Home САК Органи на САК Съвет Архивирани решения (2018) Протокол №12 от 27.03.2018

Протокол №12 от 27.03.2018

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 12

На 27.03.2018 г. от 14.50ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Разпределяне на депозитни дела;

5.       Обсъждане и вземане на решение за съвместно кандидатстване на САК и ВАС за домакинство на конгрес на Федерацията на европейските адвокатури /FBE/ през есента на 2019 година в гр. София;

6.  Дисциплинарни преписки;

7.  Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.       Богдан Петров

4.  Десислава Миразчийска

5.       Динела Велкова

6.  Жанет Желязкова

7.  Златка Стефанова

8.  Лидия Дикова

9.  Лили Лозанова

10.   Мария Вълканова

11.         Стефан Марчев

     На откриването не присъстват основни членове:

1.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

2.  Александър Андреев

3.  Детелина Попова

4.  Чавдар Тончев

     Присъства представител на КС:

     Христо Христов

     Присъстват резервни членове:

1.  Васил Киров

2.  Ваня Траянова

3.  Владимир Дончев

4.  Катерина Кондакчиева

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 9 „ЗА”

        Няма “ПРОТИВ”

           2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Паскал Георгиев Бояджийски от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

   Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

    На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

    Уважава заявление по чл. 23 (1) ЗА на адв. Надежда Детелинова Трильовска за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради продължително отсъствие от страната за срок от две години, считано от 31.03.2018г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Надя Пламенова Цветкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 10 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”

          Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане заявление за вписване на Адвокатско дружество “Василев и партньори”.

След справка в регистъра, се установи, че съществува адвокатско дружество със същото наименование “Василев и партньори”, което е регистрирано на 06.04.2012г., поради което САС указва на адвокатите – съдружници да променят наименованието на адвокатското дружество, като го съобразят с разпоредбата на чл. 59 (2) ЗА.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Савчева и Емилов”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Абаджиев и Кирилов” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса на управление – гр. София 1000, ул. ”Цар Самуил” №79, ет.1.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Янков и партньори” и вписва Георги Атанасов Чавдаров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Мургова и партньори” и вписва Ленко Боянов Стойчев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие “Стоева, Чомпалов и Знеполски” и вписва Валентина Димитрова Соколова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие “Спасов и Братанов” и вписва Красимир Андреев Митков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет съвместно с Висшия адвокатски съвет да кандидатстват за домакинство на международен конгрес на Федерацията на европейските адвокатури /FBЕ/ през есента на 2019 година в София, като разходите за мероприятието бъдат поделени между САК и ВАС поравно.

По точка седма от дневния ред:    

     Гласували: 11 “ЗА” –  единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се изпрати на Висшия адвокатски съвет по компетентност предложение № 1534/15.02.2018ГГ. на адв. Емил Йорданов от САК за

за обсъждане и вземане на решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Следващото заседание е редовно на 03.04.2018г. от 14 часа.

     Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 17.22 часа.

                               Адв. Ивайло Данов: …………………………………………

                                          /Председател на САК/

                               Адв. Пейчо Пейчев: ………………………………………….

                                          /Секретар на САС/

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019