Home Адвокатски избори 2016 ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ № 5
от заседание на Избирателната комисия по

чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА

 

Днес, 02.01.2016 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 30-31.01.2016 г., избрана, на основание чл.101, ал.1 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 17.11.2015 година.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова;

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова.

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на постъпилите предложения за органи на САК и обявяване на списъка на кандидатите.

2. Разни

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

 

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

По т.1 от Дневния ред:

 

Председателят докладва всички предложения за членове на органи на САК, по реда на тяхното постъпване, съгласно утвърдения Регистър за вписване на предложенията за кандидати за избор на органи на САК.

 

Комисията констатира, че така изброените документи във връзка с избора на членове на органи на САК са постъпили до изтичане на крайния срок за това.

 

След обстоен преглед на всички предложения Комисията констатира следното по отношение изпълнение изискванията за допустимост, съгласно ЗА, на кандидатите:

 

1. За Председател на САС

  • Анета Костадинова Ангелова – не отговаря на изискванията на чл.91 от ЗА, тъй като има юридически стаж от 12 г., 9 мес. и 29 дни.
  • Миглена Вълчева Тошева – не отговаря на изискванията на чл.91 от ЗА, тъй като има 14 г., 2 мес. и 22 дни юридически стаж.
  • Виолетка Събева Стоянова е депозирала заявление с вх.№10247 от 30.12.2015 г., с което е заявила, че не желае да бъде избирана за Председател на САС.

 

2. За Членове на САС

  • Не бяха констатирани несъответствия с изискванията за допустимост на кандидатите за членове на САС, установени в ЗА.

 

      3. За Членове на Контролния съвет

  • Антон Ангелов Ангелов - не отговаря на изискванията на чл. 94, ал.2 от ЗА, тъй като притежава юридически стаж от 8 години и 4 месеца;
  • Иван Георгиев Велов - не отговаря на изискванията на чл.94, ал.2 от ЗА, тъй като притежава юридически стаж от 7 години и 3 месеца.

 

4. За Председател на Дисциплинарния съд

 

  • Не бяха констатирани несъответствия с изискванията за допустимост на кандидатите за членове на ДС, установени в ЗА.
  • Виолетка Събева Стоянова е депозирала Заявление с вх.№10247 от 30.12.2015 г., с което е заявила, че не желае да бъде избирана за Председател на ДС.

 

      5. За членове на Дисциплинарния съд

 

  • Не бяха констатирани несъответствия с изискванията за допустимост на кандидатите за членове на ДС, установени в ЗА.

 

Всички останали кандидати отговарят на изискванията на Закона за адвокатурата за съответните органи на САК, за които са предложени, с оглед на което и на основание чл.102, ал.1 от ЗА във връзка с чл. 49, ал.2, чл. 86, ал.З, чл. 91, ал. 1, чл. 94, ал.2 и чл. 96, ал. 2 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

                                                            РЕШЕНИЕ №17

Обявява списъка на кандидатите за членове на органи на САК по реда на постъпване на предложенията, както следва:

I. Кандидати, предложени за Председател на САС:

 

1. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ

2. ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА

3. ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА

4. РАДИ ИВАНОВ ТОПЧЕВ

5. ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА

6. РАЙНА ИВАНОВА АВРАМОВА- ЕЛАНДЖИЕВА

7. СТОЙКО ВЪТЕВ БЪРБОРСКИ

8. ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА

9. ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ

 

II. Кандидати, предложени за членове на САС

 

1.МАРИАНА ИВАНОВА ЯКИМОВА

2.РАЙНА ИВАНОВА АВРАМОВА – ЕЛАНДЖИЕВА

3.АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ХАШЪМОВ

4.КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ВЪЛЕВ

5.ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА

6.АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

7.ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА

8.РАДИ ИВАНОВ ТОПЧЕВ

9.ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА

10.ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА

11.СТОЙКО ВЪТЕВ БЪРБОРСКИ

12.МИГЛЕНА ВЪЛЧЕВА ТОШЕВА

13.ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА

14.ВЛАДИМИР РАДОСЛАВОВ ДОНЧЕВ

15.КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

16.ЕЛИЗА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

17.ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА

18.НАДЯ ТОШКОВА БАНЧЕВА

19.СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

20.ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА

21.БОЖИДАР БОРИСОВ ИГНАТОВ

22.БРИГИТА ЕМИЛОВА КОСТОВА-АТАНАСОВА

23.ЕМИЛ МИТКОВ ЙОШЕВ

24.ХРИСТО НИКОЛАЕВ КОПАРАНОВ

25.ЗОЯ АНДРЕЕВА КОЦЕВА – ПЕНЕВА

26.ХРИСТО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

27.ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА ЙОТОВА

28.ПАВЛИНА ИВАНОВА КИРЦОВА

29.ВЕЛИЧКА ДОНЧЕВА ПЕТРОВА

30.ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ

31.ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ

32.СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЙЧЕВА

33.АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ

34.ЛИДИЯ ВЪЧЕВА ДИКОВА

35.АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

36.БОРИСЛАВ СТАНКОВ ВЪЛЧЕВ

37.ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ

38.БОГДАН КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ

39.ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ДИНЕВА

40.СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАРЧЕВ

41.МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА

42.ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

43.ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА МИРАЗЧИЙСКА

44.КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА

45.ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

46.ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЛЕКОВ

47.ВАНЯ ТРОЯНОВА СТОЯНОВА

48.НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

49.ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ

50.ЛИЛИ НИКОЛОВА ЛОЗАНОВА

51.ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА

52.ДИНЕЛА ИВАНОВА ВЕЛКОВА

53.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ

54.МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА

55.ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ВЛАДИКИН

56.ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ

57.МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА

58.ВАЛЕНТИНА ВИДИНОВА АДИРКОВА

59.ВЕНЕЛИН СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ

60.ТОДОР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ

61.ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ ЖДРАКОВ

62.ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ТАЛЕВ

63.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ

64.НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ТЕОХАРОВ

65.СИЛВИ ТОШКОВ ГАВРИЛОВ

66.ЦЕНО ХРИСТОВ СТОЯНОВ

67.МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА

68.ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА – УЗУНОВА

69.РУМЯНА БОРИСОВА НЕХРИЗОВА

70.ЮЛИАН ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ

71.ТЕОДОР АРТУРОВ БОЯДЖИЕВ

72.ВАЛЕРИ ЯНКОВ ТАРАНДОВ

73.МАРТИН ВАНЕВ ПОПОВ

74.ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ

75.НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ РУНЕВСКИ

76.ЗВЕЗДЕЛИН ЕМИЛОВ ЛАЗАРОВ

77.ИВАН ТОДОРОВ КРЪПОВ

III. Кандидати, предложени за членове на Контролния съвет (КС)

 

1.ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

2.КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ВЪЛЕВ

3.ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА

4.АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВ

5.ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА

6.РАДИ ИВАНОВ ТОПЧЕВ

7.ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА

8.ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА

9.СТОЙКО ВЪТЕВ БЪРБОРСКИ

10.МИГЛЕНА ВЪЛЧЕВА ТОШЕВА

11.ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА

12.НАДЯ ТОШКОВА БАНЧЕВА

13.БОЖИДАР БОРИСОВ ИГНАТОВ

14.ПОЛИНА ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНКОВА- ПЕШЕВА

15.ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА ЙОТОВА

16.ПАВЛИНА ИВАНОВА КИРЦОВА

17.ВЕЛИЧКА ДОНЧЕВА ПЕТРОВА

18.РУМЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА - СИДЕРОВА

19.МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ

20.ЛЮБКА ЦВЕТАНОВА ЗДРАВКОВА

21.СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА

22.СТАНЧО ЦВЕТАНОВ СТАНКОВ

23.ВЕЛИНА АСПАРУХОВА РАШКОВА

24.НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ

25.СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ СВЕТОЗАРОВ

26.ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ

27.ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ ЛУКАНОВ

28.ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ

29.ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА БАКЪРДЖИЕВА

 

IV. Кандидати, предложени за Председател на Дисциплинарния съд (ДС)

 

1.ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА

2.ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА

3.РАДИ ИВАНОВ ТОПЧЕВ

4.ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА

5.АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

6.СТОЙКО ВЪТЕВ БЪРБОРСКИ

7.МИГЛЕНА ВЪЛЧЕВА ТОШЕВА

8.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ

9.ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

 

V. Кандидати, предложени за членове на Дисциплинарния съд (ДС)

 

1.ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

2.ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА МАЗНЕВА-ДРАГИЕВА

3.АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

4.ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА

5. РАДИ ИВАНОВ ТОПЧЕВ

6.ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА

7. ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА

8.СТОЙКО ВЪТЕВ БЪРБОРСКИ

9.МИГЛЕНА ВЪЛЧЕВА ТОШЕВА

10.   СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

11.   ДАНИЕЛА ИВАНОВА НИКИФОРОВА

12.   ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА

13. ПОЛИНА ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНКОВА- ПЕШЕВА

14. БРИГИТА ЕМИЛОВА КОСТОВА-АТАНАСОВА

15.ЕМИЛ МИТКОВ ЙОШЕВ

16.МИРОСЛАВ ТОДОРОВ МИЧЕВ

17.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ

18.СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА СТОИМЕНОВА

19.КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОНДАКЧИЕВА

20.ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

21.МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА

22.ХРИСТО ВЛАДОВ ХИНОВ

23.ВЕРА РУМЕНОВА ДАСКАЛОВА

24.ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

25.МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ

26.ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ МАРИНОВ

27.МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА КАЛЧЕВА-КУКУШЕВА

28.ЗДРАВКО АНДОНОВ СТОЙЧЕВ

29.ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

30.МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА

31.АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ

32.КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

33.ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА -ШОПОВА

34.ВЕРЖИНИЯ КАЛИНОВА ДАКОВА

35.СИЛВИЯ ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА

36.ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

37.ЛЮБОМИРА КОСТАДИНОВА КАРПУЗОВА

38.НИКОЛА НИКОЛОВ КАСАБОВ

39.ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ МОШОЛОВ

40.РУСКА ГЕОРГИЕВА ДУЧЕВА

41.ЯСЕН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

42.НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА

 

 

Съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗА настоящото решението подлежи на обжалване пред Висшия адвокатски съвет, в тридневен срок от обявяването му в канцеларията на САК.

 

Копие от този протокол да се обяви, както на таблото в САС, така и на сайта на САК в Интернет.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова - Петрова:…………………..

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова:................................

 

Обявено на 04.01.2016 г. в 12,30 часа.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020