Home Адвокатски избори 2017 ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Избирателната комисия

             ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ      

 

ПРОТОКОЛ №5
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите от страната

 

Днес, 20.01.2017 г., в гр.София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 28 и 29.01.2017 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на постъпили молби и жалби против Решение №13/16.01.2017 г. на ИК на САК за поправка на допуснати явни фактически грешки, с което е утвърден Списъка на кандидатите за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

2. Обявяване на окончателен Списък на кандидатите за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

3. Утвърждаване на образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната;

4. Утвърждаване на образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната;

5. Разни.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

 

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

 

По т.1 от Дневния ред:

 

Председателят докладва, както следва:

1. В деловодството на САК е постъпила Жалба - молба, с вх. №482/18.01.2017 г., от адв.Лъчезар Йорданов Тодоров, с която се сочи, че ИК на САК неправилно е отказала включването му в Списъка на кандидатите за делегати поради неплатен членски внос в срока, указан в чл.49 от ЗА, тъй като адв.Тодоров е освободен от задължението за плащането му поради навършване на определена възраст (78 г.) и адвокатски стаж (50 години). След извършена повторна проверка чрез администрацията на САК, ИК на САК установи, че искането на адв.Тодоров е основателно.

 

2. След обявяване на Списъка на кандидатите за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, ИК на САК е извършила повторна проверка за дублиране на кандидатури в списъка и е установила, че адв.НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ РУНЕВСКИ фигурира в списъка два пъти (под №186 и под №269), поради което същият следва да бъде заличен на второто по ред място, на което е посочен.

 

3. В деловодството на САК е постъпил Сигнал с вх.№540/19.01.2017 г. от Инициативен комитет за адвокатска реформа, представляван от адв.Петьо Славов, в който се твърди, че в противоречие с нормата на чл.112, ал.4 от ЗА, в Списъка на кандидатите за делегати са включени и адвокати, които са членове на висши органи на адвокатурата, като се твърди, че по този начин се дава възможност тези лица да участват в работата на ОСОА на две основание и в двойно качество – веднъж по право и без право на глас, и втори път – като избрани представители на САК, които да упражнят правото си на глас. ИК на САК счита, че подаденият Сигнал, по същество, представлява Жалба против Решение №13 по Протокол №4/16.01.2017 г., която врочем Комисията счита за неоснователна, и същият не касае допуснати непълноти и явни фактически грешки, които следва да бъдат отстранени, поради което Сигналът – жалба следва да бъде препратен за разглеждане, по компетентност, до Висшия адвокатски съвет.

 

Предвид изложеното и на основание чл.102, ал.1 от ЗА във връзка с чл. 99 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

                                                           РЕШЕНИЕ №14

 

1. Допуска включването в Списъка на кандидатите за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на адв.Лъчезар Йорданов Тодоров, съгласно поредността на подаденото за него Предложение №9009/27.12.2016 г. и го вписва под №102 в Списъка, като всички останали кандидатури се преподреждат след този номер.

 

2. Заличава №269 от Списъка на кандидатите за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната: НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ РУНЕВСКИ, като всички останали кандидатури се преподреждат след този номер.

 

3. Препраща Сигнал – Жалба, вх.№540/19.01.2017 г., от Инициативен комитет за адвокатска реформа, представляван от адв.Петьо Славов, против Решение №13 по Протокол№4/16.01.2017 г., за разглеждане, по компетентност, до Висшия адвокатски съвет.

 

По т.2 от Дневния ред:

 

Обявяване на окончателния Списък на кандидатите за делегати за общо събрание на адвокатите в страната.

 

На основание чл.103, ал.4 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №15

 

Въз основа на Решение №14 по настоящия протокол, Обявява коригирания Списък на кандидатите за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, както следва:

 

1.АНГЕЛ СИМЕОНОВ КАЛАЙДЖИЕВ

2.ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ

3.БОЙКО АТАНАСОВ ВОЙНОВ

4.ВАЛЯ СИМЕОНОВА ГИГОВА

5.ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ

6.КРАСИМИР ИВАНОВ КРАЕВ

7.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

8.СТЕФАН ХРИСТОВ БОТЕВ

9.РАЛИЦА БОСИЛКОВА НЕГЕНЦОВА

10.ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЪРНЕВСКА

11.ЦЕНИМИР БРАТОЕВ БРАТОЕВ

12.ВАЛЕНТИН ГАБРИЕЛ БЕНАТОВ

13.ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ДОКОВСКА

14.ИНА НИКОЛАЕВА ЛУЛЧЕВА

15.ГРОЗДАН ДОБРЕВ ДОБРЕВ

16.ЕЛИ ИВАНОВА ХРИСТОВА

17.ВАСЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА

18.ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА ГЕРГАНОВА

19.ДОЧКА СПИРИДОНОВА ХРУСАНОВА

20.НИНА НИКОЛОВА СЕДЕФОВА

21.ГЕРГАНА БЕЛЧЕВА КАРАВЕЛОВА

22.ЦАНКО СТЕФАНОВ СЛАВЧЕВ

23.ВАСИЛ ТОНЧЕВ ВАСИЛЕВ

24.ФИЛКО ТРЕНДАФИЛОВ РОЗОВ

25.ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ГРАДИНАРОВА

26.АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА

27.АНА ДРАГОМИРОВА ВЕЛКОВА

28.ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЧУКЛЕВА

29.ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ

30.РОСЕН ТОМОВ ХРИСТОВ

31.МИГУЕЛА ЛЮБОМИРОВА ГРИГОРОВА

32.СТОЯН КРАСИМИРОВ КОЖУХАРОВ

33.ХРИСТО РУМЕНОВ НЕНКОВ

34.ВЕСЕЛА СИМЕОНОВА САВОВА-ДИМИТРОВА

35.ЙОСИФ ДАВИД ГЕРОН

36.АСЕН ЦВЕТКОВ АСЕНОВ

37.ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ЗАРКОВА

38.СТОИЛ ДИМИТРОВ МАШЕВ

39.АННА КРЪСТЕВА ВАСИЛИЕВА

40.ИВЕЛИН ВАСКОВ АБАДЖИЕВ

41.ИВАЙЛО ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ

42.ВИКТОР ПЕТРОВ БЪРЧЕВ

43.ЕЛИСАВЕТА СТОИМЕНОВА ИВАНОВА

44.ЕМИЛ ГРИГОРОВ НИКОЛОВ

45.КРИСТИНА ПЕТРОВА КОЖУХАРОВА

46.ИВАН ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ

47.АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИНОВ ДИНЕВ

48.РАЙЧИН ИВАНОВ ПРЪМОВ

49.САВА ВАСИЛЕВ САВОВ

50.ПЛАМЕН ИЛИЕВ ДЖУРОВ

51.ЯНКО ВАКРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

52.АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА

53.ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ

54.ЙОРДАН ВИХЪРОВ НАЙДЕНОВ

55.ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ СТЕФАНОВ

56.МАРГАРИТА МИЛЕВА МИЛЕВА

57.ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЗДРАВКОВА

58.СИЛВИЯ ОГНЯНОВА ЯНЧЕВА

59.АЛЕКСАНДЪР ИВАЙЛОВ ТОНЕВ

60.МАРТИН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

61.РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА ТОПЧИЕВА

62.АНТОНИЯ ДОЙКОВА ИВАНОВА

63.ГЕОРГИ СТРАТИЕВ ГЕОРГИЕВ

64.СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ

65.ЧАВДАР ДИМИТРОВ ЧАЛБУРОВ

66.КРАСИМИР ЙОРДАНОВ БОРИСОВ

67.ВЕСЕЛИНА ВАНГЕЛОВА ТОДОРОВА

68.СИЛВИЯ ЦЕЦОВА АЛЕКСАНДРОВА

69.МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ЗЛАТКОВА

70.ВАЛЕРИ ИВАНОВ ИВАНОВ

71.ЕМИЛ ХРИСТОВ ЦЕНОВ

72.АНИ БОРИСОВА ЦЕНКОВА

73.ЛИЛИЯ ТОЗОВА ПОПОВА

74.АЛБЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

75.НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ТАНКОВ

76.ДАРИНКА ИВАНОВА БОЕВА

77.ЛЮБЕН ДИМИТРОВ КЛЯВЧЕВ

78.ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ

79.ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ

80.АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ

81.СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЙЧЕВА

82.ЛИДИЯ ВЪЧЕВА ДИКОВА

83.ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ

84.БОРИСЛАВ СТАНКОВ ВЪЛЧЕВ

85.ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

86.СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАРЧЕВ

87.АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

88.МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА

89.ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ДИНЕВА

90.ДИНЕЛА ИВАНОВА ВЕЛКОВА

91.ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА МИРАЗЧИЙСКА

92.ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ВЛАДИКИН

93.ЛИЛИ НИКОЛОВА ЛОЗАНОВА

94.ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА

95.ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА-ТРУНГОВА

96.ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ

97.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ

98.КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА

99.НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

100.РУМЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА-СИДЕРОВА

101.СТАНЧО ЦВЕТАНОВ СТАНКОВ

102.ЛЪЧЕЗАР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

103.СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА

104.ВЕРА РУМЕНОВА ДАСКАЛОВА

105.ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

106.СИЛВИЯ ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА

107.СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА СТОИМЕНОВА

108.МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ

109.ХРИСТО ВЛАДОВ ХИНОВ

110.ЗДРАВКО АНДОНОВ СТОЙЧЕВ

111.АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

112.ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ МАРИНОВ

113.МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА КАЛЧЕВА-КУКУШЕВА

114.ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

115.ГЕОРГИ ЛАМБРЕВ БАКАЛОВ

116.НИКОЛА ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ

117.АНТОН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

118.ВЯРА АТАНАСОВА МУКОВА-ТОНЕВА

119.ТОДОР ГЕОРГИЕВ МИЛАЧКОВ

120.МАРИЯНА ВЕЛИЧКОВА ПОПОВА

121.ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА

122.ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

123.РАДИ ИВАНОВ ДИШОВСКИ

124.МИРОСЛАВ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

125.ВЕНЕТА ЕНЧЕВА ВЛАДИМИРОВА

126.МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕЗАРОВА-БЕЛЕНСКА

127.ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПОПАДИЧОВ

128.СНЕЖАНА ИВАНОВА ЦЕКОВА

129.ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

130.СТАНИМИР ИВАНОВ ХРИСТОВ

131.ВАЛЕНТИНА ДРАЙЧЕВА БАКАЛОВА

132.НЕЛИ ЛЮБОМИРОВА ВИОДОРОВА

133.ГАВРАИЛ ДОНЧЕВ ХРУСАНОВ

134.МИЛЧО ЙОРДАНОВ БЕНГАРСКИ

135.НЕНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

136.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЦЕНЕВ

137.КАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА ГРАМАТИКОВА

138.НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ЛИЧЕВА

139.КРАСИМИР ЙОРДАНОВ МИЛЕВ

140.БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ

141.БОРИС ЕМИЛОВ КОЛЕВ

142.ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА-ШОПОВА

143.ИВАН ПЕНЧЕВ ИВАНОВ

144.МАРИНЕЛА ИВАНОВА АШИКОВА

145.ДАНИЕЛ РАДОСЛАВОВ АСЕНОВ

146.ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВСКА

147.МИЛЕН АТАНАСОВ ШОПОВ

148.КОСТАДИН ЧАНЕВ МАНЕВ

149.ПЕТЬО ДИМИТРОВ СЛАВОВ

150.ГРЕТА БОРИСОВА ГАНЕВА

151.РУМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

152.ПЛАМЕН ОЛЕГОВ ПЕТКОВ

153.РУСКА ГЕОРГИЕВА ДУЧЕВА

154.ЛЮБОМИР КОНСТАНТИНОВ ПЕНЧЕВ

155.ЯВОР ВАЛЕНТИНОВ ХАРИЗАНОВ

156.СВЕТЛА ЛОЗАНОВА МИЛАНОВА-ХРИСТОВА

157.СТЕФАНИЯ ЕМИЛОВА ГИЧЕВА-ДЕСПОТОВА

158.ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

159.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

160.МИРОСЛАВ ТОДОРОВ МИЧЕВ

161.РУМЯНА БОРИСОВА НЕХРИЗОВА

162.ИВЕЛИНА ИВАНОВА ВИДЕНОВА

163.АЛЕКСАНДЪР ЩЕЛИЯНОВ ЩЕРИОНОВ

164.ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ

165.ПЕТРОМИР ИВАНОВ КЪНЧЕВ

166.ГЕОРГИ ДИАНОВ ГАЙДАРОВ

167.АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕЛЕВ

168.ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА КАМЕНАРСКА

169.ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

170.СТЕФАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

171.МИЛА АТАНАСОВА КОЛАРОВА

172.ЛЮБА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

173.ЕВГЕНИ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ

174.ЮЛИАН БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ

175.СТЕФАНИЯ ДИМИТРОВА ВЕСЕЛИНОВА-СТОИЛОВА

176.МАЙКЪЛ БИЛАЛ ЕЛ-ТАЛ

177.ВЛАДИМИР ИЛКОВ ПАВЛОВ

178.ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

179.МИХАИЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ

180.ВАНЯ АПОСТОЛОВА НОНЧЕВА-ГЕНДОВА

181.МАРИЯ ХРИСТОВА ДРЕХАРОВА

182.ИВАН ТОДОРОВ ГРОШЕВ

183.СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

184.ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ГЕНОВ

185.МАРИЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА

186.ВЛАДИМИР РАДОСЛАВОВ ДОНЧЕВ

187.НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ РУНЕВСКИ

188.СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

189.НИКОЛАЙ РАЙКОВ НИКОЛОВ

190.СТОЯНКА КИРИЛОВА ВИТАНОВА

191.СТОЯН МИТЕВ ЖЕЛЕВ

192.АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ХАМЪНОВ

193.ИРИНА ВАСИЛЕВА НАЧКОВА

194.НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВ

195.НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ

196.ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ РАШЕВ

197.ХРИСТО НИКОЛАЕВ КОПАРАНОВ

198.ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА ЙОТОВА

199.ЕМИЛ МИТКОВ ЙОШЕВ

200.ТАНЯ ПЕЕВА ИВАНОВА

201.ЗВЕЗДЕЛИН ЕМИЛОВ ЛАЗАРОВ

202.ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

203.ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА

204.КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

205.ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

206.ПЕТЯ СТАНИМИРОВА КОЛЧЕВА

207.МОМКА ЙОВЧЕВА ДЖЕНЕВА

208.НАДЯ ТОШКОВА БАНЧЕВА

209.ЧАВДАР ПЕТРОВ ПЕНКОВ

210.НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ТОДОРОВ

211.НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАНЧЕВ

212.ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА

213.ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА

214.ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА

215.МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ГАНЧЕВА

216.БРИГИТА ЕМИЛОВА КОСТОВА-АТАНАСОВА

217.ИРЕН ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

218.ЙОВА ВАЛЕНТИНОВА ЧЕМШИРОВА

219.ВЕНЕРА НИКОЛОВА БЕЗИНА

220.ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

221.СИМОНА ДИМИТРОВА БАНОВА

222.МАРГАРИТА АНГЕЛОВА НЕШЕВА

223.ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОСКОВА

224.ВИОЛЕТА ВАЛЕНТИНОВА НЕДЯЛКОВА-СТОЙКОВА

225.ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА-ИВАНОВА

226.БИСТРА ИВАНОВА СПАСОВА

227.ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ГУЦИНА

228.ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА КОНСТАНТИНОВА

229.ДЕСИСЛАВА КРАСИНОВА КАМЕНОВА

230.ЕЛИЗА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

231.ВЕЛИЧКА ИВАНОВА АЛМИШЕВА

232.ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА БАЧИЙСКА

233.БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ НЕСТОРОВ

234.ДОНКА ГЕОРГИЕВА ЦОЛОВА

235.БОЯН ВЛАДИМИРОВ СТАНЕВ

236.ДИМИТЪР ДОНЕВ МИТЕВ

237.ТЕОФИЛ ИВОВ ВИТАНОВ

238.АВГУСТИНА ИВОВА ВИТАНОВА

239.ЕНЧО ЙОРДАНОВ КУЗМАНОВ

240.МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ХРИСТОВ

241.ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

242.ХРИСТИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА-ЙОШЕВА

243.ЩЕРЬО СТЕФАНОВ НОЖАРОВ

244.ГЕОРГИ АТАНАСОВ МАТЕВ

245.СТЕФАН ЙОРДАНОВ ПЪРВАНОВ

246.МАНЬО АНДРЕЕВ МАНЕВ

247.ИЩВАН ЙОСИФ МОДРА

248.ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТОВ

249.ИВАН ЦЕКОВ АНТОНОВ

250.СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ГЮРОВА

251.ТАНЯ НАЙДЕНОВА МИНКОВА

252.ЯСЕН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

253.БОРИС СИМЕОНОВ МИХАЙЛОВ

254.НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА

255.ПАВЕЛ ПЕТРОВ СМОЛИЧКИ

256.РАЙНА ИВАНОВА АВРАМОВА

257.ГАВРИЛ СТЕФАНОВ БЛАГОЕВ

258.ТАТЯНА ИВАНОВА ЛИХАРСКА-ВЕЛКОВА

259.ПЕТЪР СТОЯНОВ БОЖКОВ

260.ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ МЕНКАДЖИЕВ

261.АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ

262.РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

263.КИРИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

264.ИВАН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ

265.КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ЯНЕВА – МИХАЙЛОВСКА

266.ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ

267.ЯНАКИ ЕНЧЕВ ЗИБИЛЯНОВ

268.ДАНИЕЛА ИВАНОВА НИКИФОРОВА

269.ДИНКО ЙОРДАНОВ КЪНЧЕВ

270.ЙОРДАНКА РАНГЕЛОВА БЕКИРСКА – ДИМИТРОВА

271.ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТЕЛОВ

272.АТАНАСЯ ИВАНОВА БОРАДЖИЕВА – АНГЕЛОВА

273.ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ

274.МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА

275.КРАСИМИРА ЯНКОВА ГОСПОДИНОВА – ГЕОРГИЕВА

276.ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА – УЗУНОВА

277.ВЕРЖИНИЯ КАЛИНОВА ДАКОВА

278.САБИЕ МУСОВА РЕДЖЕБОВА

279.МЕТОДИ ХРИСТОВ СОКОЛОВ

280.АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ

281.АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ЯНКУЛОВ

282.АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ КОДЖАБАШЕВ

283.АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЧЕКУНОВ

284.ВАЛЕНТИНА ВИДИНОВА АДИРКОВА

285.ВЕЛИНА АСПАРУХОВА РАШКОВА

286.ВЕНЕЛИН СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ

287.ВЕСЕЛИН РАШКОВ РАШКОВ

288.ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ШЕЙТАНОВ

289.ГЕОРГИ БОЯНОВ МИЛУШЕВ

290.ДИМО ВЕРГИЛОВ ДИМОВ

291.ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛОВ

292.КАМЕН ДОБРИНОВ ДОБРЕВ

293.КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

294.КОСТАДИН ВЕЛИЗАРОВ КОСТАДИНОВ

295.ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ МОШОЛОВ

296.МАРИАНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА

297.МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА

298.МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА

299.МЕНКО ПЕТРОВ МЕНКОВ

300.МЕРКАДО МОИС НАТАН

301.МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ МАНЧЕВ

302.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ

303.НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ТЕОХАРОВ

304.ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ

305.РАЯ НАЗАР НАЗАРЯН

306.СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ СВЕТОЗАРОВ

307.СИЛВА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА

308.СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КАРАКУШЕВА

309.ТЕРВЕЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

310.ТОДОР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ

311.ТИХОМИР ИВАНОВ ШОЛЕВ

312.ИВАН ДИМИТРОВ КАБАИВАНОВ

313.СТАНЬО ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ

314.ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ

315.МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

316.ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

317.ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ СПАСОВ

318.ХРИСТО НИКОЛАЕВ ХИНКОВ

319.ЕМИЛ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ

320.АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ

 

 

 

По т.3 от Дневния ред:

 

Утвърждаване на образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

 

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №16

 

Утвърждава образец на Протокол на избирателните бюра за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, представляващ Приложение №1 – неразделна част от това решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

За: 3

Против: 0

 

По т.4 от Дневния ред:

 

Утвърждаване на образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.

 

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №17

 

Утвърждава образец на Протокол на Избирателната комисия на САК за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, представляващ Приложение №2 – неразделна част от това решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

За: 3

Против: 0

 

По т.5 от Дневния ред:

 

Председателят предложи да се обяви на таблото в канцеларията на САС и да се публикува на интернет сайта на САК съобщение до членовете на адвокатската колегия със съдържанието по Приложение №3 – неразделна част от това решение.

 

На основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на САК прие

 

РЕШЕНИЕ №18

 

На таблото в канцеларията на САС и на интернет сайта на САК да се публикува съобщение до членовете на адвокатската колегия със съдържанието по Приложение №3 – неразделна част от това решение.

 

ГЛАСУВАЛИ:

За: 3

Против: 0

 

 

Копие от този протокол да се обяви, както на Информационното табло на ИК на САК, разположено в сградата на САК, с адрес: София, бул.“Тодор Александров“№137, етаж 2, така и на интернет сайта на САК.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

 

Членове:

 

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

 

Маргарита Иванова Калпушкова:…………………………..

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019