Home САК ОК "Адвокат" Молба за среща с Министъра на финансите Г-н Калин Христов

Молба за среща с Министъра на финансите Г-н Калин Христов

Header

 

Министъра на финансите

Г-н Калин Христов

Уважаеми Господин Министър,

Обръщам се към Вас в качеството ми на Председател на Софийската адвокатска колегия и представляващ Осигурителна каса „Адвокат".

С оглед на съществуващите проблеми ескалирали при въвеждането на Единната сметка в Националната агенция за приходите, както и предстоящите плащания на данъци и осигуровки за 2012 година и авансов данък за 2013 година, падежиращи на 30.04.2013, най-учтиво Ви моля за среща , на която да Ви изнеса проблемите, както и евентуално тяхно решаване с промяна в Наредби касаещи осигуряване и информация за осигуряване.

Най-съществения проблем е че програмния продукт на НАП - Система за управления на плащанията т.нар. СУП не е предназначен за осигурителни каси.

Страната от която е закупен няма осигурителни каси , съгласно нейното законодателство.

Огромен проблем е изпращането на покани за доброволно изпълнение , а и дори запориране на сметки на членове на ОК"Адвокат".

Недостатъка на програмния продукт Система за управления на плащанията съвсем ескалира с въвеждането на единната сметка.


Въведено е и автоматично съставяне за покани за доброволно изпълнение, които биват изпращани на лица , които нямат една стотинка задължение към хазната.

Това е недопустимо действие от страна на НАП съгласно справка , изпратена от отдел - „Администриране на плащания и задължения" към НАП на 02.04.2013 година е видно че от преведени от ОК"Адвокат" 24 165 241,33 лева за периода 2005 - 2012 година с изпратени от нас писма са разпределени 2 540 873,39 лева и неразпределени по партиди на членове на ОК"Адвокат" 21 624 367, 94 лева.

В тази насока ОК"Адвокат" добросъвестно е изпълнявала задълженията си своевременно да подава данни за всеки един свой член какви суми е внесъл,чрез подаване на Декларация Обр.1 за всеки свой член,но за съжаление след постъпване в НАП сумите не са разнесени по персоналните партиди на самоосигуряващите лица,което води до възникване на несъществуващи задължения за тях.

Проблемът не е регионален и инцидентен,а в същия вид и формат съществува и във всички осигурителни каси в страната,като ОК-Сандански,която с Писмо Изх.№31-ОК-15.09.2009 г.е сезирала Министерството на финансите,Комисията по бюджет и финанси към НС и НАП относно съществуването на посочения проблем,ОК"Адвокат"-Перник от които сме получили информация на хартиен и електрорен носител.

Недопустимо е хиляди самоосигуряващи се хора в страната,чрез осигурителни каси,създадени въз основа на нормативни актове приети от правителството да бъдат зависими от един несъвършен програмен продукт/Система за управления на плащанията/като при неговото използване се генерират несъществуващи задлъжения на самоосигуряващите се лица чрез Осигурителните каси,което от своя страна автоматично задвижва изпълнителните органи при НАП да събират тези несъществуващи задължения.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В заключение бих подчертал,че една среща проведена с Вас по посочените по-горе проблеми би имала ефект не само към представляваната от мен ОК"Адвокат",а към идентичните проблеми на всички осигурителни каси в които членуват хиляди редовни данъкоплатци и не заслужават подобно отношение от органите на приходната администрация.

Гр.София

18.04.2013г.

Footer

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020