Home Адвокатски избори 2019 ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Днес, 09.01.2019 г., в гр. София, бул. „Витоша“ №1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

            Членове:

                                    Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Определяне на ред за подреждане на кандидатите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г. в кандидатската листа, респективно в бюлетината за гласуване.

2.Обявяване на броя и състава на Избирателните бюра по чл.101, ал.2 от ЗА за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г.

3.Приемане на Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г.

4.Приемане на решение относно определяне броя на делегатите от САК на годишното събрание на адвокатите от страната;

5.Вземане на решение относно началото и края на гласуването при провеждане на изборите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г.

6. Вземане на решение относно: кога един кандидат се счита за избран.

7.Вземане на решение относно действията на изборните бюра при приключване на гласуването на 26.01.2019 г. и продължаването му на 27.01.2019 г.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

По т.1 от Дневния ред:

Определяне на ред за подреждане на кандидатите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г. в кандидатската листа, респективно в бюлетината за гласуване.

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №5

 

Определя се следният ред за подреждане на кандидатите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г. в кандидатската листа, респективно в бюлетината за гласуване:

1. Кандидатите за делегати се подреждат в бюлетината по реда на постъпване на предложенията за тях.

2. Когато един и същ кандидат за делегат е посочен в повече от едно предложение, кандидатът се включва в кандидатската листа, респективно в бюлетината за гласуване, на място, съгласно първото постъпило предложение.

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.2 от Дневния ред:

Обявяване на броя и състава на Избирателните бюра по чл.101, ал.2 от ЗА за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г.

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №6

 

Обявява Списъка с броя и поименния състав на избирателните бюра (ИБ), включително: председателите на избирателните бюра, утвърден на заседание на САС, съгласно изискванията на чл.101, ал.2 от ЗА, както следва:

 

I-во ИБ

1. Емил Валентинов Омайски - Председател

2. Красимир Петров Владимиров

3. Димитър Мирославов Милев

 

II-ро ИБ

1. Метин Мустафов Ибрямов - Председател

2. Силвия Огнянова Янчева

3. Христо Атанасов Барбов

 

III-то ИБ

1. Венцислав Весков Бенов - Председател

2. Надежда Красимирова Иванова

3. Боян Огнянов Манчев

 

IV-то ИБ

1. Красимир Йорданов Милев - Председател

2. Екатерина Райкова Джурова

3. Петко Аврамов Петков

 

V-то ИБ

1. Адриана Павлова Занева - Председател

2. Емануела Ивелинова Стоманякова

3. Павлин Стефанов Стоев

 

VI-то ИБ

1. Величка Иванова Алмишева – Председател

2. Борислав Александров Канчелов

3. Красимир Александров Сахаров

 

VII-мо ИБ

1. Петко Луков Кръстев - Председател

2. Дарина Дончева Дончева

3. Георги Михайлов Гайдов

 

Резервни членове

 

1. Светослав Пенчев Казаков

2. Александра Петрова Николова

3. Диана Савова Ангелова - Георгиева

4. Борислав Димитров Караколев

5. Камен Лъчезаров Александров

6. Георги Цветанов Георгиев

7. Румен Бориславов Николов

8. Теодора Захариева Паликрушева

9. Панчо Димитров Радев

10. Ивайло МариновМаринов

11. Диляна Спасимирова Агова

12. Дария Милчева Йорданова

13. Снежана Кирилова Кирилова

14. Елица Петрова Желева

15. Катерина Иванова Тачева

16. Райна Емилова Димитрова

17. Михаела Атанасова Атанасова

18. Николай Димов Драгиев

19. Стефка Живкова Бозова

20. Константин Анастасов Янев

При отказ или неявяване на член на Избирателно бюро в изборния ден, за попълване състава на съответното ИБ се включва лице от утвърдения от САС списък на Резервните членове по реда на включването им в списъка.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.3 от Дневния ред:

Приемане на Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г.

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №7

 

Приема Методически указания за провеждане на избори за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., представляващи Приложение №1 от това решение – неразделна негова част.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.4 от Дневния ред:

Приемане на решение относно определяне броя на делегатите от САК на годишното събрание на адвокатите от страната.

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №8

 

Броят на делегатите от САК на годишното събрание на адвокатите от страната се определя въз основа на броя на вписаните в регистрите на САК адвокати и адвокати от Европейския съюз към датата на провеждане на общото събрание на адвокатите от САК, при спазване изискванията на чл.112, ал.1 и 3 от Закона за адвокатурата. Преди започване на гласуването броят на делегатите от САК се утвърждава от Общото събрание с нарочно решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

По т.5 от Дневния ред:

Вземане на решение относно началото и края на гласуването при провеждане на изборите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г.

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №9

 

Гласуването за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г. се провежда на двете дати на Общото събрание на адвокатите от САК, така, както са обявени в поканата за свикване на събранието, публикувана в Държавен вестник, брой 102/2018 г.

Гласуването започва на 26.01.2018 г. след изчерпване на останалите точки от дневния ред на Общото събрание, с начален час, обявен от Избирателната комисия на САК, и краен час на гласуване: 17.00 ч., и продължава на 27.01.2018 г. от 9.00 ч. до 14.00 ч.

В случай, че  в края на избора има негласували членове на САК, изборът приключва след като гласува последният адвокат, явил се пред избирателното бюро не по-късно от крайния час за гласуване за съответния ден.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.6 от Дневния ред:

Вземане на решение относно: кога един кандидат се счита за избран.

 

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №10

 

За избрани за делегати на годишното събрание на адвокатите от страната се считат кандидатите, получили повече от половината от гласовете от подадените действителни бюлетини.

В случай, че броят на кандидатите, получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини е по-голям от броя на представителите (делегатите) от САК, определен по определения за това ред, кандидатите получили повече от половината от гласовете се подреждат по вишегласие. В този случай, за избрани се считат толкова на брой кандидати, колкото е броя на представителите, определен по реда на Решение №8, получили най-голям брой гласове съобразно подредбата по вишегласие.

В съответствие с чл.108 от ЗА, ако при проведения избор на 26 и 27.01.2018 г. не е попълнен списъка с делегати, ще се проведе допълнителен избор на 03.02.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа в залата на Софийска адвокатска колегия в търговския дом на бул. Витоша 1А (вход от бул. Витоша), ет.3.

При проведения допълнителен избор кандидатите се подреждат по вишегласие според получения брой от действителните бюлетини. За избрани за делегати се считат толкова на брой кандидати, колкото е необходимо да се попълни броя на представителите, определен по реда на Решение №8, подредени според броя на получените от тях гласове при допълнителния избор.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

 

 

По т.7 от Дневния ред:

Вземане на решение относно действията на изборните бюра при приключване на гласуването на 26.01.2019 г. и продължаването му на 27.01.2019 г.

На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №11

 

         При приключване на гласуването на 26.01.2019 година, отворите на изборните урни се запечатват с лист хартия, подписан от всички членове на съответното избирателно бюро и член на Избирателната комисия и изборните урни се облепват с ленти, подпечатани с печата на съответното избирателно бюро. Избирателният списък, списъкът на адвокатите, които не са отчели членския си внос в сроковете по чл.49 от ЗА, другите книжа и материали се прибират в голям плик (за всяко ИБ поотделно), който се надписва с номера на Избирателното бюро, залепва се и на гърба му се подписват членовете на ИБ. Така запечатаните урни за гласуване и пликове със списъците и други книжа и материали се предават на членовете на Избирателната комисия. Всички книжа и материали от изборния ден се   прибират в хранилище, което се заключва и се запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете на Избирателната комисия и подпечатени с печата на Избирателната комисия на САК. Ключът се съхранява в председателя на Избирателната комисия на САК.

На 27.01.2019г. в 8.30 ч. хранилището, в което се съхраняват изборните урни и книжа, се разпечатва в присъствието на всички членове на ИК на САК и на избраните от Общото събрание неангажирани в изборния процес адвокати.

Избирателните бюра получават от членовете на Избирателната комисия на САК изборните урни за гласуване на 27.01.2019г., плика със списъците и другите книжа и материали за съответното избирателно бюро. Урните се разпечатват в присъствието на всички членове на съответното избирателно бюро, на членовете на Избирателната комисия и на избраните от Общото събрание неангажирани в изборния процес адвокати, за продължаване на гласуването на 27.01.2019г.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

            

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: _____________________

 

            Членове:

 

                                    Елисавета Стоименова Иванова: _____________________

 

                                   

Маргарита Иванова Калпушкова: _____________________

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019