Home САК Органи на САК Съвет Архивирани решения (2012) Протокол № 6 от 08.03.2011

Протокол № 6 от 08.03.2011

П Р О Т О К О Л
 
№ 6
                   На 08.03.2011г. от 13.30ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния;
 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
                        1. Клетва;
                    2. Дисциплинарни преписки;
                    3. Прием;
                    4. Кадрови;
                    5. Решение за вписване в регистъра на САК на адвокатски дружества, промени в адвокатски дружества, клон на чуждестранно адвокатско дружество и адвокатски сътрудници;
                    6. Сигнал по чл.29 от ЗА;
                    7. Молба по чл. 36, ал.3 от ЗА;
                    8. Социални помощи – 1 брой;
                    9. Решение по отчети (чл.38, ал.2 ЗПП);
                    10.           Разни.
 
                   На откриването на заседанието присъстват:
1.      НАТАЛИЯ ЦЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2.      АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
                   3. ТОДОР ФИЛИПОВ – СЕКРЕТАР (с пълномощно от адв. М.Бенгарски)
                   4. ЮЛИАН СПАСОВ– ЧЛЕН (с пълномощно от адв. Г.Димитров)
                   5. АПОСТОЛ ВЪЛКОВ – ЧЛЕН
                   6. ВЕЛИСЛАВ КАДЪНКОВ – ЧЛЕН
                   7. ВАНЯ БОЖИНОВА - ЧЛЕН
                   8. ИРИНА НАЧКОВА – ЧЛЕН
                   9. ГЕОРГИ ЦЕНКОВ – ЧЛЕН
                   10. ЕМИЛИЯ КОМИТОВА – ЧЛЕН
                   11. ПЛАМЕН ЯЛНЪЗОВ – ЧЛЕН
 
                   На откриването на заседанието отсъстват:
                   1. НЕЛИ ТАШЕВА – ЧЛЕН ЧЛЕН
                   2. ХАРИ ВЛАДИМИРОВ – ЧЛЕН
                   3. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ– ЧЛЕН  
                   4. МИЛЧО БЕНГАРСКИ– ЧЛЕН
 
                   Присъстват резервни членове:
1.      ОЛГА ПАВЛОВА
2.      СВЕТЛАНА БАЙЧЕВА
                   Не присъстват представители на КС
По точка първа от дневния ред:
                   Клетва положиха:
1.      ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА ЕНЧЕВА
2.      СИЛВИЯ СТОЯНОВА ПЕЙЧЕВА
3.      СИЛВИЯ ИГНАТОВА МИЛЧЕВА
4.      ГЪЛЪБИН КОЛЕВ КИРИЛОВ
5.      АЛЕКСАНДЪР БОЙКОВ ВЛАЙКОВ
6.      ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
7.      НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
8.      ОГНЯН ЛЮБЕНОВ НЕНЧЕВ
9.      ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ СЛАВОВ
10. ВЕСЕЛА САШОВА ПЕНЕВА
По точка трета от дневния ред:
Р Е Ш И:
Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати и младши адвокати, които на 07.03.2011г. се явиха и преминаха успешно интервю-събеседване;
1. ПЕТЪР ЕМИЛОВ ТАКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
2. МИЛЕНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
3. СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
4. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ТРЕНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
5. МИЛА АТАНАСОВА КОЛАРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
6. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ТОНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
7. ПЕПА КРЪСТЕВА ПЕНЕВИЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
8. АЛЕКСАНДРА ЮРИЕВА СЕМЕРДЖИЕВА – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
9. МИЛЕНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
10. СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
11. ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ТОМОВА-ВАЛЕНТИНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
12. МАРТИН КРАСИМИРОВ МИНЧЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
13. САБИНА ЕМИЛОВА ВАНКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията
По точка четвърта от дневния ред:
Р Е Ш И:
1.      Вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия
Галин Исаев Исаев от Адвокатска Колегия гр.Шумен.
Същият следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.
2.      Вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия
Силвия Йорданова Пенева от Адвокатска Колегия гр.Шумен.
Същата следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.
3.      Вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия
Мариана Димитрова Полименова от Адвокатска Колегия гр.Сливен.
Същата следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.
Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.
Р Е Ш И:
1.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Живко Станев Желязков.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокати и го вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 17.02.2011г.
2.      На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Ивана Иванова
Колева - Ненова.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.02.2011г.
3. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Борис Давидов Михайлов.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокати и го вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 21.02.2011г.
4. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Полина Венциславова Танева.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 23.02.2011г.
5. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Стефан Стоянов Дъров.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокати и го вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 23.02.2011г.
6. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Ивайло Минчев Джавкаров.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокати и го вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 24.02.2011г.
1.      На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Любомира
Николаева Дренчева.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 25.02.2011г.
Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.
Р Е Ш И:
1.      На основание чл.23 (2) от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на
адвокат Александър Йорданов Илиев за възобновяване упражняването на адвокатска професия, считано от 21.02.2011г.
2.      На основание чл.23 (2) от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на
адвокат Атанас Петров Атанасов за възобновяване упражняването на адвокатска професия, считано от 08.03.2011г.
Настоящето Р-ние да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.
Р Е Ш И:
1.      Отписва адвокат Валери Маринов Вълчев от регистъра на адвокатите
към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.03.2011г.
2.      Отписва адвокат Христо Благоев Кръстев от регистъра на адвокатите
към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 28.02.2011г.
3.      Отписва адвокат Славчо Стефанов Никодимов от регистъра на адвокатите
към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.10.2010г.
Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.
 
Р Е Ш И:
1.Уважава 19 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.
2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.
Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.
По точка пета от дневния ред:
Р Е Ш И:
1.         На основание чл. 61, ал.1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските
дружества при САК Адвокатско Дружество „Иванов и Асенов”.
2.         На основание чл. 61, ал.1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските
дружества при САК Адвокатско Дружество „Константинова и Стоянов”.
Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното
лице по вписванията.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско дружество „Батков и сие” и вписва в регистъра следните промени;
1.      Освобождава като адвокат-съдружници от адвокатското дружество
Александър Параксевов Ангелов и Гергана Йорданова Нинчева;
2.      Променя Учредителния договор.
Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по
вписванията.
Р Е Ш И:
На осн.чл.77а, чл.61, ал.3 от ЗА, вписва „И.К.Рокас и Съдружници Адвокатско дружество – клон България, Йоаннис Рокас”.
Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.
Р Е Ш И:
1.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Светозар Георгиев Златанов и вписва Камен Иванов Станков в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
2.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Митев и Куцева” и вписва Перай Фикриев Рамаданов в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.
Р Е Ш И:
Уважава заявлението на адвокат Димитър Малчев Димитров и отписва Георги Николаев Тренчев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийска Адвокатска Колегия.
Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.
По точка девета от дневния ред:
Р Е Ш И:
            На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 413 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.
 
             ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното извънредно заседание на САС съм 15.05ч.
 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:........................
/адв. Александър Петров/
СЕКРЕТАР на САС: ..................................
/адв. Т.Филипов/

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020