Home САК ОК "Адвокат" Дължимите осигурителни вноски

Дължимите осигурителни вноски

Осигурителна каса „Адвокат” съобщава на всички свои членове, че;

1/ Дължимите се осигурителни вноски от всеки член на касата следва да се внасят до 5-то число на месеца, а не до 10-то следващ този,  за който се дължат.

От своя страна ОК”Адвокат” е задължена до 10-то число на същия месец да преведе постъпилите в касата суми.

Горното изискване е на основание нормативната уредба и Учредителния договор на касата.

2/ Всеки член на ОК”Адвокат” следва да представи копие от Булстата си, а в случай, че няма такъв – временно Удостоверение за Булстат, без който е невъзможно коректно попълване и подаване в НАП на Декларация обр.1.

                  При неспазване на горните изисквания ОК”Адвокат” не носи отговорност за несвоевременно и некоректно подаване на данни в НАП и НОИ.

                  Управител на ОК „Адвокат” :

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020