Home САК Органи на САК Съвет Архивирани решения (2012) Протокол № 30 от 16.10.2012

Протокол № 30 от 16.10.2012

П Р О Т О К О Л

 

№ 30

На 16.10.2012г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Конституиране на нов редовен член на САС – чл. 87 (2) ЗА;

2.Обсъждане и приемане на щатно разписание на служителите при САС;

3.Дисциплинарни преписки;

4.Обсъждане и приемане на промени в броя, наименованията и състава на Комисиите при САС;

5.Обсъждане на въпроси, свързани с комуникацията – текуща информация, режим техническо и стилистично оформяне на публикациите, както и довършване на интернет страницата на САК;

6.Отчет за годишната конференция на IBA в Дъблин и подписване на Меморандум с Македонската Адвокатска Колегия;

7.Разни.

                                                                       

На заседанието присъстваха следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев - Секретар

3. Албена Василева Пенова

4. Александър Василев Хамънов

5. Ана Драгомирова Велкова

6. Валентина Видинова Адиркова-Георгиева

7. Владислав Александров Янев

8. Георги Ламбрев Бакалов

9. Елка Бойчова Пороминска

10. Ивайло Димитров Данов – Зам. председател

11. Константин Петров Димитров

12. Пейчо Йорданов Пейчев

 

Не присъстваха основни членове:

1.Ирина Василева Начкова

2.Чавдар Георгиев Тончев

Присъстваха резервни членове:

1.Пламен Ангелов

2.Тодор Филипов

3.Мариела Стайкова

 

Присъстваше представител на КС:

1.Светозар Светозаров

По точка първа от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, който е съгласен Николай Руневски да бъде конституиран за редовен член на адвокатския съвет, моля да гласува.

Гласували: 4 „ЗА” – Пенова, Хамънов, Китанов, Пороминска

Гласували: 6 „ПРОТИВ” – Пейчев, Янев, Адиркова, Данов, Дончев, Димитров

                     1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов (в гласуването не участва адвокат Велкова, поради отсъствието ú от залата)

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Който е съгласен Христо Христов да бъде конституиран за редовен член на адвокатския съвет, моля да гласува.

Гласували: 6 „ЗА” –Пейчев, Янев, Адиркова, Данов, Дончев, Димитров

                     3 „ПРОТИВ” - Пенова, Хамънов, Китанов

                     2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Бакалов, Пороминска (в гласуването не участва адвокат Велкова, поради отсъствието ú от залата)

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 87 (2) ЗА, основният член на Адвокатския съвет Марио Унчов Топчийски се замества с всички права от резервния член Христо Иванов Христов.

 

           

Адв.Мариела Стайкова влиза в залата

Адв. Ана Велкова влиза в залата.

Адв.Пенова напуска залата.

По точка седма от дневния ред:

            Гласували: 11 „ЗА”

                               Няма „ПРОТИВ”

                               1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - Янев

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Одобрява Списък на дежурните адвокати по ЗПП за периода от 01.11.2012 г. до 30.11.2012 г. , а именно;

1.Ангел  Димитров  Митев                     

2.Антоанета  Димитрова  Василева      

3.Биляна  Динева  Ортакчиева                

4.Бойка  Мирчева  Тошкова                        

5.Борислав  Славейков   Илиев          

6.Бригита  Емилова  Костова-Атанасова  

7.Венцислав  Валентинов  Ортакчиев          

8.Веселина  Методиева  Дойчева                         

9.Вяра  Тодорова  Братоевска                                  

10.Диляна  Галева  Христова                                      

11.Димитър  Лазаров  Найденов                                

12.Димитър  Петров  Долапчиев                                

13.Димитър Стойчев  Стойчев                                   

14.Екатерина  Иванова  Иванова                                 

15.Илиян  Ценков  Иванов                                         

16.Калин  Емилов  Стойновски                                  

17.Камелия  Георгиева  Каменова-Трильовска       

18.

19.Людмил  Цветанов  Мошолов                               

20.Минчо  Петков  Минчев                                          

21.Надя  Димитрова  Кръстева                 

22.Николай  Йорданов  Станков                     

23.Пенко  Димов  Пенков                                  

24.Петя  Симеонова  Симеонова-Рафаилова           

25.Славчо  Василев  Славов                                        

26.

27.Стефан  Людмилов  Марков    

28.

29.Тодор  Иванов  Кондов                                         

30.Яника  Красимирова  Симова-Апостолова          

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното,       Съветът

 

Р Е Ш И:

           Определя извънредно заседание на САС, а именно 30.10.2012г., на което да се включи за обсъждане точка: Обсъждане на проблемите, във връзка с прилагането на ЗПП.

 

 

           

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно заседание на съвета към 18.00ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ......................

/адв. П.Китанов/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

 

 

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019