Home Адвокатски избори 2017 ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

             ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ      

 

 

ПРОТОКОЛ №8
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите в страната

 

 

Днес, 01.02.2017 г. в гр.София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 28 и 29.01.2017 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване броя на мандатите, за които следва да се гласува на допълнителния избор, насрочен за 05.02.2017 г.

2. Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната - допълнителен избор на 05.02.2017 г.;

3. Упражняване правото на глас чрез пълномощник на допълнителния избор.

4. Приемане на условия и ред за провеждане на публичен жребий с оглед определяне на избраните кандидати при установяване на равен брой действителни гласове.

5. Разни.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

 

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

По т.1 от Дневния ред:

 

Утвърждаване броя на мандатите, за които следва да се гласува на допълнителния избор, насрочен за 05.02.2017 г.

           

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №25

 

Предвид избирането на 60 делегати за ОС на адвокатите в страната, в резултат на проведения на 28-29.01.2017 г. избор, при установен необходим брой от 147, определен съобразно разпоредбата на чл.112, ал.1 от ЗА, утвърждава броя на кандидатите, за които следва да се гласува на допълнителния избор, насрочен за 05.02.2017 г., както следва: 87.

 

По т.2 от Дневния ред:

 

Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната - допълнителен избор на 05.02.2017 г., представляващ Приложение №1 – неразделна част от това решение.

 

На основание чл.104 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №26

 

Утвърждава образец на бюлетина за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната - допълнителен избор на 05.02.2017 г., представляващ Приложение №1 – неразделна част от това решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

За: 3

Против: 0

 

По т.3 от Дневния ред:

Упражняване правото на глас чрез пълномощник на допълнителния избор

 

Във връзка провеждането на допълнителен избор за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната и предвидената в чл.81, ал.6 и 7 от ЗА възможност за упражняване правото на глас чрез пълномощник,

на основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №27

 

Всеки адвокат, член на САК, който съгласно ЗА има право да гласува на допълнителния избор, насрочен за 05.02.2017 г., може да упражни това свое право лично или чрез пълномощник. В случай че на проведения на 28-29.01.2017 г. избор, адвокатът е бил представляван от пълномощник, но на 05.02.2017 г. желае да упражни правото си на глас лично или чрез друг пълномощник, негово е задължението, респ. отговорността, да уведоми лицето за оттегляне на представителната власт.

Всеки адвокат може да упражни правото си на глас на допълнителния избор чрез пълнощник, различен от този, който е упълномощил за първи тур на изборите за делегати.

 

По т.4 от Дневния ред:

 

Приемане на условия и ред за провеждане на публичен жребий с оглед определяне на избраните кандидати при установяване на равен брой действителни гласове.

 

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №28

 

В случай, че след преброяване на гласовете за делегати на ОС на адвокатите в страната се установи, че за последния мандат някой от кандидатите е получил напълно еднакъв брой гласове с друг/-ги кандидати, с оглед попълване на утвърдения брой мандати, ИК на САК ще проведе публичен жребий във фоайето на 272-ра аудитория в сградата на СУ“Св.Климент Охридски“, с адрес: гр.София, бул."Цар Освободител" №15 при следните условия и ред:

 

1. Председателят на ИК на САК обявява публично имената на кандидатите, които за последния мандат са получили еднакъв брой действителни гласове и посочва броя на действителните гласове, които те са получили;

 

2. ИК на САК подготвя празна, непрозрачна кутия, в която се поставят непрозрачни пликове с листчета, върху които са изписани имената на кандидатите, получили еднакъв брой действителни гласове, като преди сгъването и поставянето им в пликовете, ги показва публично пред присъстващите;

 

3. Председателят поканва един от независимите наблюдатели, по см. на чл.106, ал.1 от ЗА, да разбърка пликовете с имената на кандидатите по т.1, поставени в непрозрачната кутия;

 

4. Председателят на ИК на САК изтегля един от пликовете, отваря го и публично оповестява името на кандидата, който ще се счита избран за последния мандат.

 

ГЛАСУВАЛИ:

За: 3

Против: 0

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

 

Членове:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

 

 

Маргарита Иванова Калпушкова:…………………………..

 

 

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020