Home САК Органи на САК Съвет Дневен ред (архив) Дневен ред за 27.02.2018

Дневен ред за 27.02.2018

И З В Ъ Н Р Е Д Н О   З А С Е Д А Н И Е

на САС

27.02.2018 г.

Д   Н  Е  В  Е  Н      Р Е Д: 

1.  Прием;
2.  Кадрови;
3.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
4.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;
5.  Обсъждане и вземане на решения във връзка с доклада за извършената ревизия за дейността на САК за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017г.;
6.  Обсъждане и вземане на решение за осъществяване среща с ръководствата на арестите в София и местата за лишаване от свобода;
7.  Обсъждане на оферти за извършване на профилактични медицински прегледи и клинични лабораторни изследвания и вземане на решение по тези оферти;
8.  Молби по чл.36 ЗА;
9.  Дисциплинарни преписки;
10.    Разни.  

Адв. Пейчо Пейчев: ........
/Секретар на САС/

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019