Home САК Органи на САК Съвет Архивирани решения (2014) Протокол № 31 от 02.09.2014

Протокол № 31 от 02.09.2014

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 31

На 02.09.2014г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

1.      Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.      Одобряване договор за изготвяне на проект за кандидатстване по европейски програми за финансиране, съгласно Решение на САС по т. пета, Протокол № 23/24.06.2014 година;

4.      Обсъждане и вземане на решение по въпроса за щатното разписание във връзка с проблемите в отдел „Правна помощ”;

5.      Дисциплинарни преписки;

6.      Утвърждаване на график за обучения и семинари на младши адвокати, както и на график за обучение и семинари на адвокати, вписани в националния регистър за правна помощ;

7.      Молба по чл.36 (3)ЗА;

8.      Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Александър Василев Хамънов

3.      Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

4.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

5.      Владислав Александров Янев

6.      Георги Ламбрев Бакалов

7.      Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

8.      Ирина Василева Начкова

9.      Пейчо Йорданов Пейчев

10.  Пламен Йорданов Ангелов

11.  Христо Иванов Христов

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.Елка Бойчова Пораминска

2.      Константин Петров Димитров

3.      Николай Стефанов Руневски

4.      Чавдар Георгиев Тончев

 

Не присъства резервен член.

     Присъства представител на КС.

         Н. Николов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет с дневния ред, който ви е изпратен по имейлите.

            

Постъпило е предложение от Владислав Янев за включване на нова точка в дневния ред – обсъждане решения на КЗПА, което се прие единодушно от членовете на адвокатски съвет.

Дневният ред се променя както следва;

1.      Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.      Одобряване договор за изготвяне на проект за кандидатстване по европейски програми за финансиране, съгласно Решение на САС по т. пета, Протокол № 23/24.06.2014 година;

4.      Обсъждане и вземане на решение по въпроса за щатното разписание във връзка с проблемите в отдел „Правна помощ”;

5.      Обсъждане на решения на КЗПА;

6.      Дисциплинарни преписки;

7.      Утвърждаване на график за обучения и семинари на младши адвокати, както и на график за обучение и семинари на адвокати, вписани в националния регистър за правна помощ;

8.      Молба по чл.36 (3)ЗА;

9.      Разни.

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Надежда Стоилова

Савова от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.08.2014г.

2.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Иванка Кръстева

Атанасова от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.08.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

           

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Гергана Живкова Троянова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 15.09.2014г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Диана Димитрова Пашова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.08.2014г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Цветомир Стоянов Панчев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 02.09.2014г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Александър Здравков Николов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 15.09.2014г.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Валерия Родопова Диева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 15.09.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК  адвокат Елена Динева Бакалова, считано от 18.07.2014г.

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК  адвокат Христо Таков Христов, считано от 17.11.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На осн. чл. 23 ЗА удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Ани Георгиева Сандова до 31.12.2016 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 16 броя заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Георгиева и партньори” и вписва по партидата на адвокатското дружество следните промени;

Заличава като адвокат – съдружник Румен Славчев Стоянов;

Вписва като адвокат – съдружник Свилен Евгениев Стоянов;

Вписва като управител Свилен Евгениев Стоянов, който ще управлява и представлява адвокатското дружество.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Делойт Лигъл” и вписва по партидата на адвокатското дружество следните промени;

Вписва като управител Ян Шпачил, гражданин на Чешка Република;

Адвокатско дружество „Делойт Лигъл” ще се управлява и представлява от управителите Александър Реф, гражданин на Република Румъния и Ян Шпачил, гражданин на Чешка Република поотделно.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 “ ЗА “ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Викторова и Тончев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Николова, Кънев, Калинов” за отразяване по партидата на съдружието на промяна в адреса на управление, както следва; София, ул. „Дамян Груев” № 5, ет.1, ап. 1.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Асен Симеонов Велинов и вписва Александър Ваньов Гетов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Кинкин и партньори” и вписва Десислава Крумова Крумова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Симеонов и Дерменджиев” и вписва Лина Ивайлова Атанасова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      Уважава заявлението на Адвокатско съдружиеКинкин и партньори” и

отписва Даниела Христова Савова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Кинкин и партньори” и

отписва Нели Кирова Петкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов ” и

отписва Стела Стоянова Церовска от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

По точка пета от дневния ред:

 

Гласували: 8 „ЗА”

               Няма „ПРОТИВ”

                       2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Адиркова,

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Да се направи обобщена справка от отдел правна помощ, която има за цел да установи за 2013 година колко са общо исканията, постъпили за дежурни адвокати, както и общият брой разпределени дела по дежурства на служебни защитници, вписани в списъците на дежурните адвокати.

Отделно да се изготви списък, в който да бъдат посочени имената на служебните защитници, които за календарната 2013 година са получили повече от 15 броя дела по линия на дежурствата, както и по общия ред.

            Срок на изпълнение - 14 дни от днес.

Определя за отговорник адвокат Начкова, която да следи за изпълнение на горното решение.

 

 

 

По точка девета от дневния ред:

            Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 38, ал. 2 ЗПП заверява 472 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

Гласували: 10 „ЗА”

                  Няма „ПРОТИВ”

                          1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Данов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Остава без уважение молбата на адвокат Анелия Пантова, с която същата моли Софийският адвокатски съвет да разпореди да й бъдат разпределяни повече дела по закона за правната помощ, поради здравословни проблеми довели до невъзможност да работи пълноценно, което е повлияли върху професионалната й реализация.

Независимо от изложеното в молбата на адвокат Пантова, Софийският адвокатски съвет счита молбата й за неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 18 от ЗПП и с цел по-правилното организиране на работата в отдел „правна помощ” при Софийска адвокатска колегия, Софийският адвокатски съвет на 09.10.2012г. е приел критерии, съгласно които адвокатският съвет определя адвокатите, осъществяващи правна помощ по ЗПП.

Припомняме, че критериите са два и те са кумулативни, а именно;

-          Приема конкретен размер на максималната сума, която да получава

всеки един адвокат, вписан в Регистъра за правна помощ, който да бъде не повече от 6000, оо лв. годишно,

-          Приема конкретен размер на брой дела, които годишно да получава

всеки един адвокат, вписан в Регистъра за правната помощ, който да бъде не повече от 15 дела, разпределени по общия ред и не повече от 15 дела, получени по реда на дежурствата.

За адвокати в неравностойно положение, както и за майки с деца, за срок от две години след завръщането им от майчинство, сумата и броят на делата по двата критерия по-горе се завишават с 25 %,

Веднъж приети горните критерии стават задължителни и следва да се спазват от всички адвокати, вписани в НРПП, а стриктното им спазване е гаранция за по-правилното и справедливо разпределение на делата по ЗПП. Нещо повече на осн. чл. 89, т. 6 от ЗА в правомощията на адвокатския съвет е да следи за изпълнението на задълженията на членовете на колегията.  

Що касае изречение второ от решението на САС от същата дата, на което вероятно се позова адвокат Пантова в молбата си, следва да се отбележи, че адвокатският съвет е имал предвид конкретно адвокати с увреждания, като например нарушено зрение, увреден слух, инвалиди и др., които трудно могат да си намерят работа, а без работа те са „изключени“ от възможността изобщо да упражняват дейност, която да им носи доходи. В конкретния случай адвокатският съвет не намира, че адвокат Пантова попада в тази категория или група от хора.

Водим от горното САС остава без уважение молбата на адвокат Пантова.

 

Гласували: 8 „ЗА”

               Няма „ПРОТИВ”

                         3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Адиркова, Бакалов.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Свиква извънредно заседание на САС на 09.09.2014 година от 14.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието, колеги.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ......................

/адв. П.Китанов/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019