Home САК Органи на САК Съвет Архивирани решения (2014) Протокол № 30 от 12.08.2014

Протокол № 30 от 12.08.2014

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 30

На 12.08.2014г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

1.      Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.      Взимане на решение относно по-нататъшните процесуални действие и на представителство пред СГС – I –  21 във връзка с делото на Калин Божков срещу САК, насрочено за 13.11.2014 година от 10,30 часа;

4.      Въпроси свързани със социалната дейност – докладва адв. В. Адиркова;

5.      Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Александър Василев Хамънов

3.      Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

4.      Владислав Александров Янев

5.      Георги Ламбрев Бакалов

6.      Константин Петров Димитров

7.      Пейчо Йорданов Пейчев

8.      Чавдар Георгиев Тончев

9.      Пламен Йорданов Ангелов

10.  Христо Иванов Христов

 

На откриването на заседанието не присъстват:

2.      Ирина Василева Начкова

3.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

4.      Николай Стефанов Руневски

5.      Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

6.      Елка Бойчова Пораминска

 

Не присъства резервен член.

     Не присъства представител на КС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет с дневния ред, който ви е изпратен по имейлите.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Дневният ред на заседанието на софийски адвокатски съвет с дата 12.08.2014 година да бъде допълнен със следните точки, които да бъдат разгледани преди точка разни, а именно;

-          Преглед на изпълнението на останалите решения на САС относно

предотвратяване на злоупотребите в правната помощ. Софтуерна програма за разпределение на правна помощ и необходимостта от усъвършенстване.

-          Преглед на изпълнение решенията на САС.

-          Щатно разписание, трудови договори, длъжностни характеристики,

работни заплати и ДМС.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Марияна Тодорова Атанасова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.08.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Росен Иванов Русев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.08.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Георги Александров Атанасов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 12.08.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 16 броя заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско дружество „Добрилов, Николов, Попсавова и съдружници” и вписва Дария Милчева Йорданова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на адвокат Мария Стоянова Славкова-Делова и вписва Крум Иванов Стоянов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Чернева и партньори” и

отписва Галина Радославова Фарфарова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.      Уважава заявлението на адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев и отписва

Христина Христова Иванова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3.      Уважава заявлението на адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев и отписва

Ива Стефанова Митрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4.      Уважава заявлението на адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев и отписва

Калина Стефанова Ганчева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5.      Уважава заявлението на адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев и отписва

Евелина Георгиева Димитрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6.      Уважава заявлението на адвокатско дружество ”Димитрова, Кралева и

партньори” и отписва Лора Любомирова Димова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Относно по-нататъшните процесуални действие и на представителство пред СГС – I –  21 във връзка с делото на Калин Божков срещу САК, насрочено за 13.11.2014 година от 10,30 часа, защитата по делото да бъде осъществена ПРО БОНО от не по-малко от трима души – членове на софийски адвокатски съвет, които да бъдат препоръчани на Председателя след като бъдат изслушани адвокат Пороминска и адвокат Филипов, които до този момент са осъществявали защитата на САК по това дело.

 

 

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Да се проведе семинар по Наказателно право и процес и проблеми по прилагане на закона за правната помощ в периода 6-9.11.2014 година в „СПА КЛУБ Бор”гр. Велинград.

Цената на семинара е 75,оо лева на ден, на човек, включваща; три нощувки, със закуска и обяд, конферентна зала, лектор, ползването на термален басейн, фитнес.-зала, парна баня, джакузи, интернет, паркинг, туристическа такса.

Софийският адвокатски съвет да поеме 60 % от цената на пълния пакет.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Връчването на еднократните помощи на адвокати, членове на САК, които са станали родители през 2014 година, предстои да стане по време на традиционния бал на САК, организиран по случай деня на адвоката 22-ри ноември.

Тази година събитието ще се проведе на 21.11.2014 година в петък.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието в 18.30 часа. 

 

                                                                                              Петър Китанов: ...........................

                                                                                                                                                                                                                                                       /Председател на САК/

                                                                                              Христо Христов: ......................

 

                                                                                                          /ИД Секретар на САС/

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019