КАНДИДАТИ:

 

Резултати от избора за делегати на …..……….…………. адвокатска колегия :            

а) Брой гласували според подписите в списъка:……………………………………

б) Брой на намерените пликове:……………………………………………………....

в) Брой на намерените празни пликове:…………………………………..…………

г) Брой на недействителните бюлетини:.............................................................

д) Брой на действителните бюлетини: ................................................................

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

1. ......................................... -                       .................... гласа “за”

2. ......................................... -                       .................... гласа “за”

3. ....................................... -                         .................... гласа “за”

........................................... -                        .................... гласа “за”

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

 

 

                                                    Председател на ИБ №.....:   ...............................

 

                                                    Членове на ИБ:   1. ............................................

                  

                                                                                   2. ..........................................

 

Забележка: Единият от екземплярите от протокола се предава на Избирателната комисия, а вторият се поставя в избирателната кутия заедно със списъка за гласуване и бюлетините, след което кутията се запечатва и се предава на Избирателната комисия.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019