Home САК Органи на САК Съвет Дневен ред (архив) Дневен ред за 30.01.2018

Дневен ред за 30.01.2018

И З В Ъ Н Р Е Д Н О     З А С Е Д А Н И Е

на САС 30.01.2018 г.

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р Е Д:  

1. Кадрови;
2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;
4. Молби по чл.36 ЗА;
5. Обсъждане на оферти за извършване на
     профилактични медицински прегледи и клинични лабораторни
     изследвания и вземане на решение по тези оферти;
6. Обсъждане на оферта за карти МУЛТИСПОРТ за членове на САК;
7. Дисциплинарни преписки;
8. Разни.  
 

Адв. Пейчо Пейчев: ........
/Секретар на САС/

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2019