Home САК Органи на САК Съвет Архивирани решения (2012) Протокол № 36 от 27.11.2012

Протокол № 36 от 27.11.2012

П Р О Т О К О Л

 

№ 36

На 27.11.2012г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Клетва;

2.Кадрови;

3.Промени в дружества, съдружия, вписване на нови дружества,

адвокатски сътрудници;

    4. Утвърждаване на Меморандум за сътрудничество, подписан между Софийската Адвокатска Колегия и Македонската Адвокатска Колегия;

    5. Обсъждане на предложение за приемане на становища по повод решението на ВАС от 16.11.2012г.

    6. Вземане на решение за предаване на ДС на длъжниците към касата на САС за периода от 01.01.2012г. до 30.09.2012г.

    7. Доклад на временната комисия относно разпределението на служебни защити по ЗПП.

    8.   Разни.

                                                                                               

На окриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.Петър Иванов Китанов - Председател на САК

 

2.Владимир Радославов Дончев - Секретар

3.   Александър Василев Хамънов

4.Ана Драгомирова Велкова

5.Валентина Видинова Адиркова-Георгиева

6.Владислав Александров Янев

7.Георги Ламбрев Бакалов

8.Константин Петров Димитров

9.Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

10.Чавдар Георгиев Тончев

 

Не присъстват основни членове:

1.Албена Василева Пенова

2.Ирина Василева Начкова

3.Елка Бойчова Пороминска

4.Пейчо Йорданов Пейчев

 

Присъстват резервни членове:

1.Пламен Ангелов

2.Тодор Филипов

3.Христо Христов

4.Николай Руневски

 

Присъстваше представител на КС:

1.Светозар Светозаров

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за

адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на САС, при дневния ред, който е обявен, както по имейлите, така и на хартиен носител.

 

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.ЕКАТЕРИНА АНДОНОВА ДИНОВА

2.КРИСТИНА КРАСИМИРОВА ПЕНКОВА

3.КАЛИН МАТЕЕВ БОНЕВ

4.РАЙНА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА – ИВАНОВА

5.ИННА НИКОЛОВА ИВАНОВА – СТОЯНОВА

6.РУМЕН БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ

7.ИНА МИЛЧЕВА ГЕНЖОВА

8.СТЕФКА ДАНИИЛОВА АЗМАНОВА

9.МАРИЯ СВЕТЛИНОВА НИКОЛОВА

Адвокат Драганова излиза от залата.

Адв. Пороминска влиза в залата.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Мирена

Емилова Йорданова.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я

вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 12.11.2012г.

2.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Тодор

Владимиров Златанов.

Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 13.11.2012г.

3.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Илиян

Стефанов Петров.

Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 13.11.2012г.

4.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Цветелина

Марианова Ангелова-Великова.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 14.11.2012г.

5.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Росица

Маркова Петкова.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 15.11.2012г.

6.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Румяна

Милчева Найденова.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 20.11.2012г.

7.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Марчела

Константинова Динева.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 22.11.2012г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

                Не уважава заявление № 10023/20.11.2012г. на младши адвокат Жасмина Красимирова Събева, подадено на основание чл. 20 (9) ЗА – промяна на статута от младши адвокат в адвокат със следните мотиви;

                След направената справка се установява, че; младши адвокат Жасмина Красимирова Събева е вписана в регистъра на младшите адвокати, воден от Софийски Адвокатски Съвет на 15.02.2012г., подала е заявление за промяна на статута на 20.11.2012г., което е внесено за разглеждане и разгледано от адвокатския съвет на 27.11.2012г.

От така представената фактология е видно, че налице не е разпоредбата на чл. 20 (9) ЗА, а именно да е изтекъл двугодишния срок от датата на вписването ú в регистъра на младшите адвокати като младши адвокат към датата на подаване на заявлението за промяна на статута, поради което остава заявлението ú без уважение.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

 

Гласували: 11 души “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Отписва адвокат Елена Иванова Топузова - Жекова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 24.10.2012г.

2.Отписва адвокат Емилиян Добрев Грозданов от регистъра на адвокатите към

Софийска Адвокатска Колегия, считано от 13.11.2012г.

3.Отписва адвокат Ирена Костадинова Жечева от регистъра на адвокатите към

Софийска Адвокатска Колегия, считано от 19.11.2012г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

           

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава 13 заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и / или име.

2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 души “ ЗА “ – единодушно.

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.            На основание чл. 61, ал.1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските

дружества при САК Адвокатско Дружество „Градинарски, Ангелов и Янева”.

2.            На основание чл. 61, ал.1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските

дружества при САК Адвокатско Дружество „Барбалова, Величков, Георгиева и Харизанов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното

лице по вписванията.

 

 

Гласували: 11 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Красен Атанасов Кискинов и вписва Николай Димитров Димов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Цветков и партньори” и вписва Атанася Иванова Бораджиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Цветков и партньори” и вписва Десислава Сотирова Здравкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.   4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Михаил Бориславов Михайлов и вписва Александра Людмилова Николова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.         

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Смолички и партньори” и вписва Яна Николаева Стоилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Цанев и Иванова” и вписва Недялко Бончев Бонев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

               

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

                Уважава заявление Вх. № 10077/22.11.2012г. на Адвокатско съдружие „Китанов, Иванов и партньори”, подадено на осн. чл. 56 ЗА.

                На осн.чл. 56 ЗА да се отрази в регистъра на адвокатските съдружия при САК прекратяването на дейността на адвокатско съдружие„Китанов, Иванов и партньори”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружествоЙовчев и Евгениев” и отписва Елена Константинова Кънева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА”

                         Няма „ПРОТИВ”

                         1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - Велкова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

            Одобрява Меморандум за сътрудничество между Софийската Адвокатска Колегия и Македонската Адвокатска Колегия.

 

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Предава на ДС 36 адвокати – членове на САК, изброени поименно в списък, предоставен от служителя по дисциплинарната дейност при САК Мими Димитрова, със следните мотиви;

Видно от касовите извлечения, същите не са платили и към момента на взимане на настоящото решение дължимите от тях вноски по чл. 49 (1) ЗА към касата на САС и ВАС за три и/или повече месеци за периода от 01.01.2012г. до 30.09.2012г. вкл., въпреки че многократно са били приканвани да сторят това чрез писма - уведомления.

            Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителят по дисц. дейност при САС – М.Димитрова.

 

 

 

Адв. П.Пейчев влиза в залата.

По точка осма по дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                Възлага на Комисията за социална политика и подпомагане да се свърже с Управителя на Етажната собственост в ТД, с искането да се свика Общо събрание на съсобствениците в ТД с точка единствена от дневния ред: Събиране на средства за ремонт на входа в ТД откъм бул. „Витоша”.

                В случай, че Общото събрание на Етажната собственост откаже събирането на средства и/или не се стигне до единодушно мнение по този въпрос, Комисията за социална политика и подпомагане да предложи в 14 дневен срок правната форма, под която САС може да участва във финансирането на ремонт на ЕС в ТД на бул.”Витоша”.

 

               

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание към 18.50ч.

 

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ...

/адв. П.Китанов/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

 

 

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019