Home САК Органи на САК Съвет Архивирани решения (2012) Протокол № 8 от 11.05.2010

Протокол № 8 от 11.05.2010

П Р О Т О К О Л
 
№ 8
                         На 11.05.2010г. от 13.30ч. се проведе редовно Заседание на Софийският Адвокатски Съвет при следния
 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.       Клетва;
2.       Дисциплинарни преписки – 25 бр;
3.       Кадрови;
4.       Решение за вписване в регистъра на САК на адвокатски дружества, промени в адвокатски дружества и адвокатски сътрудници;
5.       Молби по чл. 29 от ЗА;
6.       Социални помощи;
7.       Решение за допускане до изпит за адвокати и мл.адвокати на осн.чл.10, ал.2 от Наредба № 2;
8.       Информация за заплащане на наемите за ТД към 10.04.2010г.;
9.       Решение по отчети (чл.38, ал. 2 от ЗПП);
10.    Разни.
 
                         На откриването на заседанието присъстват:
                         1.НАТАЛИЯ ЦЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
                         2.АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
                         3. ТОДОР ФИЛИПОВ – СЕКРЕТАР
                         4. ИРИНА НАЧКОВА- ЧЛЕН
                         5. ПЛАМЕН ЯЛНЪЗОВ – ЧЛЕН
                         6. ГЕОРГИ ЦЕНКОВ – ЧЛЕН
                         7. ЕМИЛИЯ КОМИТОВА – ЧЛЕН
                         8. ЮЛИАН СПАСОВ – ЧЛЕН
                          9. ВЕЛИСЛАВ КАДЪНКОВ – ЧЛЕН
                         10. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – ЧЛЕН
                          
                         На отриването отсъстват:
                         1.АПОСТОЛ ВЪЛКОВ – ЧЛЕН
                          2. ХАРИ ВЛАДИМИРОВ – ЧЛЕН
                         3. ЛИДИЯ ФИТКОВА – ЧЛЕН
                         4. МИЛЧО БЕНГАРСКИ – ЧЛЕН
                         5. НЕЛИ ТАШЕВА – ЧЛЕН
 
                         Резервни членове:
1.       ОЛГА ПАВЛОВА
                        
                         ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Уважаеми колеги, кворумът е налице, поради което
откривам днешното редовно заседание на Адвокатския съвет.
По точка трета от дневния ред:
Р Е Ш И:
1.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Петя Янчева Янчева.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 27.04.2010г.
2.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Полина Бойкова Николова.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 28.04.2010г.
3. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Стефан Тодоров Рангелов.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано 30.04.2010г.
4. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Красимир Иванов Серафимов.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано 03.05.2010г.
Р Е Ш И:
На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Милена Божанова Минчева, за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия, считано от 01.05.2010г. до 01.05.2011г.
Р Е Ш И:
1.            Отписва адвокат Радомир Димитров Медникаров от регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.04.2010г.
2.            Отписва адвокат Маргарита Борисова Койнова - Русчева от регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 29.04.2010г.
3.            Отписва адвокат Антон Йорданов Карлов от регистъра на адвокатите  при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 10.05.2010г.
Р Е Ш И:
Отписва адвокат Марин Филипов Марковски от регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.05.2010г., поради вписването мỳ в Адвокатска Колегия гр.Видин.
Р Е Ш И:
                1.Уважава 13 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.
                2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.
По точка четвърта от дневния ред:
Р Е Ш И:
1.       На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските  дружества при САК
„Адвокатско Дружество Маджаров и съдружници”.
2.       На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК
„Адвокатско Дружество - Перусанов, Панайотов и партньори”.
3.       На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК
„Адвокатско Дружество Захариева, Обрешков и партньори”.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско дружество „Карлова и Янузова” и вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК промяна в адреса на управление на адвокатското дружество както следва: София, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 105, ет. 1, ап. 2.
Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско дружество „Йосифова, Василева и Иванов” и вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК следните промени;
1. Освобождава като адвокат съдружник в Адвокатското дружество адвокат Серж Артин Узунян;
2. Променя наименованието на адвокатското дружество от Адвокатско дружество „Йосифова, Василева, Узунян и Иванов” в Адвокатско дружество „Йосифова, Василева и Иванов”.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК на следните промени;
1.       Прехвърлят се от съдружника Галин Илиев Попов на всеки един от
останалите съдружниците по един дял от неговите дялове;
2.       Изменение на Учредителния договор.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг” и вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК на следните промени;
1.       Променя наименованието на адвокатското съдружие от Адвокатско
съдружие „ Райков и Каракитис” в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг”;
2.       Адвокатското съдружие ще се управлява и представлява от Тревор Линк
и Ласло Сакал, всеки един от тях поотделно.
Р Е Ш И:
1.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско
Дружество „Георгиева, Фитковски и Тонев и вписва Георги Младенов Минков в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
2.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско
дружество „Пенев” и вписва Георги Димчев Кънев в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
3.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат
Цветелина Борисова Николова и вписва Виолета Пламенова Милчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
4.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско
дружество „Цветкова и партньори” и вписва Румяна Станкова Кацарска в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
5.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско
дружество „Попов и партньори” и вписва Борислава Бориславова Сергиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
6.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско
дружество „Попов и партньори” и вписва Габриела Геннадиева Стоянова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
7.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско
дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” и вписва Десислава Александрова Алексиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
8.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско
дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” и вписва Юри Владимиров Владимиров в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
9.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско
дружество „Шопов и Янков” и вписва Нина Гечкова Гечева в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
10.    На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско
дружество „Йонев, Вълков, Ненов” и вписва Николета Добринова Бурджова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
Р Е Ш И:
Не уважава заявление № 2779/26.04.2010г. по чл. 21, ал. 1 от Закона за адвокатурата – вписване в регистъра на адвокатски сътрудник.
От приложения към заявлението трудов договор между Адвокатско дружество „Велинов и Петкова” и Борислава Здравчова Стоилова се установява, че същият е сключен на 01.07.2008г. и служителят е назначен на длъжност „Технически сътрудник”, като същата длъжност е вписана и в справката по чл. 62, ал. 4 от КТ, а тази длъжност е различна от тази на адвокатския сътрудник.
С оглед на гореизложеното, лице с такава длъжност не би следвало да бъде вписано в регистъра на адвокатските сътрудници при САК.  
Р Е Ш И:
1.       Не уважава заявление № 2780/26.04.2010г. по чл. 21, ал. 1 от Закона за
адвокатурата – вписване в регистъра на адвокатски сътрудник.
 От приложения към заявлението трудов договор между Адвокатско дружество „Велинов и Петкова” и Кирил Стефанов Груйчев се установява, че същият е сключен на 30.04.2009г. и служителят е назначен на длъжност „Технически сътрудник”, като същата длъжност е вписана и в справката по чл. 62, ал. 4 от КТ, а тази длъжност е различна от тази на адвокатския сътрудник.
С оглед на гореизложеното, лице с такава длъжност не би следвало да бъде вписано в регистъра на адвокатските сътрудници при САК.  
 
2.       Не уважава заявление № 2697/23.04.2010г. по чл. 21, ал. 1 от Закона за
адвокатурата – вписване в регистъра на адвокатски сътрудник.
 От приложения към заявлението трудов договор между Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” и Лила Василева Василева се установява, че същият е сключен на 01.11.2008г. и служителят е назначен на длъжност „Технически сътрудник”, като същата длъжност е вписана и в справката по чл. 62 от КТ. Тази длъжност е различна от тази на адвокатския сътрудник и има различен код по НКПД от този на адвокатския сътрудник.
С оглед на гореизложеното лице с такава длъжност не би следвало да бъде вписано в регистъра на адвокатските сътрудници при САК.
Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.
 
3.       Не уважава заявление № 2698/23.04.2010г. по чл. 21, ал. 1 от Закона за адвокатурата –
вписване в регистъра на адвокатски сътрудник.
 От приложения към заявлението трудов договор между Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” и Ина Петрова Живкова се установява, че същият е сключен на 08.09.2008г. и служителят е назначен на длъжност „Технически сътрудник”, като същата длъжност е вписана и в справката по чл. 62 от КТ. Тази длъжност е различна от тази на адвокатския сътрудник и има различен код по НКПД от този на адвокатския сътрудник.
С оглед на гореизложеното лице с такава длъжност не би следвало да бъде вписано в регистъра на адвокатските сътрудници при САК.  
 
4.       Не уважава заявление № 2935/28.04.2010г. по чл. 21, ал. 1 от Закона за адвокатурата –
вписване в регистъра на адвокатски сътрудник.
От приложения към заявлението трудов договор между Адвокатско дружество „Иванова, Минчев и партньори” и Никола Сергеев Средков се установява, че същият е сключен на 22.04.2010г. и служителят е назначен на длъжност „Технически сътрудник – стажант юрист”, а в справката по чл. 62, ал. 4 от КТ е вписана длъжност „Технически сътрудник”. Тази длъжност е различна от тази на адвокатския сътрудник и има различен код по НКПД от този на адвокатския сътрудник.
С оглед на гореизложеното лице с такава длъжност не би следвало да бъде вписано в регистъра на адвокатските сътрудници при САК.  
 
5.       Не уважава заявление № 2936/28.04.2010г. по чл. 21, ал. 1 от Закона за
адвокатурата – вписване в регистъра на адвокатски сътрудник.
 От приложения към заявлението трудов договор между Адвокатско дружество „Иванова, Минчев и партньори” и Николай Ценков Карагьозов се установява, че същият е сключен на 22.04.2010г. и служителят е назначен на длъжност „Технически сътрудник – стажант юрист”, а в справката по чл. 62, ал. 4 от КТ е вписана длъжност „Технически сътрудник”. Тази длъжност е различна от тази на адвокатския сътрудник и има различен код по НКПД от този на адвокатския сътрудник.
С оглед на гореизложеното, лице с такава длъжност не би следвало да бъде вписано в регистъра на адвокатските сътрудници при САК.
 
6.       Не уважава заявление № 2612/21.04.2010г. по чл. 21, ал. 1 от Закона за адвокатурата –
вписване в регистъра на адвокатски сътрудник.
От приложения към заявлението трудов договор между Адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници” и Иванка Василева Панова, се установи че същият е сключен на 16.04.2010г. и служителят е назначен на длъжност „Стажант”, а в справката по чл. 62, ал. 4 от КТ е вписана длъжност ”Стажант - адвокат”, различни от тези на адвокатския сътрудник.
С оглед на гореизложеното лице с такава длъжност не би следвало да бъде вписано в регистъра на адвокатските сътрудници при САК.  
 
Р Е Ш И:
Уважава заявлението на Адвокатско съдружие „Стоянов, Даньовска и партньори” и отписва Павлина Валентинова Тренчева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
 
По точка пета от дневния ред:
Р Е Ш И:
След като разгледа и обсъди молбата на адвокат Атанас Петров Петров Вх. № 2722/23.04.2010г. САС, уважава същата и отпочва процедурата по реда на чл.29 и сл. от Закона за адвокатурата.
На осн.чл.29, ал.2 определя адвокат М.Бенгарски да извърши проверка по случая.
По точка седма от дневния ред:
Р Е Ш И:
                Допуска до изпит пред ВАС, който ще се проведе м.юни 2010г. , 107 кандидади, подали по надлежния ред завленията си в периода от 27.04.2010г. до 30.04.2010г.вкл.
По точка девета от дневния ред:
Р Е Ш И:
                На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 466 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.
По точка десета от дневния ред:
Р Е Ш И:
Да се извърши финансова ревизия за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. и от 01.01.2010г. до 30.04.2010г.вкл., която да включва следните задачи;
1.       Води ли се редовно касовата книга на САС, съгл.Закона за счетоводството;
отразяват ли се ежедневно касовите операции за съответния ден;
2.       Извършените разходи подкрепени ли са със съотвените счетоводни
документи;
3.       Всички отчетни документи ПКО и РКО съдържат ли необходимите
реквизити и подписи;
4.       Извършени ли са плащания след определен падеж, в резултат на което са
начислявани лихви.
5.       При заплащане на местни данъци и таски ползвани ли са предвидените в
закона отстъпки за имотите собственост на САК.
Р Е Ш И:
Да намалят цените за почивка в ОД”Лозенец” сезон 2010г., както следва;
ЦЕНИ ЗА I и VI СМЯНА:
- Стая с две легла за адвокати, членове на САК – 220лв.
- Стая с две легла за външни лица – 300лв.                                       
- Стая с три легла за адвокати, членове на САК – 270лв.
- Стая с три легла за външни лица – 370лв.
- Стая с четири легла за адвокати, членове на САК – 325лв.
- Стая с четири легла за външни лица – 410лв.
- Апартамент за адвокати, членове на САК – 470лв.
- Апартаменти за външни лица – 530лв.
ЦЕНИ ЗА II – V  СМЯНА / вкл. /
1. ЗА  АДВОКАТИ  ЧЛЕНОВЕ НА С А К :                                                      
- Стая с две легла на I етаж - 290лв.
- Стая с две легла на II и III етаж - 310лв          
Когато стаята се ползва самостоятелно: 230лв.
- Стая с три легла на I етаж - 360лв.          
- Стая с три легла на II и III етаж - 380лв.
- Стая с четири легла   на II и III етаж – 440 лв.                                                 
- Апартамент – 540лв.                                                       
2. ЗА ВЪНШНИ ЛИЦА :
-                  Стая с две легла – 400 лв.                                                 
-                  Стая с три легла - 480лв.
-                  Стая с четири легла - 580лв.
-                  Апартамент - 680лв.
Р Е Ш И:
Да се постави на хижа „Адвокат” в природен парк Витоша изработена по поръчка желязна врата със заключващо устройство.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно заседание на Адвокатския Съвет към 16.00ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:......................
/адв. Наталия Ценова/
 
СЕКРЕТАР на САС: ..............................
/адв. Т.Филипов/

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020