ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Избирателната комисия

30 Януари 2017г.

             ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ      

 

 

ПРОТОКОЛ №7
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите в страната

 

 

Днес, 28.01.2017 г., в гр.София, бул.„Цор Освободител“№15, в сградата на СУ“Св.Климент Охридски“ се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 28 и 29.01.2017 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Сливане на Избирателни бюра поради неявяване на предварително одобрените им членове.

2. Разни.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

 

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

По т.1 от Дневния ред:

Сливане на Избирателни бюра поради неявяване на предварително одобрените им членове

 

Председателят докладва, че преди откриване на изборния ден не са се явили членове на Избирателни бюра и не е възможно да се установи контакт с тях, поради което се налага сливане на Избирателни бюра (ИБ).

 

Прдвид изложеното, на основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №22

 

I. Слива ИБ №5 и ИБ №6, като утвърждава следния състав от явилите се членове, утвърдени от САС:

 

  1. 1.Борислав Александров Канчелов - Председател
  2. 2.Теодор Любенов Георгиев
  3. 3.Димитър Мирославов Милев

 

II. Слива ИБ №7 и ИБ №12, като утвърждава следния състав от явилите се членове, утвърдени от САС:

 

  1. 1.Емил Валентинов Омайски - Председател
  2. 2.Елица Петрова Желева
  3. 3.Петко Аврамов Петков  

 

ГЛАСУВАЛИ:

За: 3

Против: 0

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

 

Членове:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

 

 

Маргарита Иванова Калпушкова:…………………………..

 

 

 

 

 

Обявено на таблото на ИК на САК в СУ“Св.Климент Охридски“ на 28.01.2017 в 12,30 часа.

Печат