Home Адвокатски избори 2019 ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ 1

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избор за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

           

            Днес, 12.12.2018 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК), в състав определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

            Членове:

                                    Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

 

           Комисията има необходимия кворум за провеждането на заседанието и за приемането на валидни решения.

 

            Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

           1. Приемане на правила относно номерацията на решенията на ИК на САК, мястото и начина на обявяването им , както и на правила относно входящата и изходяща кореспонденция и документация на ИК на САК.

            2. Определяне на срока и реда за подаване на кандидатури-предложения за избор на делегати за Общо събрание на адвокатите в страната в изборите, насрочени за 26-27.01.2019 г.

            3. Утвърждаване съдържанието на Предложения и Декларация-съгласие за кандидатите за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната в изборите, насрочени за 26-27.01.2019 г.

            4. Утвърждаване съдържанието на регистрите за вписване на предложенията за кандидати за делегати на общото събрание на адвокатите в страната в изборите, насрочени за 26-27.01.2019 г.

 

            Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред, който беше приет единодушно от присъстващите членове на ИК на САК.

 

            Комисията пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

            По т.1 от Дневния ред:

            Приемане на правила относно номерацията на решенията на ИК на САК, място и начин на обявяване, както и на правила относно входящата и изходяща кореспонденция, и документация на ИК на САК.

            На основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие следното

           

                                                  РЕШЕНИЕ

            1. Взетите от ИК на САК решения относно провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г.да имат единна последователна номерация с арабски цифри. Номерацията на решенията започва от „№1“.

            2. Решенията на ИК на САК се обявяват на Информационно табло, разположено в сградата на САК, с адрес: гр. София, бул.“Тодор Александров“№137, етаж 2. Таблото се обозначава с надпис с големи букви: „ИЗБОРИ 2019. ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ на САК”.

            3. Създава се Книга, в която се отбелязват датата и часът на поставяне и сваляне на решенията на ИК на САК.

            4. ИК на САК обявява решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на таблото по т.2. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от 3 (три) дни (72 часа) от поставянето на Информационното табло, като върху тях се отбелязва датата и часът на свалянето. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на ИК.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

            По т.2 от Дневния ред:

            Определяне на срока и реда за подаване на кандидатури-предложения за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната на изборите, насрочени за 26-27.01.2019 г.

            На основание чл. 102, ал. 1 и чл. 99 ал. 2 и 3 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

                                                         РЕШЕНИЕ

            1. Предложенията за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната се подават до 11.01.2019 г., включително, с Предложение до Избирателната комисия на САК, чрез регистратурата на Софийския адвокатски съвет, с адрес: град София, бул.“Тодор Александров“№137, етаж 2.

            2. Към предложението задължително се прилага Декларация - съгласие, подписана от предлагания адвокат.

            3. Утвърденият от ИК на САК образец на предложенията и декларацията-съгласие е с препоръчителен характер.

            4. Предложенията се вписват по реда на постъпването им в отделен регистър, утвърден от Избирателната комисия.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

            По т.3 от Дневния ред:

            Утвърждаване съдържанието на препоръчителните образци на Предложения и Декларации-съгласие за кандидати за избор от Общото събрание на адвокатите от САК за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната в изборите насрочени за 26-27.01.2019 г.

            На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

                                                       РЕШЕНИЕ

            УТВЪРЖДАВА препоръчителни образци на Предложение и Декларация – съгласие от кандидатите за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, както следва:

 

            Приложение № 1 – Предложение за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната;

            Приложение №2 - Декларация - съгласие от предложен кандидат.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

           По т.4 от Дневния ред:

            Утвърждаване съдържанието на регистрите за вписване на предложенията за кандидати за делегати на общото събрание на адвокатите в страната, в изборите насрочени за 26-27.01.2019 г.

            На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

                                                          РЕШЕНИЕ

            УТВЪРЖДАВА съдържанието на входящ регистър на предложенията за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната (приложение №3), както следва:

            1. Пореден № на Предложението в регистъра;

           2. Дата на постъпване;

            3. Имена на адвоката/-тите, направил/-ли предложението/-ята;

            4. Имената на предложените кандидати.

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Подписи на членовете на Комисията:

 

 

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: _____________________

 

            Членове:

 

                                    Елисавета Стоименова Иванова: _____________________

 

                                   

                                    Маргарита Иванова Калпушкова: _____________________

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019